Judges - న్యాయాధిపతులు 7 | View All

1. అప్పుడు యెరుబ్బయలు, అనగా గిద్యోనును అతనితో నున్న జనులందరును, వేకువను లేచి హరోదు బావియొద్ద దిగగా లోయలోని మోరె కొండకు ఉత్తరముగా మిద్యా నీయుల దండుపాళెము వారికి కనబడెను.

1. appuḍu yerubbayalu, anagaa gidyōnunu athanithoo nunna janulandarunu, vēkuvanu lēchi harōdu baaviyoddha digagaa lōyalōni mōre koṇḍaku uttharamugaa midyaa neeyula daṇḍupaaḷemu vaariki kanabaḍenu.

2. యెహోవానీతో నున్న జనులు ఎక్కువ మంది, నేను వారిచేతికి మిద్యానీయులను అప్పగింపతగదు; ఇశ్రాయేలీయులునా బాహుబలము నాకు రక్షణ కలుగచేసికొనెననుకొని నామీద అతిశయించుదురేమో.

2. yehōvaaneethoo nunna janulu ekkuva mandi, nēnu vaarichethiki midyaaneeyulanu appagimpathagadu; ishraayēleeyulunaa baahubalamu naaku rakshaṇa kalugachesikonenanukoni naameeda athishayin̄chudurēmō.

3. కాబట్టి నీవుఎవడు భయపడి వణకుచున్నాడో వాడు త్వరపడి గిలాదు కొండ విడిచి తిరిగి వెళ్లవలెనని జనులు వినునట్లుగా ప్రకటించు మని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను. అప్పుడు జనులలోనుండి ఇరువది రెండువేలమంది తిరిగి వెళ్లి పోయిరి.

3. kaabaṭṭi neevu'evaḍu bhayapaḍi vaṇakuchunnaaḍō vaaḍu tvarapaḍi gilaadu koṇḍa viḍichi thirigi veḷlavalenani janulu vinunaṭlugaa prakaṭin̄chu mani gidyōnuthoo selavicchenu. Appuḍu janulalōnuṇḍi iruvadhi reṇḍuvēlamandi thirigi veḷli pōyiri.

4. పదివేలమంది నిలిచియుండగా యెహోవాఈ జను లింక ఎక్కువమంది, నీళ్లయొద్దకు వారిని దిగజేయుము, అక్కడ నీకొరకు వారిని శోధించెదను. ఇతడు నీతో కూడ పోవలెనని నేను ఎవనిగూర్చి చెప్పు దునో వాడు నీతో పోవలెను; ఇతడు నీతో పోకూడదని యెవనిగూర్చి నీతో చెప్పుదునో వాడు పోకూడదని గిద్యోనుతో సెల విచ్చెను.

4. padhivēlamandi nilichiyuṇḍagaa yehōvaa'ee janu liṅka ekkuvamandi, neeḷlayoddhaku vaarini digajēyumu, akkaḍa neekoraku vaarini shōdhin̄chedanu. Ithaḍu neethoo kooḍa pōvalenani nēnu evanigoorchi cheppu dunō vaaḍu neethoo pōvalenu; ithaḍu neethoo pōkooḍadani yevanigoorchi neethoo cheppudunō vaaḍu pōkooḍadani gidyōnuthoo sela vicchenu.

5. అతడు నీళ్లయొద్దకు ఆ జనమును దిగజేసినప్పుడు యెహోవాకుక్కగతుకునట్లు తన నాలుకతో నీళ్లను గతికిన ప్రతివానిని, త్రాగుటకుమోకాళ్లూని క్రుంగిన ప్రతి వానిని వేరువేరుగా ఉంచుమని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను.

5. athaḍu neeḷlayoddhaku aa janamunu digajēsinappuḍu yehōvaakukkagathukunaṭlu thana naalukathoo neeḷlanu gathikina prathivaanini, traaguṭakumōkaaḷlooni kruṅgina prathi vaanini vēruvērugaa un̄chumani gidyōnuthoo selavicchenu.

6. చేతితో నోటికందించుకొని గతికినవారిలెక్క మూడు వందల మంది; మిగిలిన జనులందరు నీళ్లు త్రాగుటకు మోకాళ్లూని క్రుంగిరి.

6. chethithoo nōṭikandin̄chukoni gathikinavaarilekka mooḍu vandala mandi; migilina janulandaru neeḷlu traaguṭaku mōkaaḷlooni kruṅgiri.

7. అప్పుడు యెహోవాగతికిన మూడు వందల మనుష్యులద్వారా మిమ్మును రక్షించెదను; మిద్యానీయులను నీ చేతికి అప్పగించెదను; జనులందరు తమ తమ చోట్లకు వెళ్లవచ్చునని గిద్యోనుతో సెలవిచ్చెను.

7. appuḍu yehōvaagathikina mooḍu vandala manushyuladvaaraa mimmunu rakshin̄chedanu; midyaaneeyulanu nee chethiki appagin̄chedanu; janulandaru thama thama chooṭlaku veḷlavachunani gidyōnuthoo selavicchenu.

8. ప్రజలు ఆహారమును బూరలను పట్టుకొనగా అతడు ప్రజలందరిని తమ గుడారములకు వెళ్లనంపెను గాని ఆ మూడువందల మందిని నిలుపుకొనెను. మిద్యానీయుల దండు లోయలో అతనికి దిగువగా నుండెను.

8. prajalu aahaaramunu booralanu paṭṭukonagaa athaḍu prajalandarini thama guḍaaramulaku veḷlanampenu gaani aa mooḍuvandala mandhini nilupukonenu. Midyaaneeyula daṇḍu lōyalō athaniki diguvagaa nuṇḍenu.

9. ఆ రాత్రి యెహోవా అతనితో ఇట్లనెనునీవు లేచి దండుమీదికి పొమ్ము, నీ చేతికి దాని నప్పగించెదను.

9. aa raatri yehōvaa athanithoo iṭlanenuneevu lēchi daṇḍumeediki pommu, nee chethiki daani nappagin̄chedanu.

10. పోవుటకు నీకు భయమైనయెడల నీ పనివాడైన పూరాతో కూడ దండుకు దిగిపొమ్ము.

10. pōvuṭaku neeku bhayamainayeḍala nee panivaaḍaina pooraathoo kooḍa daṇḍuku digipommu.

11. వారు చెప్పు కొనుచున్న దానిని వినిన తరువాత నీవు ఆ దండు లోనికి దిగిపోవుటకు నీ చేతులు బలపరచబడునని చెప్పగా, అతడును అతని పని వాడైన పూరాయును ఆ దండులోనున్న సన్నద్ధుల యొద్దకు పోయిరి.

11. vaaru cheppu konuchunna daanini vinina tharuvaatha neevu aa daṇḍu lōniki digipōvuṭaku nee chethulu balaparachabaḍunani cheppagaa, athaḍunu athani pani vaaḍaina pooraayunu aa daṇḍulōnunna sannaddhula yoddhaku pōyiri.

12. మిద్యానీయులును అమాలేకీయులును తూర్పువారును లెక్కకు మిడతలవలె ఆ మైదానములో పరుండి యుండిరి. వారి ఒంటెలు సముద్రతీరమందున్న యిసుక రేణువులవలె లెక్కలేనివై యుండెను.

12. midyaaneeyulunu amaalēkeeyulunu thoorpuvaarunu lekkaku miḍathalavale aa maidaanamulō paruṇḍi yuṇḍiri. Vaari oṇṭelu samudratheeramandunna yisuka rēṇuvulavale lekkalēnivai yuṇḍenu.

13. గిద్యోను వచ్చినప్పుడు ఒకడు తాను కనిన కలను తన చెలికానికి వివరించుచుండెను. ఎట్లనగానేనొక కలగంటిని, అదే మనగా యవలరొట్టె ఒకటి మిద్యానీయుల దండులోనికి దొర్లి యొక గుడారమునకు వచ్చి దాని పడగొట్టి తల క్రిందు చేసినప్పుడు ఆ గుడారము పడిపోయెనని చెప్పెను.

13. gidyōnu vachinappuḍu okaḍu thaanu kanina kalanu thana chelikaaniki vivarin̄chuchuṇḍenu. Eṭlanagaanēnoka kalagaṇṭini, adhe managaa yavalaroṭṭe okaṭi midyaaneeyula daṇḍulōniki dorli yoka guḍaaramunaku vachi daani paḍagoṭṭi thala krindu chesinappuḍu aa guḍaaramu paḍipōyenani cheppenu.

14. అందుకు వాని చెలికాడు అది ఇశ్రాయేలీయు డైన యోవాషు కుమారుడగు గిద్యోను ఖడ్గమేగాని మరేమికాదు; దేవుడు మిద్యానీయులను ఈ దండంతను అతని చేతికి అప్పగింప బోవుచున్నాడని ఉత్తరమిచ్చెను.

14. anduku vaani chelikaaḍu adhi ishraayēleeyu ḍaina yōvaashu kumaaruḍagu gidyōnu khaḍgamēgaani marēmikaadu; dhevuḍu midyaaneeyulanu ee daṇḍanthanu athani chethiki appagimpa bōvuchunnaaḍani uttharamicchenu.

15. గిద్యోను ఆ కల వివరమును దాని తాత్పర్యమును విని నప్పుడు అతడు యెహోవాకు నమస్కారము చేసి ఇశ్రా యేలీయుల దండులోనికి తిరిగి వెళ్లిలెండి, యెహోవా మిద్యానీయుల దండును మీ చేతికి అప్ప గించుచున్నాడని చెప్పి

15. gidyōnu aa kala vivaramunu daani thaatparyamunu vini nappuḍu athaḍu yehōvaaku namaskaaramu chesi ishraayēleeyula daṇḍulōniki thirigi veḷlileṇḍi, yehōvaa midyaaneeyula daṇḍunu mee chethiki appa gin̄chuchunnaaḍani cheppi

16. ఆ మూడువందలమందిని మూడు గుంపులుగా చేసి బూరను వట్టికుండను ఆ కుండలలో దివిటీలను ప్రతివాని చేతికిచ్చి వారితో ఇట్లనెను-నన్ను చూచి నేను చేయునట్లు చేయుడి;

16. aa mooḍuvandalamandhini mooḍu gumpulugaa chesi booranu vaṭṭikuṇḍanu aa kuṇḍalalō diviṭeelanu prathivaani chethikichi vaarithoo iṭlanenu-nannu chuchi nēnu cheyunaṭlu cheyuḍi;

17. ఇదిగో నేను వారి దండు కొట్టకొనకు పోవుచున్నాను, నేను చేయునట్లు మీరు చేయవలెను.

17. idigō nēnu vaari daṇḍu koṭṭakonaku pōvuchunnaanu, nēnu cheyunaṭlu meeru cheyavalenu.

18. నేనును నాతో నున్నవారందరును బూరలను ఊదునప్పుడు మీరును దండు పాళెమంతటిచుట్టు బూరలను ఊదుచుయెహోవాకును గిద్యోనుకును విజయము అని కేకలు వేయ వలెనని చెప్పెను.

18. nēnunu naathoo nunnavaarandarunu booralanu oodunappuḍu meerunu daṇḍu paaḷemanthaṭichuṭṭu booralanu ooduchuyehōvaakunu gidyōnukunu vijayamu ani kēkalu vēya valenani cheppenu.

19. అట్లు నడిజాము మొదటి కావలివారు ఉంచబడగానే గిద్యోనును అతనితోనున్న నూరుమందియు దండుపాళెము కొట్టకొనకు పోయి బూరలను ఊది తమ చేతులలోనున్న కుండలను పగులగొట్టిరి.

19. aṭlu naḍijaamu modaṭi kaavalivaaru un̄chabaḍagaanē gidyōnunu athanithoonunna noorumandiyu daṇḍupaaḷemu koṭṭakonaku pōyi booralanu oodi thama chethulalōnunna kuṇḍalanu pagulagoṭṭiri.

20. అట్లు ఆ మూడు గుంపులవారు బూరలను ఊదుచు ఆ కుండలను పగులగొట్టి, యెడమచేతు లలో దివిటీలను కుడిచేతులలో ఊదుటకు బూరలను పట్టుకొనియెహోవా ఖడ్గము గిద్యోను ఖడ్గము అని కేకలువేసిరి.

20. aṭlu aa mooḍu gumpulavaaru booralanu ooduchu aa kuṇḍalanu pagulagoṭṭi, yeḍamachethu lalō diviṭeelanu kuḍichethulalō ooduṭaku booralanu paṭṭukoniyehōvaa khaḍgamu gidyōnu khaḍgamu ani kēkaluvēsiri.

21. వారిలో ప్రతివాడును తన చోటున దండు చుట్టు నిలిచియుండగా ఆ దండువారందరును పరుగెత్తుచు కేకలు వేయుచు పారిపోయిరి.

21. vaarilō prathivaaḍunu thana chooṭuna daṇḍu chuṭṭu nilichiyuṇḍagaa aa daṇḍuvaarandarunu parugetthuchu kēkalu vēyuchu paaripōyiri.

22. ఆ మూడువందలమంది బూరలను ఊదినప్పుడు యెహోవా దండంతటిలోను ప్రతి వాని ఖడ్గమును వాని పొరుగువాని మీదికి త్రిప్పెను. దండు సెరేరాతువైపున నున్న బేత్షిత్తావరకు తబ్బాతునొద్ద నున్న ఆబేల్మెహోలా తీరమువరకు పారిపోగా

22. aa mooḍuvandalamandi booralanu oodinappuḍu yehōvaa daṇḍanthaṭilōnu prathi vaani khaḍgamunu vaani poruguvaani meediki trippenu. Daṇḍu serēraathuvaipuna nunna bētshitthaavaraku thabbaathunoddha nunna aabēlmehōlaa theeramuvaraku paaripōgaa

23. నఫ్తాలి గోత్రములోనుండియు, ఆషేరు గోత్రములోనుండియు, మనష్షే గోత్రమంతటిలోనుండియు పిలిపింపబడిన ఇశ్రా యేలీయులు కూడుకొని మిద్యానీయులను తరిమిరి.

23. naphthaali gōtramulōnuṇḍiyu, aashēru gōtramulōnuṇḍiyu, manashshē gōtramanthaṭilōnuṇḍiyu pilipimpabaḍina ishraayēleeyulu kooḍukoni midyaaneeyulanu tharimiri.

24. గిద్యోను ఎఫ్రాయిమీయుల మన్యదేశమంతటికిని దూత లను పంపిమిద్యానీయులను ఎదుర్కొనుటకు వచ్చి, బేత్బారావరకు వాగులను యొర్దానును వారికంటెముందుగా పట్టుకొనుడని చెప్పియుండెను గనుక, ఎఫ్రాయిమీయు లందరు కూడుకొని బేత్బారా వరకు వాగులను యొర్దానును పట్టుకొనిరి.

24. gidyōnu ephraayimeeyula manyadheshamanthaṭikini dootha lanu pampimidyaaneeyulanu edurkonuṭaku vachi, bētbaaraavaraku vaagulanu yordaanunu vaarikaṇṭemundhugaa paṭṭukonuḍani cheppiyuṇḍenu ganuka, ephraayimeeyu landaru kooḍukoni bētbaaraa varaku vaagulanu yordaanunu paṭṭukoniri.

25. మరియు వారు మిద్యాను అధిపతులైన ఓరేబు జెయేబు అను ఇద్దరిని పట్టుకొని, ఓరేబు బండమీద ఓరేబును చంపిరి, జెయేబు ద్రాక్షల తొట్టియొద్ద జెయేబునుచంపి మిద్యానీయులను తరుముకొనిపోయిరి. ఓరేబు జెయేబుల తలలను యొర్దాను అవతలికి గిద్యోనునొద్దకు తెచ్చిరి.

25. mariyu vaaru midyaanu adhipathulaina ōrēbu jeyēbu anu iddarini paṭṭukoni, ōrēbu baṇḍameeda ōrēbunu champiri, jeyēbu draakshala toṭṭiyoddha jeyēbunuchampi midyaaneeyulanu tharumukonipōyiri. Ōrēbu jeyēbula thalalanu yordaanu avathaliki gidyōnunoddhaku techiri.


Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.