Peter I - 1 పేతురు 3 | View All

1. అటువలె స్త్రీలారా, మీరు మీ స్వపురుషులకు లోబడియుండుడి;

“లోబడి”– ఎఫెసీయులకు 5:22-24. “వాక్కుకు”– అంటే దేవుని వాక్కు, ముఖ్యంగా దేవుని శుభవార్త. “లభ్యంకావచ్చు”– 1 కోరింథీయులకు 7:16 పోల్చి చూడండి.

2. అందువలన వారిలో ఎవరైనను వాక్యమునకు అవిధేయులైతే, వారు భయముతోకూడిన మీ పవిత్రప్రవర్తన చూచి, వాక్యము లేకుండనే తమ భార్యల నడవడివలన రాబట్టబడవచ్చును.

“భయభక్తులతో...జీవితాలను”– మాటలు, వాదనలు అన్నీ విఫలం అయినప్పటికీ నమ్మకం ఉంచని భర్తలు ఈ పద్ధతి ద్వారా క్రీస్తు చెంతకు రావచ్చు. నిజానికి భార్యలు భర్తలకు ఎప్పుడూ ప్రకటించడానికి పూనుకోవడం ఆ భర్తలను క్రీస్తుకు మరింత దూరం చేయడానికే దారి తీయవచ్చు.

3. జడలు అల్లుకొనుటయు, బంగారునగలు పెట్టుకొనుటయు, వస్త్రములు ధరించు కొనుటయునను వెలుపటి అలంకారము మీకు అలంకార ముగా ఉండక,

యెషయా 3:16-23; 1 తిమోతికి 2:9-10. స్త్రీలు జడలు వేసుకోవడం వల్ల తమ భర్తల్ని క్రీస్తుకోసం సంపాదించలేరు. తమ హృదయాలను సరిచేసుకుని అలంకరించుకోవడమే దానికి మార్గం. బంగారు నగలవల్ల అది సాధ్యపడదు గానీ దేవుని పట్ల భయభక్తులే దానికి ఉపాయం. మంచి బట్టలవల్ల కాదు, వారిలోని మనో సౌందర్యం వల్లే అలా చేయగలరు. బయటి సౌందర్యం అంతటికన్నా మిన్న అయిన అంతరంగ సౌందర్యం వేరొకటి ఉంది. ఆ అందం ఎప్పుడూ వాడిపోనిది. సామెతలు 31:10-31 పోల్చి చూడండి.

4. సాధువైనట్టియు, మృదువైనట్టియునైన గుణమను అక్షయాలంకారముగల మీ హృదయపు అంత రంగ స్వభావము మీకు అలంకారముగా ఉండవలెను; అది దేవుని దృష్టికి మిగుల విలువగలది.

5. అటువలె పూర్వము దేవుని ఆశ్రయించిన పరిశుద్ధ స్త్రీలును తమ స్వపురుషులకు లోబడియుండుటచేత తమ్మును తాము అలంకరించుకొనిరి.

పవిత్రత, దేవునిలో ఆశాభావం, విధేయత గల మనసు – ఇవే ఒక విశ్వాసురాలైన స్త్రీలో దేవుడు చూడగోరే సౌందర్య లక్షణాలు.

6. ఆ ప్రకారము శారా అబ్రాహామును యజమానుడని పిలుచుచు అతనికి లోబడి యుండెను. మీరును యోగ్యముగా నడుచుకొనుచు, ఏ భయమునకు బెదరకయున్నయెడల ఆమెకు పిల్లలగుదురు.
ఆదికాండము 18:12, ఆదికాండము 18:15, సామెతలు 3:25

“శారా అబ్రాహామును యాజమాని”– ఆదికాండము 18:12. “పిల్లలు”– విశ్వాసులందరికీ తండ్రి అబ్రాహాము (రోమీయులకు 4:16). తమ భర్తలకు లోబడి ఉండే విశ్వాసులైన స్త్రీలందరికీ శారా తల్లి.

7. అటువలెనే పురుషులారా, జీవమను కృపావరములో మీ భార్యలు మీతో పాలివారైయున్నారని యెరిగి, యెక్కువ బలహీనమైన ఘటమని భార్యను సన్మానించి, మీ ప్రార్థనలకు అభ్యంతరము కలుగక

ఎఫెసీయులకు 5:25, ఎఫెసీయులకు 5:28; కొలొస్సయులకు 3:19. పేతురు క్రైస్తవ భర్తలతో మాట్లాడుతున్నాడు. “తెలివైన విధంగా”– అంటే భార్యలను అర్థం చేసుకొని వారితో మెలగాలని అర్థం. వారి సమస్యలనూ కోరికలనూ బలహీనతలనూ అర్థం చేసుకోవాలి. “బలహీనమైన”– స్త్రీలు శారీరకంగా బలహీనులు గాని మానసికంగా కాదు. వారి స్థితి కూడా బలహీనమైనదే. లోబడి విధేయత చూపడం వారి వంతు.

8. తుదకు మీరందరు ఏకమనస్కులై యొకరి సుఖదుఃఖములయందు ఒకరు పాలుపడి, సహోదరప్రేమ గలవారును, కరుణాచిత్తులును, వినయమనస్కులునై యుండుడి.

9. ఆశీర్వాదమునకు వారసులవుటకు మీరు పిలువబడితిరి గనుక కీడుకు ప్రతికీడైనను దూషణకు ప్రతి దూషణయైనను చేయక దీవించుడి.

“దీవెన”– 1 పేతురు 1:3-5; గలతియులకు 3:14; ఎఫెసీయులకు 1:3. మనపై ధారగా కురిసిన దీవెనలు, ఇకముందు కలగబోయే దీవెనలు దృష్టిలో ఉంచుకుని మనం కూడా ఇతరులపై కక్ష పెట్టుకోకుండా వారిని దీవించడానికి ఇష్టపడాలి.

10. జీవమును ప్రేమించి మంచి దినములు చూడగోరు వాడు చెడ్డదాని పలుకకుండ తన నాలుకను, కపటపు మాటలు చెప్పకుండ తన పెదవులను కాచుకొనవలెను.
కీర్తనల గ్రంథము 34:12-16

కీర్తనల గ్రంథము 34:12-18. వ 8,9లో మనం జీవించాలని దేవుడు చెప్పిన రీతిలో జీవించకపోతే మనకు మంచి రోజులకు బదులుగా చెడు రోజులు దాపురించేలా ఆయన చేయగలడు. మన ప్రార్థనలకు జవాబియ్యకుండా చెవులు మూసుకోగలడు.

11. అతడు కీడునుండి తొలగి మేలుచేయవలెను, సమాధానమును వెదకి దాని వెంటాడవలెను.

12. ప్రభువు కన్నులు నీతిమంతుల మీదను, ఆయన చెవులు వారి ప్రార్థనల వైపునను ఉన్నవి గాని ప్రభువు ముఖము కీడు చేయువారికి విరోధముగా ఉన్నది.

13. మీరు మంచి విషయములో ఆసక్తిగలవారైతే మీకు హానిచేయువాడెవడు?

రోమీయులకు 13:3. అవిశ్వాసులు కూడా కనికరం, దయతో కూడిన ప్రవర్తన, శాపానికి బదులు దీవెన ఇవ్వడం, కీడుకు బదులు మేలు చేయడం వీటిని గుర్తించి మెచ్చుకోగలరు.

14. మీరొకవేళ నీతినిమిత్తము శ్రమ పడినను మీరు ధన్యులే; వారి బెదరింపునకు భయపడకుడి కలవరపడకుడి;
యెషయా 8:12-13

న్యాయమైన ప్రవర్తనకు బాధలు అనుభవించవలసి రావడం ఇలాంటి లోకంలో సంభవమే – 1 పేతురు 2:19-20; 1 పేతురు 4:12-13. ఇలా జరిగినప్పుడు మత్తయి 5:10-12 లో యేసుప్రభువు చెప్పిన మాటను గుర్తుంచుకోవాలి. “భయపడవద్దు”– యెషయా 8:12. మత్తయి 10:26, మత్తయి 10:28, మత్తయి 10:31; యోహాను 14:27 పోల్చి చూడండి.

15. నిర్మలమైన మనస్సాక్షి కలిగినవారై, మీలో ఉన్న నిరీక్షణనుగూర్చి మిమ్మును హేతువు అడుగు ప్రతివానికిని సాత్వికముతోను భయముతోను సమాధానము చెప్పుటకు ఎల్లప్పుడు సిద్ధముగా ఉండి,మీ హృదయములయందు క్రీస్తును ప్రభువుగా ప్రతిష్ఠించుడి;
యెషయా 8:12-13

“ప్రభువైన దేవుణ్ణి”– రోమీయులకు 10:9; రోమీయులకు 14:9. “ప్రభువు” గురించి నోట్స్ లూకా 2:11; ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11. క్రీస్తు అందరికీ అంతటికీ ప్రభువే. అయితే మనం మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపూర్వకంగా అస్తమానం ఆయన్ను మన హృదయాల్లో ప్రభువుగా చేస్తూ ఉండాలి (క్రీస్తు దేవుడు అయివున్నందువల్లనే ఆయన ప్రభువుగా ఉండగలడు). ఎఫెసీయులకు 3:17 పోల్చి చూడండి. “సాత్వికంతో”– 2 తిమోతికి 2:24-25. “సిద్ధంగా ఉండండి”– ఎఫెసీయులకు 5:15-16. మనం క్రీస్తు విశ్వాసులం అయిన కారణం ఏమిటో, మన ఆశాభావం పరలోకంలో ఎందుకు ఉన్నదో మనకు తెలిసి ఉండాలి. చక్కగా నమ్మించే స్పష్టమైన రీతిలో దీన్ని ఇతరులకు చెప్పగలిగేలా ఉండాలి.

16. అప్పుడు మీరు దేనివిషయమై దుర్మార్గులని దూషింపబడు దురో దాని విషయమై క్రీస్తునందున్న మీ సత్‌ప్రవర్తన మీద అపనింద వేయువారు సిగ్గుపడుదురు.

17. దేవుని చిత్త మాలాగున్నయెడల కీడుచేసి శ్రమపడుటకంటె మేలుచేసి శ్రమపడుటయే బహు మంచిది.

18. ఏలయనగా మనలను దేవునియొద్దకు తెచ్చుటకు, అనీతిమంతులకొరకు నీతిమంతు డైన క్రీస్తు శరీరవిషయములో చంపబడియు,

1 పేతురు 2:24. “న్యాయవంతుడైన”– లూకా 23:47; అపో. కార్యములు 3:14; అపో. కార్యములు 7:52; అపో. కార్యములు 22:14; 1 యోహాను 2:1. “న్యాయం తప్పిన”– మనందరం స్వభావ రీత్యా ఇంతే (రోమీయులకు 1:29-32; రోమీయులకు 3:9-20, రోమీయులకు 3:23). పాపులైన మనుషులకోసం క్రీస్తు బాధలు అనుభవించడంలోని ఉద్దేశం చూడండి – మనల్ని దేవుని చెంతకు చేర్చడమే. ఎఫెసీయులకు 2:13, ఎఫెసీయులకు 2:18; హెబ్రీయులకు 10:19-22; యోహాను 14:6 చూడండి. “ఒకే సారి”– యోహాను 19:30; హెబ్రీయులకు 9:25-28; హెబ్రీయులకు 10:10. “బాధలు”– 1 పేతురు 2:21; 1 పేతురు 4:1 లో కూడా ఇదే గ్రీకు పదం వాడాడు పేతురు. “చంపబడ్డాడు”– మత్తయి 16:21; మత్తయి 27:50, మత్తయి 27:58-60; మార్కు 15:43-45; యోహాను 19:32-34; 1 కోరింథీయులకు 15:3. “ఆత్మ”– యోహాను 14:16-17; మత్తయి 3:16. “సజీవమయ్యాడు”– మత్తయి 28:6; రోమీయులకు 1:6.

19. ఆత్మవిషయములో బ్రదికింపబడి, పాపముల విషయములో ఒక్కసారే శ్రమపడెను.

ఈ భాగం అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. క్రీస్తు తన మరణానికీ పునరుత్థానానికి మధ్య కాలంలో ఎక్కడికో వెళ్ళి చెరలో ఉన్న కొన్ని ఆత్మలకు ఏదో ప్రకటించాడని ఇది చెప్తున్నది. ఆత్మలంటే ఏమిటో, చెర ఏమిటో, చాటింపు ఏమిటో పేతురు ఇక్కడ ఏమీ వివరించలేదు. క్రీస్తు ఆత్మ నోవహు కాలంలో అతనిలో ఉండి ప్రకటించాడని కొందరు పండితులు అంటారు. అయితే ఈ అభిప్రాయం 19వ వచనంలోని మాటను లెక్కలోకి తీసుకోవడం లేదు. క్రీస్తు చనిపోయినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? “అపొస్తులుల విశ్వాస ప్రమాణం” అనే పేరుగల ఒక ప్రతిజ్ఞను కొన్ని సంఘాలవారు వల్లిస్తారు. అందులో ఆయన నరకంలోకి దిగివెళ్ళాడని అర్థాన్ని ఇచ్చే మాటలున్నాయి. శిక్షను అనుభవించడం కోసం క్రీస్తు నరకంలోకి దిగలేదన్నది ఖాయం. ఆయన బాధలన్నీ సిలువ మీదే అంతమయ్యాయి (యోహాను 19:30). అయితే చనిపోయినవారుండే అదృశ్య లోకానికి (హీబ్రూ భాషలో “షియోల్”) ఆయన వెళ్ళినట్టుంది. ఎఫెసీయులకు 4:9; కీర్తనల గ్రంథము 16:10 చూడండి. “చెరలో”– శరీరాన్ని వదిలి వెళ్ళిపోయిన మనుషుల ఆత్మలు చెరలో ఉన్నాయని బైబిలు చెప్పడం లేదు. కొందరు దేవదూతలు చెరలో ఉన్నారని మాత్రం సూచిస్తున్నది (2 పేతురు 2:4). అందువల్ల ఇక్కడ “ఆత్మలు” అంటే తిరుగుబాటు చేసి పతనం అయిన దేవదూతలు కావచ్చు. “ఆత్మలు”– ఇవి మనుషుల ఆత్మలని పేతురు చెప్పలేదు. కాబట్టి ఇవి నోవహు కాలంలో వచ్చిన జలప్రళయంలో చనిపోయినవారి ఆత్మలు అని భావించవలసిన అవసరం లేదు. బైబిల్లో ఆత్మలు అనే పదం కొన్ని సార్లు దురాత్మలకు, లేక దేవదూతలకు కూడా వాడడం చూడవచ్చు (మత్తయి 8:16; హెబ్రీయులకు 1:14). “చాటింపు”– శుభవార్త ప్రకటించడం అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే గ్రీకు పదం “యువాంజిలిజో” పేతురు ఇక్కడ వాడలేదు గానీ ప్రకటన రీతిగా ఒక విషయాన్ని తెలియజేయడం సూచించే పదం “కెరుస్సో”ను వాడాడు.

20. దేవుని దీర్ఘశాంతము ఇంక కనిపెట్టుచుండినప్పుడు పూర్వము నోవహు దినములలో ఓడ సిద్ధపరచబడుచుండగా, అవిధేయులైనవారియొద్దకు, అనగా చెరలో ఉన్న ఆత్మలయొద్దకు, ఆయన ఆత్మరూపి గానే వెళ్లి వారికి ప్రకటించెను. ఆ ఓడలో కొందరు, అనగా ఎనిమిది మంది నీటిద్వారా రక్షణపొందిరి.
ఆదికాండము 6:1-724

“విధేయత చూపలేదు”– జల ప్రళయానికి ముందు దేవదూతలూ మనుషులూ కూడా ఇలానే ప్రవర్తించారు (యూదా 6-7 వచనాలు; 2 పేతురు 2:4; ఆదికాండము 6:2-7). “ఎనిమిది మందినే”– నోవహు, అతని భార్య, ముగ్గురు కొడుకులు, కోడళ్ళు (ఆదికాండము 6:10; ఆదికాండము 7:1). “నీళ్ళద్వారా రక్షించడం” అనే మాటలను గమనించండి.

21. దానికి సాదృశ్యమైన బాప్తిస్మము ఇప్పుడు మిమ్మును రక్షించు చున్నది; అదేదనగా శరీరమాలిన్యము తీసివేయుట కాదు గాని యేసుక్రీస్తు పునరుత్థాన మూలముగా దేవుని విషయము నిర్మలమైన మనస్సాక్షినిచ్చు ప్రత్యుత్తరమే.

“బాప్తిసం”– మత్తయి 3:6, మత్తయి 3:13-16; మత్తయి 28:19; మార్కు 16:16; అపో. కార్యములు 2:38. జల ప్రళయం నీటి బాప్తిసానికి సూచన. నోవహు, అతని కుటుంబం ప్రాణాలు దక్కించుకున్నది నీటిలో ఉండడం ద్వారా కాదు, ఓడలో ఉండడం ద్వారానే. ఓడ క్రీస్తును సూచిస్తున్నది (ఆదికాండము 7:24). బాప్తిసం రక్షణకు సూచన. అది క్రీస్తు మరణ పునర్జీవనాలకూ, ఆయనతో మన ఐక్యతకూ గుర్తు (రోమీయులకు 6:3-10). కేవలం బాప్తిసం ఆచారం మనుషుల్ని రక్షిస్తుందని చెప్పడం తన ఉద్దేశం కాదని తెలిపేందుకు పేతురు మూడు సంగతులు చెప్తున్నాడు. బాప్తిసం అంటే శరీర స్వభావంలోని మాలిన్యం తీసివేయడం కాదు (“శరీర స్వభాపం”– రోమీయులకు 7:5, రోమీయులకు 7:18). బాప్తిసం “దేవునిపట్ల మంచి అంతర్వాణి ఇచ్చే జవాబు” (హెబ్రీయులకు 9:14 పోల్చి చూడండి). అది విశ్వాసాన్నీ, నూతన జీవాన్నీ సూచించే గుర్తు. బాప్తిసం పొందుతున్నవారు తాము దేవుని ఇష్టానికి అనుగుణంగా జీవిస్తామనీ, తమ అంతర్వాణిని మరెన్నడూ అశుద్ధం చేసుకోమనీ, దాని నోరు మూయించమనీ బహిరంగంగా ప్రకటించడమే అందులోని ఒక ఉద్దేశం. మనల్ని దేవుని దగ్గరికి తెచ్చేది క్రీస్తు పడిన బాధలే (వ 18). మనలను రక్షించేది క్రీస్తు పునర్జీవనమే. రోమ్ 4:25 చూడండి. బాప్తిసం దాన్నే తెలియజేస్తున్నది. బాప్తిసమంటే జలప్రళయం నీళ్ళకు “అనుగుణమైన చిహ్నం” కాబట్టి మనమిలా చెప్పుకోవచ్చు – నోవహును రక్షించినది నీరు కానట్టే మనల్ని రక్షించేది బాప్తిసం కాదు (వ 20).

22. ఆయన పరలోకమునకు వెళ్లి దూతలమీదను అధికారుల మీదను శక్తులమీదను అధికారము పొందినవాడై దేవుని కుడిపార్శ్వమున ఉన్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 110:1Shortcut Links
1 పేతురు - 1 Peter : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |