Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 5 | View All

1. మరియు లోపటను వెలుపటను వ్రాతకలిగి, యేడు ముద్రలు గట్టిగా వేసియున్న యొక గ్రంథము సింహాసనమునందు ఆసీసుడైయుండువాని కుడిచేత చూచితిని.
1 రాజులు 22:19, 2 దినవృత్తాంతములు 18:18, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, యెషయా 6:1, యెషయా 29:11, యెహెఙ్కేలు 1:26-27, యెహెఙ్కేలు 2:9-10

“ఆయన”– తండ్రి అయిన దేవుడు. “చుట్టి ఉన్న పత్రం”– ఇలాంటి వాటిని యూదులు తమ సమాజ కేంద్రాలలో ఉంచారు. వాటిలో పాత ఒడంబడిక గ్రంథం రాతలు రాసి ఉన్నాయి. “ఏడు ముద్రలు”– పత్రం పూర్తిగా మూసి ఉంది, భద్రంగా ఉంచబడినదన్నమాట.

2. మరియు దాని ముద్రలు తీసి ఆ గ్రంథము విప్పుటకు యోగ్యుడైనవాడెవడని బలిష్ఠుడైన యొక దేవదూత బిగ్గరగా ప్రచురింపగా చూచితిని.

“దేవదూతలు”– ఈ గ్రంథంలో దేవదూతల గురించి కనిపించే 80 రిఫరెన్సుల్లో ఒకటి. “యోగ్యుడు”– ఈ పత్రం ముద్రలను తీసి దానిలో ఉన్నవాటిని కనిపించేలా చేయడానికి అవసరమైనది బలం కాదు, అధికారం కాదు గాని యోగ్యతే.

3. అయితే పరలోకమందు గాని భూమిమీదగాని భూమిక్రిందగాని ఆ గ్రంథము విప్పుటకైనను చూచుటకైనను ఎవనికిని శక్తి లేకపోయెను.

“ఎవరూ లేరు”– దేవుని స్నేహితుడైన అబ్రాహాము కాదు, ధర్మశాస్త్రాన్ని ఇచ్చిన గొప్పవాడైన మోషే కాదు, ఇస్రాయేల్ రాజైన దావీదు కాదు, ప్రవక్తలలో ఒకడు కాదు, పరలోకంలోని పెద్దలలో, ప్రాణులలో, దేవదూతలలో ఎవరూ కాదు ఆ పత్రం విప్పగలిగినది. పరలోకంలో ఉన్నవారంతా, భూనివాసులంతా ప్రపంచంలో మరెక్కడైనా ఉన్నవారంతా ఆ ముద్రలను తీయడానికి తాము తగినవారం కాదని ఒప్పుకోవలసివచ్చింది. ఆ పత్రాన్ని చేపట్టడానికి ఎవరూ ఆ సింహాసనం దగ్గరకు వెళ్ళడానికి తెగించలేదు.

4. ఆ గ్రంథము విప్పుటకైనను చూచుటకైనను యోగ్యుడెవడును కనబడనందున నేను బహుగా ఏడ్చుచుండగా

యోహాను కొంతమట్టుకైనా ఈ పత్రం ప్రాముఖ్యతను అర్థం చేసుకొని దానిలో ఉన్నదాన్ని చూడాలని ఎంతో ఆశించాడు.

5. ఆ పెద్దలలో ఒకడు ఏడువకుము; ఇదిగో దావీదుకు చిగురైన యూదా గోత్రపు సింహము ఏడు ముద్రలను తీసి ఆ గ్రంథమును విప్పుటకై జయముపొందెనని నాతో చెప్పెను.
ఆదికాండము 49:9, యెషయా 11:1, యెషయా 11:10

“పెద్దలలో ఒకరు”– ప్రకటన గ్రంథం 4:4. “యూదాగోత్ర సింహమూ”– క్రీస్తు బిరుదుల్లో ఒకటి. ఆదికాండము 49:8-10 పోల్చి చూడండి. ఆయన రాజు అనీ దావీదు సింహాసనానికి హక్కు ఆయనకు ఉందనీ ఈ పేరు సూచిస్తున్నది (లూకా 1:32-33). “దావీదు యొక్క వేరూ”– యెషయా 11:10; యెషయా 53:2; రోమీయులకు 15:12 (యెష్షయి దావీదు తండ్రి). “జయించాడు”– ప్రకటన గ్రంథం 3:21. ఆ పత్రాన్ని విప్పడానికి ఆయన యోగ్యుడు (వ 9). ఆయన యోగ్యత ఆయన జయం.

6. మరియు సింహాసనమునకును ఆ నాలుగు జీవులకును పెద్దలకును మధ్యను, వధింపబడినట్లుండిన గొఱ్ఱెపిల్ల నిలిచియుండుట చూచితిని. ఆ గొఱ్ఱెపిల్లకు ఏడు కొమ్ములును ఏడు కన్నులు నుండెను. ఆ కన్నులు భూమి యందంతటికి పంపబడిన దేవుని యేడు ఆత్మలు.
యెషయా 53:7, జెకర్యా 4:10

“గొర్రెపిల్ల”– వ 5లోని సింహంలాంటి రాజు గొర్రెపిల్ల కూడా (యోహాను 1:29, యోహాను 1:36). క్రీస్తు ఏమై ఉన్నాడో దానంతటినీ సూచించడానికి ఒకే చిహ్నం సరిపోదు. “వధ”– యెషయా 53:7-8; మత్తయి 27:35, మత్తయి 27:50; యోహాను 20:25-27; అపో. కార్యములు 2:23; అపో. కార్యములు 3:15. ఆయన గాయాల మచ్చలు ఇంకా కనిపిస్తున్నాయి (యోహాను 20:25-27 పోల్చి చూడండి). లేకపోతే ఆయన వధ అయినట్టు ఎలా కనబడుతాడు? “ఏడు కొమ్ములు”– బైబిల్లో కొమ్ములు కొన్ని సార్లు అధికారానికీ శక్తికీ బలానికీ గౌరవానికీ సూచనగా ఉన్నాయి (ద్వితీయోపదేశకాండము 33:17; కీర్తనల గ్రంథము 89:17; జెకర్యా 1:18-19). ఇవన్నీ అపరిమితంగా క్రీస్తుకు ఉన్నాయని ఈ ఏడు కొమ్ములు సూచిస్తాయి. అక్షరాల గొర్రెపిల్లలు బలహీనమైనవి. వాటికి అధికారం ఏమీ లేదు. అయితే సింహమై ఉన్న ఈ గొర్రెపిల్ల భిన్నంగా ఉన్నాడు. “ఏడు కళ్ళు”– జెకర్యా 4:10. “ఏడాత్మలు”– ప్రకటన గ్రంథం 1:4 నోట్. ఈ ఏడాత్మలు దేవుని సింహాసనం ఎదుట ఉన్నాయి (ప్రకటన గ్రంథం 4:5), ఈ లోకంలో అంతటా కూడా ఉన్నాయి. పవిత్రాత్మ దేవుడై ఉండి ఒకే సమయంలో ఒకటికంటే ఎక్కువ స్థలాల్లో ఉండగలడు. ఆ సింహాసనం సర్వాధిపత్యాన్ని, అధికారాన్ని సూచిస్తున్నది. యేసుప్రభువు ఆ “సింహాసనం మధ్య” ఉన్నాడు. విశ్వానికి అధికారి కేంద్ర స్థానంలో ఉన్నాడన్నమాట. ప్రపంచమంతటిపై అధికారం ఆయనకు ఉంది (ప్రకటన గ్రంథం 1:5; మత్తయి 28:18; యోహాను 17:2). ఈ గ్రంథంలో వెల్లడి అయిన సంఘటనలన్నీ ఆయన అదుపులో ఉంటాయి. యేసుకు ఆ ఏడాత్మలు ఉన్నాయి. అంటే దేవుని ఆత్మ అపరిమితంగా ఆయనకు ఉన్నాడు (యోహాను 3:34 చూడండి). ఆ మాటకొస్తే దేవుని ఆత్మ క్రీస్తు ఆత్మే. రోమీయులకు 8:9 చూడండి.

7. ఆయన వచ్చి సింహాసనమునందు ఆసీనుడైయుండువాని కుడిచేతిలో నుండి ఆ గ్రంథమును తీసికొనెను.
2 దినవృత్తాంతములు 18:18

బైబిల్లో మహా గొప్ప సమయాల్లో ఇది ఒకటి. యోహాను కన్నీళ్ళు విడుస్తూ ఉన్నాడు. ఆ పత్రం విప్పడానికి యోగ్యుడు కనబడనందువల్ల పరలోకంలో నిశ్శబ్దం ఆవరించింది. ఏమి జరుగుతుందో చూడాలని ప్రపంచమంతా ఎదురు చూస్తూ ఉంది. అప్పుడు అహంభావం లేని సాధుశీలుడైన ఆ గొర్రెపిల్ల సంపూర్ణమైన నిబ్బరంతో సింహాసనంపై కూర్చుని దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తున్న ఆ సర్వాధికారిని సమీపించి తన చేయి చాపి ఆయన కుడిచేతిలో ఉన్న పత్రాన్ని తీసుకొన్నాడు. వెంటనే పరలోకం అంతటా స్తుతులు మారుమ్రోగాయి.

8. ఆయన దానిని తీసి కొనినప్పుడు ఆ నాలుగుజీవులును, వీణలను, ధూప ద్రవ్యములతో నిండిన సువర్ణపాత్రలను పట్టుకొనియున్న ఆ యిరువదినలుగురు పెద్దలును, ఆ గొఱ్ఱెపిల్ల యెదుట సాగిల పడిరి. ఈ పాత్రలు పరిశుద్ధుల ప్రార్థనలు.
కీర్తనల గ్రంథము 141:2

“గొర్రెపిల్ల ఎదుట సాగిలపడ్డారు”– వారాయనను ఆరాధించారన్నమాట. పరలోకంలో, తండ్రి అయిన దేవుని సన్నిధిలో యేసును ఆరాధించడం జరుగుతున్నది (హెబ్రీయులకు 1:6 పోల్చి చూడండి). యేసు దేవుని అవతారం కాకపోతే, దేవత్వంలో పాల్గొనకపోతే ఇలా జరగడం అసాధ్యం. తనను మాత్రమే గాని మరి దేన్నీ, మరెవరినీ ఆరాధించకూడదని బైబిలు అంతట్లో దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు. నిర్గమకాండము 20:3-5; ద్వితీయోపదేశకాండము 6:13; మత్తయి 4:10 చూడండి. ఈ లోకంలో ఉన్న చాలా మందికి ఇంకా తెలియని విషయం పరలోకంలో ఉన్నవారందరికీ తెలుసు – యోహాను 5:23లోని విషయం. క్రీస్తు దేవత్వాన్ని గురించిన ఇతర రిఫరెన్సులు ఫిలిప్పీయులకు 2:6; లూకా 2:11 నోట్స్‌లో ఉన్నాయి. “తంతివాద్యం”– ప్రకటన గ్రంథం 4:2; ప్రకటన గ్రంథం 15:2. ఈ గ్రీకు మాటను బట్టి చూస్తే ఇది ఏ వాయిద్యమో ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. “ధూపం”– నిర్గమకాండము 30:1, నిర్గమకాండము 30:7, నిర్గమకాండము 30:34-38; కీర్తనల గ్రంథము 141:2. “ప్రార్థనలు”– తన ప్రజల ప్రార్థనలు దేవునికి ఇంపైనవి. వాటిని పరలోకంలో ఆయనకు అర్పించడం జరుగుతూ ఉంది (ప్రకటన గ్రంథం 8:3). ఇక్కడ వాటి గురించిన మాట ఆ ఏడు ముద్రలు గల పత్రాన్ని విప్పడంలో వాటి ప్రాముఖ్యతను కొంతవరకు సూచిస్తున్నది.

9. ఆ పెద్దలు నీవు ఆ గ్రంథమును తీసికొని దాని ముద్రలను విప్పుటకు యోగ్యుడవు, నీవు వధింపబడినవాడవై నీ రక్తమిచ్చి, ప్రతి వంశములోను, ఆయా భాషలు మాటలాడువారిలోను, ప్రతి ప్రజలోను, ప్రతి జనములోను, దేవునికొరకు మనుష్యులను కొని,
కీర్తనల గ్రంథము 33:3, కీర్తనల గ్రంథము 40:3, కీర్తనల గ్రంథము 96:1, కీర్తనల గ్రంథము 98:1, కీర్తనల గ్రంథము 144:9, కీర్తనల గ్రంథము 149:1, యెషయా 42:10

“కొత్త పాట”– ప్రకటన గ్రంథం 14:3; కీర్తనల గ్రంథము 33:3; కీర్తనల గ్రంథము 40:3; కీర్తనల గ్రంథము 96:1; కీర్తనల గ్రంథము 144:9; కీర్తనల గ్రంథము 149:1; యెషయా 42:10. “ప్రతి గోత్రం...జనం”– ప్రకటన గ్రంథం 7:9; మత్తయి 28:19; మార్కు 16:15; లూకా 24:47. క్రీస్తు శుభవార్త అన్ని జనాలకోసం ఉంది, అది అన్ని జనాలలో ఫలవంతంగా పని చేస్తుంది. “మమ్మల్ని”– కొన్ని గ్రీకు ప్రతుల్లో మనుషులను అనే మాట ఉంది, కొన్నిటిలో “మమ్మల్ని” అనే మాట ఉంది. మమ్మల్ని అనే తర్జుమా సరైనదే అయితే ఆ “పెద్దలు”, “ప్రాణులు” విమోచించబడ్డ మనుషులై ఉండాలి. కానీ ఇతర స్థలాల్లో వారి గురించి చెప్పినదాన్నిబట్టి చూస్తే “కొనుక్కొన్నావు”– మత్తయి 20:28; అపో. కార్యములు 20:28; 1 కోరింథీయులకు 6:20; 1 పేతురు 1:18-19. “వధ అయి...నీ రక్తంతో కొన్నావు”– యేసుప్రభువు మనుషులకోసం తనను తాను రక్తబలిగా అర్పించుకొన్నందుచేతే ఆ పత్రాన్ని విప్పేందుకు యోగ్యుడు. ప్రకటన గ్రంథం 1:5; మత్తయి 26:28 చూడండి.

10. మా దేవునికి వారిని ఒక రాజ్యముగాను యాజకులనుగాను చేసితివి; గనుక వారు భూలోకమందు ఏలుదురని క్రొత్తపాట పాడుదురు.
నిర్గమకాండము 19:6, యెషయా 61:6

“రాజులుగా, యాజులుగా”– ప్రకటన గ్రంథం 1:6. “భూమి మీద పరిపాలిస్తాం”– ప్రకటన గ్రంథం 3:21; ప్రకటన గ్రంథం 20:4, ప్రకటన గ్రంథం 20:6; 2 తిమోతికి 2:12; మత్తయి 19:28; లూకా 22:29-30. వారు పరిపాలించడం ఈ దర్శనం సూచించే కాలం తరువాత, భవిష్యత్తులో జరుగుతుంది.

11. మరియు నేను చూడగా సింహాసనమును జీవులను, పెద్దలను ఆవరించి యున్న అనేక దూతల స్వరము వినబడెను, వారి లెక్క కోట్లకొలదిగా ఉండెను.
దానియేలు 7:10

12. వారువధింపబడిన గొఱ్ఱెపిల్ల, శక్తియు ఐశ్వర్యమును జ్ఞానమును బలమును ఘనతయు మహిమయు స్తోత్రమును పొందనర్హుడని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుచుండిరి.
1 దినవృత్తాంతములు 29:11, యెషయా 53:7, జెకర్యా 4:10

పాపులకోసం క్రీస్తు మరణం పరలోకంలో గొప్ప స్తుతులకు కారణం. “ప్రభావమూ”– ప్రకటన గ్రంథం 4:11; ప్రకటన గ్రంథం 5:12; యోహాను 5:23 పోల్చి చూడండి. ఇవన్నీ పొందడానికి తండ్రి అయిన దేవుడు ఎంత యోగ్యుడో యేసు క్రీస్తు అంత యోగ్యుడు.

13. అంతట పరలోకమందును భూలోకమందును భూమి క్రిందను సముద్రములోను ఉన్న ప్రతి సృష్టము, అనగా వాటిలోనున్న సర్వమును సింహాసనాసీనుడై యున్నవానికిని గొఱ్ఱెపిల్లకును స్తోత్రమును పొందనర్హుడని గొప్ప స్వరముతో చెప్పుచుండిరి.
2 దినవృత్తాంతములు 18:18

విశ్వంలోని సృజించబడ్డ ప్రతీదీ ప్రతి వ్యక్తీ అర్పించే స్తుతులకూ ఆరాధనకూ తండ్రి అయిన దేవుడు, యేసుప్రభువు సమంగా యోగ్యులని మరో సారి స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది.

14. ఆ నాలుగు జీవులు ఆమేన్‌ అని చెప్పగా ఆ పెద్దలు సాగిలపడి నమస్కారము చేసిరి.


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.