Joshua - యెహోషువ 22 | View All

1. యెహోషువ రూబేనీయులను గాదీయులను మనష్షే అర్ధగోత్రపువారిని పిలిపించి వారితో ఇట్లనెను

1. yehōshuva roobēneeyulanu gaadeeyulanu manashshē ardhagōtrapuvaarini pilipin̄chi vaarithoo iṭlanenu

2. యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజ్ఞాపించినదంతయు మీరు చేసియున్నారు. మరియు నేను మీ కాజ్ఞాపించిన వాటన్నిటి విషయములో నా మాట వినియున్నారు.

2. yehōvaa sēvakuḍaina mōshē meekaagnaapin̄chinadanthayu meeru chesiyunnaaru. Mariyu nēnu mee kaagnaapin̄china vaaṭanniṭi vishayamulō naa maaṭa viniyunnaaru.

3. బహుదినములనుండి నేటివరకు మీరు మీ సహోదరులను విడువక మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞననుసరించి నడిచి యున్నారు.

3. bahudinamulanuṇḍi nēṭivaraku meeru mee sahōdarulanu viḍuvaka mee dhevuḍaina yehōvaa aagnananusarin̄chi naḍichi yunnaaru.

4. ఇప్పుడు మీ దేవుడైన యెహోవా మీ సహోదరులతో చెప్పినట్లు వారికి నెమ్మది కలుగజేసి యున్నాడు. కాబట్టి మీరిప్పుడు యెహోవా సేవకు డైన మోషే యొర్దాను అవతల మీకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చిన దేశములో మీ నివాసములకు తిరిగి వెళ్లుడి.
హెబ్రీయులకు 4:8

4. ippuḍu mee dhevuḍaina yehōvaa mee sahōdarulathoo cheppinaṭlu vaariki nemmadhi kalugajēsi yunnaaḍu. Kaabaṭṭi meerippuḍu yehōvaa sēvaku ḍaina mōshē yordaanu avathala meeku svaasthyamugaa ichina dheshamulō mee nivaasamulaku thirigi veḷluḍi.

5. అయితే మీ పూర్ణహృదయముతోను మీ పూర్ణాత్మతోను మీ దేవు డైన యెహోవాను ప్రేమించుచు, ఆయనమార్గములన్ని టిలో నడుచుకొనుచు, ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు, ఆయనను హత్తుకొని ఆయనను సేవించుచు, యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకాజ్ఞాపించిన ధర్మమును ధర్మశాస్త్ర మును అనుసరించి నడుచుకొనుడి.
మత్తయి 22:37, మార్కు 12:29-30-3, లూకా 10:27

5. ayithē mee poorṇahrudayamuthoonu mee poorṇaatmathoonu mee dhevu ḍaina yehōvaanu prēmin̄chuchu, aayanamaargamulanni ṭilō naḍuchukonuchu, aayana aagnalanu gaikonuchu, aayananu hatthukoni aayananu sēvin̄chuchu, yehōvaa sēvakuḍaina mōshē meekaagnaapin̄china dharmamunu dharmashaastra munu anusarin̄chi naḍuchukonuḍi.

6. అతడీలాగు చెప్పిన తరువాత వారిని దీవించి వెళ్లనంపగా వారు తమ నివాస ములకు పోయిరి.

6. athaḍeelaagu cheppina tharuvaatha vaarini deevin̄chi veḷlanampagaa vaaru thama nivaasa mulaku pōyiri.

7. మోషే బాషానులో మనష్షే అర్ధగోత్రమునకును, యెహోషువ పడమటిదిక్కున యొర్దాను అద్దరిని వారి సహోదరులలో మిగిలిన అర్ధగోత్రమునకును స్వాస్థ్యము లిచ్చిరి. మరియు యెహోషువ వారి నివాసములకు వారిని వెళ్లనంపినప్పుడు అతడు వారిని దీవించి వారితో ఇట్లనెను

7. mōshē baashaanulō manashshē ardhagōtramunakunu, yehōshuva paḍamaṭidikkuna yordaanu addarini vaari sahōdarulalō migilina ardhagōtramunakunu svaasthyamu lichiri. Mariyu yehōshuva vaari nivaasamulaku vaarini veḷlanampinappuḍu athaḍu vaarini deevin̄chi vaarithoo iṭlanenu

8. మీరు మిక్కిలి కలిమిగలవారై అతి విస్తారమైన పశువులతోను వెండితోను బంగారుతోను ఇత్తడితోను ఇనుముతోను అతివిస్తారమైన వస్త్రము లతోను తిరిగి మీ నివాసములకు వెళ్లుచున్నారు. మీ శత్రువుల దోపుడు సొమ్మును మీరును మీ సహోదరులును కలిసి పంచుకొనుడి.

8. meeru mikkili kalimigalavaarai athi visthaaramaina pashuvulathoonu veṇḍithoonu baṅgaaruthoonu itthaḍithoonu inumuthoonu athivisthaaramaina vastramu lathoonu thirigi mee nivaasamulaku veḷluchunnaaru. mee shatruvula dōpuḍu sommunu meerunu mee sahōdarulunu kalisi pan̄chukonuḍi.

9. కాబట్టి రూబేనీయులును గాదీయులును మనష్షే అర్ధ గోత్రపువారును యెహోవా మోషేద్వారా సెలవిచ్చిన మాటచొప్పున తాము స్వాధీనపరచుకొనిన స్వాస్థ్యభూమి యైన గిలాదులోనికి వెళ్లుటకు కనాను దేశమందలి షిలో హులోనున్న ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దనుండి బయలుదేరిరి. కనానుదేశమందున్న యొర్దాను ప్రదేశమునకు వచ్చినప్పుడు

9. kaabaṭṭi roobēneeyulunu gaadeeyulunu manashshē ardha gōtrapuvaarunu yehōvaa mōshēdvaaraa selavichina maaṭachoppuna thaamu svaadheenaparachukonina svaasthyabhoomi yaina gilaadulōniki veḷluṭaku kanaanu dheshamandali shilō hulōnunna ishraayēleeyula yoddhanuṇḍi bayaludheriri. Kanaanudheshamandunna yordaanu pradheshamunaku vachinappuḍu

10. రూబేనీయు లును గాదీయులును మనష్షే అర్థ గోత్రపువారును అక్కడ యొర్దాను దగ్గర ఒక బలిపీఠ మును కట్టిరి. అది చూపునకు గొప్ప బలిపీఠమే.

10. roobēneeyu lunu gaadeeyulunu manashshē artha gōtrapuvaarunu akkaḍa yordaanu daggara oka balipeeṭha munu kaṭṭiri. adhi choopunaku goppa balipeeṭhamē.

11. అప్పుడు రూబే నీయులును గాదీయులును మనష్షే అర్ధగోత్రపు వారును ఇశ్రాయేలీయుల యెదుటివైపున యొర్దానుప్రదేశ ములో కనానుదేశము నెదుట బలిపీఠమును కట్టిరని ఇశ్రా యేలీయులకు వర్తమానము వచ్చెను.

11. appuḍu roobē neeyulunu gaadeeyulunu manashshē ardhagōtrapu vaarunu ishraayēleeyula yeduṭivaipuna yordaanupradhesha mulō kanaanudheshamu neduṭa balipeeṭamunu kaṭṭirani ishraayēleeyulaku varthamaanamu vacchenu.

12. ఇశ్రాయేలీయులు ఆ మాట వినినప్పుడు సమాజమంతయు వారితో యుద్ధము చేయుటకు షిలోహులో కూడి

12. ishraayēleeyulu aa maaṭa vininappuḍu samaajamanthayu vaarithoo yuddhamu cheyuṭaku shilōhulō kooḍi

13. ఇశ్రాయేలీయులు గిలాదులోనున్న రూబేనీయుల యొద్దకును గాదీయుల యొద్దకును మనష్షే అర్ధ గోత్రపువారి యొద్దకును యాజకు డగు ఎలియాజరు కుమారుడైన ఫీనెహాసును పంపిరి.

13. ishraayēleeyulu gilaadulōnunna roobēneeyula yoddhakunu gaadeeyula yoddhakunu manashshē ardha gōtrapuvaari yoddhakunu yaajaku ḍagu eliyaajaru kumaaruḍaina pheenehaasunu pampiri.

14. ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రముల న్నిటిలో ప్రతిదాని పితరుల కుటుంబపు ప్రధానుని, అనగా పదిమంది ప్రధానులను అతనితో కూడ పంపిరి, వారందరు ఇశ్రాయేలీయుల సమూ హములలో తమ తమ పితరుల కుటుంబములకు ప్రధానులు.

14. ishraayēleeyula gōtramula nniṭilō prathidaani pitharula kuṭumbapu pradhaanuni, anagaa padhimandi pradhaanulanu athanithoo kooḍa pampiri, vaarandaru ishraayēleeyula samoo hamulalō thama thama pitharula kuṭumbamulaku pradhaanulu.

15. వారు గిలాదుదేశములోనున్న రూబేనీయుల యొద్దకును గాదీయుల యొద్దకును మనష్షే అర్ధ గోత్రపువారి యొద్ద కును పోయి వారితో ఇట్లనిరి

15. vaaru gilaadudheshamulōnunna roobēneeyula yoddhakunu gaadeeyula yoddhakunu manashshē ardha gōtrapuvaari yoddha kunu pōyi vaarithoo iṭlaniri

16. యెహోవా సర్వ సమాజపువారు చెప్పుచున్నదేమనగానేడు బలిపీఠమును కట్టుకొని నేడే యెహోవాను అనుసరించుట మాని, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మీద మీరేల తిరుగుబాటు చేయు చున్నారు?

16. yehōvaa sarva samaajapuvaaru cheppuchunnadhemanagaanēḍu balipeeṭamunu kaṭṭukoni nēḍē yehōvaanu anusarin̄chuṭa maani, ishraayēleeyula dhevuni meeda meerēla thirugubaaṭu cheyu chunnaaru?

17. పెయోరు విషయములో మనము చేసిన దోషము మనకు చాలదా? అందుచేత యెహోవా సమాజ ములో తెగులు పుట్టెను గదా నేటివరకు మనము దానినుండి పవిత్రపరచుకొనకయున్నాము.

17. peyōru vishayamulō manamu chesina dōshamu manaku chaaladaa? Anduchetha yehōvaa samaaja mulō tegulu puṭṭenu gadaa nēṭivaraku manamu daaninuṇḍi pavitraparachukonakayunnaamu.

18. మీరు ఈ దిన మున యెహోవా వెంబడి నుండి తొలగిపోవునట్టు నేడు యెహోవా మీద తిరుగ బడి ద్రోహము చేసెదరేమి? ఆలాగైతె ఆయన ఇకమీదట ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమా జముమీద కోపపడును గదా?

18. meeru ee dina muna yehōvaa vembaḍi nuṇḍi tolagipōvunaṭṭu nēḍu yehōvaa meeda thiruga baḍi drōhamu chesedarēmi? aalaagaite aayana ikameedaṭa ishraayēleeyula sarvasamaa jamumeeda kōpapaḍunu gadaa?

19. మీ స్వాస్థ్యమైన దేశము అపవిత్ర ముగా నుండినయెడల యెహోవా మందిరముండు యెహోవా స్వాధీన దేశమునకు మీరు వచ్చి మా మధ్యను స్వాస్థ్యము తీసికొనుడి, మన దేవుడైన యెహోవా బలి పీఠము గాక వేరొక బలిపీఠమును కట్టుకొని యెహోవా మీద తిరుగబడకుడి, మా మీద తిరుగబడకుడి,

19. mee svaasthyamaina dheshamu apavitra mugaa nuṇḍinayeḍala yehōvaa mandiramuṇḍu yehōvaa svaadheena dheshamunaku meeru vachi maa madhyanu svaasthyamu theesikonuḍi, mana dhevuḍaina yehōvaa bali peeṭhamu gaaka vēroka balipeeṭamunu kaṭṭukoni yehōvaa meeda thirugabaḍakuḍi, maa meeda thirugabaḍakuḍi,

20. జెరహు కుమారుడైన ఆకాను ప్రతి ష్ఠితమైన దానివిషయములో తిరుగబడినప్పుడు ఇశ్రాయేలీయుల సర్వసమాజము మీదికి కోపము రాలేదా? తన దోషమువలన ఆ మనుష్యుడొకడే మరణ మాయెనా?

20. jerahu kumaaruḍaina aakaanu prathi shṭhithamaina daanivishayamulō thirugabaḍinappuḍu ishraayēleeyula sarvasamaajamu meediki kōpamu raalēdaa? thana dōshamuvalana aa manushyuḍokaḍē maraṇa maayenaa?

21. అందుకు రూబేనీయులును గాదీయులును మనష్షే అర్ధగోత్రపువారును ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధానులతో ఇచ్చిన ఉత్తరమేమనగా

21. anduku roobēneeyulunu gaadeeyulunu manashshē ardhagōtrapuvaarunu ishraayēleeyula pradhaanulathoo ichina uttharamēmanagaa

22. దేవుళ్లలో యెహోవా దేవుడు, దేవుళ్లలో యెహోవాయే దేవుడు; సంగతి ఆయనకు తెలి యును, ఇశ్రాయేలీయులు తెలిసి కొందురు, ద్రోహము చేతనైనను యెహోవామీద తిరుగు బాటుచేతనైనను మేము ఈ పని చేసినయెడల నేడు మమ్ము బ్రదుకనియ్యకుడి.

22. dhevuḷlalō yehōvaa dhevuḍu, dhevuḷlalō yehōvaayē dhevuḍu; saṅgathi aayanaku teli yunu, ishraayēleeyulu telisi konduru, drōhamu chethanainanu yehōvaameeda thirugu baaṭuchethanainanu mēmu ee pani chesinayeḍala nēḍu mammu bradukaniyyakuḍi.

23. యెహోవాను అనుసరింపక తొలగిపోయి, దహనబలినైనను నైవేద్య మునైనను దానిమీద అర్పించుటకే గాని సమా ధాన బలులను దానిమీద అర్పించుటకే గాని మేము ఈ బలిపీఠమును కట్టినయెడల యెహోవా తానే విమర్శ చేయునుగాక. వేరొక హేతువుచేతనే ఈ బలిపీఠమును కట్టితివిు.

23. yehōvaanu anusarimpaka tolagipōyi, dahanabalinainanu naivēdya munainanu daanimeeda arpin̄chuṭakē gaani samaa dhaana balulanu daanimeeda arpin̄chuṭakē gaani mēmu ee balipeeṭamunu kaṭṭinayeḍala yehōvaa thaanē vimarsha cheyunugaaka. Vēroka hēthuvuchethanē ee balipeeṭamunu katthithivi.

24. ఏమనగా రాబోవుకాలమున మీ సంతానపు వారు మా సంతానపువారితోఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతో మీకేమి సంబంధము?

24. ēmanagaa raabōvukaalamuna mee santhaanapu vaaru maa santhaanapuvaarithoo'ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaathoo meekēmi sambandhamu?

25. రూబేనీయులారా గాదీయులారా, మీకును మాకును మధ్య యెహోవా యొర్దానును సరిహద్దుగా నియమించెను గదా యెహోవా యందు మీకు పాలేదియు లేదని చెప్పుటవలన మీ సంతా నపువారు మా సంతానపువా రిని యెహోవా విషయములో భయభక్తులులేని వార గునట్లు చేయుదురేమో అని భయపడి ఆ హేతువు చేతనే దీని చేసితివిు.

25. roobēneeyulaaraa gaadeeyulaaraa, meekunu maakunu madhya yehōvaa yordaanunu sarihaddugaa niyamin̄chenu gadaa yehōvaa yandu meeku paalēdiyu lēdani cheppuṭavalana mee santhaa napuvaaru maa santhaanapuvaa rini yehōvaa vishayamulō bhayabhakthululēni vaara gunaṭlu cheyudurēmō ani bhayapaḍi aa hēthuvu chethanē deeni chesithivi.

26. కాబట్టి మేముమనము బలిపీఠమును కట్టుటకు సిద్ధపరచుదము రండని చెప్పు కొంటిమి; అది దహనబలుల నర్పించుటకైనను బలి నర్పిం చుటకైనను కాదు.

26. kaabaṭṭi mēmumanamu balipeeṭamunu kaṭṭuṭaku siddhaparachudamu raṇḍani cheppu koṇṭimi; adhi dahanabalula narpin̄chuṭakainanu bali narpiṁ chuṭakainanu kaadu.

27. మన దహనబలుల విషయములోను బలుల విషయములోను సమాధానబలుల విషయములోను మనము యెహోవా సన్నిధిని ఆయన సేవచేయవలయు ననుటకుయెహోవాయందు మీకు పాలు ఏదియు లేదను మాట మీ సంతతివారు మా సంతతివారికి చెప్పజాలకుండు నట్లు అది మాకును మీకును మన తరువాత మన మన తరములవారికిని మధ్య సాక్షియైయుండును.

27. mana dahanabalula vishayamulōnu balula vishayamulōnu samaadhaanabalula vishayamulōnu manamu yehōvaa sannidhini aayana sēvacheyavalayu nanuṭakuyehōvaayandu meeku paalu ēdiyu lēdanu maaṭa mee santhathivaaru maa santhathivaariki cheppajaalakuṇḍu naṭlu adhi maakunu meekunu mana tharuvaatha mana mana tharamulavaarikini madhya saakshiyaiyuṇḍunu.

28. అందుకు మేముఇకమీదట వారు మాతోనే గాని మా తరముల వారితోనే గాని అట్లు చెప్పినయెడల మేముమన పిత రులు చేసిన బలిపీఠపు ఆకారమును చూడుడి; యిది దహనబలి నర్పించుటకు కాదు బలి నర్పించుటకు కాదుగాని, మాకును మీకును మధ్యసాక్షియై యుండుటకే యని చెప్పుదమని అనుకొంటిమి.

28. anduku mēmu'ikameedaṭa vaaru maathoonē gaani maa tharamula vaarithoonē gaani aṭlu cheppinayeḍala mēmumana pitha rulu chesina balipeeṭhapu aakaaramunu chooḍuḍi; yidi dahanabali narpin̄chuṭaku kaadu bali narpin̄chuṭaku kaadugaani, maakunu meekunu madhyasaakshiyai yuṇḍuṭakē yani cheppudamani anukoṇṭimi.

29. ఆయన మందిరము నెదుట నున్న మన దేవుడైన యెహోవా బలిపీఠము తప్ప దహన బలులకైనను నైవేద్యములకైనను బలులకైనను వేరొక బలి పీఠమును కట్టునట్లు నేడు యెహోవాను అనుసరింపక తొలగి పోయినయెడల నేమి యెహోవామీద ద్రోహము చేసినయెడల నేమి మేము శాపగ్రస్తులమగుదుము గాక.

29. aayana mandiramu neduṭa nunna mana dhevuḍaina yehōvaa balipeeṭhamu thappa dahana balulakainanu naivēdyamulakainanu balulakainanu vēroka bali peeṭhamunu kaṭṭunaṭlu nēḍu yehōvaanu anusarimpaka tolagi pōyinayeḍala nēmi yehōvaameeda drōhamu chesinayeḍala nēmi mēmu shaapagrasthulamagudumu gaaka.

30. ఫీనెహాసను యాజకుడును సమాజ ప్రధానులును, అనగా అతనితో ఉండిన ఇశ్రాయేలీయుల ప్రధానులును రూబేనీయులును గాదీయులును మనష్షీయులును చెప్పిన మాటలను విని సంతోషించిరి.

30. pheenehaasanu yaajakuḍunu samaaja pradhaanulunu, anagaa athanithoo uṇḍina ishraayēleeyula pradhaanulunu roobēneeyulunu gaadeeyulunu manashsheeyulunu cheppina maaṭalanu vini santhooshin̄chiri.

31. అప్పుడు యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహాసు రూబేనీయులతోను గాదీయులతోను మనష్షీయులతోనుమీరు యెహోవాకు విరోధముగా ఈ ద్రోహము చేయలేదు గనుక యెహోవా మన మధ్యనున్నాడని నేడు ఎరుగుదుము; ఇప్పుడు మీరు యెహోవా చేతిలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను విడిపించి యున్నారని చెప్పెను.

31. appuḍu yaajakuḍaina eliyaajaru kumaaruḍagu pheenehaasu roobēneeyulathoonu gaadeeyulathoonu manashsheeyulathoonumeeru yehōvaaku virōdhamugaa ee drōhamu cheyalēdu ganuka yehōvaa mana madhyanunnaaḍani nēḍu erugudumu; ippuḍu meeru yehōvaa chethilōnuṇḍi ishraayēleeyulanu viḍipin̄chi yunnaarani cheppenu.

32. యాజకుడైన ఎలియాజరు కుమారుడగు ఫీనెహా సును ప్రధానులును గిలాదులోని రూబేనీయుల యొద్దనుండియు, గాదీయుల యొద్దనుండియు ఇశ్రాయేలీయుల యొద్దకు తిరిగి వచ్చి జనులకు ఆ మాట తెలియచెప్పగా

32. yaajakuḍaina eliyaajaru kumaaruḍagu pheenehaa sunu pradhaanulunu gilaadulōni roobēneeyula yoddhanuṇḍiyu, gaadeeyula yoddhanuṇḍiyu ishraayēleeyula yoddhaku thirigi vachi janulaku aa maaṭa teliyacheppagaa

33. ఇశ్రా యేలీయులు విని సంతోషించిరి. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు దేవుని స్తుతించి, రూబేనీయులును గాదీయులును నివసించు దేశమును పాడుచేయుటకు వారిమీద యుద్ధము చేయుట మానిరి.

33. ishraayēleeyulu vini santhooshin̄chiri. Appuḍu ishraayēleeyulu dhevuni sthuthin̄chi, roobēneeyulunu gaadeeyulunu nivasin̄chu dheshamunu paaḍucheyuṭaku vaarimeeda yuddhamu cheyuṭa maaniri.

34. రూబేనీయులును గాదీయులును యెహోవాయే దేవుడనుటకు ఇది మనమధ్యను సాక్షియగు నని దానికి ఏద అను పేరు పెట్టిరి.

34. roobēneeyulunu gaadeeyulunu yehōvaayē dhevuḍanuṭaku idi manamadhyanu saakshiyagu nani daaniki ēda anu pēru peṭṭiri.Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |