Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 3 | View All

1. సార్దీస్‌లో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఏడు నక్షత్రములును దేవుని యేడాత్మలును గలవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా నీ క్రియలను నేనెరుగుదును. ఏమనగా, జీవించుచున్నావన్న పేరు మాత్రమున్నది గాని నీవు మృతుడవే

1. saardees‌lō unna saṅghapu doothaku eelaagu vraayumu ēḍu nakshatramulunu dhevuni yēḍaatmalunu galavaaḍu cheppu saṅgathulēvanagaa nee kriyalanu nēnerugudunu. Ēmanagaa, jeevin̄chuchunnaavanna pērumaatramunnadhi gaani neevu mruthuḍavē

2. నీ క్రియలు నా దేవుని యెదుట సంపూర్ణమైనవిగా నాకు కనబడలేదు గనుక జాగరూకుడవై, చావనైయున్న మిగిలినవాటిని బలపరచుము.

2. nee kriyalu naa dhevuni yeduṭa sampoorṇamainavigaa naaku kanabaḍalēdu ganuka jaagarookuḍavai, chaavanaiyunna migilinavaaṭini balaparachumu.

3. నీవేలాగు ఉపదేశము పొందితివో యేలాగు వింటివో జ్ఞాపకము చేసికొని దానిని గైకొనుచు మారుమనస్సు పొందుము. నీవు జాగరూకుడవై యుండనియెడల నేను దొంగవలె వచ్చెదను; ఏ గడియను నీ మీదికి వచ్చెదనో నీకు తెలియనే తెలియదు.

3. neevēlaagu upadheshamu pondithivō yēlaagu viṇṭivō gnaapakamu chesikoni daanini gaikonuchu maarumanassu pondumu. neevu jaagarookuḍavai yuṇḍaniyeḍala nēnu doṅgavale vacchedanu; ē gaḍiyanu nee meediki vacchedanō neeku teliyanē teliyadu.

4. అయితే తమ వస్త్రములను అపవిత్రపరచుకొనని కొందరు సార్దీస్‌లో నీయొద్దఉన్నారు. వారు అర్హులు గనుక తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొని నాతోకూడ సంచరించెదరు.

4. ayithē thama vastramulanu apavitraparachukonani kondaru saardees‌lō neeyoddha'unnaaru. Vaaru ar'hulu ganuka tellani vastramulu dharin̄chukoni naathookooḍa san̄charin̄chedaru.

5. జయించువాడు ఆలాగున తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనును; జీవ గ్రంథములోనుండి అతని పేరెంతమాత్రమును తుడుపు పెట్టక, నాతండ్రి యెదుటను ఆయన దూతల యెదుటను అతని పేరు ఒప్పుకొందును.
నిర్గమకాండము 32:33, కీర్తనల గ్రంథము 69:28, దానియేలు 12:1

5. jayin̄chuvaaḍu aalaaguna tellani vastramulu dharin̄chukonunu; jeeva granthamulōnuṇḍi athani pērenthamaatramunu thuḍupu peṭṭaka, naathaṇḍri yeduṭanu aayana doothala yeduṭanu athani pēru oppukondunu.

6. సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక.

6. saṅghamulathoo aatma cheppuchunna maaṭa chevigalavaaḍu vinunugaaka.

7. ఫిలదెల్ఫియలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము దావీదు తాళపుచెవి కలిగి, యెవడును వేయ లేకుండ తీయువాడును, ఎవడును తీయలేకుండ వేయువాడునైన సత్యస్వరూపియగు పరిశుద్ధుడు చెప్పుసంగతులేవనగా
యోబు 12:14, యెషయా 22:22

7. philadelphiyalō unna saṅghapu doothaku eelaagu vraayumu daaveedu thaaḷapuchevi kaligi, yevaḍunu vēya lēkuṇḍa theeyuvaaḍunu, evaḍunu theeyalēkuṇḍa vēyuvaaḍunaina satyasvaroopiyagu parishuddhuḍu cheppusaṅgathulēvanagaa

8. నీ క్రియలను నేనెరుగుదును; నీకున్న శక్తి కొంచెమై యుండినను నీవు నా వాక్యమును గైకొని నా నామము ఎరుగననలేదు. ఇదిగో తలుపు నీయెదుట తీసియుంచి యున్నాను; దానిని ఎవడును వేయ నేరడు.

8. nee kriyalanu nēnerugudunu; neekunna shakthi kon̄chemai yuṇḍinanu neevu naa vaakyamunu gaikoni naa naamamu erugananalēdu. Idigō thalupu neeyeduṭa theesiyun̄chi yunnaanu; daanini evaḍunu veyaneradu

9. యూదులు కాకయే తాము యూదులమని అబద్ధమాడు సాతాను సమాజపు వారిని రప్పించెదను; వారు వచ్చి నీ పాదముల యెదుట పడి నమస్కారముచేసి, ఇదిగో, నేను నిన్ను ప్రేమించితినని తెలిసికొనునట్లు చేసెదను.
యెషయా 43:4, యెషయా 45:14, యెషయా 49:23, యెషయా 60:14

9. yoodulu kaakayē thaamu yoodulamani abaddhamaaḍu saathaanu samaajapu vaarini rappin̄chedanu; vaaru vachi nee paadamula yeduṭa paḍi namaskaaramuchesi, idigō, nēnu ninnu prēmin̄chithinani telisikonunaṭlu chesedanu.

10. నీవు నా ఓర్పు విషయమైన వాక్యమును గైకొంటివి గనుక భూనివాసులను శోధించుటకు లోకమంతటిమీదికి రాబోవు శోధన కాలములో నేనును నిన్ను కాపాడెదను.

10. neevu naa ōrpu vishayamaina vaakyamunu gaikoṇṭivi ganuka bhoonivaasulanu shōdhin̄chuṭaku lōkamanthaṭimeediki raabōvu shōdhana kaalamulō nēnunu ninnu kaapaaḍedanu.

11. నేను త్వరగా వచ్చుచున్నాను; ఎవడును నీ కిరీటము నపహరింపకుండునట్లు నీకు కలిగినదానిని గట్టిగా పట్టుకొనుము.

11. nēnu tvaragaa vachuchunnaanu; evaḍunu nee kireeṭamu napaharimpakuṇḍunaṭlu neeku kaliginadaanini gaṭṭigaa paṭṭukonumu.

12. జయించు వానిని నా దేవుని ఆలయములో ఒక స్తంభముగా చేసెదను; అందులోనుండి వాడు ఇకమీదట ఎన్నటికిని వెలు పలికిపోడు. మరియు నా దేవుని పేరును, పరలోకములో నా దేవుని యొద్దనుండి దిగి వచ్చుచున్న నూతనమైన యెరూషలేమను నా దేవుని పట్టణపు పేరును, నా క్రొత్త పేరును వాని మీద వ్రాసెదను.
యెషయా 62:2, యెషయా 65:15, యెహెఙ్కేలు 48:35

12. jayin̄chu vaanini naa dhevuni aalayamulō oka sthambhamugaa chesedanu; andulōnuṇḍi vaaḍu ikameedaṭa ennaṭikini velu palikipōḍu. Mariyu naa dhevuni pērunu, paralōkamulō naa dhevuni yoddhanuṇḍi digi vachuchunna noothanamaina yerooshalēmanu naa dhevuni paṭṭaṇapu pērunu, naa krottha pērunu vaani meeda vraasedanu.

13. సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక.

13. saṅghamulathoo aatma cheppuchunna maaṭa chevigalavaaḍu vinunugaaka.

14. లవొదికయలో ఉన్న సంఘపు దూతకు ఈలాగు వ్రాయుము ఆమేన్‌ అనువాడును నమ్మకమైన సత్యసాక్షియు దేవుని సృష్టికి ఆదియునైనవాడు చెప్పు సంగతులేవనగా
కీర్తనల గ్రంథము 89:37, సామెతలు 8:22

14. lavodikayalō unna saṅghapu doothaku eelaagu vraayumu aamēn‌ anuvaaḍunu nammakamaina satyasaakshiyu dhevuni srushṭiki aadhiyunainavaaḍu cheppu saṅgathulēvanagaa

15. నీ క్రియలను నేనెరుగుదును, నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను లేవు; నీవు చల్లగానైనను వెచ్చగానైనను ఉండిన మేలు.

15. nee kriyalanu nēnerugudunu, neevu challagaanainanu vecchagaanainanu lēvu; neevu challagaanainanu vecchagaanainanu uṇḍina mēlu.

16. నీవు వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను ఉండక, నులివెచ్చనగా ఉన్నావు గనుక నేను నిన్ను నా నోటనుండి ఉమ్మివేయ నుద్దేశించుచున్నాను.

16. neevu vecchagaanainanu challagaanainanu uṇḍaka, nulivecchanagaa unnaavu ganuka nēnu ninnu naa nōṭanuṇḍi ummivēya nuddheshin̄chuchunnaanu.

17. నీవు దౌర్భాగ్యుడవును దిక్కుమాలిన వాడవును దరిద్రుడవును గ్రుడ్డివాడవును దిగంబరుడవునై యున్నావని యెరుగక నేను ధనవంతుడను, ధనవృద్ధి చేసియున్నాను, నాకేమియు కొదువలేదని చెప్పుకొనుచున్నావు.
హోషేయ 12:8

17. neevu daurbhaagyuḍavunu dikkumaalina vaaḍavunu daridruḍavunu gruḍḍivaaḍavunu digambaruḍavunai yunnaavani yerugaka nēnu dhanavanthuḍanu, dhanavruddhi chesiyunnaanu, naakēmiyu koduvalēdani cheppukonuchunnaavu.

18. నీవు ధనవృద్ధి చేసి కొనునట్లు అగ్నిలో పుటమువేయబడిన బంగారమును, నీ దిసమొల సిగ్గు కనబడకుండునట్లు ధరించుకొనుటకు తెల్లని వస్త్రములను, నీకు దృష్టికలుగునట్లు నీ కన్నులకు కాటుకను నాయొద్ద కొనుమని నీకు బుద్ధి చెప్పుచున్నాను.

18. neevu dhanavruddhi chesi konunaṭlu agnilō puṭamuvēyabaḍina baṅgaaramunu, nee disamola siggu kanabaḍakuṇḍunaṭlu dharin̄chukonuṭaku tellani vastramulanu, neeku drushṭikalugunaṭlu nee kannulaku kaaṭukanu naayoddha konumani neeku buddhi cheppuchunnaanu.

19. నేను ప్రేమించువారినందరిని గద్దించి శిక్షించుచున్నాను గనుక నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనస్సు పొందుము.
సామెతలు 3:12

19. nēnu prēmin̄chuvaarinandarini gaddin̄chi shikshin̄chuchunnaanu ganuka neevu aasakthi kaligi maaru manassu pondumu.

20. ఇదిగో నేను తలుపునొద్ద నిలుచుండి తట్టుచున్నాను. ఎవడైనను నా స్వరము విని తలుపుతీసిన యెడల, నేను అతనియొద్దకు వచ్చి అతనితో నేనును, నాతోకూడ అతడును భోజనము చేయుదుము.

20. idigō nēnu thalupunoddha niluchuṇḍi thaṭṭuchunnaanu. Evaḍainanu naa svaramu vini thaluputheesina yeḍala, nēnu athaniyoddhaku vachi athanithoo nēnunu, naathookooḍa athaḍunu bhōjanamu cheyudumu.

21. నేను జయించి నా తండ్రితోకూడ ఆయన సింహాసనమునందు కూర్చుండి యున్న ప్రకారము జయించువానిని నాతోకూడ నా సింహాసనమునందు కూర్చుండనిచ్చెదను.

21. nēnu jayin̄chi naa thaṇḍrithookooḍa aayana sinhaasanamunandu koorchuṇḍi yunna prakaaramu jayin̄chuvaanini naathookooḍa naa sinhaasanamunandu koorchuṇḍanicchedanu.

22. సంఘములతో ఆత్మ చెప్పుచున్న మాట చెవిగలవాడు వినునుగాక.

22. saṅghamulathoo aatma cheppuchunna maaṭa chevigalavaaḍu vinunugaaka.Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |