Judah - యూదా 1 | View All

1. యేసుక్రీస్తు దాసుడును, యాకోబు సహోదరుడునైన యూదా, తండ్రియైన దేవునియందు ప్రేమింపబడి, యేసుక్రీస్తునందు భద్రము చేయబడి పిలువబడినవారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది.

1. yēsukreesthu daasuḍunu, yaakōbu sahōdaruḍunaina yoodhaa, thaṇḍriyaina dhevuniyandu prēmimpabaḍi, yēsukreesthunandu bhadramu cheyabaḍi piluvabaḍinavaariki shubhamani cheppi vraayunadhi.

2. మీకు కనికరమును సమాధానమును ప్రేమయు విస్తరించును గాక.

2. meeku kanikaramunu samaadhaanamunu prēmayu vistharin̄chunu gaaka.

3. ప్రియులారా, మనకందరికి కలిగెడు రక్షణనుగూర్చి మీకు వ్రాయవలెనని విశేషాసక్తిగలవాడనై ప్రయత్నపడు చుండగా, పరిశుద్ధులకు ఒక్కసారే అప్పగింపబడిన బోధ నిమిత్తము మీరు పోరాడవలెనని మిమ్మును వేడుకొనుచు మీకు వ్రాయవలసివచ్చెను.

3. priyulaaraa, manakandariki kaligeḍu rakshaṇanugoorchi meeku vraayavalenani vishēshaasakthigalavaaḍanai prayatnapaḍu chuṇḍagaa, parishuddhulaku okkasaarē appagimpabaḍina bōdha nimitthamu meeru pōraaḍavalenani mimmunu vēḍukonuchu meeku vraayavalasivacchenu.

4. ఏలయనగా కొందరు రహస్యముగా జొరబడియున్నారు. వారు భక్తిహీనులై మన దేవుని కృపను కామాతురత్వమునకు దుర్వినియోగ పరచుచు, మన అద్వితీయనాధుడును ప్రభువునైన యేసు క్రీస్తును విసర్జించుచున్నారు; ఈ తీర్పుపొందుటకు వారు పూర్వమందే సూచింపబడినవారు.

4. yēlayanagaa kondaru rahasyamugaa jorabaḍiyunnaaru. Vaaru bhakthiheenulai mana dhevuni krupanu kaamaathuratvamunaku durviniyōga parachuchu, mana advitheeyanaadhuḍunu prabhuvunaina yēsu kreesthunu visarjin̄chuchunnaaru; ee theerpuponduṭaku vaaru poorvamandhe soochimpabaḍinavaaru.

5. ఈ సంగతులన్నియు మీరు ముందటనే యెరిగి యున్నను, నేను మీకు జ్ఞాపకము చేయగోరుచున్న దేమనగా, ప్రభువు ఐగుప్తులోనుండి ప్రజలను రక్షించి నను, వారిలో నమ్మకపోయినవారిని తరువాత నాశనము చేసెను.
నిర్గమకాండము 12:51, సంఖ్యాకాండము 14:29-30, సంఖ్యాకాండము 14:35

5. ee saṅgathulanniyu meeru mundaṭanē yerigi yunnanu, nēnu meeku gnaapakamu cheyagōruchunna dhemanagaa, prabhuvu aigupthulōnuṇḍi prajalanu rakshin̄chi nanu, vaarilō nammakapōyinavaarini tharuvaatha naashanamu chesenu.

6. మరియు తమ ప్రధానత్వమును నిలుపుకొనక, తమ నివాసస్థలమును విడిచిన దేవదూతలను, మహాదినమున జరుగు తీర్పువరకు కటికచీకటిలో నిత్యపాశములతో ఆయన బంధించి భద్రము చేసెను.

6. mariyu thama pradhaanatvamunu nilupukonaka, thama nivaasasthalamunu viḍichina dhevadoothalanu, mahaadhinamuna jarugu theerpuvaraku kaṭikachikaṭilō nityapaashamulathoo aayana bandhin̄chi bhadramu chesenu.

7. ఆ ప్రకారముగానే సొదొమ గొమొఱ్ఱాలును వాటి చుట్టుపట్లనున్న పట్టణములును వీరివలెనే వ్యభిచారము చేయుచు, పరశరీరాను సారులైనందున నిత్యాగ్నిదండన అనుభవించుచు దృష్టాంత ముగా ఉంచబడెను.
ఆదికాండము 19:4-25

7. aa prakaaramugaanē sodoma gomorraalunu vaaṭi chuṭṭupaṭlanunna paṭṭaṇamulunu veerivalenē vyabhichaaramu cheyuchu, parashareeraanu saarulainanduna nityaagnidaṇḍana anubhavin̄chuchu drushṭaantha mugaa un̄chabaḍenu.

8. అటువలెనే వీరును కలలు కనుచు, శరీరమును అపవిత్రపరచుకొనుచు, ప్రభుత్వమును నిరాకరించుచు, మహాత్ములను దూషించుచు ఉన్నారు.

8. aṭuvalenē veerunu kalalu kanuchu, shareeramunu apavitraparachukonuchu, prabhutvamunu niraakarin̄chuchu, mahaatmulanu dooshin̄chuchu unnaaru.

9. అయితే ప్రధానదూతయైన మిఖాయేలు అపవాదితో వాదించుచు మోషేయొక్క శరీరమునుగూర్చి తర్కించి నప్పుడు, దూషించి తీర్పుతీర్చ తెగింపకప్రభువు నిన్ను గద్దించును గాక అనెను.
దానియేలు 10:13, దానియేలు 10:21, దానియేలు 12:1, జెకర్యా 3:2-3

9. ayithē pradhaanadoothayaina mikhaayēlu apavaadhithoo vaadhin̄chuchu mōshēyokka shareeramunugoorchi tharkin̄chi nappuḍu, dooshin̄chi theerputheercha tegimpakaprabhuvu ninnu gaddin̄chunu gaaka anenu.

10. వీరైతే తాము గ్రహింపని విషయములనుగూర్చి దూషించువారై, వివేకశూన్యములగు మృగములవలె వేటిని స్వాభావికముగా ఎరుగుదురో వాటివలన తమ్మునుతాము నాశనముచేసికొనుచున్నారు.

10. veeraithē thaamu grahimpani vishayamulanugoorchi dooshin̄chuvaarai, vivēkashoonyamulagu mrugamulavale vēṭini svaabhaavikamugaa erugudurō vaaṭivalana thammunuthaamu naashanamuchesikonuchunnaaru.

11. అయ్యోవారికి శ్రమ. వారు కయీను నడిచిన మార్గమున నడిచిరి, బహుమానము పొందవలెనని బిలాము నడిచిన తప్పుత్రోవలో ఆతురముగా పరుగెత్తిరి, కోరహు చేసినట్టు తిరస్కారము చేసి నశించిరి.
ఆదికాండము 4:3-8, సంఖ్యాకాండము 16:19-35, సంఖ్యాకాండము 22:7, సంఖ్యాకాండము 31:16

11. ayyōvaariki shrama. Vaaru kayeenu naḍichina maargamuna naḍichiri, bahumaanamu pondavalenani bilaamu naḍichina thapputrōvalō aathuramugaa parugetthiri, kōrahu chesinaṭṭu thiraskaaramu chesi nashin̄chiri.

12. వీరు నిర్భయముగా మీతో సుభోజనము చేయుచు, తమ్మునుతాము నిర్భయముగా పోషించుకొనుచు, మీ ప్రేమవిందులలో దొంగ మెట్టలుగా ఉన్నారు. వీరు గాలిచేత ఇటు అటు కొట్టుకొనిపోవు నిర్జల మేఘములుగాను, కాయలు రాలి ఫలములు లేక, రెండు మారులు చచ్చి వేళ్లతో పెళ్లగింప బడిన చెట్లుగాను,
యెహెఙ్కేలు 34:8

12. veeru nirbhayamugaa meethoo subhōjanamu cheyuchu, thammunuthaamu nirbhayamugaa pōshin̄chukonuchu, mee prēmavindulalō doṅga meṭṭalugaa unnaaru. Veeru gaalichetha iṭu aṭu koṭṭukonipōvu nirjala mēghamulugaanu, kaayalu raali phalamulu lēka, reṇḍu maarulu chachi vēḷlathoo peḷlagimpa baḍina cheṭlugaanu,

13. తమ అవమానమను నురుగు వెళ్ల గ్రక్కువారై, సముద్రముయొక్క ప్రచండమైన అలలుగాను, మార్గము తప్పితిరుగు చుక్కలుగాను ఉన్నారు; వారికొరకు గాఢాంధకారము నిరంతరము భద్రము చేయబడి యున్నది.
యెషయా 57:20

13. thama avamaanamanu nurugu veḷla grakkuvaarai, samudramuyokka prachaṇḍamaina alalugaanu, maargamu thappithirugu chukkalugaanu unnaaru; vaarikoraku gaaḍhaandhakaaramu nirantharamu bhadramu cheyabaḍi yunnadhi.

14. ఆదాము మొదలుకొని యేడవ వాడైన హనోకుకూడ వీరినిగూర్చి ప్రవచించి యిట్లనెను ఇదిగో అందరికిని తీర్పు తీర్చుటకును, వారిలో భక్తి హీనులందరును భక్తిహీనముగా చేసిన వారి భక్తిహీన క్రియలన్నిటిని గూర్చియు,
ద్వితీయోపదేశకాండము 33:2, జెకర్యా 14:5

14. aadaamu modalukoni yēḍava vaaḍaina hanōkukooḍa veerinigoorchi pravachin̄chi yiṭlanenu idigō andarikini theerpu theerchuṭakunu, vaarilō bhakthi heenulandarunu bhakthiheenamugaa chesina vaari bhakthiheena kriyalanniṭini goorchiyu,

15. భక్తిహీనులైన పాపులు తనకు విరోధముగా చెప్పిన కఠినమైన మాటలన్నిటినిగూర్చియు వారిని ఒప్పించుటకును, ప్రభువు తన వేవేల పరిశుద్ధుల పరివారముతో వచ్చెను.

15. bhakthiheenulaina paapulu thanaku virōdhamugaa cheppina kaṭhinamaina maaṭalanniṭinigoorchiyu vaarini oppin̄chuṭakunu, prabhuvu thana vēvēla parishuddhula parivaaramuthoo vacchenu.

16. వారు తమ దురాశలచొప్పున నడుచుచు,లాభమునిమిత్తము మనుష్యులను కొనియాడుచు,సణుగువారును తమ గతినిగూర్చి నిందించువారునై యున్నారు; వారి నోరు డంబమైన మాటలు పలుకును.

16. vaaru thama duraashalachoppuna naḍuchuchu,laabhamunimitthamu manushyulanu koniyaaḍuchu,saṇuguvaarunu thama gathinigoorchi nindin̄chuvaarunai yunnaaru; vaari nōru ḍambamaina maaṭalu palukunu.

17. అయితే ప్రియులారా, అంత్యకాలమునందు తమ భక్తిహీనమైన దురాశలచొప్పున నడుచు పరిహాసకులుందురని

17. ayithē priyulaaraa, antyakaalamunandu thama bhakthiheenamaina duraashalachoppuna naḍuchu parihaasakulundurani

18. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అపొస్తలులు పూర్వ మందు మీతో చెప్పిన మాటలను జ్ఞాపకము చేసికొనుడి.

18. mana prabhuvaina yēsukreesthu aposthalulu poorva mandu meethoo cheppina maaṭalanu gnaapakamu chesikonuḍi.

19. అట్టివారు ప్రకృతి సంబంధులును ఆత్మ లేనివారునైయుండి భేదములు కలుగజేయుచున్నారు.

19. aṭṭivaaru prakruthi sambandhulunu aatma lēnivaarunaiyuṇḍi bhēdamulu kalugajēyuchunnaaru.

20. ప్రియులారా, మీరు విశ్వసించు అతిపరిశుద్దమైనదానిమీద మిమ్మును మీరు కట్టుకొనుచు, పరిశుద్ధాత్మలో ప్రార్థనచేయుచు,

20. priyulaaraa, meeru vishvasin̄chu athiparishuddamainadaanimeeda mimmunu meeru kaṭṭukonuchu, parishuddhaatmalō praarthanacheyuchu,

21. నిత్య జీవార్థమైన మన ప్రభువగు యేసుక్రీస్తు కనికరముకొరకు కనిపెట్టుచు, దేవుని ప్రేమలో నిలుచునట్లు కాచుకొని యుండుడి.

21. nitya jeevaarthamaina mana prabhuvagu yēsukreesthu kanikaramukoraku kanipeṭṭuchu, dhevuni prēmalō niluchunaṭlu kaachukoni yuṇḍuḍi.

22. సందేహపడువారిమీద కనికరము చూపుడి.

22. sandhehapaḍuvaarimeeda kanikaramu choopuḍi.

23. అగ్నిలోనుండి లాగినట్టు కొందరిని రక్షించుడి, శరీర సంబంధమైన వారి అపవిత్ర ప్రవర్తనకు ఏ మాత్రము నొప్పు కొనక దానిని అసహ్యించుకొనుచు భయముతో కొందరిని కరుణించుడి.
జెకర్యా 3:2-3

23. agnilōnuṇḍi laaginaṭṭu kondarini rakshin̄chuḍi, shareera sambandhamaina vaari apavitra pravarthanaku ē maatramu noppu konaka daanini asahyin̄chukonuchu bhayamuthoo kondarini karuṇin̄chuḍi.

24. తొట్రిల్లకుండ మిమ్మును కాపాడుటకును, తన మహిమ యెదుట ఆనందముతో మిమ్మును నిర్దోషులనుగా నిలువ బెట్టుటకును, శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి,

24. toṭrillakuṇḍa mimmunu kaapaaḍuṭakunu, thana mahima yeduṭa aanandamuthoo mimmunu nirdōshulanugaa niluva beṭṭuṭakunu, shakthigala mana rakshakuḍaina advitheeya dhevuniki,

25. మన ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుద్వారా, మహిమయు మహాత్మ్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వ మును ఇప్పుడును సర్వయుగములును కలుగును గాక.

25. mana prabhuvaina yēsu kreesthudvaaraa, mahimayu mahaatmyamunu aadhipatyamunu adhikaaramunu yugamulaku poorva munu ippuḍunu sarvayugamulunu kalugunu gaaka.Shortcut Links
యూదా - Judah : 1 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |