Judges - న్యాయాధిపతులు 6 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా దృష్టికి దోషులైనందున యెహోవా యేడేండ్లు వారిని మిద్యానీయుల కప్ప గించెను.

“మళ్ళీ”– న్యాయాధిపతులు 2:18-19 న్యాయాధిపతులు 3:7 న్యాయాధిపతులు 3:12 న్యాయాధిపతులు 4:1. “మిద్యానువాళ్ళు”– ఆదికాండము 25:2. ఇస్రాయేల్‌కు దక్షిణ, తూర్పు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజలు.

2. మిద్యానీయుల చెయ్యి ఇశ్రాయేలీయుల మీద హెచ్చాయెను గనుక వారు మిద్యానీయులయెదుట నిలువలేక కొండలోనున్న వాగులను గుహలను దుర్గములను తమకు సిద్ధపరచుకొనిరి.

మిద్యానువాళ్ళు ఇస్రాయేల్‌ను తామొక్కరే లొంగ దీసుకోగలిగినంత బలవంతులు కాదు. అమాలేకువాళ్ళు, ఇతర తూర్పు ప్రాంతాల ప్రజలు వీరికి సహాయం వచ్చారు. ఇస్రాయేల్ వారి పాపాల మూలంగా దేవుడు కూడా వారికి వ్యతిరేకయ్యాడు (వ 1).

3. ఇశ్రాయేలీయులు విత్తనములు విత్తిన తరువాత మిద్యా నీయులును అమాలేకీయులును తూర్పుననుండు వారును తమ పశువులను గుడారములను తీసికొని మిడతల దండంత విస్తారముగా వారిమీదికి వచ్చి

4. వారి యెదుట దిగి, గాజాకు పోవునంతదూరము భూమి పంటను పాడుచేసి, ఒక గొఱ్ఱెనుగాని యెద్దునుగాని గాడిదనుగాని జీవనసాధన మైన మరిదేనినిగాని ఇశ్రాయేలీయులకు ఉండనీయ లేదు.

5. వారును వారి ఒంటెలును లెక్కలేకయుండెను.

“మిడతల గుంపు”– సంఖ్యాకాండము 7:12. సంఖ్యను బట్టీ, వాళ్లు వచ్చి నేలను పచ్చదనం లేకుండా బోడిగా చేసేసే దాన్ని బట్టీ వాళ్ళను మిడతలతో పోల్చారు. ఇది నిర్గమకాండము 10:13-15 తో పోల్చి చూడండి. మరో దాడిని గురించి వర్ణించేందుకు యోవేలు ప్రవక్త ఇదే పోలికను ఉపయోగించాడు.

6. దేశమును పాడుచేయుటకు వారు దానిలోనికి వచ్చిరి ఇశ్రాయేలీయులు మిద్యానీయులవలన మిక్కిలి హీనదశకు వచ్చినప్పుడు వారు యెహోవాకు మొఱ్ఱ పెట్టిరి.

“మొరపెట్టారు”– న్యాయాధిపతులు 3:9 న్యాయాధిపతులు 3:15 న్యాయాధిపతులు 4:3. ఎప్పటిలాగానే ఒక భరించలేని స్థితికి వచ్చేంత వరకు ఇస్రాయేల్‌వారు ఊరుకుని అప్పుడు మొర పెట్టారు. మనుషులు సామాన్యంగా దేవుణ్ణి తమ ఆఖరు ఉపాయంగా వాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు.

7. మిద్యానీయులవలని బాధనుబట్టి ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మొఱ్ఱపెట్టగా

8. యెహోవా ఇశ్రాయేలీ యులయొద్దకు ప్రవక్తనొకని పంపెను. అతడు వారితో ఈలాగు ప్రకటించెనుఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగానేను ఐగుప్తులోనుండి మిమ్మును రప్పించి, దాసుల గృహములోనుండి మిమ్మును తోడుకొని వచ్చితిని.

ఈ సారి దేవుడు వెంటనే ఒక నాయకుణ్ణి లేపకుండా తన కృప, బలప్రభావాల గురించీ, ప్రజల పాపాల గురించీ వారికి తెలియజేసేందుకే ఒక ప్రవక్తను పంపాడు.

9. ఐగుప్తీయుల చేతిలో నుండియు మిమ్మును బాధించిన వారందరిచేతిలోనుండియు మిమ్మును విడిపించి, మీ యెదుటనుండి వారిని తోలివేసి వారి దేశమును మీకిచ్చితిని; మీ దేవుడనైన యెహోవాను నేనే.

10. మీరు అమోరీయుల దేశమున నివసించు చున్నారు, వారి దేవతలకు భయపడకుడి అని మీతో చెప్పితిని గాని మీరు నా మాట వినకపోతిరి.

11. యెహోవా దూత వచ్చి అబీయెజ్రీయుడైన యోవా షునకు కలిగిన ఒఫ్రాలోని మస్తకివృక్షము క్రింద కూర్చుండెను. యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను మిద్యానీయులకు మరుగైయుండునట్లు గానుగ చాటున గోధుమలను దుళ్లగొట్టుచుండగా

“యెహోవా దూత”– న్యాయాధిపతులు 5:23 ఆదికాండము 16:7 నోట్. ఇక్కడ ఈయన మామూలు మనిషిగా ప్రత్యక్షమయ్యాడు.

12. యెహోవా దూత అతనికి కనబడిపరాక్రమముగల బలాఢ్యుడా, యెహోవా నీకు తోడై యున్నాడని అతనితో అనగా

“నీకు తోడుగా”– నిర్గమకాండము 3:12 యెహోషువ 1:5 యెషయా 7:14 హెబ్రీయులకు 13:5-6. గిద్యోను రాబోయే రోజుల్లో ఏం చేస్తాడో యెహోవా దూతకు తెలుసు గనుకనే అతణ్ణి ఆయన బలపరాక్రమాలు గలవాడా అని సంబోధించాడు.

13. గిద్యోనుచిత్తము నా యేలినవాడా, యెహోవా మాకు తోడైయుండినయెడల ఇదంతయు మాకేల సంభవిం చెను? యెహోవా ఐగుప్తులో నుండి మమ్మును రప్పించెనని చెప్పుచు, మా పితరులు మాకు వివరించిన ఆయన అద్భుతకార్యములన్నియు ఏ మాయెను? యెహోవా మమ్మును విడిచిపెట్టి మిద్యానీయుల చేతికి మమ్మును అప్పగించెనని అతనితో చెప్పెను.

“ఇలా మాకు జరిగేదేనా?”– కీర్తనల గ్రంథము 42:9-10. మనం దేవుని నుంచీ ఆయన వాక్కునుంచీ దృష్టి మరల్చుకుంటే తత్తరపాటు, నిరుత్సాహంలో పడిపోతాం.

14. అంతట యెహోవా అతనితట్టు తిరిగిబలము తెచ్చుకొని వెళ్లి మిద్యానీయుల చేతిలోనుండి ఇశ్రాయేలీయులను రక్షిం పుము, నిన్ను పంపినవాడను నేనే అని చెప్పగా

“యెహోవా”– వ 11లోని యెహోవా దూత యెహోవాయే నన్న రుజువు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది. మిద్యానువాళ్ళ నుంచి ఇస్రాయేల్‌ను గిద్యోను కాపాడలేడు గాని దేవుడు పంపిన గిద్యోను అయితే అలా చేయగలడు.

15. అతడు చిత్తము నా యేలిన వాడా, దేని సహాయముచేత నేను ఇశ్రాయేలీయులను రక్షింపగలను? నా కుటుంబము మనష్షే గోత్రములో ఎన్నికలేనిదే. నా పితరుల కుటుంబములో నేను కనిష్ఠుడనై యున్నానని ఆయనతో చెప్పెను. అందుకు యెహోవా అయిన నేమి?

“ఎలా”– అంతగా ఉత్సాహం చూపని మరో దైవసేవకుణ్ణి ఇక్కడ చూస్తున్నాం. నిర్గమకాండము 3:1 నిర్గమకాండము 4:13 యిర్మియా 1:6 యెహోషువ 1:1-3. యెషయా 6:8 ఇందుకు వ్యతిరేకంగా ఉంది. “బలహీనమైనది”– 1 కోరింథీయులకు 1:26-31 చూడండి.

16. నేను నీకు తోడై యుందును గనుక ఒకే మనుష్యుని హతము చేసినట్లు మిద్యానీయులను నీవు హతముచేయుదువని సెలవిచ్చెను.

17. అందుకతడునాయెడల నీకు కటాక్షము కలిగినయెడల నాతో మాటలాడుచున్న వాడవు నీవే అని నేను తెలిసి కొనునట్లు ఒక సూచన కనుపరచుము.

“సూచన”– ఈ సూచన కోసం అడగడంలో గిద్యోను వివేకం చూపుతున్నాడు. తన ఎదుట కనిపిస్తున్నది సామాన్య మానవుడులాగా ఉన్నాడు. ఎవరైనా వచ్చి దేవుని పేరున మాట్లాడి, మిద్యానువాళ్ళ పైకి దండెత్తి పొమ్మని నమ్మించే అవకాశం ఉందని గిద్యోనుకు బాగా తెలిసినట్టుంది.

18. నేను నీయొద్దకు వచ్చి నా అర్పణమును బయటికి తెచ్చి నీ సన్నిధిని దానిని పెట్టువరకు ఇక్కడనుండి వెళ్లకుమీ అని వేడుకొనగా ఆయననీవు తిరిగి వచ్చువరకు నేను ఉండెదననెను.

“నేనుంటాను”– ఇందులో దేవుని కృపగల మనసు వెల్లడి అవుతున్నది. మనుషులను దీవించాలని దేవుడు తహతహలాడుతాడు (యెషయా 30:18), వారికోసం చూస్తూ ఉంటాడు. ప్రకటన గ్రంథం 3:20 పోల్చి చూడండి.

19. అప్పుడు గిద్యోను లోపలికి పోయి ఒక మేక పిల్లను తూమెడు పిండితో పొంగని భక్ష్యములను సిద్ధపరచి ఆ మాంసమును గంపలో ఉంచి అది వండిన నీళ్లను కుండలో పోసి ఆయనకొరకు ఆ మస్తకివృక్షముక్రిందికి దానిని తీసికొనివచ్చి దగ్గర ఉంచగా

20. దేవుని దూత ఆ మాంసమును పొంగని భక్ష్యములను పట్టుకొని రాతి మీద పెట్టినీళ్లు పోయుమని అతనితో చెప్పెను.

21. అతడాలాగు చేయగా యెహోవా దూత తన చేత నున్న కఱ్ఱను చాపి దాని కొనతో ఆ మాంసమును ఆ పొంగని భక్ష్యములను ముట్టినప్పుడు అగ్ని ఆ రాతిలోనుండి వెడలి ఆ మాంస మును పొంగని భక్ష్యములను కాల్చి వేసెను, అంతట యెహోవా దూత అతనికి అదృశ్య మాయెను.

లేవీయకాండము 9:24. “మంట”– నిర్గమకాండము 3:2 దగ్గర నోట్. 17వ వచనంలో గిద్యోను అడిగిన సూచన ఇదే. అతడి అర్పణ అంగీకారం అయిందని ఇది సూచిస్తున్నది.

22. గిద్యోను ఆయన యెహోవా దూత అని తెలిసికొని అహహా నా యేలినవాడా, యెహోవా, ఇందుకే గదా నేను ముఖా ముఖిగా యెహోవా దూతను చూచితిననెను.

“ముఖాముఖిగా చూశానే”– న్యాయాధిపతులు 13:22 ఆదికాండము 32:30. మంటల్లాంటి దేవుని పవిత్రతను గుర్తించడం వల్ల కలిగిన భయం.

23. అప్పుడు యెహోవానీకు సమాధానము, భయపడకుము, నీవు చావవని అతనితో సెలవిచ్చెను.

24. అక్కడ గిద్యోను యెహోవా నామమున బలిపీఠము కట్టి, దానికి యెహోవా సమాధానకర్తయను పేరుపెట్టెను. నేటివరకు అది అబీ యెజ్రీయుల ఒఫ్రాలో ఉన్నది.

“బలిపీఠం”– ఆదికాండము 8:20. “యెహోవా షాలోం”– అంటే “యెహోవాయే శాంతి”. వ 23 చూడండి. ఇది నిజమైన దేవునికి చెందిన నామం. “యెహోవా” గురించి నోట్ నిర్గమకాండము 3:14-15 చూడండి.

25. మరియు ఆ రాత్రియందే యెహోవానీ తండ్రి కోడెను, అనగా ఏడేండ్ల రెండవ యెద్దును తీసికొని వచ్చి, నీ తండ్రికట్టిన బయలుయొక్క బలిపీఠమును పడగొట్టి, దానికి పైగానున్న దేవతాస్తంభమును నరికివేసి

బయల్, అష్తారోతు గురించి నోట్స్ న్యాయాధిపతులు 2:11 న్యాయాధిపతులు 3:7 దగ్గర చూడండి.

26. తగిన యేర్పాటుతో ఈ బండ కొనను నీ దేవుడైన యెహో వాకు బలిపీఠము కట్టి, ఆ రెండవ కోడెను తీసికొనివచ్చి నీవు నరికిన ప్రతిమయొక్క కఱ్ఱతో దహనబలి నర్పించు మని అతనితో చెప్పెను.

“క్రమబద్ధంగా”– నిర్గమకాండము 20:25.

27. కాబట్టి గిద్యోను తన పని వారిలో పదిమందిని తీసికొనివచ్చి యెహోవా తనతో చెప్పినట్లు చేసెను. అతడు తన పితరుల కుటుంబమునకును ఆ ఊరివారికిని భయపడినందున పగలు దానిని చేయలేక రాత్రివేళ చేసెను.

“భయపడి”– వ 12. ఇక్కడ మనకందరికీ ఒక ప్రాముఖ్యమైన గుణపాఠం ఉంది. గిద్యోనుకున్న భయం దేవుని మాట ప్రకారం చెయ్యకుండా అతణ్ణి ఆపలేదు.

28. ఆ ఊరివారు వేకువనే లేచినప్పుడు బయలుయొక్క బలిపీఠము విరుగగొట్టబడియుండెను, దానికి పైగా నున్న దేవతాస్తంభమును పడద్రోయబడి యుండెను, కట్టబడిన ఆ బలిపీఠముమీద ఆ రెండవ యెద్దు అర్పింప బడి యుండెను.

29. అప్పుడు వారుఈ పని యెవరు చేసినదని ఒకరితోనొకరు చెప్పుకొనుచు విచారణచేసి వెదకి, యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను ఆ పనిచేసినట్టు తెలిసికొనిరి.

30. కాబట్టి ఆ ఊరివారునీ కుమారుడు బయలుయొక్క బలిపీఠమును పడగొట్టి దానికి పైగానున్న దేవతాస్తంభమును పడద్రోసెను గనుక అతడు చావవలెను, వానిని బయటికి తెమ్మని యోవాషుతో చెప్పగా

“చావాలి”– వారి ఆలోచనలు ఎంత భ్రష్టంగా ఉన్నాయి! వాళ్ళ విగ్రహ పూజ కారణంగా అసలు చావవలసినది వాళ్ళు, గిద్యోను కాదు. ద్వితీయోపదేశకాండము 13:6-15 చూడండి. ఈ లోకం, కొన్నిసార్లు దేవుని ప్రజలు కూడా, సత్యాన్ని ఎలా తలక్రిందులు చేస్తారో చూశారా, ఎంత విచారం!

31. యోవాషు తనకు ఎదురుగా నిలిచిన వారందరితోమీరు బయలు పక్షముగా వాదింతురా? మీరు వాని రక్షించు దురా? వానిపక్షముగా వాదించువాడు ఈ ప్రొద్దుననే చావవలెను; ఎవడో వాని బలిపీఠమును విరుగగొట్టెను గనుక, వాడు దేవతయైనందున తన పక్షమున తానేవాదించ వచ్చును.

“అతడి బలిపీఠం”– కుక్కకాటుకు చెప్పుదెబ్బ అన్నట్టుగా ఉంది ఈ జవాబు. 1 రాజులు 18:21-27 ఏలీయా బయల్‌దేవుడి ప్రవక్తలకు ఏం చెప్పాడో గుర్తుకు తెస్తూ ఉంది.

32. ఒకడు తన బలిపీఠమును విరుగ గొట్టినందున అతనితో బయలు వాదించుకొననిమ్మని చెప్పి ఆ దినమున అతనికి యెరుబ్బయలను పేరు పెట్టెను.

“యెరుబ్బయల్”అంటే “బయల్‌ను పోరాడనియ్యి”.

33. మిద్యానీయులందరును అమాలేకీయులందరును తూర్పు వారందరును కూడి వచ్చి నది దాటి యెజ్రెయేలు మైదా నములో దిగగా

“యెజ్రేల్”– న్యాయాధిపతులు 4:7 న్యాయాధిపతులు 5:19.

34. యెహోవా ఆత్మ గిద్యోనును ఆవే శించెను. అతడు బూర ఊదినప్పుడు అబీయెజెరు కుటుంబపువారు అతని యొద్దకు వచ్చిరి.

“యెహోవా ఆత్మ”– న్యాయాధిపతులు 3:10 చూడండి. హీబ్రూ భాషలో ఇది అక్షరాలా “ఆత్మ తనకు గిద్యోనును ధరింపజేసుకున్నాడు” అని ఉంది. అలాంటి మాట మరి రెండు చోట్ల మాత్రమే కనిపిస్తున్నది – 1 దినవృత్తాంతములు 12:18 2 దినవృత్తాంతములు 24:20. “బూర”– న్యాయాధిపతులు 3:27.

35. అతడు మనష్షీ యులందరియొద్దకు దూతలను పంపగా వారును కూడు కొని అతనియొద్దకు వచ్చిరి. అతడు ఆషేరు జెబూలూను నఫ్తాలి గోత్రములవారియొద్దకు దూతలను పంపగా వారును కూడినవారిని ఎదుర్కొనుటకు వచ్చిరి.

“మనష్షే”– గిద్యోను ఈ గోత్రంవాడే.

36. అప్పుడు గిద్యోను నీవు సెలవిచ్చినట్లు నాచేత ఇశ్రాయేలీయులను రక్షింప నుద్దేశించిన యెడల

దేవుడు అంతకుముందు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్నీ సూచననూ గిద్యోను నమ్మి ఉండవలసింది (14,16,21 వ). అయితే మరో సూచన కోసం అడిగినప్పుడు దేవుడు అతన్ని గద్దించలేదు. గిద్యోను యొక్క బలహీనత స్థాయికి తాను కూడా తగ్గి అతనికి మరింత నిశ్చయతను చేకూర్చేందుకు దేవుడు సిద్ధమయ్యాడు. స్వభా

37. నేను కళ్లమున గొఱ్ఱెబొచ్చు ఉంచినతరువాత నేల అంతయు ఆరియుండగా ఆ గొఱ్ఱె బొచ్చుమీద మాత్రమే మంచుపడు నెడల నీవు సెల విచ్చినట్లు ఇశ్రాయేలీయులను నా మూలముగా రక్షించెదవని నేను నిశ్చయించుకొందునని దేవునితో అనెను.

38. ఆలాగున జరిగెను; అతడు ప్రొద్దుట లేచి ఆ బొచ్చును పిడిచి నీళ్లతో పాత్ర నిండువరకు ఆ బొచ్చునుండి మంచును పిండెను.

39. అప్పుడు గిద్యోనునీ కోపము నా మీద మండనియ్యకుము; ఇంకొక మారే ఆ బొచ్చుచేత శోధింప సెలవిమ్ము. నేల అంతటిమీద మంచు పడి యుండగా ఆ బొచ్చు మాత్రమే పొడిగా ఉండనిమ్మని దేవునితో అనగా

40. ఆ రాత్రి దేవుడు ఆలాగున చేసెను; నేల అంతటి మీద మంచు పడినను ఆ బొచ్చుమాత్రమే పొడిగానుండెను.


Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.