Joshua - యెహోషువ 9 | View All

1. యొర్దాను అవతలనున్న మన్యములోను లోయలోను లెబానోను నెదుటి మహాసముద్ర తీరమందంతటను ఉన్న హిత్తీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజ్జీయులు హివ్వీయులు యెబూసీయులు అను వారి రాజులందరు జరిగినదానిని వినినప్పుడు

1. yordaanu avathalanunna manyamulōnu lōyalōnu lebaanōnu neduṭi mahaasamudra theeramandanthaṭanu unna hittheeyulu amōreeyulu kanaaneeyulu perijjeeyulu hivveeyulu yebooseeyulu anu vaari raajulandaru jariginadaanini vininappuḍu

2. వారు యెహోషువతోను ఇశ్రాయేలీయులతోను యుద్ధము చేయుటకు కూడివచ్చిరి.

2. vaaru yehōshuvathoonu ishraayēleeyulathoonu yuddhamu cheyuṭaku kooḍivachiri.

3. యెహోషువ యెరికోకును హాయికిని చేసినదానిని గిబి యోను నివాసులు వినినప్పుడు

3. yehōshuva yerikōkunu haayikini chesinadaanini gibi yōnu nivaasulu vininappuḍu

4. వారు కపటోపాయము చేసి, రాయబారులమని వేషము వేసికొని బయలుదేరి, తమ గాడిదలకు పాత గోనెలుకట్టి పాతగిలి చినిగి కుట్ట బడియున్న ద్రాక్షా రసపు సిద్దెలు తీసికొని

4. vaaru kapaṭōpaayamu chesi, raayabaarulamani vēshamu vēsikoni bayaludheri, thama gaaḍidalaku paatha gōnelukaṭṭi paathagili chinigi kuṭṭa baḍiyunna draakshaa rasapu siddelu theesikoni

5. పాతగిలి మాసికలు వేయబడిన చెప్పులు పాదములకు తొడుగుకొని పాతబట్టలు కట్టుకొని వచ్చిరి. వారు ఆహారముగా తెచ్చు కొనిన భక్ష్యములన్నియు ఎండిన ముక్కలుగా నుండెను.

5. paathagili maasikalu vēyabaḍina cheppulu paadamulaku toḍugukoni paathabaṭṭalu kaṭṭukoni vachiri. Vaaru aahaaramugaa techu konina bhakshyamulanniyu eṇḍina mukkalugaa nuṇḍenu.

6. వారు గిల్గాలునందలి పాళెములోనున్న యెహోషువ యొద్దకు వచ్చిమేము దూరదేశమునుండి వచ్చినవారము, మాతో నొక నిబంధనచేయుడని అతనితోను ఇశ్రాయేలీ యులతోను చెప్పగా

6. vaaru gilgaalunandali paaḷemulōnunna yehōshuva yoddhaku vachimēmu dooradheshamunuṇḍi vachinavaaramu, maathoo noka nibandhanacheyuḍani athanithoonu ishraayēlee yulathoonu cheppagaa

7. ఇశ్రాయేలీయులుమీరు మా మధ్యను నివసించుచున్నవారేమో, మేము మీతో ఏలాగు నిబంధన చేయగలమని ఆ హివీ్వ యులతో ననిరి.

7. ishraayēleeyulumeeru maa madhyanu nivasin̄chuchunnavaarēmō, mēmu meethoo ēlaagu nibandhana cheyagalamani aa hiveeva yulathoo naniri.

8. వారుమేము నీ దాసులమని యెహోషువతో చెప్పినప్పుడు యెహోషువమీరు ఎవరు? ఎక్కడనుండి వచ్చితిరి? అని వారి నడుగగా

8. vaarumēmu nee daasulamani yehōshuvathoo cheppinappuḍu yehōshuvameeru evaru? Ekkaḍanuṇḍi vachithiri? Ani vaari naḍugagaa

9. వారునీ దేవుడైన యెహోవా నామ మునుబట్టి నీ దాసులమైన మేము బహుదూరమునుండి వచ్చి తివిు; ఏలయనగా ఆయన కీర్తిని ఆయన ఐగుప్తులో చేసిన సమస్తమును యొర్దానుకు అద్దరినున్న

9. vaarunee dhevuḍaina yehōvaa naama munubaṭṭi nee daasulamaina mēmu bahudooramunuṇḍi vachi thivi; yēlayanagaa aayana keerthini aayana aigupthulō chesina samasthamunu yordaanuku addarinunna

10. హెష్బోను రాజైన సీహోను, అష్తారోతులోనున్న బాషాను రాజైన ఓగు అను అమోరీయుల యిద్దరు రాజులకు ఆయన చేసినదంతయు వింటిమి.

10. heshbōnu raajaina seehōnu, ashthaarōthulōnunna baashaanu raajaina ōgu anu amōreeyula yiddaru raajulaku aayana chesinadanthayu viṇṭimi.

11. అప్పుడు మా పెద్దలును మా దేశనివాసు లందరును మాతోమీరు ప్రయాణ ముకొరకు ఆహారము చేత పట్టుకొని వారిని ఎదుర్కొనబోయి వారితోమేము మీ దాసులము గనుక మాతో నిబంధనచేయుడి అని చెప్పుడి అనిరి.

11. appuḍu maa peddalunu maa dheshanivaasu landarunu maathoomeeru prayaaṇa mukoraku aahaaramu chetha paṭṭukoni vaarini edurkonabōyi vaarithoomēmu mee daasulamu ganuka maathoo nibandhanacheyuḍi ani cheppuḍi aniri.

12. మీ యొద్దకు రావలెనని బయలుదేరిన దినమున మేము సిద్ధ పరచుకొని మా యిండ్లనుండి తెచ్చు కొనిన మా వేడి భక్ష్యములు ఇవే, యిప్పటికి అవి యెండి ముక్కలాయెను.

12. mee yoddhaku raavalenani bayaludherina dinamuna mēmu siddha parachukoni maa yiṇḍlanuṇḍi techu konina maa vēḍi bhakshyamulu ivē, yippaṭiki avi yeṇḍi mukkalaayenu.

13. ఈ ద్రాక్షారసపు సిద్దెలను మేము నింపినప్పుడు అవి క్రొత్తవే, యిప్పటికి అవి చినిగిపోయెను. బహుదూరమైన ప్రయాణము చేసినందున ఈ మా బట్టలును చెప్పులును పాతగిలి పోయెనని అతనితో చెప్పిరి.

13. ee draakshaarasapu siddelanu mēmu nimpinappuḍu avi krotthavē, yippaṭiki avi chinigipōyenu. Bahudooramaina prayaaṇamu chesinanduna ee maa baṭṭalunu cheppulunu paathagili pōyenani athanithoo cheppiri.

14. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాచేత సెలవుపొందకయే వారి ఆహారములో కొంత పుచ్చుకొనగా

14. ishraayēleeyulu yehōvaachetha selavupondakayē vaari aahaaramulō kontha puchukonagaa

15. యెహోషువ ఆ వచ్చినవారితో సమాధానపడి వారిని బ్రదుకనిచ్చుటకు వారితో నిబంధనచేసెను. మరియు సమాజప్రధానులు వారితో ప్రమాణము చేసిరి.

15. yehōshuva aa vachinavaarithoo samaadhaanapaḍi vaarini bradukanichuṭaku vaarithoo nibandhanachesenu. Mariyu samaajapradhaanulu vaarithoo pramaaṇamu chesiri.

16. అయితే వారితో నిబంధన చేసి మూడు దినము లైన తరువాత, వారు తమకు పొరుగు వారు, తమ నడుమను నివసించువారే యని తెలిసికొనిరి.

16. ayithē vaarithoo nibandhana chesi mooḍu dinamu laina tharuvaatha, vaaru thamaku porugu vaaru, thama naḍumanu nivasin̄chuvaarē yani telisikoniri.

17. ఇశ్రాయేలీయులు సాగి మూడవనాడు వారి పట్టణము లకు వచ్చిరి; వారి పట్టణములు గిబియోను కెఫీరా బెయే రోతు కిర్యత్యారీము అనునవి.

17. ishraayēleeyulu saagi mooḍavanaaḍu vaari paṭṭaṇamu laku vachiri; vaari paṭṭaṇamulu gibiyōnu kepheeraa beyē rōthu kiryatyaareemu anunavi.

18. సమాజ ప్రధానులు ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో ప్రమాణము చేసియుండిరి గనుక ఇశ్రాయేలీయులు వారిని హతముచేయలేదు. కాగా సమాజమంతయు ప్రధా నులకు విరోధముగా మొఱ్ఱపెట్టిరి.

18. samaaja pradhaanulu ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaathooḍani vaarithoo pramaaṇamu chesiyuṇḍiri ganuka ishraayēleeyulu vaarini hathamucheyalēdu. Kaagaa samaajamanthayu pradhaa nulaku virōdhamugaa morrapeṭṭiri.

19. అందుకు సమాజ ప్రధానులందరు సర్వసమాజముతో ఇట్లనిరిమనము ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవాతోడని వారితో ప్రమాణము చేసితివిు గనుక మనము వారికి హానిచేయ కూడదు.

19. anduku samaaja pradhaanulandaru sarvasamaajamuthoo iṭlanirimanamu ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaathooḍani vaarithoo pramaaṇamu chesithivi ganuka manamu vaariki haanicheya kooḍadu.

20. మనము వారితో చేసిన ప్రమాణమువలన మనమీదికి కోపము రాకపోవునట్లు ఆ ప్రమాణమునుబట్టి వారిని బ్రదుక నియ్యవలెనని చెప్పి

20. manamu vaarithoo chesina pramaaṇamuvalana manameediki kōpamu raakapōvunaṭlu aa pramaaṇamunubaṭṭi vaarini braduka niyyavalenani cheppi

21. వారిని బ్రదుకనియ్యు డని సెలవిచ్చిరి గనుక ప్రధానులు తమతో చెప్పినట్లు వారు సర్వసమాజమునకును కట్టెలు నరుకువారుగాను నీళ్లు చేదువారుగాను ఏర్పడిరి.

21. vaarini bradukaniyyu ḍani selavichiri ganuka pradhaanulu thamathoo cheppinaṭlu vaaru sarvasamaajamunakunu kaṭṭelu narukuvaarugaanu neeḷlu cheduvaarugaanu ērpaḍiri.

22. మరియు యెహోషువ వారిని పిలిపించి యిట్లనెనుమీరు మా మధ్యను నివసించువారై యుండియుమేము మీకు బహు దూరముగా నున్న వారమని చెప్పి మమ్ము నేల మోసపుచ్చితిరి?

22. mariyu yehōshuva vaarini pilipin̄chi yiṭlanenumeeru maa madhyanu nivasin̄chuvaarai yuṇḍiyumēmu meeku bahu dooramugaa nunna vaaramani cheppi mammu nēla mōsapuchithiri?

23. ఆ హేతువుచేతను మీరు శాపగ్రస్తులగుదురు, దాస్యము మీకెన్నడును మానదు, నా దేవుని ఆలయమునకు మీరు కట్టెలు నరుకువారును నీళ్లు చేదువారునై యుండకమానరు.

23. aa hēthuvuchethanu meeru shaapagrasthulaguduru, daasyamu meekennaḍunu maanadu, naa dhevuni aalayamunaku meeru kaṭṭelu narukuvaarunu neeḷlu cheduvaarunai yuṇḍakamaanaru.

24. అందుకు వారు యెహోషువను చూచినీ దేవుడైన యెహోవా ఈ సమస్త దేశమును మీకిచ్చి, మీ యెదుట నిలువకుండ ఈ దేశనివాసులనందరిని నశింపజేయునట్లు తన సేవకుడైన మోషేకు ఆజ్ఞాపించెనని నీ దాసులకు రూఢిగా తెలుపబడెను గనుక మేము మా ప్రాణముల విషయములో నీవలన మిక్కిలి భయపడి యీలాగు చేసితివిు.

24. anduku vaaru yehōshuvanu chuchinee dhevuḍaina yehōvaa ee samastha dheshamunu meekichi, mee yeduṭa niluvakuṇḍa ee dheshanivaasulanandarini nashimpajēyunaṭlu thana sēvakuḍaina mōshēku aagnaapin̄chenani nee daasulaku rooḍhigaa telupabaḍenu ganuka mēmu maa praaṇamula vishayamulō neevalana mikkili bhayapaḍi yeelaagu chesithivi.

25. కాబట్టి మేము నీ వశమున నున్నాము; మాకేమి చేయుట నీ దృష్టికి న్యాయమో యేది మంచిదో అదే చేయుమని యెహోషువకు ఉత్తర మిచ్చిరి.

25. kaabaṭṭi mēmu nee vashamuna nunnaamu; maakēmi cheyuṭa nee drushṭiki nyaayamō yēdi man̄chidō adhe cheyumani yehōshuvaku utthara michiri.

26. కాగా అతడు ఆలాగు చేసి ఇశ్రాయేలీయులు గిబియోనీయులను చంపకుండ వారి చేతులలోనుండి విడిపించెను.

26. kaagaa athaḍu aalaagu chesi ishraayēleeyulu gibiyōneeyulanu champakuṇḍa vaari chethulalōnuṇḍi viḍipin̄chenu.

27. అయితే సమాజము కొరకును యెహోవా ఏర్పరచుకొను చోటుననుండు బలి పీఠము కొరకును కట్టెలు నరుకువారుగాను నీళ్లు చేదువారు గాను యెహోషువ ఆ దినమందే వారిని నియమించెను. నేటివరకు వారు ఆ పని చేయువారై యున్నారు.

27. ayithē samaajamu korakunu yehōvaa ērparachukonu chooṭunanuṇḍu bali peeṭhamu korakunu kaṭṭelu narukuvaarugaanu neeḷlu cheduvaaru gaanu yehōshuva aa dinamandhe vaarini niyamin̄chenu. Nēṭivaraku vaaru aa pani cheyuvaarai yunnaaru.Shortcut Links
యెహోషువ - Joshua : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |