Samuel I- 1 సమూయేలు 1 | View All

1. ఎఫ్రాయిము మన్యమందు రామతయిమ్సోఫీము పట్ట ణపువాడు ఒకడుండెను; అతని పేరు ఎల్కానా. అతడు ఎఫ్రాయీమీయుడైన సూపునకు పుట్టిన తోహు కుమారుడైన ఎలీహునకు జననమైన యెరోహాము కుమారుడు, అతనికి ఇద్దరు భార్యలుండిరి.

1. ephraayimu manyamandu raamathayimsōpheemu paṭṭa ṇapuvaaḍu okaḍuṇḍenu; athani pēru elkaanaa. Athaḍu ephraayeemeeyuḍaina soopunaku puṭṭina thoohu kumaaruḍaina eleehunaku jananamaina yerōhaamu kumaaruḍu, athaniki iddaru bhaaryaluṇḍiri.

2. వీరిలో ఒకదాని పేరు హన్నా రెండవదాని పేరు పెనిన్నా. పెనిన్నాకు పిల్లలు కలిగిరి గాని హన్నాకు పిల్లలులేకపోయిరి.

2. veerilō okadaani pēru hannaa reṇḍavadaani pēru peninnaa. Peninnaaku pillalu kaligiri gaani hannaaku pillalulēkapōyiri.

3. ఇతడు షిలోహునందున్న సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవాకు మ్రొక్కుటకును బలి అర్పించుటకును ఏటేట తన పట్టణము విడిచి అచ్చటికి పోవుచుండెను. ఆ కాలమున ఏలీయొక్క యిద్దరు కుమారులగు హొప్నీ ఫీనెహాసులు యెహోవాకు యాజకులుగా నుండిరి.

3. ithaḍu shilōhunandunna sainyamula kadhipathiyagu yehōvaaku mrokkuṭakunu bali arpin̄chuṭakunu ēṭēṭa thana paṭṭaṇamu viḍichi acchaṭiki pōvuchuṇḍenu. aa kaalamuna ēleeyokka yiddaru kumaarulagu hopnee pheenehaasulu yehōvaaku yaajakulugaa nuṇḍiri.

4. ఎల్కానా తాను బల్యర్పణ చేసిననాడు తన భార్యయగు పెనిన్నాకును దాని కుమారులకును కుమార్తెలకును పాళ్లు ఇచ్చుచు వచ్చెను గాని

4. elkaanaa thaanu balyarpaṇa chesinanaaḍu thana bhaaryayagu peninnaakunu daani kumaarulakunu kumaarthelakunu paaḷlu ichuchu vacchenu gaani

5. హన్నా తనకు ప్రియముగా నున్నందున ఆమెకు రెండుపాళ్లు ఇచ్చుచు వచ్చెను. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండచేసెను.

5. hannaa thanaku priyamugaa nunnanduna aameku reṇḍupaaḷlu ichuchu vacchenu. Yehōvaa aameku santhulēkuṇḍachesenu.

6. యెహోవా ఆమెకు సంతులేకుండ చేసియున్న హేతువునుబట్టి, ఆమె వైరి యగు పెనిన్నా ఆమెను విసికించుటకై, ఆమెకు కోపము పుట్టించుచు వచ్చెను.

6. yehōvaa aameku santhulēkuṇḍa chesiyunna hēthuvunubaṭṭi, aame vairi yagu peninnaa aamenu visikin̄chuṭakai, aameku kōpamu puṭṭin̄chuchu vacchenu.

7. ఎల్కానా ఆమెకు ఏటేట ఆ రీతిగా చేయుచు నుండగా హన్నా యెహోవా మందిర మునకు పోవునపుడెల్ల అది ఆమెకు కోపము పుట్టించెను గనుక ఆమె భోజనము చేయక ఏడ్చుచు వచ్చెను.

7. elkaanaa aameku ēṭēṭa aa reethigaa cheyuchu nuṇḍagaa hannaa yehōvaa mandira munaku pōvunapuḍella adhi aameku kōpamu puṭṭin̄chenu ganuka aame bhōjanamu cheyaka ēḍchuchu vacchenu.

8. ఆమె పెనిమిటియైన ఎల్కానాహన్నా, నీ వెందుకు ఏడ్చు చున్నావు? నీవు భోజనము మానుట ఏల? నీకు మనో విచారమెందుకు కలిగినది? పదిమంది కుమాళ్లకంటె నేను నీకు విశేషమైనవాడను కానా? అని ఆమెతో చెప్పుచు వచ్చెను.

8. aame penimiṭiyaina elkaanaahannaa, nee venduku ēḍchu chunnaavu? neevu bhōjanamu maanuṭa ēla? neeku manō vichaaramenduku kaliginadhi? Padhimandi kumaaḷlakaṇṭe nēnu neeku vishēshamainavaaḍanu kaanaa? Ani aamethoo cheppuchu vacchenu.

9. వారు షిలోహులో అన్నపానములు పుచ్చుకొనిన తరువాత హన్నా లేచి యాజకుడైన ఏలీ మందిర స్తంభము దగ్గరనున్న ఆసనముమీద కూర్చునియుండగా

9. vaaru shilōhulō annapaanamulu puchukonina tharuvaatha hannaa lēchi yaajakuḍaina ēlee mandira sthambhamu daggaranunna aasanamumeeda koorchuniyuṇḍagaa

10. బహుదుఃఖా క్రాంతురాలై వచ్చి యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థనచేయుచు బహుగా ఏడ్చుచు

10. bahuduḥkhaa kraanthuraalai vachi yehōvaa sannidhini praarthanacheyuchu bahugaa ēḍchuchu

11. సైన్యములకధి పతివగు యెహోవా, నీ సేవకురాలనైన నాకు కలిగియున్న శ్రమను చూచి, నీ సేవకురాలనైన నన్ను మరువక జ్ఞాపకము చేసికొని, నీ సేవకురాలనైన నాకు మగ పిల్లను దయచేసినయెడల, వాని తలమీదికి క్షౌరపుకత్తి యెన్నటికి రానియ్యక, వాడు బ్రదుకు దినములన్నిటను నేను వానిని యెహోవావగు నీకు అప్పగింతునని మ్రొక్కుబడి చేసికొనెను. ఆమె యెహోవా సన్నిధిని ప్రార్థన చేయుచుండగా ఏలీ ఆమె నోరు కనిపెట్టుచుండెను,
లూకా 1:48

11. sainyamulakadhi pathivagu yehōvaa, nee sēvakuraalanaina naaku kaligiyunna shramanu chuchi, nee sēvakuraalanaina nannu maruvaka gnaapakamu chesikoni, nee sēvakuraalanaina naaku maga pillanu dayachesinayeḍala, vaani thalameediki kshaurapukatthi yennaṭiki raaniyyaka, vaaḍu braduku dinamulanniṭanu nēnu vaanini yehōvaavagu neeku appaginthunani mrokkubaḍi chesikonenu. aame yehōvaa sannidhini praarthana cheyuchuṇḍagaa ēlee aame nōru kanipeṭṭuchuṇḍenu,

12. ఏలయనగా హన్నాతన మనస్సులోనే చెప్పుకొనుచుండెను.

12. yēlayanagaa hannaathana manassulōnē cheppukonuchuṇḍenu.

13. ఆమె పెదవులుమాత్రము కదలుచుండి ఆమె స్వరము వినబడక యుండెను గనుక ఏలీ ఆమె మత్తురాలైయున్న దనుకొని

13. aame pedavulumaatramu kadaluchuṇḍi aame svaramu vinabaḍaka yuṇḍenu ganuka ēlee aame matthuraalaiyunna danukoni

14. ఎంతవరకు నీవు మత్తురాలవై యుందువు? నీవు ద్రాక్షారసమును నీయొద్దనుండి తీసివేయు మని చెప్పగా

14. enthavaraku neevu matthuraalavai yunduvu? neevu draakshaarasamunu neeyoddhanuṇḍi theesivēyu mani cheppagaa

15. హన్నా అది కాదు, నా యేలినవాడా, నేను మనోధుఃఖము గలదాననై యున్నాను; నేను ద్రాక్షారసమునైనను మద్యమునైనను పానము చేయలేదు గాని నా ఆత్మను యెహోవా సన్నిధిని కుమ్మరించు కొనుచున్నాను.

15. hannaa adhi kaadu, naa yēlinavaaḍaa, nēnu manōdhuḥkhamu galadaananai yunnaanu; nēnu draakshaarasamunainanu madyamunainanu paanamu cheyalēdu gaani naa aatmanu yehōvaa sannidhini kummarin̄chu konuchunnaanu.

16. నీ సేవకురాలనైన నన్ను పనికిమాలిన దానిగా ఎంచవద్దు; అత్యంతమైన కోపకారణమునుబట్టి బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచుచు నాలో నేను దీని చెప్పుకొనుచుంటిననెను.

16. nee sēvakuraalanaina nannu panikimaalina daanigaa en̄chavaddu; atyanthamaina kōpakaaraṇamunubaṭṭi bahugaa niṭṭoorpulu viḍuchuchu naalō nēnu deeni cheppukonuchuṇṭinanenu.

17. అంతట ఏలీనీవు క్షేమముగా వెళ్లుము; ఇశ్రాయేలు దేవునితో నీవు చేసికొనిన మనవిని ఆయన దయచేయును గాక అని ఆమెతో చెప్పగా
మార్కు 5:34

17. anthaṭa ēleeneevu kshēmamugaa veḷlumu; ishraayēlu dhevunithoo neevu chesikonina manavini aayana dayacheyunu gaaka ani aamethoo cheppagaa

18. ఆమె అతనితోనీ సేవకురాలనైన నేను నీ దృష్టికి కృప నొందుదునుగాక అనెను. తరువాత ఆ స్త్రీ తన దారిని వెళ్లిపోయి భోజనముచేయుచు నాటనుండి దుఃఖముఖిగా నుండుట మానెను.

18. aame athanithoonee sēvakuraalanaina nēnu nee drushṭiki krupa nondudunugaaka anenu. tharuvaatha aa stree thana daarini veḷlipōyi bhōjanamucheyuchu naaṭanuṇḍi duḥkhamukhigaa nuṇḍuṭa maanenu.

19. తరువాత వారు ఉదయమందు వేగిరమే లేచి యెహోవాకు మ్రొక్కి తిరిగి రామాలోని తమ యింటికి వచ్చిరి. అంతట ఎల్కానా తన భార్య యగు హన్నాను కూడెను, యెహోవా ఆమెను జ్ఞాపకము చేసికొనెను

19. tharuvaatha vaaru udayamandu vēgiramē lēchi yehōvaaku mrokki thirigi raamaalōni thama yiṇṭiki vachiri. Anthaṭa elkaanaa thana bhaarya yagu hannaanu kooḍenu, yehōvaa aamenu gnaapakamu chesikonenu

20. గనుక హన్నా గర్భము ధరించి దినములు నిండినప్పుడు ఒక కుమారుని కనినేను యెహోవాకు మ్రొక్కుకొని వీనిని అడిగితిననుకొని వానికి సమూయేలను పేరు పెట్టెను.

20. ganuka hannaa garbhamu dharin̄chi dinamulu niṇḍinappuḍu oka kumaaruni kaninēnu yehōvaaku mrokkukoni veenini aḍigithinanukoni vaaniki samooyēlanu pēru peṭṭenu.

21. ఎల్కానాయును అతనియింటి వారందరును యెహోవాకు ఏటేట అర్పించు బలి నర్పిం చుటకును మ్రొక్కుబడిని చెల్లించుటకును పోయిరి.

21. elkaanaayunu athaniyiṇṭi vaarandarunu yehōvaaku ēṭēṭa arpin̄chu bali narpiṁ chuṭakunu mrokkubaḍini chellin̄chuṭakunu pōyiri.

22. అయితే హన్నాబిడ్డ పాలు విడుచువరకు నేను రాను; వాడు యెహోవా సన్నిధిని అగుపడి తిరిగి రాక అక్కడనే ఉండునట్లుగా నేను వాని తీసికొనివత్తునని తన పెనిమిటితో చెప్పి వెళ్లక యుండెను.

22. ayithē hannaabiḍḍa paalu viḍuchuvaraku nēnu raanu; vaaḍu yehōvaa sannidhini agupaḍi thirigi raaka akkaḍanē uṇḍunaṭlugaa nēnu vaani theesikonivatthunani thana penimiṭithoo cheppi veḷlaka yuṇḍenu.

23. కాబట్టి ఆమె పెనిమిటియైన ఎల్కానానీ దృష్టికి ఏది మంచిదో అది చేయుము; నీవు వానికి పాలు మాన్పించు వరకు నిలిచి యుండుము, యెహోవా తన వాక్యమును స్థిరపరచును గాక అని ఆమెతో అనెను. కాగా ఆమె అక్కడనే యుండి తన కుమారునికి పాలు మాన్పించు వరకు అతని పెంచుచుండెను.

23. kaabaṭṭi aame penimiṭiyaina elkaanaanee drushṭiki ēdi man̄chidō adhi cheyumu; neevu vaaniki paalu maanpin̄chu varaku nilichi yuṇḍumu, yehōvaa thana vaakyamunu sthiraparachunu gaaka ani aamethoo anenu. Kaagaa aame akkaḍanē yuṇḍi thana kumaaruniki paalu maanpin̄chu varaku athani pen̄chuchuṇḍenu.

24. పాలు మాన్పించిన తరువాత అతడు ఇంక చిన్నవాడై యుండగా ఆమె ఆ బాలుని ఎత్తికొని మూడు కోడెలను తూమెడు పిండిని ద్రాక్షారసపు తిత్తినితీసికొని షిలోహులోని మందిరమునకు వచ్చెను.

24. paalu maanpin̄china tharuvaatha athaḍu iṅka chinnavaaḍai yuṇḍagaa aame aa baaluni etthikoni mooḍu kōḍelanu thoomeḍu piṇḍini draakshaarasapu thitthinitheesikoni shilōhulōni mandiramunaku vacchenu.

25. వారు ఒక కోడెను వధించి, పిల్లవానిని ఏలీయొద్దకు తీసికొనివచ్చి నప్పుడు ఆమె అతనితో ఇట్లనెను

25. vaaru oka kōḍenu vadhin̄chi, pillavaanini ēleeyoddhaku theesikonivachi nappuḍu aame athanithoo iṭlanenu

26. నా యేలినవాడా, నాయేలిన వాని ప్రాణముతోడు, నీయొద్దనిలిచి, యెహో వాను ప్రార్థనచేసిన స్త్రీని నేనే.

26. naa yēlinavaaḍaa, naayēlina vaani praaṇamuthooḍu, neeyoddhanilichi, yehō vaanu praarthanachesina streeni nēnē.

27. ఈ బిడ్డను దయచేయుమని యెహోవాతో నేను చేసిన మనవిని ఆయన నా కనుగ్రహించెను.

27. ee biḍḍanu dayacheyumani yehōvaathoo nēnu chesina manavini aayana naa kanugrahin̄chenu.

28. కాబట్టి నేను ఆ బిడ్డను యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించుచున్నాను; తాను బ్రదుకు దినములన్నిటను వాడు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడని చెప్పెను. అప్పుడు వాడు యెహోవాకు అక్కడనే మ్రొక్కెను.

28. kaabaṭṭi nēnu aa biḍḍanu yehōvaaku prathishṭhin̄chuchunnaanu; thaanu braduku dinamulanniṭanu vaaḍu yehōvaaku prathishṭhithuḍani cheppenu. Appuḍu vaaḍu yehōvaaku akkaḍanē mrokkenu.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |