Peter II - 2 పేతురు 1 | View All

1. యేసుక్రీస్తు దాసుడును అపొస్తలుడునైన సీమోను పేతురు, మన దేవునియొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతినిబట్టి, మావలెనే అమూల్యమైన విశ్వాసము పొందినవారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

1. From Simon Peter, a servant and apostle of Jesus Christ. To you who have received a faith as valuable as ours, because our God and Savior Jesus Christ does what is right.

2. తన మహిమనుబట్టియు, గుణాతిశయమునుబట్టియు, మనలను పిలిచినవాని గూర్చిన అనుభవజ్ఞానమూలముగా ఆయన దైవశక్తి, జీవమునకును భక్తికిని కావలసినవాటినన్నిటిని మనకు దయచేయుచున్నందున,

2. Grace and peace be given to you more and more, because you truly know God and Jesus our Lord.

3. దేవునిగూర్చినట్టియు మన ప్రభువైన యేసునుగూర్చినట్టియునైన అనుభవజ్ఞానమువలన మీకు కృపయు సమాధానమును విస్తరించును గాక.

3. Jesus has the power of God, by which he has given us everything we need to live and to serve God. We have these things because we know him. Jesus called us by his glory and goodness.

4. ఆ మహిమ గుణాతిశయములనుబట్టి ఆయన మనకు అమూల్య ములును అత్యధికములునైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించి యున్నాడు. దురాశను అనుసరించుటవలన లోకమందున్న భ్రష్టత్వమును ఈ వాగ్దానముల మూలముగా మీరు తప్పించుకొని, దేవస్వభావమునందు పాలివారగునట్లు వాటిని అనుగ్రహించెను

4. Through these he gave us the very great and precious promises. With these gifts you can share in being like God, and the world will not ruin you with its evil desires.

5. ఆ హేతువుచేతనే మీమట్టుకు మీరు పూర్ణజాగ్రత్తగలవారై, మీ విశ్వాసమునందు సద్గుణమును,సద్గుణమునందు జ్ఞానమును,

5. Because you have these blessings, do your best to add these things to your lives: to your faith, add goodness; and to your goodness, add knowledge;

6. జ్ఞానమునందు ఆశానిగ్ర హమును, ఆశానిగ్రహమునందు సహనమును, సహనము నందు భక్తిని,

6. and to your knowledge, add self-control; and to your self-control, add patience; and to your patience, add service for God;

7. భక్తియందు సహోదరప్రేమను, సహోదర ప్రేమయందు దయను అమర్చుకొనుడి.

7. and to your service for God, add kindness for your brothers and sisters in Christ; and to this kindness, add love.

8. ఇవి మీకు కలిగి విస్తరించినయెడల అవి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుగూర్చిన అనుభవజ్ఞానవిషయములో మిమ్మును సోమరులైనను నిష్ఫలు లైనను కాకుండ చేయును.

8. If all these things are in you and are growing, they will help you to be useful and productive in your knowledge of our Lord Jesus Christ.

9. ఇవి ఎవనికి లేకపోవునో వాడు తన పూర్వపాపములకు శుద్ధి కలిగిన సంగతి మరచి పోయి, గ్రుడ్డివాడును దూరదృష్టిలేనివాడునగును.

9. But anyone who does not have these things cannot see clearly. He is blind and has forgotten that he was made clean from his past sins.

10. అందువలన సహోదరులారా, మీ పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయము చేసికొనుటకు మరి జాగ్రత్తపడుడి.మీరిట్టి క్రియలు చేయువారైతే ఎప్పుడును తొట్రిల్లరు.

10. My brothers and sisters, try hard to be certain that you really are called and chosen by God. If you do all these things, you will never fall.

11. ఆలాగున మన ప్రభువును రక్షకుడునైన యేసుక్రీస్తు యొక్క నిత్యరాజ్యములో ప్రవేశము మీకు సమృద్ధిగా అనుగ్రహింపబడును.

11. And you will be given a very great welcome into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ.

12. కాబట్టి మీరు ఈ సంగతులను తెలిసికొని మీరంగీకరించిన సత్యమందు స్థిరపరచబడియున్నను, వీటినిగూర్చి ఎల్లప్పుడును మీకు జ్ఞాపకము చేయుటకు సిద్ధముగా ఉన్నాను.

12. You know these things, and you are very strong in the truth, but I will always help you remember them.

13. మరియు మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నాకు సూచించిన ప్రకారము నా గుడారమును త్వరగా విడిచి పెట్టవలసివచ్చుననియెరిగి,

13. I think it is right for me to help you remember as long as I am in this body.

14. నేను ఈ గుడారములో ఉన్నంతకాలము ఈ సంగతులను జ్ఞాపకముచేసి మిమ్మును రేపుట న్యాయమని యెంచుకొనుచున్నాను.

14. I know I must soon leave this body, as our Lord Jesus Christ has shown me.

15. నేను మృతిపొందిన తరువాత కూడ మీరు నిత్యము వీటిని జ్ఞాపకముచేసికొనునట్లు జాగ్రత్తచేతును.

15. I will try my best so that you may be able to remember these things even after I am gone.

16. ఏలయనగా చమత్కారముగా కల్పించిన కథలను అనుసరించి మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుయొక్క శక్తిని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలుపలేదు గాని

16. When we told you about the powerful coming of our Lord Jesus Christ, we were not telling just smart stories that someone invented. But we saw the greatness of Jesus with our own eyes.

17. ఆయన మహాత్మ్యమును మేము కన్నులార చూచినవారమై తెలిపితివిు. ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఈయనయందు నేను ఆనందించుచున్నాను అను శబ్దము మహాదివ్యమహిమనుండి ఆయనయొద్దకు వచ్చి నప్పుడు, తండ్రియైన దేవునివలన ఘనతయు మహిమయు ఆయన పొందగా
కీర్తనల గ్రంథము 2:7, యెషయా 42:1

17. Jesus heard the voice of God, the Greatest Glory, when he received honor and glory from God the Father. The voice said, "This is my Son, whom I love, and I am very pleased with him."

18. మేము ఆ పరిశుద్ధ పర్వతముమీద ఆయనతోకూడ ఉండిన వారమై, ఆ శబ్దము ఆకాశము నుండి రాగా వింటిమి.

18. We heard that voice from heaven while we were with Jesus on the holy mountain.

19. మరియు ఇంతకంటె స్థిరమైన ప్రవచనవాక్యము మనకున్నది. తెల్లవారి వేకువచుక్క మీ హృదయములలో ఉదయించువరకు ఆ వాక్యము చీకటిగల చోటున వెలుగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది; దానియందు మీరు లక్ష్యముంచినయెడల మీకు మేలు.

19. This makes us more sure about the message the prophets gave. It is good for you to follow closely what they said as you would follow a light shining in a dark place, until the day begins and the morning star rises in your hearts.

20. ఒకడు తన ఊహనుబట్టి చెప్పుటవలన లేఖనములో ఏ ప్రవచనమును పుట్టదని మొదట గ్రహించుకొనవలెను.

20. Most of all, you must understand this: No prophecy in the Scriptures ever comes from the prophet's own interpretation.

21. ఏలయనగా ప్రవచనము ఎప్పుడును మనుష్యుని ఇచ్ఛనుబట్టి కలుగలేదు గాని మనుష్యులు పరిశుద్ధాత్మవలన ప్రేరేపింప బడినవారై దేవుని మూలముగ పలికిరి.

21. No prophecy ever came from what a person wanted to say, but people led by the Holy Spirit spoke words from God.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1-2 పేతురు తనను తాను సీమోను పేతురుగా పిలుచుకుంటున్నాడు. ఈ పేరు సాధారణంగా అతనిగూర్చి అంత తరచుగా ఉపయోగించబడ లేదు (కేవలం అపొ.కా.15:14లో తప్ప). దీని ఉచ్చారణ హెబ్రీ జాతికి సంబంధించిందిగా ఉండడం వలన అది అతని ఉత్తరానికి ప్రామాణికతను కలిగించింది. అంతేకాక, తన పేరులోని రెండవ భాగం కంటే, తన అసలు పేరునే ఉపయోగించడం పేతురుకు స్వాభావికంగా అలవాటు. తనను యేసు క్రీస్తు అపొస్తలుడుగా క్రీస్తు ఆధిపత్యానికి లోబడిన దాసుడుగా అతడు తనను తాను గుర్తించుకుంటున్నాడు. అపొస్తలుడంటే క్రీస్తు ద్వారా దైవికంగా నియమించబడి ఆదిమ సంఘంలో ఆయనకు ఒక అధికార ప్రతినిధిగా నున్నవాడు. ఒక నిర్దిష్టమైన గుంపు ప్రజలు తన మనస్సులో ఉన్నప్పటికీ, తన పత్రిక ఫలానా వారికి అని గాని, లేక ఫలానా ప్రాంతానికి చెందిన వారికి అని గాని పేతురు ప్రత్యేకంగా చెప్పలేదు గానీ మావలెనే అమూల్యమైన విశ్వాసము పొందినవారికి అని మాత్రమే అతడు ప్రస్తావించాడు.
పేతురు పాఠకులకు, అపొస్తలులకు ఉన్న సమాన ఆధిక్యతలకు కారణం మన దేవుని యొక్కయు రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్కయు నీతి. యేసునందున్న నీతిని బట్టి విశ్వాసులందరూ సమానమైన స్థాయి, ఆశీర్వాదాలను పంచుకుంటారు. యేసును. “దేవుడు, రక్షకుడు" అనే రెండు పేర్లతో పేతురు వర్ణించాడు. వేరేచోట యేసు దేవుడని పిలవబడ్డాడు (యోహాను 1:1,18; 20:28; రోమా 9:5; తీతు 2:13; హెబ్రీ 1:7-8). కాబట్టి అదేమంత ఆశ్చర్యం కాదు. యేసును "దేవుడు" అని వర్ణించడంలో అతని భావం యేసే తండ్రి, కుమారుడు కూడా అని కాదు, ఏవిధంగాను ఇది త్రిత్వానికి నిరాకరణ కాదు. కృప అంటే రక్షణ కోసం క్రీస్తులో విశ్వాసముంచిన అనరులైనవారి యెడల దేవుడు చూపే దయ. సమాధానము అంటే క్రీస్తుతో సరైన సంబంధంలో ఉండడం వల్ల ఒకడు అనుభవించే ఆశీర్వాదాలు, క్షేమమును గూర్చిన అనుభూతి. 

1:3-4 ఒక వ్యక్తి కృపను, సమాధానమును కేవలం క్రీస్తును ఎరగడం ద్వారా మాత్రమే అనుభవించగలడని తన పాఠకులకు జ్ఞాపకం చేయడానికి, దేవుని గూర్చినట్టియు మన ప్రభువైన యేసును గూర్చినట్టియునైన అనుభవజ్ఞానమును పేతురు నొక్కి చెప్పాడు. తరువాత క్రీస్తును ఎరగడం ద్వారా వారికున్న అనేక వనరులను పేతురు తన పాఠకులకు జ్ఞాపకం చేశాడు. జీవమునకును, భక్తికిని కావలసినవన్నీ ఆయన విశ్వాసులకు అనుగ్రహిస్తాడు. “జీవము" అంటే నిత్యజీవము, “భక్తి” అంటే భయభక్తులతో కూడిన జీవితం. మొదటిది (జీవం) లేకుండా రెండవది (భక్తి) పొందలేము. విశ్వాసులకున్న దైవికపిలుపే భక్తిగలిగి జీవించమని పేతురు చేసిన విన్నపానికి ఒక పునాది. దేవుడు రక్షించిన వారిని క్రీస్తు తనవద్దకు పిలుస్తాడు. ఈ పిలుపు తన స్వంత మహిమ గుణాతిశయములనుబట్టియే వచ్చింది. క్రీస్తు “మహిమ", “గుణాతిశయము” కలిసి, క్రీస్తు నైతికశ్రేష్టతను సూచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తాయి. వీటినిబట్టి, అంటే క్రీస్తు మహిమ గుణాతిశయములను బట్టి ఆయన మనకు అమూల్యములును అత్యధికములునైన వాగ్దానములను అనుగ్రహించియున్నాడు. ఈ అత్యధికమైన వాగ్దానాల్లో దేవస్వభావములో పాలుపొందడం ఒకటి. విశ్వాసులు దేవుళ్ళుగా అవుతారని గానీ, లేక వారు అన్ని విధాలుగా దేవుని దైవిక స్వభావాన్ని పంచుకుంటారని గానీ పేతురు భావం కాదు. వారు దేవుని నైతికశ్రేష్టతలో పాలు పొంది, ఒకనాడు పరిపూర్ణులౌతారనేదే పేతురు భావం. దేవస్వభావంలో పాలిభాగస్తులు కావడం అనేది దురాశ ఫలితంగా లోకములో ఏర్పడిన భ్రష్టత్వమును తప్పించుకున్న తర్వాతనే సాధ్యమవుతుంది. దేవునికి విరోధమై, ఆయనకు వేరైన ఈ దుష్టలోక వ్యవస్థ తిరుగుబాటు నుండి తప్పించుకోవడానికి ఉన్న ఒకే ఒక మార్గాన్ని యేసుక్రీస్తు ఇవ్వగోరుతున్నాడు.

1:5-7 క్రీస్తులో దేవుడు ఉదారంగా అనుగ్రహించిన వాటిని - బట్టి, దేవుని ప్రేమకు వారి తొలి సమ్మతిని తెలిపే విశ్వాసము అనే పునాది పైన సద్గుణము, జ్ఞానము, ఆశనిగ్రహము, సహనము, భక్తి, సహోదర ప్రేమ, దయ అనే క్రైస్తవ గుణగణాలను అలవర్చుకొమ్మని పేతురు తన పాఠకులను
ప్రోత్సహించాడు. కొన్నిసార్లు “విశ్వాసపు నిచ్చెన” అని పిలవబడే ఈ కృపలు, దైవిక స్వభావాన్ని పంచుకోవడం వల్ల కలిగే ఫలితాలు. ఒక్కొక్క గుణము దానిముందున్న దానినుండి జనించినట్లనిపిస్తుంది. 

1:8-9 ప్రయోజనకరమైన, ఫలభరితమైన క్రైస్తవులు వ, 5-7లో చెప్పిన లక్షణాలను సమృద్ధిగా కలిగి వుంటారు. మరోవైపు, అవి లేనివాడు గ్రుడ్డివాడును, దూరదృష్టి లేనివాడును అవుతాడు. ఎందుకంటే వారు తమ పూర్వపాపములు శుద్ధి అయ్యాయనే సంగతిని మరచిపోయారు. దేవుడు వారిని ఎలాంటి నేపథ్యం నుండి రక్షించాడో వారు కావాలనే మర్చిపోతారు. “పూర్వ పాపములు" అంటే క్రీస్తులో విశ్వాసాన్ని ప్రకటించక ముందు చేసిన పాపాలను సూచిస్తున్నాయి. 

1:10-11 దేవుని కృపను బట్టి, వరములను బట్టి, క్రీస్తును గూర్చిన అనుభవజ్ఞానమును (వ.2-9) బట్టి, రక్షణ కొరకైన వారి పిలుపును ఏర్పాటును నిశ్చయం - చేసుకోవడానికి జాగ్రత్తపడుమని పేతురు తన పాఠకులకు ఆజ్ఞాపించాడు. తమ భక్తి జీవితం ద్వారానే (వ.5-7) అది వారికి సాధ్యమవుతుంది. దీనిని రెండు ఫలితాలు వెంబడిస్తాయి: (1) వారు ఎప్పుడును తొట్రిల్లరు, (2) మన ప్రభువును రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నిత్యరాజ్యములోనికి వారికి సమృద్ధి ప్రవేశం దొరుకుతుంది.

1:12-13. నిత్యరాజ్యము లోనికి ప్రవేశం ఉందనే నిరీక్షణ ఆధారంగా, వారు నేర్చుకున్న సత్యాలలో వారు వేరుపారి స్థిరంగా ఉన్నారని తాను ఒప్పింపబడినప్పటికీ, వాటిని పక్కన పెట్టేస్తారేమోనని, వాటిని వారికి ఎల్లప్పుడు జ్ఞాపకము చేయడానికి పేతురు నిశ్చయించుకున్నాడు. వారు స్థిరమైన క్రైస్వులైనప్పటికీ, వారి జీవితవిధానాలలో వారికి అవసరమైనవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. జీవితానికి తాత్కాలిక నివాసస్థలమైన ఈ గుడారము అనే మానవ శరీరంలో తాను జీవించినంత కాలం తన పాఠకులకు జ్ఞాపకం చేసి వారిని రేపుతూ ఉండడానికి పేతురు నిశ్చయం చేసుకున్నాడు. 

1:14-15 తన మరణం సమీపంగా ఉందని అపొస్తలునికి తెలుసు, గనుక తన బోధలను నిత్యము జ్ఞాపకము చేసికొనునట్లు జాగ్రత్తచేయడానికి అతడు కృతనిశ్చయుడయ్యాడు. నిత్యము " జ్ఞాపకము" చేసి అనడం ఒక లిఖితపూర్వకమైన సాక్ష్యంలా అనిపిస్తున్నది. పేతురు బహుశా మార్కు సువార్తనుండి పేర్కొంటూ ఉండవచ్చు. రెండవ శతాబ్దపు ఆరంభంలో పాపియాస్, మార్కును "పేతురు అనువాదకుడు” అని పిలిచాడు (యూసేబియస్ రాతలతో పోల్చండి), అంటే మార్కు సువార్త ప్రత్యక్ష సాక్షిగా పేతురు ఇచ్చిన సమాచారాన్ని ఆధారం చేసుకొని రాయబడింది అని తెలుస్తున్నది.

1:16-18 పేతురు మాటలు చమత్కారముగా కల్పించిన కథలపై ఆధారపడినవి కావు. తాను యేసు రూపాంతరం పొందడం కళ్ళారా చూశానని అతడు నొక్కి చెప్పాడు (మత్తయి 17:1-7; మార్కు 9:2-9; లూకా 9:28-36). 

1:19-21 అపొస్తలిక సాక్ష్యాన్ని ప్రవచనాత్మ లేఖనాలు స్థిరపరచాయని పేతురు వక్కాణిస్తున్నాడు. అతడు చెప్పేదాని సారం ఏమిటంటే “మీరు నన్ను నమ్మకపోతే, లేఖనాల దగ్గరకు వెళ్ళండి”. ప్రవచనాత్మక లేఖనాలు చీకటిగల చోటున వెలుగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది. అనే అలంకారంతో చెప్పడం ఈ చీకటిలోకంలో అవి కాంతిరేఖలా పనిచేస్తూ, పాపపు మురికిని, అపవిత్రతను బహిర్గతపరచి, వాటినుండి విడుదల పొందడాన్ని సాధ్యం చేస్తున్నాయని అర్థం. విశ్వాసులు లేఖనాల దీపకాంతిలో తెల్లవారి వేకువచుక్క.. ఉదయించు వరకు జీవిస్తారు. ఇది క్రీస్తు రెండవ రాకడను సూచిస్తున్నట్లు కనిపిస్తుంది. మీ హృదయములలో అనే మాటలు బహుశా విశ్వాసులు ప్రభువు రాకడకు స్పష్టమైన గుర్తులను చూసేవరకు వారి హృదయాలలో కనిపించే ప్రకాశవంతమైన నిరీక్షణను సూచిస్తుండవచ్చు. లేఖనాలు దేవుని నుండి వచ్చినవి కాబట్టి అవి నమ్మదగినవని పేతురు తన వివరణ కొనసాగించాడు. మనుష్యులు పరిశుద్దాత్మ వలన ప్రేరేపించబడినవారై పా.ని. ప్రవచన వాక్కులను రాశారు. 


Shortcut Links
2 పేతురు - 2 Peter : 1 | 2 | 3 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |