Judges - న్యాయాధిపతులు 11 | View All

1. గిలాదువాడైన యెఫ్తా పరాక్రమముగల బలాఢ్యుడు. అతడు వేశ్య కుమారుడు; గిలాదు యెఫ్తాను కనెను.

1. gilaaduvaaḍaina yephthaa paraakramamugala balaaḍhyuḍu. Athaḍu vēshya kumaaruḍu; gilaadu yephthaanu kanenu.

2. గిలాదు భార్య అతనికి కుమారులను కనగా వారు పెద్ద వారై యెఫ్తాతోనీవు అన్యస్త్రీకి పుట్టిన వాడవు గనుక మన తండ్రియింట నీకు స్వాస్థ్యము లేదనిరి.

2. gilaadu bhaarya athaniki kumaarulanu kanagaa vaaru pedda vaarai yephthaathooneevu anyastreeki puṭṭina vaaḍavu ganuka mana thaṇḍriyiṇṭa neeku svaasthyamu lēdaniri.

3. యెఫ్తా తన సహోదరులయొద్దనుండి పారిపోయి టోబు దేశమున నివ సింపగా అల్లరిజనము యెఫ్తాయొద్దకు వచ్చి అతనితో కూడ సంచరించుచుండెను.

3. yephthaa thana sahōdarulayoddhanuṇḍi paaripōyi ṭōbu dheshamuna niva simpagaa allarijanamu yephthaayoddhaku vachi athanithoo kooḍa san̄charin̄chuchuṇḍenu.

4. కొంతకాలమైన తరువాత అమ్మోనీయులు ఇశ్రాయేలీ యులతో యుద్ధము చేయగా

4. konthakaalamaina tharuvaatha ammōneeyulu ishraayēlee yulathoo yuddhamu cheyagaa

5. అమ్మోనీయులు ఇశ్రా యేలీయులతో యుద్ధము చేసినందున

5. ammōneeyulu ishraayēleeyulathoo yuddhamu chesinanduna

6. గిలాదు పెద్దలు టోబుదేశమునుండి యెఫ్తాను రప్పించుటకు పోయినీవు వచ్చి మాకు అధిపతివై యుండుము, అప్పుడు మనము అమ్మోనీయులతో యుద్ధము చేయుదమని యెఫ్తాతో చెప్పిరి.

6. gilaadu peddalu ṭōbudheshamunuṇḍi yephthaanu rappin̄chuṭaku pōyineevu vachi maaku adhipathivai yuṇḍumu, appuḍu manamu ammōneeyulathoo yuddhamu cheyudamani yephthaathoo cheppiri.

7. అందుకు యెఫ్తామీరు నాయందు పగపట్టి నా తండ్రి యింటనుండి నన్ను తోలివేసితిరే. ఇప్పుడు మీకు కలిగిన శ్రమలో మీరు నాయొద్దకు రానేల? అని గిలాదు పెద్దలతో చెప్పెను.

7. anduku yephthaameeru naayandu pagapaṭṭi naa thaṇḍri yiṇṭanuṇḍi nannu thoolivēsithirē. Ippuḍu meeku kaligina shramalō meeru naayoddhaku raanēla? Ani gilaadu peddalathoo cheppenu.

8. అప్పుడు గిలాదు పెద్దలు అందుచేతనే మేము నీయొద్దకు మళ్లి వచ్చితివిు; నీవు మాతోకూడ వచ్చి అమ్మోనీయులతో యుద్ధముచేసిన యెడల, గిలాదు నివాసులమైన మా అందరిమీద నీవు అధికారి వవుదువని యెఫ్తాతో అనిరి.

8. appuḍu gilaadu peddalu anduchethanē mēmu neeyoddhaku maḷli vachithivi; neevu maathookooḍa vachi ammōneeyulathoo yuddhamuchesina yeḍala, gilaadu nivaasulamaina maa andarimeeda neevu adhikaari vavuduvani yephthaathoo aniri.

9. అందుకు యెఫ్తా అమ్మోనీయులతో యుద్ధము చేయుటకు మీరు నన్ను గిలాదుకు తిరిగి తీసికొని పోయినమీదట యెహోవా వారిని నా చేతి కప్పగించిన యెడల నేనే మీకు ప్రధా నుడనవుదునా? అని గిలాదు పెద్దల నడుగగా

9. anduku yephthaa ammōneeyulathoo yuddhamu cheyuṭaku meeru nannu gilaaduku thirigi theesikoni pōyinameedaṭa yehōvaa vaarini naa chethi kappagin̄china yeḍala nēnē meeku pradhaa nuḍanavudunaa? Ani gilaadu peddala naḍugagaa

10. గిలాదు పెద్దలునిశ్చయముగా మేము నీ మాటచొప్పున చేయు దుము; యెహోవా మన యుభయుల మధ్యను సాక్షిగా ఉండునుగాకని యెఫ్తాతో అనిరి.

10. gilaadu peddalunishchayamugaa mēmu nee maaṭachoppuna cheyu dumu; yehōvaa mana yubhayula madhyanu saakshigaa uṇḍunugaakani yephthaathoo aniri.

11. కాబట్టి యెఫ్తా గిలాదు పెద్దలతోకూడ పోయినప్పుడు జనులు తమకు ప్రధానుని గాను అధిపతినిగాను అతని నియమించు కొనిరి. అప్పుడు యెఫ్తా మిస్పాలో యెహోవా సన్నిధిని తన సంగతి యంతయు వినిపించెను.

11. kaabaṭṭi yephthaa gilaadu peddalathookooḍa pōyinappuḍu janulu thamaku pradhaanuni gaanu adhipathinigaanu athani niyamin̄chu koniri. Appuḍu yephthaa mispaalō yehōvaa sannidhini thana saṅgathi yanthayu vinipin̄chenu.

12. యెఫ్తా అమ్మోనీయుల రాజునొద్దకు దూతలనుపంపినాకును నీకును మధ్య ఏమి జరిగినందున నీవు నా దేశము మీదికి యుద్ధమునకు వచ్చియున్నావని యడుగగా

12. yephthaa ammōneeyula raajunoddhaku doothalanupampinaakunu neekunu madhya ēmi jariginanduna neevu naa dheshamu meediki yuddhamunaku vachiyunnaavani yaḍugagaa

13. అమ్మోనీయుల రాజుఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులోనుండి వచ్చినప్పుడు వారు అర్నోను మొదలుకొని యబ్బోకు వరకును యొర్దానువరకును నా దేశము ఆక్రమించుకొని నందుననే నేను వచ్చియున్నాను. కాబట్టి మనము సమా ధానముగా నుండునట్లు ఆ దేశములను మరల మాకప్పగించు మని యెఫ్తా పంపిన దూతలతో సమాచారము చెప్పెను.

13. ammōneeyula raaju'ishraayēleeyulu aigupthulōnuṇḍi vachinappuḍu vaaru arnōnu modalukoni yabbōku varakunu yordaanuvarakunu naa dheshamu aakramin̄chukoni nandunanē nēnu vachiyunnaanu. Kaabaṭṭi manamu samaa dhaanamugaa nuṇḍunaṭlu aa dheshamulanu marala maakappagin̄chu mani yephthaa pampina doothalathoo samaachaaramu cheppenu.

14. అంతట యెఫ్తా మరల అమ్మోనీయుల రాజునొద్దకు దూత లను పంపి యిట్లనెను

14. anthaṭa yephthaa marala ammōneeyula raajunoddhaku dootha lanu pampi yiṭlanenu

15. యెఫ్తా సెలవిచ్చినదేమనగాఇశ్రాయేలీయులు మోయాబు దేశమునైనను అమ్మోనీయుల దేశమునైనను ఆక్రమించుకొనలేదు.

15. yephthaa selavichinadhemanagaa'ishraayēleeyulu mōyaabu dheshamunainanu ammōneeyula dheshamunainanu aakramin̄chukonalēdu.

16. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులోనుండి వచ్చుచుండగా వారు ఎఱ్ఱసముద్రము వరకు అరణ్యములో నడిచి కాదేషునకు వచ్చిరి.

16. ishraayēleeyulu aigupthulōnuṇḍi vachuchuṇḍagaa vaaru errasamudramu varaku araṇyamulō naḍichi kaadheshunaku vachiri.

17. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు ఎదోము రాజునొద్దకు దూతలను పంపంపీ­ నీ దేశము గుండ పోవుటకు దయచేసి నాకు సెలవిమ్మని యడుగగా, ఎదోమురాజు ఒప్పుకొనలేదు. వారు మోయాబు రాజునొద్దకు అట్టి వర్తమానమే పంపిరి గాని అతడునునేను సెలవియ్యనని చెప్పెను. అప్పుడు ఇశ్రా యేలీయులు కాదేషులో నివసించిరి.

17. appuḍu ishraayēleeyulu edōmu raajunoddhaku doothalanu pampampee­ nee dheshamu guṇḍa pōvuṭaku dayachesi naaku selavimmani yaḍugagaa, edōmuraaju oppukonalēdu. Vaaru mōyaabu raajunoddhaku aṭṭi varthamaanamē pampiri gaani athaḍununēnu selaviyyanani cheppenu. Appuḍu ishraayēleeyulu kaadheshulō nivasin̄chiri.

18. తరువాత వారు అరణ్యప్రయాణముచేయుచు ఎదోమీయులయొక్కయు మోయాబీయులయొక్కయు దేశముల చుట్టు తిరిగి, మోయాబునకు తూర్పు దిక్కున కనాను దేశమందు ప్రవేశించి అర్నోను అద్దరిని దిగిరి. వారు మోయాబు సరి హద్దు లోపలికి పోలేదు. అర్నోను మోయాబునకు సరి హద్దు గదా.

18. tharuvaatha vaaru araṇyaprayaaṇamucheyuchu edōmeeyulayokkayu mōyaabeeyulayokkayu dheshamula chuṭṭu thirigi, mōyaabunaku thoorpu dikkuna kanaanu dheshamandu pravēshin̄chi arnōnu addarini digiri. Vaaru mōyaabu sari haddu lōpaliki pōlēdu. Arnōnu mōyaabunaku sari haddu gadaa.

19. మరియఇశ్రాయేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోనను హెష్బోను రాజునొద్దకు దూతలను పంపినీ దేశముగుండ మా స్థలమునకు మేము పోవునట్లు దయచేసి సెలవిమ్మని అతనియొద్ద మనవిచేయగా

19. mariyu ishraayēleeyulu amōreeyula raajaina seehōnanu heshbōnu raajunoddhaku doothalanu pampinee dheshamuguṇḍa maa sthalamunaku mēmu pōvunaṭlu dayachesi selavimmani athaniyoddha manavicheyagaa

20. సీహోను ఇశ్రాయేలీయులను నమ్మక, తన దేశములో బడి వెళ్లనియ్యక, తన జనులనందరిని సమకూర్చుకొని యాహసులో దిగి ఇశ్రా యేలీయులతో యుద్ధము చేసెను.

20. seehōnu ishraayēleeyulanu nammaka, thana dheshamulō baḍi veḷlaniyyaka, thana janulanandarini samakoorchukoni yaahasulō digi ishraayēleeyulathoo yuddhamu chesenu.

21. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీ యుల దేవుడైన యెహోవాసీహోనును అతని సమస్త జనమును ఇశ్రాయేలీయుల చేతి కప్పగింపగా వారు ఆ జనమును హతముచేసిన తరువాత ఆ దేశనివాసులైన అమోరీయుల దేశమంతయు స్వాధీనపరచుకొని

21. appuḍu ishraayēlee yula dhevuḍaina yehōvaa aa seehōnunu athani samastha janamunu ishraayēleeyula chethi kappagimpagaa vaaru aa janamunu hathamuchesina tharuvaatha aa dheshanivaasulaina amōreeyula dheshamanthayu svaadheenaparachukoni

22. అర్నోను నది మొదలుకొని యబ్బోకువరకును అరణ్యము మొదలుకొని యొర్దానువరకును అమోరీయుల ప్రాంతములన్నిటిని స్వాధీనపరచుకొనిరి.

22. arnōnu nadhi modalukoni yabbōkuvarakunu araṇyamu modalukoni yordaanuvarakunu amōreeyula praanthamulanniṭini svaadheenaparachukoniri.

23. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా అమోరీయులను తన జనులయెదుట నిలువ కుండ తోలివేసిన తరువాత నీవు దానిని స్వతంత్రించుకొందువా?

23. kaabaṭṭi ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa amōreeyulanu thana janulayeduṭa niluva kuṇḍa thoolivēsina tharuvaatha neevu daanini svathantrin̄chukonduvaa?

24. స్వాధీన పరచుకొనుటకు కెమోషను నీ దేవత నీకిచ్చిన దానిని నీవనుభవించుచున్నావుగదా? మా దేవుడైన యెహోవా మా యెదుటనుండి యెవరిని తోలివేయునో వారి స్వాస్థ్యమును మేము స్వాధీనపరచుకొందుము.

24. svaadheena parachukonuṭaku kemōshanu nee dhevatha neekichina daanini neevanubhavin̄chuchunnaavugadaa? Maa dhevuḍaina yehōvaa maa yeduṭanuṇḍi yevarini thoolivēyunō vaari svaasthyamunu mēmu svaadheenaparachukondumu.

25. మోయాబు రాజైన సిప్పోరు కుమారుడగు బాలాకుకంటె నీవు ఏమాత్రమును అధికుడవు కావుగదా? అతడు ఇశ్రా యేలీయులతో ఎప్పుడైనను కలహించెనా? ఎప్పుడైనను వారితో యుద్ధము చేసెనా?

25. mōyaabu raajaina sippōru kumaaruḍagu baalaakukaṇṭe neevu ēmaatramunu adhikuḍavu kaavugadaa? Athaḍu ishraayēleeyulathoo eppuḍainanu kalahin̄chenaa? Eppuḍainanu vaarithoo yuddhamu chesenaa?

26. ఇశ్రాయేలీయులు హెప్బోను లోను దాని ఊరులలోను అరోయేరులోను దాని ఊరుల లోను అర్నోను తీరముల పట్టణములన్నిటిలోను మూడు వందల సంవత్సరములనుండి నివసించుచుండగా ఆ కాలమున నీవేల వాటిని పట్టుకొనలేదు?

26. ishraayēleeyulu hepbōnu lōnu daani oorulalōnu arōyērulōnu daani oorula lōnu arnōnu theeramula paṭṭaṇamulanniṭilōnu mooḍu vandala samvatsaramulanuṇḍi nivasin̄chuchuṇḍagaa aa kaalamuna neevēla vaaṭini paṭṭukonalēdu?

27. ఇట్లుండగా నేను నీ యెడల తప్పు చేయలేదు గాని నీవు నామీదికి యుద్ధమునకు వచ్చుట వలన నాయెడల దోషము చేయుచున్నావు. న్యాయాధి పతియైన యెహోవా నేడు ఇశ్రాయేలీయులకును అమ్మోనీ యులకును న్యాయము తీర్చును గాక.

27. iṭluṇḍagaa nēnu nee yeḍala thappu cheyalēdu gaani neevu naameediki yuddhamunaku vachuṭa valana naayeḍala dōshamu cheyuchunnaavu. nyaayaadhi pathiyaina yehōvaa nēḍu ishraayēleeyulakunu ammōnee yulakunu nyaayamu theerchunu gaaka.

28. అయితే అమ్మోనీ యులరాజు యెఫ్తా తనతో చెప్పిన మాటలకుఒప్పుకొన లేదు.

28. ayithē ammōnee yularaaju yephthaa thanathoo cheppina maaṭalaku'oppukona lēdu.

29. యెహోవా ఆత్మ యెఫ్తామీదికి రాగా అతడు గిలాదు లోను మనష్షేలోను సంచరించుచు, గిలాదు మిస్పే లో సంచరించి గిలాదు మిస్పేనుండి అమ్మోనీయుల యొద్దకు సాగెను.

29. yehōvaa aatma yephthaameediki raagaa athaḍu gilaadu lōnu manashshēlōnu san̄charin̄chuchu, gilaadu mispē lō san̄charin̄chi gilaadu mispēnuṇḍi ammōneeyula yoddhaku saagenu.

30. అప్పుడు యెఫ్తా యెహోవాకు మ్రొక్కు కొనెను, ఎట్లనగానీవు నా చేతికి అమ్మోనీయులను నిశ్చ యముగా అప్పగించినయెడల

30. appuḍu yephthaa yehōvaaku mrokku konenu, eṭlanagaaneevu naa chethiki ammōneeyulanu nishcha yamugaa appagin̄chinayeḍala

31. నేను అమ్మోనీయులయొద్ద నుండి క్షేమముగా తిరిగివచ్చునప్పుడు, నన్ను ఎదుర్కొను టకు నా యింటి ద్వారమునుండి బయలుదేరి వచ్చునదేదో అది యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితమగును; మరియు దహన బలిగా దాని నర్పించెదననెను.

31. nēnu ammōneeyulayoddha nuṇḍi kshēmamugaa thirigivachunappuḍu, nannu edurkonu ṭaku naa yiṇṭi dvaaramunuṇḍi bayaludheri vachunadhedō adhi yehōvaaku prathishṭhithamagunu; mariyu dahana baligaa daani narpin̄chedhananenu.

32. అప్పుడుయెఫ్తా అమ్మోనీయులతో యుద్ధము చేయుటకు వారియొద్దకు సాగిపోయినప్పుడు యెహోవా అతనిచేతికి వారినప్ప గించెను గనుక అతడు వారిని
హెబ్రీయులకు 11:32

32. appuḍuyephthaa ammōneeyulathoo yuddhamu cheyuṭaku vaariyoddhaku saagipōyinappuḍu yehōvaa athanichethiki vaarinappa gin̄chenu ganuka athaḍu vaarini

33. అనగా అరోయేరు మొదలుకొని మిన్నీతుకు వచ్చువరకు ఆబేల్కెరా మీమువరకును ఇరువది పట్టణముల వారిని నిశ్శేష ముగా హతముచేసెను. అట్లు అమ్మోనీయులు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట నిలువకుండ అణచి వేయబడిరి.

33. anagaa arōyēru modalukoni minneethuku vachuvaraku aabēlkeraa meemuvarakunu iruvadhi paṭṭaṇamula vaarini nishshēsha mugaa hathamuchesenu. Aṭlu ammōneeyulu ishraayēleeyula yeduṭa niluvakuṇḍa aṇachi vēyabaḍiri.

34. యెఫ్తా మిస్పాలోనున్న తన యింటికి వచ్చినప్పుడు అతని కుమార్తె తంబురలతోను నాట్యముతోను బయలు దేరి అతనిని ఎదుర్కొనెను. ఆమె గాక అతనికి మగ సంతానమేగాని ఆడుసంతానమేగాని లేదు.

34. yephthaa mispaalōnunna thana yiṇṭiki vachinappuḍu athani kumaarthe thamburalathoonu naaṭyamuthoonu bayalu dheri athanini edurkonenu. aame gaaka athaniki maga santhaanamēgaani aaḍusanthaanamēgaani lēdu.

35. కాబట్టి అతడు ఆమెను చూచి, తన బట్టలను చింపు కొని అయ్యో నా కుమారీ, నీవు నన్ను బహుగా క్రుంగచేసితివి, నీవు నన్ను తల్లడింపచేయువారిలో ఒకతెవైయున్నావు; నేను యెహోవాకు మాట యిచ్చియున్నాను గనుక వెనుకతీయ లేననగా

35. kaabaṭṭi athaḍu aamenu chuchi, thana baṭṭalanu chimpu koni ayyō naa kumaaree, neevu nannu bahugaa kruṅgachesithivi, neevu nannu thallaḍimpacheyuvaarilō okatevaiyunnaavu; nēnu yehōvaaku maaṭa yichiyunnaanu ganuka venukatheeya lēnanagaa

36. ఆమెనా తండ్రీ, యెహోవాకు మాట యిచ్చి యుంటివా? నీ నోటినుండి బయలుదేరిన మాట చొప్పున నాకు చేయుము; యెహోవా నీ శత్రువులైన అమ్మోనీ యులమీద పగతీర్చుకొని యున్నాడని అతనితో ననెను.

36. aamenaa thaṇḍree, yehōvaaku maaṭa yichi yuṇṭivaa? nee nōṭinuṇḍi bayaludherina maaṭa choppuna naaku cheyumu; yehōvaa nee shatruvulaina ammōnee yulameeda pagatheerchukoni yunnaaḍani athanithoo nanenu.

37. మరియు ఆమె-నాకొరకు చేయవలసినదేదనగా రెండు నెలలవరకు నన్ను విడువుము, నేనును నా చెలికత్తెలును పోయి కొండలమీద ఉండి, నా కన్యాత్వమునుగూర్చి ప్రలాపించెదనని తండ్రితో చెప్పగా

37. mariyu aame-naakoraku cheyavalasinadhedhanagaa reṇḍu nelalavaraku nannu viḍuvumu, nēnunu naa chelikattelunu pōyi koṇḍalameeda uṇḍi, naa kanyaatvamunugoorchi pralaapin̄chedhanani thaṇḍrithoo cheppagaa

38. అతడు పొమ్మని చెప్పి రెండు నెలలవరకు ఆమెను పోనిచ్చెను గనుక ఆమె తన చెలికత్తెలతో కూడ పోయి కొండలమీద తన కన్యా త్వమునుగూర్చి ప్రలాపించెను.

38. athaḍu pommani cheppi reṇḍu nelalavaraku aamenu pōnicchenu ganuka aame thana chelikattelathoo kooḍa pōyi koṇḍalameeda thana kanyaa tvamunugoorchi pralaapin̄chenu.

39. ఆ రెండు నెలల అంత మున ఆమె తన తండ్రియొద్దకు తిరిగిరాగా అతడు తాను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబడిచొప్పున ఆమెకు చేసెను.

39. aa reṇḍu nelala antha muna aame thana thaṇḍriyoddhaku thirigiraagaa athaḍu thaanu mrokkukonina mrokkubaḍichoppuna aameku chesenu.

40. ఆమె పురుషుని ఎరుగనేలేదు. ప్రతి సంవత్సరమున ఇశ్రా యేలీయుల కుమార్తెలు నాలుగు దినములు గిలాదుదేశస్థు డైన యెఫ్తా కుమార్తెను ప్రసిద్ధిచేయుటకద్దు.

40. aame purushuni eruganēlēdu. Prathi samvatsaramuna ishraayēleeyula kumaarthelu naalugu dinamulu gilaadudheshasthu ḍaina yephthaa kumaarthenu prasiddhicheyuṭakaddu.


Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.