Joshua - యెహోషువ 24 | View All

1. యెహోషువ ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రముల వారి నందరిని షెకెములో పోగుచేసి, వారి పెద్దలను వారి ప్రధానులను వారి న్యాయాధిపతులను వారి నాయకులను పిలిపింపగా వారు వచ్చి దేవుని సన్నిధిని నిలిచిరి.

1. yehōshuva ishraayēleeyula gōtramula vaari nandarini shekemulō pōguchesi, vaari peddalanu vaari pradhaanulanu vaari nyaayaadhipathulanu vaari naayakulanu pilipimpagaa vaaru vachi dhevuni sannidhini nilichiri.

2. యెహోషువ జనులందరితో ఇట్లనెనుఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా చెప్పునదేమనగాఆదికాలమునుండి మీ పితరులు, అనగా అబ్రాహాముకును నాహోరుకును తండ్రియైన తెరహు కుటుంబికులు నది (యూఫ్రటీసు) అద్దరిని నివసించి యితర దేవతలను పూజించిరి.

2. yehōshuva janulandarithoo iṭlanenu'ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa cheppunadhemanagaa'aadhikaalamunuṇḍi mee pitharulu, anagaa abraahaamukunu naahōrukunu thaṇḍriyaina terahu kuṭumbikulu nadhi (yoophraṭeesu) addarini nivasin̄chi yithara dhevathalanu poojin̄chiri.

3. అయితే నేను నది అద్దరినుండి మీ పితరుడైన అబ్రాహామును తోడు కొని వచ్చి కనాను దేశమందంతట సంచరింపజేసి, అతనికి సంతానమును విస్తరింపజేసి, అతనికి ఇస్సాకును ఇచ్చి తిని.

3. ayithē nēnu nadhi addarinuṇḍi mee pitharuḍaina abraahaamunu thooḍu koni vachi kanaanu dheshamandanthaṭa san̄charimpajēsi, athaniki santhaanamunu vistharimpajēsi, athaniki issaakunu ichi thini.

4. ఇస్సాకునకు నేను యాకోబు ఏశావుల నిచ్చితిని. శేయీరు మన్యములను స్వాధీనపరచుకొనునట్లు వాటిని ఏశావు కిచ్చితిని. యాకోబును అతని కుమారులును ఐగుప్తులోనికి దిగిపోయిరి.

4. issaakunaku nēnu yaakōbu ēshaavula nichithini. shēyeeru manyamulanu svaadheenaparachukonunaṭlu vaaṭini ēshaavu kichithini. Yaakōbunu athani kumaarulunu aigupthulōniki digipōyiri.

5. తరువాత నేను మోషే అహరోనులను పంపి, దాని మధ్యను నేను చేసిన క్రియలవలన ఐగుప్తీయు లను హతముచేసి మిమ్మును వెలుపలికి రప్పించితిని.

5. tharuvaatha nēnu mōshē aharōnulanu pampi, daani madhyanu nēnu chesina kriyalavalana aiguptheeyu lanu hathamuchesi mimmunu velupaliki rappin̄chithini.

6. నేను ఐగుప్తులోనుండి మీ తండ్రులను రప్పించినప్పుడు మీరు సముద్రమునొద్దకు రాగా ఐగుప్తీయులు రథములతోను రౌతులతోను మీ తండ్రులను ఎఱ్ఱసముద్రమువరకు తరిమిరి.

6. nēnu aigupthulōnuṇḍi mee thaṇḍrulanu rappin̄chinappuḍu meeru samudramunoddhaku raagaa aiguptheeyulu rathamulathoonu rauthulathoonu mee thaṇḍrulanu errasamudramuvaraku tharimiri.

7. వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టినప్పుడు ఆయన మీకును ఐగుప్తీయులకును మధ్య చీకటి కల్పించి సముద్ర మును వారిమీదికి రప్పించి వారిని ముంచివేసెను. ఐగుప్తు దేశములో నేను చేసినదానిని మీరు కన్నులార చూచితిరి. అటుతరువాత మీరు బహు దినములు అరణ్యములో నివసించితిరి.

7. vaaru yehōvaaku morrapeṭṭinappuḍu aayana meekunu aiguptheeyulakunu madhya chikaṭi kalpin̄chi samudra munu vaarimeediki rappin̄chi vaarini mun̄chivēsenu. Aigupthu dheshamulō nēnu chesinadaanini meeru kannulaara chuchithiri. Aṭutharuvaatha meeru bahu dinamulu araṇyamulō niva sin̄chithiri.

8. యొర్దాను అద్దరిని నివసించిన అమోరీయుల దేశమునకు నేను మిమ్మును రప్పించినప్పుడు వారు మీతో యుద్ధముచేయగా నేను మీ చేతికి వారిని అప్పగించితిని, మీరు వారి దేశమును స్వాధీనపరచుకొంటిరి, వారు మీ యెదుట నిలువకుండ వారిని నశింపజేసితిని.

8. yordaanu addarini nivasin̄china amōreeyula dheshamunaku nēnu mimmunu rappin̄chinappuḍu vaaru meethoo yuddhamucheyagaa nēnu mee chethiki vaarini appagin̄chithini, meeru vaari dheshamunu svaadheenaparachukoṇṭiri, vaaru mee yeduṭa niluvakuṇḍa vaarini nashimpajēsithini.

9. తరువాత మోయాబు రాజును సిప్పోరు కుమారుడునైన బాలాకులేచి ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధముచేసి మిమ్ము శపించుటకు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలువనంపగా

9. tharuvaatha mōyaabu raajunu sippōru kumaaruḍunaina baalaakulēchi ishraayēleeyulathoo yuddhamuchesi mimmu shapin̄chuṭaku beyōru kumaaruḍaina bilaamunu piluvanampagaa

10. నేను బిలాము మనవి విననొల్లనైతిని గనుక అతడు మిమ్మును దీవించుచునే వచ్చెను. అతనిచేతినుండి నేనే మిమ్మును విడిపించితిని.

10. nēnu bilaamu manavi vinanollanaithini ganuka athaḍu mimmunu deevin̄chuchunē vacchenu. Athanichethinuṇḍi nēnē mimmunu viḍipin̄chithini.

11. మీరు యొర్దాను దాటి యెరికో దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు యెరికోకు యజమానులగు అమోరీయులు పెరిజ్జీయులు కనానీయులు హీత్తీయులు గిర్గాషీయులు హివ్వీయులు యెబూసీయులనువారు మీతో యుద్ధము చేయగా నేను వారిని మీ చేతికప్పగించితిని.

11. meeru yordaanu daaṭi yerikō daggaraku vachinappuḍu yerikōku yajamaanulagu amōreeyulu perijjeeyulu kanaaneeyulu heettheeyulu girgaasheeyulu hivveeyulu yebooseeyulanuvaaru meethoo yuddhamu cheyagaa nēnu vaarini mee chethikappagin̄chithini.

12. మరియు నేను మీకు ముందుగా కందిరీగలను పంపితిని; నీ ఖడ్గము కాదు నీ విల్లు కాదు గాని అవే అమోరీయుల రాజుల నిద్దరిని తోలివేసెను. మీరు సేద్యముచేయని దేశమును

12. mariyu nēnu meeku mundhugaa kandireegalanu pampithini; nee khaḍgamu kaadu nee villu kaadu gaani avē amōreeyula raajula niddarini thoolivēsenu. meeru sēdyamucheyani dheshamunu

13. మీరు కట్టని పట్టణములను మీకిచ్చియున్నాను. మీరు వాటిలో నివసించుచున్నారు. మీరు నాటని ద్రాక్షతోటల పండ్లను ఒలీవతోటల పండ్లను తినుచున్నారు.

13. meeru kaṭṭani paṭṭaṇamulanu meekichiyunnaanu. meeru vaaṭilō nivasin̄chuchunnaaru. meeru naaṭani draakshathooṭala paṇḍlanu oleevathooṭala paṇḍlanu thinuchunnaaru.

14. కాబట్టి మీరు యెహోవాయందు భయ భక్తులుగలవారై, ఆయనను నిష్కపటముగాను సత్యము గాను సేవించుచు, మీ పితరులు నది అద్దరిని ఐగుప్తులోను సేవించిన దేవతలను తొలగద్రోసి యెహోవానే సేవించుడి.

14. kaabaṭṭi meeru yehōvaayandu bhaya bhakthulugalavaarai, aayananu nishkapaṭamugaanu satyamu gaanu sēvin̄chuchu, mee pitharulu nadhi addarini aigupthulōnu sēvin̄china dhevathalanu tolagadrōsi yehōvaanē sēvin̄chuḍi.

15. యెహోవాను సేవించుట మీ దృష్టికి కీడని తోచిన యెడల మీరు ఎవని సేవించెదరో, నది అద్దరిని మీ పితరులు సేవించిన దేవతలను సేవించెదరో, అమోరీయుల దేశమున మీరు నివసించుచున్నారే వారి దేవతలను సేవిం చెదరో నేడు మీరు కోరుకొనుడి; మీరె వరిని సేవింప కోరుకొనినను నేనును నా యింటివారును యెహోవాను సేవించెదము అనెను.

15. yehōvaanu sēvin̄chuṭa mee drushṭiki keeḍani thoochina yeḍala meeru evani sēvin̄chedarō, nadhi addarini mee pitharulu sēvin̄china dhevathalanu sēvin̄chedarō, amōreeyula dheshamuna meeru nivasin̄chuchunnaarē vaari dhevathalanu sēviṁ chedarō nēḍu meeru kōrukonuḍi; meere varini sēvimpa kōrukoninanu nēnunu naa yiṇṭivaarunu yehōvaanu sēvin̄chedamu anenu.

16. అందుకు ప్రజలుయెహోవాను విసర్జించి యితరదేవతలను సేవించినయెడల మేము శాప గ్రస్తుల మగుదుము గాక.

16. anduku prajaluyehōvaanu visarjin̄chi yitharadhevathalanu sēvin̄chinayeḍala mēmu shaapa grasthula magudumu gaaka.

17. ఐగుప్తుదేశమను దాసుల గృహములోనుండి మనలను మన తండ్రులను రప్పించి, మన కన్నులయెదుట ఆ గొప్ప సూచక క్రియలను చేసి, మనము నడిచిన మార్గములన్నిటిలోను, మనము వెళ్లిన ప్రజ లందరిమధ్యను మనలను కాపాడిన యెహోవాయే మన దేవుడు.

17. aigupthudheshamanu daasula gruhamulōnuṇḍi manalanu mana thaṇḍrulanu rappin̄chi, mana kannulayeduṭa aa goppa soochaka kriyalanu chesi, manamu naḍichina maargamulanniṭilōnu, manamu veḷlina praja landarimadhyanu manalanu kaapaaḍina yehōvaayē mana dhevuḍu.

18. యెహోవా ఆ దేశములో నివసించిన అమోరీ యులు మొదలైన ప్రజలందరు మనయెదుట నిలువకుండ వారిని తోలివేసినవాడు; యెహోవానే సేవించెదము; ఆయనయే మా దేవుడని ప్రత్యుత్తరమిచ్చిరి.
అపో. కార్యములు 7:45

18. yehōvaa aa dheshamulō nivasin̄china amōree yulu modalaina prajalandaru manayeduṭa niluvakuṇḍa vaarini thoolivēsinavaaḍu; yehōvaanē sēvin̄chedamu; aayanayē maa dhevuḍani pratyuttharamichiri.

19. అందుకు యెహోషువయెహోవా పరిశుద్ధ దేవుడు, రోషముగల దేవుడు, ఆయన మీ అపరాధ ములను మీ పాపములను పరిహరింపనివాడు, మీరాయనను సేవింపలేరు.

19. anduku yehōshuvayehōvaa parishuddha dhevuḍu, rōshamugala dhevuḍu, aayana mee aparaadha mulanu mee paapamulanu pariharimpanivaaḍu, meeraayananu sēvimpalēru.

20. మీరు యెహోవాను విసర్జించి అన్యదేవతలను సేవించినయెడల ఆయన మీకు మేలు చేయువాడైనను మనస్సు త్రిప్పుకొని మీకు కీడుచేసి మిమ్మును క్షీణింప జేయుననగా

20. meeru yehōvaanu visarjin̄chi anyadhevathalanu sēvin̄chinayeḍala aayana meeku mēlu cheyuvaaḍainanu manassu trippukoni meeku keeḍuchesi mimmunu ksheeṇimpa jēyunanagaa

21. జనులు అట్లు కాదు, మేము యెహోవానే సేవించెదమని యెహోషువతో చెప్పిరి.

21. janulu aṭlu kaadu, mēmu yehōvaanē sēvin̄chedamani yehōshuvathoo cheppiri.

22. అప్పుడు యెహో షువమీరు యెహోవానే సేవించెదమని ఆయనను కోరు కొన్నందుకు మిమ్మును గూర్చి మీరే సాక్షులై యున్నా రనగా వారుమేము సాక్షులమే అనిరి.

22. appuḍu yehō shuvameeru yehōvaanē sēvin̄chedamani aayananu kōru konnanduku mimmunu goorchi meerē saakshulai yunnaa ranagaa vaarumēmu saakshulamē aniri.

23. అందుకతడుఆలాగైతే మీ మధ్య నున్న అన్యదేవతలను తొలగద్రోసి, ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతట్టు మీ హృదయమును త్రిప్పుకొనుడని చెప్పెను.

23. andukathaḍu'aalaagaithē mee madhya nunna anyadhevathalanu tolagadrōsi, ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaathaṭṭu mee hrudayamunu trippukonuḍani cheppenu.

24. అందుకు జనులుమన దేవు డైన యెహోవానే సేవించెదము, ఆయన మాటయే విందుమని యెహోషువతో చెప్పిరి.

24. anduku janulumana dhevu ḍaina yehōvaanē sēvin̄chedamu, aayana maaṭayē vindumani yehōshuvathoo cheppiri.

25. అట్లు యెహోషువ ఆ దినమున ప్రజలతో నిబంధన చేసి వారికి షెకెములో కట్టడను విధిని నియమించి

25. aṭlu yehōshuva aa dinamuna prajalathoo nibandhana chesi vaariki shekemulō kaṭṭaḍanu vidhini niyamin̄chi

26. దేవుని ధర్మశాస్త్రగ్రంథములో ఆ వాక్యములను వ్రాయించి పెద్ద రాతిని తెప్పించి యెహోవా పరిశుద్ధస్థలములో నున్న సిందూర వృక్షముక్రింద దాని నిలువబెట్టి

26. dhevuni dharmashaastragranthamulō aa vaakyamulanu vraayin̄chi pedda raathini teppin̄chi yehōvaa parishuddhasthalamulō nunna sindoora vrukshamukrinda daani niluvabeṭṭi

27. జను లందరితో ఇట్లనెనుఆలోచించుడి, యెహోవా మనతో చెప్పిన మాటలన్నియు ఈ రాతికి వినబడెను గనుక అది మనమీద సాక్షిగా ఉండును. మీరు మీ దేవుని విసర్జించిన యెడల అది మీమీద సాక్షిగా ఉండును.

27. janu landarithoo iṭlanenu'aalōchin̄chuḍi, yehōvaa manathoo cheppina maaṭalanniyu ee raathiki vinabaḍenu ganuka adhi manameeda saakshigaa uṇḍunu. meeru mee dhevuni visarjin̄china yeḍala adhi meemeeda saakshigaa uṇḍunu.

28. అప్పుడు యెహోషువ ప్రజలను తమ స్వాస్థ్యములకు వెళ్లనంపెను.

28. appuḍu yehōshuva prajalanu thama svaasthyamulaku veḷlanampenu.

29. ఈ సంగతులు జరిగినతరువాత నూను కుమారుడును యెహోవా దాసుడునైన యెహోషువ నూటపది సంవత్స రముల వయస్సుగలవాడై మృతి నొందెను.

29. ee saṅgathulu jariginatharuvaatha noonu kumaaruḍunu yehōvaa daasuḍunaina yehōshuva nooṭapadhi samvatsa ramula vayassugalavaaḍai mruthi nondhenu.

30. అతని స్వాస్థ్యపు సరిహద్దులోనున్న తిమ్నత్సెరహులో అతడు పాతి పెట్టబడెను. అది ఎఫ్రాయిమీయుల మన్యములోని గాయషు కొండకు ఉత్తర దిక్కున నున్నది.

30. athani svaasthyapu sarihaddulōnunna thimnatserahulō athaḍu paathi peṭṭabaḍenu. adhi ephraayimeeyula manyamulōni gaayashu koṇḍaku utthara dikkuna nunnadhi.

31. యెహోషువ దినములన్నిటను యెహోషువ తరువాత ఇంక బ్రతికి యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకొరకు చేసిన క్రియలన్నిటిని ఎరిగిన పెద్దల దినములన్నిటను ఇశ్రాయేలీ యులు యెహోవాను సేవించుచు వచ్చిరి.

31. yehōshuva dinamulanniṭanu yehōshuva tharuvaatha iṅka brathiki yehōvaa ishraayēleeyulakoraku chesina kriyalanniṭini erigina peddala dinamulanniṭanu ishraayēlee yulu yehōvaanu sēvin̄chuchu vachiri.

32. ఇశ్రాయేలీ యులు ఐగుప్తులోనుండి తెచ్చిన యోసేపు ఎముకలను షెకెములో, అనగా యాకోబు నూరు వరహాలకు షెకెము తండ్రియైన హమోరు కుమారులయొద్ద కొనిన చేని భాగములో వారు పాతిపెట్టిరి. అవి యోసేపు పుత్రులకు ఒక స్వాస్థ్యముగా ఉండెను.
యోహాను 4:5, అపో. కార్యములు 7:16

32. ishraayēlee yulu aigupthulōnuṇḍi techina yōsēpu emukalanu shekemulō, anagaa yaakōbu nooru varahaalaku shekemu thaṇḍriyaina hamōru kumaarulayoddha konina cheni bhaagamulō vaaru paathipeṭṭiri. Avi yōsēpu putrulaku oka svaasthyamugaa uṇḍenu.

33. మరియఅహరోను కుమారు డైన ఎలియాజరు మృతినొందినప్పుడు ఎఫ్రాయీమీయుల మన్యప్రదేశములో అతని కుమారుడైన ఫీనెహాసునకు ఇయ్య బడిన ఫీనెహాసుగిరిలో జనులు అతని పాతిపెట్టిరి.

33. mariyu aharōnu kumaaru ḍaina eliyaajaru mruthinondinappuḍu ephraayeemeeyula manyapradheshamulō athani kumaaruḍaina pheenehaasunaku iyya baḍina pheenehaasugirilō janulu athani paathipeṭṭiri.


Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.