Judges - న్యాయాధిపతులు 8 | View All

1. అప్పుడు ఎఫ్రాయిమీయులు గిద్యోనుతోనీవు మా యెడల చూపిన మర్యాద యెట్టిది? మిద్యానీయులతో యుద్ధము చేయుటకు నీవు పోయినప్పుడు మమ్ము నేల పిలువ లేదని చెప్పి అతనితో కఠినముగా కలహించిరి.

1. appuḍu ephraayimeeyulu gidyōnuthooneevu maa yeḍala choopina maryaada yeṭṭidi? Midyaaneeyulathoo yuddhamu cheyuṭaku neevu pōyinappuḍu mammu nēla piluva lēdani cheppi athanithoo kaṭhinamugaa kalahin̄chiri.

2. అందు కతడుమీరు చేసినదెక్కడ నేను చేసినదెక్కడ? అబీ యెజెరు ద్రాక్షపండ్ల కోతకంటె ఎఫ్రాయిమీయుల పరిగె మంచిదికాదా? దేవుడు మిద్యానీయుల అధిపతులైన ఓరేబును జెయేబును మీచేతికి అప్పగించెను; మీరు చేసినట్లు నేను చేయగలనా? అనెను.

2. andu kathaḍumeeru chesinadekkaḍa nēnu chesinadekkaḍa? Abee yejeru draakshapaṇḍla kōthakaṇṭe ephraayimeeyula parige man̄chidikaadaa? dhevuḍu midyaaneeyula adhipathulaina ōrēbunu jeyēbunu meechethiki appagin̄chenu; meeru chesinaṭlu nēnu cheyagalanaa? Anenu.

3. అతడు ఆ మాట అన్నప్పుడు అతని మీది వారి కోపము తగ్గెను.

3. athaḍu aa maaṭa annappuḍu athani meedi vaari kōpamu thaggenu.

4. గిద్యోనును అతనితో నున్న మూడువందల మందియును అలసటగానున్నను, శత్రువులను తరుముచు యొర్దానునొద్దకు వచ్చి దాటిరి.

4. gidyōnunu athanithoo nunna mooḍuvandala mandiyunu alasaṭagaanunnanu, shatruvulanu tharumuchu yordaanunoddhaku vachi daaṭiri.

5. అతడునా వెంటనున్న జనులు అలసియున్నారు, ఆహార మునకు రొట్టెలు వారికి దయచేయుడి; మేము మిద్యాను రాజులైన జెబహును సల్మున్నాను తరుముచున్నామని సుక్కోతువారితో చెప్పగా

5. athaḍunaa veṇṭanunna janulu alasiyunnaaru, aahaara munaku roṭṭelu vaariki dayacheyuḍi; mēmu midyaanu raajulaina jebahunu salmunnaanu tharumuchunnaamani sukkōthuvaarithoo cheppagaa

6. సుక్కోతు అధిపతులు జెబహు సల్మున్నా అను వారి చేతులు ఇప్పుడు నీ చేతికి చిక్కినవి గనుకనా మేము నీ సేనకు ఆహారము ఇయ్యవలె నని యడిగిరి.

6. sukkōthu adhipathulu jebahu salmunnaa anu vaari chethulu ippuḍu nee chethiki chikkinavi ganukanaa mēmu nee sēnaku aahaaramu iyyavale nani yaḍigiri.

7. అందుకు గిద్యోనుహేతువు చేతను జెబహును సల్మున్నాను యెహోవా నా చేతికప్పగించిన తరువాత నూర్చు కొయ్యలతోను కంపలతోను మీ దేహములను నూర్చి వేయుదునని చెప్పెను.

7. anduku gidyōnu ee hēthuvu chethanu jebahunu salmunnaanu yehōvaa naa chethikappagin̄china tharuvaatha noorchu koyyalathoonu kampalathoonu mee dhehamulanu noorchi vēyudunani cheppenu.

8. అక్కడనుండి అతడు పెనూయేలునకు పోయి ఆలాగుననే వారితోను చెప్పగా సుక్కోతువారు ఉత్తరమిచ్చినట్లు పెనూయేలువారును అతని కుత్తరమిచ్చిరి గనుక అతడు

8. akkaḍanuṇḍi athaḍu penooyēlunaku pōyi aalaagunanē vaarithoonu cheppagaa sukkōthuvaaru uttharamichinaṭlu penooyēluvaarunu athani kuttharamichiri ganuka athaḍu

9. నేను క్షేమముగా తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ గోపురమును పడగొట్టెదనని పెనూ యేలు వారితో చెప్పెను.

9. nēnu kshēmamugaa thirigi vachinappuḍu ee gōpuramunu paḍagoṭṭedhanani penoo yēlu vaarithoo cheppenu.

10. అప్పుడు జెబహును సల్ము న్నాయు వారితోకూడ వారి సేనలును, అనగా తూర్పు జనుల సేనలన్నిటిలో మిగిలిన యించు మించు పదునైదు వేలమంది మనుష్యులందరును కర్కోరులో నుండిరి. కత్తి దూయు నూట ఇరువదివేల మంది మనుష్యులు పడిపోయిరి.

10. appuḍu jebahunu salmu nnaayu vaarithookooḍa vaari sēnalunu, anagaa thoorpu janula sēnalanniṭilō migilina yin̄chu min̄chu padunaidu vēlamandi manushyulandarunu karkōrulō nuṇḍiri. Katthi dooyu nooṭa iruvadhivēla mandi manushyulu paḍipōyiri.

11. అప్పుడు గిద్యోను నోబహుకును యొగేబ్బెహకును తూర్పున గుడారములలో నివసించిన వారి మార్గమున పోయి సేన నిర్భయముగా నున్నందున ఆ సేనను హతముచేసెను.

11. appuḍu gidyōnu nōbahukunu yogēbbehakunu thoorpuna guḍaaramulalō nivasin̄china vaari maargamuna pōyi sēna nirbhayamugaa nunnanduna aa sēnanu hathamuchesenu.

12. జబహు సల్మున్నాయు పారిపోయినప్పుడు అతడు వారిని తరిమి మిద్యాను ఇద్దరు రాజులైన జెబహును సల్మున్నాను పట్టుకొని ఆ సేననంతను చెదరగొట్టెను.

12. jabahu salmunnaayu paaripōyinappuḍu athaḍu vaarini tharimi midyaanu iddaru raajulaina jebahunu salmunnaanu paṭṭukoni aa sēnananthanu chedharagoṭṭenu.

13. యుద్ధము తీరిన తరువాత యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను

13. yuddhamu theerina tharuvaatha yōvaashu kumaaruḍaina gidyōnu

14. హెరెసు ఎగువనుండి తిరిగి వచ్చి, సుక్కోతు వారిలో ఒక ¸యౌవనుని పట్టుకొని విచారింపగా అతడు సుక్కోతు అధిపతులను పెద్దలలో డెబ్బది యేడుగురు మనుష్యులను పేరు పేరుగా వివరించి చెప్పెను.

14. heresu eguvanuṇḍi thirigi vachi, sukkōthu vaarilō oka ¸yauvanuni paṭṭukoni vichaarimpagaa athaḍu sukkōthu adhipathulanu peddalalō ḍebbadhi yēḍuguru manushyulanu pēru pērugaa vivarin̄chi cheppenu.

15. అప్పుడతడు సుక్కో తువారి యొద్దకు వచ్చిజెబహు సల్మున్నా అను వారిచేతులు నీ చేతికి చిక్కినవి గనుక నా అలసియున్న నీ సేనకు మేము ఆహారము ఇయ్యవలెను అని మీరు ఎవరివిషయము నన్ను దూషించితిరో ఆ జెబహును సల్మున్నాను చూడుడి అని చెప్పి

15. appuḍathaḍu sukkō thuvaari yoddhaku vachijebahu salmunnaa anu vaarichethulu nee chethiki chikkinavi ganuka naa alasiyunna nee sēnaku mēmu aahaa ramu iyyavalenu ani meeru evarivishayamu nannu dooshin̄chithirō aa jebahunu salmunnaanu chooḍuḍi ani cheppi

16. ఆ ఊరిపెద్దలను పట్టుకొని నూర్చుకొయ్యలను బొమ్మజెముడును తీసికొని వాటివలన సుక్కోతువారికి బుద్ధి చెప్పెను.

16. aa ooripeddalanu paṭṭukoni noorchukoyyalanu bommajemuḍunu theesikoni vaaṭivalana sukkōthuvaariki buddhi cheppenu.

17. మరియు నతడు పెనూయేలు గోపురమును పడ గొట్టి ఆ ఊరివారిని చంపెను.

17. mariyu nathaḍu penooyēlu gōpuramunu paḍa goṭṭi aa oorivaarini champenu.

18. అతడుమీరు తాబోరులో చంపిన మను ష్యులు ఎట్టివారని జెబహును సల్మున్నాను అడుగగా వారునీవంటివారే, వారందరును రాజకుమారులను పోలియుండిరనగా

18. athaḍumeeru thaabōrulō champina manu shyulu eṭṭivaarani jebahunu salmunnaanu aḍugagaa vaaruneevaṇṭivaarē, vaarandarunu raajakumaaru lanu pōliyuṇḍiranagaa

19. అతడువారు నా తల్లి కుమా రులు నా సహోదరులు; మీరు వారిని బ్రదుకనిచ్చిన యెడల

19. athaḍuvaaru naa thalli kumaa rulu naa sahōdarulu; meeru vaarini bradukanichina yeḍala

20. యెహోవా జీవముతోడు, మిమ్మును చంపకుందు నని చెప్పి తన పెద్ద కుమారుడైన యెతెరును చూచినీవు లేచి వారిని చంపుమని చెప్పెను. అతడు చిన్నవాడు గనుక భయపడి కత్తిని దూయలేదు.

20. yehōvaa jeevamuthooḍu, mimmunu champakundu nani cheppi thana pedda kumaaruḍaina yeterunu chuchineevu lēchi vaarini champumani cheppenu. Athaḍu chinnavaaḍu ganuka bhayapaḍi katthini dooyalēdu.

21. అప్పుడు జెబహు పల్మున్నాలుప్రాయముకొలది నరునికి శక్తియున్నది గనుక నీవు లేచి మామీద పడు మని చెప్పగా గిద్యోను లేచి జెబ హును సల్మున్నాను చంపి వారి ఒంటెల మెడల మీదనున్న చంద్రహారములను తీసికొనెను.

21. appuḍu jebahu palmunnaalupraayamukoladhi naruniki shakthiyunnadhi ganuka neevu lēchi maameeda paḍu mani cheppagaa gidyōnu lēchi jeba hunu salmunnaanu champi vaari oṇṭela meḍala meedanunna chandrahaaramulanu theesikonenu.

22. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు గిద్యోనుతోనీవు మిద్యా నీయుల చేతిలోనుండి మమ్మును రక్షించితివి గనుక నీవును నీ కుమారుడును నీ కుమారుని కుమారుడును మమ్మును ఏల వలెనని చెప్పిరి.

22. appuḍu ishraayēleeyulu gidyōnuthooneevu midyaa neeyula chethilōnuṇḍi mammunu rakshin̄chithivi ganuka neevunu nee kumaaruḍunu nee kumaaruni kumaaruḍunu mammunu ēla valenani cheppiri.

23. అందుకు గిద్యోనునేను మిమ్మును ఏలను, నా కుమారుడును మిమ్మును ఏలరాదు, యెహోవా మిమ్మును ఏలునని చెప్పెను.

23. anduku gidyōnunēnu mimmunu ēlanu, naa kumaaruḍunu mimmunu ēlaraadu, yehōvaa mimmunu ēlunani cheppenu.

24. మరియగిద్యోనుమీలో ప్రతి వాడు తన దోపుడు సొమ్ములోనున్న పోగులను నాకియ్య వలెనని మనవిచేయుచున్నాననెను. వారు ఇష్మాయేలీయులు గనుక వారికి పోగులుండెను.

24. mariyu gidyōnumeelō prathi vaaḍu thana dōpuḍu sommulōnunna pōgulanu naakiyya valenani manavicheyuchunnaananenu. Vaaru ishmaayēleeyulu ganuka vaariki pōguluṇḍenu.

25. అందుకు వారుసంతోషముగా మేము వాటి నిచ్చెదమని చెప్పి యొక బట్టను పరచి ప్రతివాడును తన దోపుడుసొమ్ములోనుండిన పోగులను దానిమీద వేసెను.

25. anduku vaarusanthooshamugaa mēmu vaaṭi nicchedamani cheppi yoka baṭṭanu parachi prathivaaḍunu thana dōpuḍusommulōnuṇḍina pōgulanu daanimeeda vēsenu.

26. మిద్యాను రాజుల ఒంటి మీదనున్న చంద్రహారములు కర్ణభూషణములు ధూమ్ర వర్ణపు బట్టలు గాకను, ఒంటెల మెడలనున్న గొలుసులు గాకను, అతడు అడిగిన బంగారు పోగుల యెత్తు వెయ్యిన్ని ఏడువందల తులముల బంగారము. గిద్యోను దానితో ఒక ఏఫోదును చేయించుకొని తన పట్టణమైన ఒఫ్రాలో దాని ఉంచెను.

26. midyaanu raajula oṇṭi meedanunna chandrahaaramulu karṇabhooshaṇamulu dhoomra varṇapu baṭṭalu gaakanu, oṇṭela meḍalanunna golusulu gaakanu, athaḍu aḍigina baṅgaaru pōgula yetthu veyyinni ēḍuvandala thulamula baṅgaaramu. Gidyōnu daanithoo oka ēphōdunu cheyin̄chukoni thana paṭṭaṇamaina ophraalō daani un̄chenu.

27. కావున ఇశ్రాయేలీయులందరు అక్కడికి పోయి దాని ననుసరించి వ్యభిచారులైరి. అది గిద్యోను కును అతని యింటివారికిని ఉరిగానుండెను.

27. kaavuna ishraayēleeyulandaru akkaḍiki pōyi daani nanusarin̄chi vyabhichaarulairi. adhi gidyōnu kunu athani yiṇṭivaarikini urigaanuṇḍenu.

28. మిద్యానీ యులు ఇశ్రాయేలీయుల యెదుట అణపబడి అటుతరు వాత తమ తలలను ఎత్తికొనలేకపోయిరి. గిద్యోను దినము లలో దేశము నలువది సంవత్సరములు నిమ్మళముగా నుండెను.

28. midyaanee yulu ishraayēleeyula yeduṭa aṇapabaḍi aṭutharu vaatha thama thalalanu etthikonalēkapōyiri. Gidyōnu dinamu lalō dheshamu naluvadhi samvatsaramulu nimmaḷamugaa nuṇḍenu.

29. తరువాత యోవాషు కుమారుడైన యెరుబ్బయలు తన యింట నివసించుటకు పోయెను.

29. tharuvaatha yōvaashu kumaaruḍaina yerubbayalu thana yiṇṭa nivasin̄chuṭaku pōyenu.

30. గిద్యోనుకు అనేక భార్యలున్నందున కడుపున కనిన డెబ్బదిమంది కుమారులు అతని కుండిరి.

30. gidyōnuku anēka bhaaryalunnanduna kaḍupuna kanina ḍebbadhimandi kumaarulu athani kuṇḍiri.

31. షెకెములోనున్న అతని ఉపపత్నియు అతని కొక కుమారుని కనగా గిద్యోను వానికి అబీమెలెకను పేరు పెట్టెను.

31. shekemulōnunna athani upapatniyu athani koka kumaaruni kanagaa gidyōnu vaaniki abeemelekanu pēru peṭṭenu.

32. యోవాషు కుమారుడైన గిద్యోను మహా వృద్ధుడై చనిపోయి అబీయెజ్రీయుల ఒఫ్రాలోనున్న తన తండ్రియైన యోవాషు సమాధిలో పాతిపెట్టబడెను.

32. yōvaashu kumaaruḍaina gidyōnu mahaa vruddhuḍai chanipōyi abeeyejreeyula ophraalōnunna thana thaṇḍriyaina yōvaashu samaadhilō paathipeṭṭabaḍenu.

33. గిద్యోను చనిపోయిన తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు చుట్టునుండు తమ శత్రువులచేతిలోనుండి తమ్మును విడి పించిన తమ దేవుడైన యెహోవాను జ్ఞాపకము చేసికొనక

33. gidyōnu chanipōyina tharuvaatha ishraayēleeyulu chuṭṭunuṇḍu thama shatruvulachethilōnuṇḍi thammunu viḍi pin̄china thama dhevuḍaina yehōvaanu gnaapakamu chesikonaka

34. మరల బయలుల ననుసరించి వ్యభిచారులై బయల్బెరీతును తమకు దేవతగా చేసికొనిరి.

34. marala bayalula nanusarin̄chi vyabhichaarulai bayalbereethunu thamaku dhevathagaa chesikoniri.

35. మరియు వారు గిద్యోనను యెరుబ్బయలు ఇశ్రాయేలీయులకు చేసిన ఉపకార మంతయుమరచి అతని యింటివారికి ఉపకారము చేయక పోయిరి.

35. mariyu vaaru gidyōnanu yerubbayalu ishraayēleeyulaku chesina upakaara manthayumarachi athani yiṇṭivaariki upakaaramu cheyaka pōyiri.


Shortcut Links
న్యాయాధిపతులు - Judges : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.