Judges - న్యాయాధిపతులు 1 | View All

1. యెహోషువ మృతినొందిన తరువాత ఇశ్రాయేలీ యులుకనానీయులతో యుద్ధము చేయుటకు తమలో నెవరు ముందుగా వారి మీదికి పోవలసినది యెహోవా తెలియజేయునట్లు ప్రార్థనచేయగా

“యెహోషువ”– యెహోషువ 24:29. ఇతని మరణం బహుశా క్రీ.పూ. సుమారు 1390లో సంభవించి ఉండవచ్చు. “కనానువాళ్ళు” – కనానువాళ్ళను గురించి నోట్ ఆదికాండము 10:15-19. యెహోషువ రోజుల్లో ఇస్రాయేల్ వారు కనాను దేశంలో చాలా భాగాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు. అయితే వారి వశంలోకి రాని భూభాగాలు కొన్ని ఇంకా కనానువారి వశంలో ఉన్నాయి (యెహోషువ 13:1-5 యెహోషువ 23:4-5). ఇస్రాయేల్‌వారు అడుగుతున్న ప్రశ్నను బట్టి దేవుడే వారికి ఆ దేశమంతా ఇచ్చాడన్న విశ్వాసాన్నీ దాన్ని స్వాధీనం చేసుకొనేందుకు దేవుడు వారికి సహాయం చేస్తాడన్న నమ్మకాన్నీ వెల్లడి అవుతుంది.

2. యెహోవాఆ దేశమును యూదావంశస్థుల కిచ్చియున్నాను, వారు పోవలెనని సెలవిచ్చెను.

3. అప్పుడు యూదావంశస్థులు తమ సహోదరులైన షిమ్యోనీయులతోమనము కనా నీయులతో యుద్ధము చేయుటకుమా వంతులోనికి మాతోకూడ రండి, మేమును మీతోకూడ మీ వంతులోనికి వచ్చెదమని చెప్పగా షిమ్యోనీయులు వారితో కూడ పోయిరి.

“షిమ్యోనుగోత్రం”– యెహోషువ షిమ్యోను గోత్రం వారికి కేటాయించిన ప్రాంతం యూదావారికి కేటాయించిన ప్రాంతం లోపల ఉంది (యెహోషువ 19:1 యెహోషువ 19:9). అందువల్ల ఆ భూభాగాన్ని స్వాధీనం చేసుకొనేందుకు ఈ రెండు గోత్రాలవారూ కలిసి పోరాడారు.

4. కనానీయులమీదికి యూదావంశస్థులు పోయినప్పుడు యెహోవా కనానీయులను పెరిజ్జీయులను వారి కప్పగించెను గనుక వారు బెజెకులో పదివేలమంది మనుష్యులను హతముచేసిరి.

5. వారు బెజెకులో అదోనీ బెజెకును చూచి వానితో యుద్ధముచేసి కనానీయులను పెరిజ్జీయులను హతముచేసిరి.

6. అదోనీ బెజెకు పారిపోగా వారు అతని తరిమి పట్టుకొని అతని కాలుచేతుల బొట్టన వ్రేళ్లను కోసివేసిరి.

“అదోని బెజెకు”– నిర్గమకాండము 21:23-25 లేవీయకాండము 24:19-20 పోల్చిచూడండి. ఎస్తేరు 7:10 కూడా చూడండి.

7. అప్పుడు అదోనీ బెజెకుతమ కాళ్లు చేతుల బొట్టనవ్రేళ్లు కోయబడిన డెబ్బదిమంది రాజులు నా భోజనపు బల్లక్రింద ముక్కలు ఏరుకొనుచుండిరి. నేను చేసినట్లే దేవుడు నాకు ప్రతిఫలమిచ్చెననెను. వారు యెరూషలేమునకు అతని తోడుకొనిరాగా అతడు అక్కడ చనిపోయెను.

“బల్ల”– తనకు పట్టుబడ్డ శత్రువులను అతడు కుక్కల్లాగా చూశాడు.

8. యూదావంశస్థులు యెరూషలేముమీదికి యుద్ధము చేసి దానిని పట్టుకొని కొల్లబెట్టి ఆ పట్టణమును కాల్చి వేసిరి.

“జెరుసలం”– అప్పటికి ఇస్రాయేల్‌వారు ఆ నగరాన్ని స్వాధీనపరచుకోలేదు (వ 21). 2 సమూయేలు 5:6-9 చూడండి.

9. తరువాత యూదావంశస్థులు మన్యములయందును దక్షిణదేశమందును లోయయందును నివసించిన కనానీయు లతో యుద్ధము చేయుటకు పోయిరి.

“కొండప్రదేశం”– జెరుసలంకు దక్షిణాన ఉన్న ప్రాంతం. “దక్షిణం ఎడారి”– కనానులో దక్షిణాన ఉన్న ఎడారి ప్రాంతం (వ 17).

10. మరియయూదా వంశస్థులు హెబ్రోనులో నివసించిన కనానీయులమీదికి పోయి, షేషయిని అహీమానును తల్మయిని హతముచేసిరి.

“హెబ్రోను”– యెహోషువ 14:15. జెరుసలంకు దాదాపు 40 కి.మీ. దక్షిణంగా ఉన్న కొండ ప్రాంతంలో హెబ్రోను ఉంది.

11. ఆ హెబ్రోను పేరు కిర్యతర్బా. అక్కడనుండి వారు దెబీరు నివాసులమీదికి పోయిరి. పూర్వము దెబీరు పేరు కిర్యత్సేఫెరు.

“దెబీరు”– హెబ్రోను దగ్గర ఉన్న ఊరు.

12. కాలేబుకిర్యత్సేఫెరును పట్టుకొని కొల్ల బెట్టువానికి నా కుమార్తెయైన అక్సాను ఇచ్చి పెండ్లిచేసెద నని చెప్పగా

13. కాలేబు తమ్ముడైన కనజు కుమారుడగు ఒత్నీయేలు దాని పట్టుకొనెను గనుక కాలేబు తన కుమార్తె యైన అక్సాను అతనికిచ్చి పెండ్లి చేసెను.

“ఒతనీయేల్”– న్యాయాధిపతులు 3:7-11.

14. ఆమె తన పెనిమిటి యింట ప్రవేశించినప్పుడు తన తండ్రిని ఒక పొలము అడుగుటకు అతనిని ప్రేరేపించెను. ఆమె గాడిదను దిగగా కాలేబునీకేమి కావలెనని యడిగెను

15. అందుకామెదీవెన దయ చేయుము; నాకు దక్షిణ భూమి ఇచ్చియున్నావు, నీటి మడుగులను కూడ నాకు దయ చేయుమనెను. అప్పుడు కాలేబు ఆమెకు మెరక మడుగులను పల్లపు మడుగులను ఇచ్చెను.

16. మోషే మామయైన కేయిను కుమారులు యూదా వంశస్థులతో కూడ ఖర్జూరచెట్ల పట్టణములోనుండి అరాదు దక్షిణదిక్కులోని యూదా అరణ్యమునకు వెళ్లి అక్కడ చేరి ఆ జనముతో నివసించిరి.

“మామ”– నిర్గమకాండము 2:16-21. “కేయిను జాతివాడు”– కేయినువాళ్ళు అబ్రాహాము రెండో భార్య కెతూరాకు కొడుకైన మిద్యాను సంతతివాళ్ళు. “ఖర్జూర చెట్ల పట్టణం”– యెరికో.

17. యూదావంశస్థులు తమ సహోదరులైన షిమ్యోనీయులతో కూడ పోయి జెఫ తులో నివసించిన కనానీయులను హతము చేసి పట్టణమును నిర్మూలముచేసి ఆ పట్టణమునకు హోర్మా అను పేరు పెట్టిరి.

“హోర్మా”అంటే “నాశనం”.

18. యూదావంశస్థులు గాజా నుదాని ప్రదేశమును అష్కె లోనును దాని ప్రదేశమును ఎక్రోనును దాని ప్రదేశమును పట్టుకొనిరి.

ఫిలిష్తీయవారు యూదాకు పశ్చిమంగా మధ్యధరా సముద్ర తీరప్రాంతాల్లో నివసించారు. వారి ఐదు ప్రధాన పట్టణాలలో ఈ గాజా, అష్కేలోను, ఎక్రోను ఉన్నాయి. అష్డోదు, గాతు మిగతా రెండు పట్టణాలు. యూదావారు పైన చెప్పిన మూడు పట్టణాలను పట్టుకొన్నారు గాని ఆ తరువాతి కాలంలో ఫిలిష్తీయవారు వాటిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకున్నారు (న్యాయాధిపతులు 14:19 న్యాయాధిపతులు 16:21 1 సమూయేలు 6:17 1 సమూయేలు 7:14).

19. యెహోవా యూదావంశస్థులకు తోడై యున్నందున వారు మన్యదేశమును స్వాధీనపరచుకొనిరి. అయితే మైదానమందు నివసించువారికి ఇనుపరథములున్నందున వారిని వెళ్లగొట్టలేకపోయిరి.

“ఇనుప రథాలు”– యెహోషువ 17:16. వాళ్ళకు ఇనుప రథాలుంటే దేవునికేమీ సమస్య లేదు. అయితే అవి యూదావారికి సమస్యగా ఉండేందుకు ఆయన అనుమతించాడు. ఇస్రాయేల్ వారు మాత్రం దావీదు కొడుకుల కాలం వరకూ ఇనుప రథాలను వాడినట్టు కనిపించదు. “వెళ్ళగొట్టలేదు”– యెహోషువ 15:63 యెహోషువ 17:12. వాళ్ళు దేవునికి విధేయులు కాలేదు కాబట్టే వెళ్ళగొట్టలేకపోయారు, సంపూర్ణ విజయం సాధించే శక్తిని దేవుడు వారికివ్వలేదు (న్యాయాధిపతులు 2:1-3 న్యాయాధిపతులు 2:20-23 యెహోషువ 23:12-13).

20. మోషే చెప్పినట్లు వారు కాలేబుకు హెబ్రోను నియ్యగా అతడు ముగ్గురు అనాకీయులను అక్కడనుండి పారదోలి దానిని స్వాధీన పరచుకొనెను.

“కాలేబు”– వ 12. “అనాకు”– సంఖ్యాకాండము 13:22.

21. యెరూషలేములో నివసించు యెబూసీ యులను బెన్యామీనీయులు వెళ్లగొట్టలేదు; యెబూసీ యులు బెన్యామీనీయులతో కూడ నేటివరకు యెరూష లేములో నివసించుచున్నారు.

యూదా గోత్రంవారి విజయం తరువాత కూడా (వ 8) బెన్యామీను గోత్రంవారు తమ వంతుకు వచ్చిన జెరుసలంను తమ వశంలో ఉంచుకోలేకపోయారు (యెహోషువ 18:21-28). “యెబూసి జాతివాళ్ళు”– ఆదికాండము 10:15-20 ఆదికాండము 15:16-21 యెహోషువ 18:21-28 యెహోషువ 15:16-21.

22. యోసేపు ఇంటివారు బేతేలుకు వెళ్లినప్పుడు యెహోవా వారికి తోడైయుండెను.

“యోసేపు వంశంవారు”– అంటే యోసేపు కొడుకులు ఎఫ్రాయిం, మనష్షేల సంతానం. మనష్షే గోత్రికుల్లో సగం మందికి యొర్దాను నది తూర్పున ఉన్న ప్రాంతం దొరికింది (యెహోషువ 13:8).

23. పూర్వము లూజనబడిన బేతే లును వేగుచూచుటకు యోసేపు ఇంటివారు దూతలను పంపగా

24. ఆ వేగులవారు ఆ పట్టణమునుండి ఒకడు వచ్చుట చూచినీవు దయచేసి యీ పట్టణములోనికి వెళ్లు త్రోవను మాకు చూపినయెడల మేము మీకు ఉపకారము చేసెదమని చెప్పిరి.

25. అతడు పట్టణములోనికి పోవు త్రోవను వారికి చూపగా వారు ఆ పట్టణమును కత్తి వాత హతము చేసిరిగాని ఆ మనుష్యుని వాని కుటుంబికుల నందరిని పోనిచ్చిరి.

26. ఆ మనుష్యుడు హిత్తీయుల దేశము నకు వెళ్లి ఒక పట్టణమును కట్టించి దానికి లూజు అను పేరుపెట్టెను. నేటివరకు దానికదే పేరు.

“హిత్తివాళ్ళు”– ఇస్రాయేల్‌కు ఉత్తర ప్రాంతంలో ఉన్న శక్తివంతమైన ఒక జాతి.

27. మనష్షీయులు బేత్షెయానును దాని పల్లెలను, తయి నాకును దాని పల్లెలను, దోరునివాసులను దోరు పల్లెలను, ఇబ్లెయామును దాని పల్లెలను, మెగిద్దో నివాసులను, మెగిద్దో పల్లెలను, స్వాధీనపరచుకొన లేదు; ఏలయనగా కనానీయులు ఆ దేశములో నివసింపవలెనని గట్టిపట్టు పట్టియుండిరి.

“వశం చేసుకోలేదు”– ఈ మాటలే 29,30,31,33 వచనాల్లో మళ్ళీ మళ్ళీ కనిపిస్తాయి. దేవుని పట్ల ఇస్రాయేల్‌వారి అవిధేయత వారికి ఇబ్బందుల్ని తెచ్చి పెట్టింది. అంతేగాక చాలా భూభాగాన్ని వారు వశపరచుకోలేకపోయారు. విధేయత ప్రాధాన్యత గురించి యెహోషువ 1:7-8 చూడండి.

28. ఇశ్రాయేలీయులు బలవంతులైన తరువాత వారు కనానీయుల చేత వెట్టిపనులు చేయించుకొనిరి కాని వారిని బొత్తిగా వెళ్లగొట్టలేదు.

“వెట్టి చాకిరి”– వ 30,33,35; యెహోషువ 17:13 1 రాజులు 5:13 1 రాజులు 9:20-22. బానిసత్వం గురించి నోట్ నిర్గమకాండము 21:2 ఎఫెసీయులకు 6:5. కనానులోని ఈ భ్రష్ట జనాంగాలను సమూల నాశనం చేయాలని దేవుని ఆజ్ఞ గాని వారిని బానిసలుగా చేసుకొమ్మని కాదు (ద్వితీయోపదేశకాండము 7:1-2 ద్వితీయోపదేశకాండము 7:16).

29. ఎఫ్రాయిమీయులు గెజెరులో నివసించిన కనానీయు లను వెళ్లగొట్టలేదు, గెజెరులో కనానీయులు వారి మధ్యను నివసించిరి.

30. జెబూలూనీయులు కిత్రోను నివాసులను నహలోలు నివాసులను వెళ్లగొట్టలేదు, కనానీయులు వారి మధ్య నివసించి వారికి వెట్టిపనులు చేయువారైరి.

31. ఆషే రీయులు అక్కో నివాసులను సీదోను నివాసులను అహ్లాబు వారిని అక్జీబువారిని హెల్బావారిని అఫెకువారిని రెహోబు వారిని

32. ఆషేరీయులు దేశనివాసులైన కనానీయులను వెళ్లగొట్టక వారి మధ్య నివసించిరి. నఫ్తాలీయులు బేత్షె మెషు వారిని బేతనాతువారిని వెళ్లగొట్టలేదు గాని

33. బేత్షెమెషు నివాసులచేతను బేతనాతు నివాసులచేతను వెట్టి పనులు చేయించుకొనిరి.

34. అమోరీయులు దానీయు లను పల్లపు దేశమునకు దిగనియ్యక మన్యమునకు వారిని వెళ్లగొట్టిరి.

“అమోరి జాతివాళ్ళు”– ఆదికాండము 10:15-20 ఆదికాండము 15:16-21.

35. అమోరీయులు అయ్యాలోను నందలి హెరెసు కొండలోను షయల్బీములోను నివసింపవలెనని గట్టి పట్టు పట్టియుండగా యోసేపు ఇంటివారు బలవంతులై వారిచేత వెట్టిపనులు చేయించుకొనిరి

36. అమోరీయుల సరి హద్దు అక్రబ్బీము మొదలుకొని హస్సెలావరకు వ్యాపించెను.Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |