Judges - న్యాయాధిపతులు 1 | View All

1. యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత ఇశ్రాయేలీ యులుకనానీయులతో యుద్ధము చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా తెలియజేయునట్లు ప్రార్థనచేయగా

1. yehōshuva mruthinondina tharuvaatha ishraayēlee yulukanaaneeyulathoo yuddhamu cheyuṭaku thamalō nevaru mundhugaa vaari meediki pōvalasinadhi yehōvaa teliyajēyunaṭlu praarthanacheyagaa

2. యెహోవాఆ దేశమును యూదావంశస్థుల కిచ్చియున్నాను, వారు పోవలెనని సెలవిచ్చెను.

2. yehōvaa'aa dheshamunu yoodhaavanshasthula kichiyunnaanu, vaaru pōvalenani selavicchenu.

3. అప్పుడు యూదావంశస్థులు తమ సహోదరులైన షిమ్యోనీయులతోమనము కనా నీయులతో యుద్ధము చేయుటకుమా వంతులోనికి మాతోకూడ రండి, మేమును మీతోకూడ మీ వంతులోనికి వచ్చెదమని చెప్పగా షిమ్యోనీయులు వారితో కూడ పోయిరి.

3. appuḍu yoodhaavanshasthulu thama sahōdarulaina shimyōneeyulathoomanamu kanaa neeyulathoo yuddhamu cheyuṭakumaa vanthulōniki maathookooḍa raṇḍi, mēmunu meethookooḍa mee vanthulōniki vacchedamani cheppagaa shimyōneeyulu vaarithoo kooḍa pōyiri.

4. కనానీయులమీదికి యూదావంశస్థులు పోయినప్పుడు యెహోవా కనానీయులను పెరిజ్జీయులను వారి కప్పగించెను గనుక వారు బెజెకులో పదివేలమంది మనుష్యులను హతముచేసిరి.

4. kanaaneeyulameediki yoodhaavanshasthulu pōyinappuḍu yehōvaa kanaaneeyulanu perijjeeyulanu vaari kappagin̄chenu ganuka vaaru bejekulō padhivēlamandi manushyulanu hathamuchesiri.

5. వారు బెజెకులో అదోనీ బెజెకును చూచి వానితో యుద్ధముచేసి కనానీయులను పెరిజ్జీయులను హతముచేసిరి.

5. vaaru bejekulō adōnee bejekunu chuchi vaanithoo yuddhamuchesi kanaaneeyulanu perijjeeyulanu hathamuchesiri.

6. అదోనీ బెజెకు పారిపోగా వారు అతని తరిమి పట్టుకొని అతని కాలుచేతుల బొట్టన వ్రేళ్లను కోసివేసిరి.

6. adōnee bejeku paaripōgaa vaaru athani tharimi paṭṭukoni athani kaaluchethula boṭṭana vrēḷlanu kōsivēsiri.

7. అప్పుడు అదోనీ బెజెకుతమ కాళ్లు చేతుల బొట్టనవ్రేళ్లు కోయబడిన డెబ్బదిమంది రాజులు నా భోజనపు బల్లక్రింద ముక్కలు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినట్లే దేవుడు నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అక్కడ చనిపోయెను.

7. appuḍu adōnee bejekuthama kaaḷlu chethula boṭṭanavrēḷlu kōyabaḍina ḍebbadhimandi raajulu naa bhōjanapu ballakrinda mukkalu ērukonuchuṇḍiri. Nēnu chesinaṭlē dhevuḍu naaku prathiphalamicchenanenu. Vaaru yerooshalēmunaku athani thooḍukoniraagaa athaḍu akkaḍa chanipōyenu.

8. యూదావంశస్థులు యెరూషలేముమీదికి యుద్ధము చేసి దానిని పట్టుకొని కొల్లబెట్టి ఆ పట్టణమును కాల్చి వేసిరి.

8. yoodhaavanshasthulu yerooshalēmumeediki yuddhamu chesi daanini paṭṭukoni kollabeṭṭi aa paṭṭaṇamunu kaalchi vēsiri.

9. తరువాత యూదావంశస్థులు మన్యములయందును దక్షిణదేశమందును లోయయందును నివసించిన కనానీయు లతో యుద్ధము చేయుటకు పోయిరి.

9. tharuvaatha yoodhaavanshasthulu manyamulayandunu dakshiṇadheshamandunu lōyayandunu nivasin̄china kanaaneeyu lathoo yuddhamu cheyuṭaku pōyiri.

10. మరియయూదా వంశస్థులు హెబ్రోనులో నివసించిన కనానీయులమీదికి పోయి, షేషయిని అహీమానును తల్మయిని హతముచేసిరి.

10. mariyu yoodhaa vanshasthulu hebrōnulō nivasin̄china kanaaneeyulameediki pōyi, shēshayini aheemaanunu thalmayini hathamuchesiri.

11. ఆ హెబ్రోను పేరు కిర్యతర్బా. అక్కడనుండి వారు దెబీరు నివాసులమీదికి పోయిరి. పూర్వము దెబీరు పేరు కిర్యత్సేఫెరు.

11. aa hebrōnu pēru kiryatharbaa. Akkaḍanuṇḍi vaaru debeeru nivaasulameediki pōyiri. Poorvamu debeeru pēru kiryatsēpheru.

12. కాలేబుకిర్యత్సేఫెరును పట్టుకొని కొల్ల బెట్టువానికి నా కుమార్తెయైన అక్సాను ఇచ్చి పెండ్లిచేసెద నని చెప్పగా

12. kaalēbukiryatsēpherunu paṭṭukoni kolla beṭṭuvaaniki naa kumaartheyaina aksaanu ichi peṇḍlicheseda nani cheppagaa

13. కాలేబు తమ్ముడైన కనజు కుమారుడగు ఒత్నీయేలు దాని పట్టుకొనెను గనుక కాలేబు తన కుమార్తె యైన అక్సాను అతనికిచ్చి పెండ్లి చేసెను.

13. kaalēbu thammuḍaina kanaju kumaaruḍagu otneeyēlu daani paṭṭukonenu ganuka kaalēbu thana kumaarthe yaina aksaanu athanikichi peṇḍli chesenu.

14. ఆమె తన పెనిమిటి యింట ప్రవేశించినప్పుడు తన తండ్రిని ఒక పొలము అడుగుటకు అతనిని ప్రేరేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబునీకేమి కావలెనని యడిగెను

14. aame thana penimiṭi yiṇṭa pravēshin̄chinappuḍu thana thaṇḍrini oka polamu aḍuguṭaku athanini prērēpin̄chenu. aame gaaḍidhanu digagaa kaalēbuneekēmi kaavalenani yaḍigenu

15. అందుకామెదీవెన దయ చేయుము; నాకు దక్షిణ భూమి ఇచ్చియున్నావు, నీటి మడుగులను కూడ నాకు దయ చేయుమనెను. అప్పుడు కాలేబు ఆమెకు మెరక మడుగులను పల్లపు మడుగులను ఇచ్చెను.

15. andukaamedeevena daya cheyumu; naaku dakshiṇa bhoomi ichiyunnaavu, neeṭi maḍugulanu kooḍa naaku daya cheyumanenu. Appuḍu kaalēbu aameku meraka maḍugulanu pallapu maḍugulanu icchenu.

16. మోషే మామయైన కేయిను కుమారులు యూదా వంశస్థులతో కూడ ఖర్జూరచెట్ల పట్టణములోనుండి అరాదు దక్షిణదిక్కులోని యూదా అరణ్యమునకు వెళ్లి అక్కడ చేరి ఆ జనముతో నివసించిరి.

16. mōshē maamayaina kēyinu kumaarulu yoodhaa vanshasthulathoo kooḍa kharjooracheṭla paṭṭaṇamulōnuṇḍi araadu dakshiṇadhikkulōni yoodhaa araṇyamunaku veḷli akkaḍa cheri aa janamuthoo nivasin̄chiri.

17. యూదావంశస్థులు తమ సహోదరులైన షిమ్యోనీయులతో కూడ పోయి జెఫ తులో నివసించిన కనానీయులను హతము చేసి పట్టణమును నిర్మూలముచేసి ఆ పట్టణమునకు హోర్మా అను పేరు పెట్టిరి.

17. yoodhaavanshasthulu thama sahōdarulaina shimyōneeyulathoo kooḍa pōyi jepha thulō nivasin̄china kanaaneeyulanu hathamu chesi paṭṭaṇamunu nirmoolamuchesi aa paṭṭaṇamunaku hōrmaa anu pēru peṭṭiri.

18. యూదావంశస్థులు గాజా నుదాని ప్రదేశమును అష్కె లోనును దాని ప్రదేశమును ఎక్రోనును దాని ప్రదేశమును పట్టుకొనిరి.

18. yoodhaavanshasthulu gaajaa nudaani pradheshamunu ashke lōnunu daani pradheshamunu ekrōnunu daani pradheshamunu paṭṭukoniri.

19. యెహోవా యూదావంశస్థులకు తోడై యున్నందున వారు మన్యదేశమును స్వాధీనపరచుకొనిరి. అయితే మైదానమందు నివసించువారికి ఇనుపరథములున్నందున వారిని వెళ్లగొట్టలేకపోయిరి.

19. yehōvaa yoodhaavanshasthulaku thooḍai yunnanduna vaaru manyadheshamunu svaadheenaparachukoniri. Ayithē maidaanamandu nivasin̄chuvaariki inuparathamulunnanduna vaarini veḷlagoṭṭalēkapōyiri.

20. మోషే చెప్పినట్లు వారు కాలేబుకు హెబ్రోను నియ్యగా అతడు ముగ్గురు అనాకీయులను అక్కడనుండి పారదోలి దానిని స్వాధీన పరచుకొనెను.

20. mōshē cheppinaṭlu vaaru kaalēbuku hebrōnu niyyagaa athaḍu mugguru anaakeeyulanu akkaḍanuṇḍi paaradōli daanini svaadheena parachukonenu.

21. యెరూషలేములో నివసించు యెబూసీ యులను బెన్యామీనీయులు వెళ్లగొట్టలేదు; యెబూసీ యులు బెన్యామీనీయులతో కూడ నేటివరకు యెరూష లేములో నివసించుచున్నారు.

21. yerooshalēmulō nivasin̄chu yeboosee yulanu benyaameeneeyulu veḷlagoṭṭalēdu; yeboosee yulu benyaameeneeyulathoo kooḍa nēṭivaraku yeroosha lēmulō nivasin̄chuchunnaaru.

22. యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళ్లినప్పుడు యెహోవా వారికి తోడైయుండెను.

22. yōsēpu iṇṭivaaru bēthēluku veḷlinappuḍu yehōvaa vaariki thooḍaiyuṇḍenu.

23. పూర్వము లూజనబడిన బేతే లును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు దూతలను పంపగా

23. poorvamu loojanabaḍina bēthē lunu vēguchoochuṭaku yōsēpu iṇṭivaaru doothalanu pampagaa

24. ఆ వేగులవారు ఆ పట్టణమునుండి ఒకడు వచ్చుట చూచినీవు దయచేసి యీ పట్టణములోనికి వెళ్లు త్రోవను మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము చేసెదమని చెప్పిరి.

24. aa vēgulavaaru aa paṭṭaṇamunuṇḍi okaḍu vachuṭa chuchineevu dayachesi yee paṭṭaṇamulōniki veḷlu trōvanu maaku choopinayeḍala mēmu meeku upakaaramu chesedamani cheppiri.

25. అతడు పట్టణములోనికి పోవు త్రోవను వారికి చూపగా వారు ఆ పట్టణమును కత్తి వాత హతము చేసిరిగాని ఆ మనుష్యుని వాని కుటుంబికుల నందరిని పోనిచ్చిరి.

25. athaḍu paṭṭaṇamulōniki pōvu trōvanu vaariki choopagaa vaaru aa paṭṭaṇamunu katthi vaatha hathamu chesirigaani aa manushyuni vaani kuṭumbikula nandarini pōnichiri.

26. ఆ మనుష్యుడు హిత్తీయుల దేశము నకు వెళ్లి ఒక పట్టణమును కట్టించి దానికి లూజు అను పేరుపెట్టెను. నేటివరకు దానికదే పేరు.

26. aa manushyuḍu hittheeyula dheshamu naku veḷli oka paṭṭaṇamunu kaṭṭin̄chi daaniki looju anu pērupeṭṭenu. Nēṭivaraku daanikadhe pēru.

27. మనష్షీయులు బేత్షెయానును దాని పల్లెలను, తయి నాకును దాని పల్లెలను, దోరునివాసులను దోరు పల్లెలను, ఇబ్లెయామును దాని పల్లెలను, మెగిద్దో నివాసులను, మెగిద్దో పల్లెలను, స్వాధీనపరచుకొన లేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని గట్టిపట్టు పట్టియుండిరి.

27. manashsheeyulu bētsheyaanunu daani pallelanu, thayi naakunu daani pallelanu, dōrunivaasulanu dōru pallelanu, ibleyaamunu daani pallelanu, megiddō nivaasulanu, megiddō pallelanu, svaadheenaparachukona lēdu; yēlayanagaa kanaaneeyulu aa dheshamulō nivasimpavalenani gaṭṭipaṭṭu paṭṭiyuṇḍiri.

28. ఇశ్రాయేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయుల చేత వెట్టిపనులు చేయించుకొనిరి కాని వారిని బొత్తిగా వెళ్లగొట్టలేదు.

28. ishraayēleeyulu balavanthulaina tharuvaatha vaaru kanaaneeyula chetha veṭṭipanulu cheyin̄chukoniri kaani vaarini botthigaa veḷlagoṭṭalēdu.

29. ఎఫ్రాయిమీయులు గెజెరులో నివసించిన కనానీయు లను వెళ్లగొట్టలేదు, గెజెరులో కనానీయులు వారి మధ్యను నివసించిరి.

29. ephraayimeeyulu gejerulō nivasin̄china kanaaneeyu lanu veḷlagoṭṭalēdu, gejerulō kanaaneeyulu vaari madhyanu nivasin̄chiri.

30. జెబూలూనీయులు కిత్రోను నివాసులను నహలోలు నివాసులను వెళ్లగొట్టలేదు, కనానీయులు వారి మధ్య నివసించి వారికి వెట్టిపనులు చేయువారైరి.

30. jeboolooneeyulu kitrōnu nivaasulanu nahalōlu nivaasulanu veḷlagoṭṭalēdu, kanaaneeyulu vaari madhya nivasin̄chi vaariki veṭṭipanulu cheyuvaarairi.

31. ఆషే రీయులు అక్కో నివాసులను సీదోను నివాసులను అహ్లాబు వారిని అక్జీబువారిని హెల్బావారిని అఫెకువారిని రెహోబు వారిని

31. aashē reeyulu akkō nivaasulanu seedōnu nivaasulanu ahlaabu vaarini akjeebuvaarini helbaavaarini aphekuvaarini rehōbu vaarini

32. ఆషేరీయులు దేశనివాసులైన కనానీయులను వెళ్లగొట్టక వారి మధ్య నివసించిరి. నఫ్తాలీయులు బేత్షె మెషు వారిని బేతనాతువారిని వెళ్లగొట్టలేదు గాని

32. aashēreeyulu dheshanivaasulaina kanaaneeyulanu veḷlagoṭṭaka vaari madhya nivasin̄chiri. Naphthaaleeyulu bētshe meshu vaarini bēthanaathuvaarini veḷlagoṭṭalēdu gaani

33. బేత్షెమెషు నివాసులచేతను బేతనాతు నివాసులచేతను వెట్టి పనులు చేయించుకొనిరి.

33. bētshemeshu nivaasulachethanu bēthanaathu nivaasulachethanu veṭṭi panulu cheyin̄chukoniri.

34. అమోరీయులు దానీయు లను పల్లపు దేశమునకు దిగనియ్యక మన్యమునకు వారిని వెళ్లగొట్టిరి.

34. amōreeyulu daaneeyu lanu pallapu dheshamunaku diganiyyaka manyamunaku vaarini veḷlagoṭṭiri.

35. అమోరీయులు అయ్యాలోను నందలి హెరెసు కొండలోను షయల్బీములోను నివసింపవలెనని గట్టి పట్టు పట్టియుండగా యోసేపు ఇంటివారు బలవంతులై వారిచేత వెట్టిపనులు చేయించుకొనిరి

35. amōreeyulu ayyaalōnu nandali heresu koṇḍalōnu shayalbeemulōnu nivasimpavalenani gaṭṭi paṭṭu paṭṭiyuṇḍagaa yōsēpu iṇṭivaaru balavanthulai vaarichetha veṭṭipanulu cheyin̄chukoniri

36. అమోరీయుల సరి హద్దు అక్రబ్బీము మొదలుకొని హస్సెలావరకు వ్యాపించెను.

36. amōreeyula sari haddu akrabbeemu modalukoni hasselaavaraku vyaapin̄chenu.


Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.