John I - 1 యోహాను 3 | View All

1. మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడునట్లు తండ్రి మనకెట్టి ప్రేమ ననుగ్రహించెనొ చూడుడి; మనము దేవుని పిల్లలమే.ఈ హేతువుచేత లోకము మనలను ఎరుగదు, ఏలయనగా అది ఆయనను ఎరుగలేదు.

1. manamu dhevuni pillalamani piluvabaḍunaṭlu thaṇḍri manakeṭṭi prēma nanugrahin̄cheno chooḍuḍi; manamu dhevuni pillalamē.ee hēthuvuchetha lōkamu manalanu erugadu, yēlayanagaa adhi aayananu erugalēdu.

2. ప్రియులారా, యిప్పుడు మనము దేవుని పిల్లలమై యున్నాము. మనమిక ఏమవుదుమో అది ఇంక ప్రత్యక్షపరచబడలేదు గాని ఆయన ప్రత్యక్షమైనప్పుడు ఆయన యున్నట్లుగానే ఆయనను చూతుము గనుక ఆయనను పోలియుందుమని యెరుగుదుము.
యోబు 19:25

2. priyulaaraa, yippuḍu manamu dhevuni pillalamai yunnaamu. Manamika ēmavudumō adhi iṅka pratyakshaparachabaḍalēdu gaani aayana pratyakshamainappuḍu aayana yunnaṭlugaanē aayananu choothumu ganuka aayananu pōliyundumani yerugudumu.

3. ఆయనయందు ఈ నిరీక్షణ పెట్టుకొనిన ప్రతివాడును ఆయన పవిత్రుడై యున్నట్టుగా తన్ను పవిత్రునిగా చేసికొనును.

3. aayanayandu ee nireekshaṇa peṭṭukonina prathivaaḍunu aayana pavitruḍai yunnaṭṭugaa thannu pavitrunigaa chesikonunu.

4. పాపము చేయు ప్రతివాడును ఆజ్ఞను అతిక్రమించును; ఆజ్ఞాతిక్రమమే పాపము.

4. paapamu cheyu prathivaaḍunu aagnanu athikramin̄chunu; aagnaathikramamē paapamu.

5. పాపములను తీసివేయుటకై ఆయన ప్రత్యక్షమాయెనని మీకు తెలియును; ఆయనయందు పాపమేమియు లేదు.
యెషయా 53:9

5. paapamulanu theesivēyuṭakai aayana pratyakshamaayenani meeku teliyunu; aayanayandu paapamēmiyu lēdu.

6. ఆయనయందు నిలిచియుండువాడెవడును పాపము చేయడు; పాపము చేయువాడెవడును ఆయనను చూడనులేదు ఎరుగనులేదు.

6. aayanayandu nilichiyuṇḍuvaaḍevaḍunu paapamu cheyaḍu; paapamu cheyuvaaḍevaḍunu aayananu chooḍanulēdu eruganulēdu.

7. చిన్న పిల్లలారా, యెవనిని మిమ్మును మోసపరచనీయకుడి. ఆయన నీతిమంతుడైయున్నట్టు నీతిని జరిగించు ప్రతివాడును నీతిమంతుడు.

7. chinna pillalaaraa, yevanini mimmunu mōsaparachaneeyakuḍi. aayana neethimanthuḍaiyunnaṭṭu neethini jarigin̄chu prathivaaḍunu neethimanthuḍu.

8. అపవాది మొదట నుండి పాపము చేయుచున్నాడు గనుక పాపము చేయువాడు అపవాది సంబంధి; అపవాది యొక్క క్రియలను లయపరచుటకే దేవుని కుమారుడు ప్రత్యక్షమాయెను.

8. apavaadhi modaṭa nuṇḍi paapamu cheyuchunnaaḍu ganuka paapamu cheyuvaaḍu apavaadhi sambandhi; apavaadhi yokka kriyalanu layaparachuṭakē dhevuni kumaaruḍu pratyakshamaayenu.

9. దేవుని మూలముగా పుట్టిన ప్రతివానిలో ఆయన బీజము నిలుచును గనుక వాడు పాపముచేయడు; వాడు దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడు గనుక పాపము చేయజాలడు.

9. dhevuni moolamugaa puṭṭina prathivaanilō aayana beejamu niluchunu ganuka vaaḍu paapamucheyaḍu; vaaḍu dhevuni moolamugaa puṭṭinavaaḍu ganuka paapamu cheyajaalaḍu.

10. దీనినిబట్టి దేవుని పిల్లలెవరో అపవాది పిల్లలెవరో తేటపడును. నీతిని జరిగించని ప్రతివాడును, తన సహోదరుని ప్రేమింపని ప్రతివాడును దేవుని సంబంధులు కారు.

10. deeninibaṭṭi dhevuni pillalevarō apavaadhi pillalevarō thēṭapaḍunu. neethini jarigin̄chani prathivaaḍunu, thana sahōdaruni prēmimpani prathivaaḍunu dhevuni sambandhulu kaaru.

11. మనమొకని నొకడు ప్రేమింపవలెననునది మొదటనుండి మీరు వినిన వర్తమానమేగదా

11. manamokani nokaḍu prēmimpavalenanunadhi modaṭanuṇḍi meeru vinina varthamaanamēgadaa

12. మనము కయీను వంటివారమై యుండరాదు. వాడు దుష్టుని సంబంధియై తన సహోదరుని చంపెను; వాడతనిని ఎందుకు చంపెను? తన క్రియలు చెడ్డవియు తన సహోదరుని క్రియలు నీతి గలవియునై యుండెను గనుకనే గదా?
ఆదికాండము 4:8

12. manamu kayeenu vaṇṭivaaramai yuṇḍaraadu. Vaaḍu dushṭuni sambandhiyai thana sahōdaruni champenu; vaaḍathanini enduku champenu? thana kriyalu cheḍḍaviyu thana sahōdaruni kriyalu neethi galaviyunai yuṇḍenu ganukanē gadaa?

13. సహోదరులారా, లోకము మిమ్మును ద్వేషించిన యెడల ఆశ్చర్యపడకుడి.

13. sahōdarulaaraa, lōkamu mimmunu dvēshin̄china yeḍala aashcharyapaḍakuḍi.

14. మనము సహోదరులను ప్రేమించుచున్నాము గనుక మరణములోనుండి జీవములోనికి దాటియున్నామని యెరుగుదుము. ప్రేమ లేని వాడు మరణమందు నిలిచియున్నాడు.

14. manamu sahōdarulanu prēmin̄chuchunnaamu ganuka maraṇamulōnuṇḍi jeevamulōniki daaṭiyunnaamani yerugudumu. Prēma lēni vaaḍu maraṇamandu nilichiyunnaaḍu.

15. తన సహోదరుని ద్వేషించువాడు నరహంతకుడు; ఏ నరహంతకునియందును నిత్యజీవముండదని మీరెరుగుదురు.

15. thana sahōdaruni dvēshin̄chuvaaḍu narahanthakuḍu; ē narahanthakuniyandunu nityajeevamuṇḍadani meereruguduru.

16. ఆయన మన నిమిత్తము తన ప్రాణముపెట్టెను గనుక దీనివలన ప్రేమ యెట్టిదని తెలిసికొనుచున్నాము. మనముకూడ సహోదరులనిమిత్తము మన ప్రాణములను పెట్ట బద్ధులమై యున్నాము.

16. aayana mana nimitthamu thana praaṇamupeṭṭenu ganuka deenivalana prēma yeṭṭidani telisikonuchunnaamu. Manamukooḍa sahōdarulanimitthamu mana praaṇamulanu peṭṭa baddhulamai yunnaamu.

17. ఈ లోకపు జీవనోపాధిగలవాడైయుండి, తన సహోదరునికి లేమి కలుగుట చూచియు, అతనియెడల ఎంతమాత్రమును కనికరము చూపనివానియందు దేవుని ప్రేమ యేలాగు నిలుచును?
ద్వితీయోపదేశకాండము 15:7-8

17. ee lōkapu jeevanōpaadhigalavaaḍaiyuṇḍi, thana sahōdaruniki lēmi kaluguṭa chuchiyu, athaniyeḍala enthamaatramunu kanikaramu choopanivaaniyandu dhevuni prēma yēlaagu niluchunu?

18. చిన్న పిల్లలారా, మాటతోను నాలుకతోను కాక క్రియతోను సత్యముతోను ప్రేమింతము.

18. chinna pillalaaraa, maaṭathoonu naalukathoonu kaaka kriyathoonu satyamuthoonu prēminthamu.

19. ఇందు వలన మనము సత్యసంబంధులమని యెరుగుదుము. దేవుడు మన హృదయముకంటె అధికుడై, సమస్తమును ఎరిగి యున్నాడు గనుక మన హృదయము ఏ యే విషయములలో మనయందు దోషారోపణ చేయునో ఆ యా విషయములలో ఆయన యెదుట మన హృదయములను సమ్మతి పరచుకొందము.

19. indu valana manamu satyasambandhulamani yerugudumu. dhevuḍu mana hrudayamukaṇṭe adhikuḍai, samasthamunu erigi yunnaaḍu ganuka mana hrudayamu ē yē vishayamulalō manayandu dōshaarōpaṇa cheyunō aa yaa vishayamulalō aayana yeduṭa mana hrudayamulanu sammathi parachukondamu.

20. ప్రియులారా, మన హృదయము మన యందు దోషారోపణ చేయనియెడల దేవుని యెదుట ధైర్యముగలవారమగుదుము.

20. priyulaaraa, mana hrudayamu mana yandu dōshaarōpaṇa cheyaniyeḍala dhevuni yeduṭa dhairyamugalavaaramagudumu.

21. మరియు మనమాయన ఆజ్ఞలను గైకొనుచు ఆయన దృష్టికి ఇష్టమైనవి చేయు చున్నాము గనుక, మనమేమి అడిగినను అది ఆయనవలన మనకు దొరుకును.

21. mariyu manamaayana aagnalanu gaikonuchu aayana drushṭiki ishṭamainavi cheyu chunnaamu ganuka, manamēmi aḍiginanu adhi aayanavalana manaku dorukunu.

22. ఆయన ఆజ్ఞ యేదనగా ఆయన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు నామమును నమ్ముకొని, ఆయన మనకు ఆజ్ఞనిచ్చిన ప్రకారముగా ఒకనినొకడు ప్రేమింప వలెననునదియే.

22. aayana aagna yēdhanagaa aayana kumaaruḍaina yēsukreesthu naamamunu nammukoni, aayana manaku aagnanichina prakaaramugaa okaninokaḍu prēmimpa valenanunadhiyē.

23. ఆయన ఆజ్ఞలను గైకొనువాడు ఆయన యందు నిలిచియుండును, ఆయన వానియందు నిలిచి యుండును; ఆయన మనయందు నిలిచియున్నాడని

23. aayana aagnalanu gaikonuvaaḍu aayana yandu nilichiyuṇḍunu, aayana vaaniyandu nilichi yuṇḍunu; aayana manayandu nilichiyunnaaḍani

24. ఆయన మనకనుగ్రహించిన ఆత్మమూలముగా తెలిసికొను చున్నాము.

24. aayana manakanugrahin̄china aatmamoolamugaa telisikonu chunnaamu.Shortcut Links
1 యోహాను - 1 John : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |