Samuel I- 1 సమూయేలు 16 | View All

1. అంతట యెహోవా సమూయేలుతో ఈలాగు సెల విచ్చెనుఇశ్రాయేలీయులమీద రాజుగా ఉండకుండ నేను విసర్జించిన సౌలునుగూర్చి నీ వెంతకాలము దుఃఖిం తువు? నీ కొమ్మును తైలముతో నింపుము, బేత్లెహేమీయుడైన యెష్షయియొద్దకు నిన్ను పంపుచున్నాను, అతని కుమారులలో ఒకని నేను రాజుగా నియమించుదును.
లూకా 3:31-32

1. anthaṭa yehōvaa samooyēluthoo eelaagu sela vicchenu'ishraayēleeyulameeda raajugaa uṇḍakuṇḍa nēnu visarjin̄china saulunugoorchi nee venthakaalamu duḥkhiṁ thuvu? nee kommunu thailamuthoo nimpumu, bētlehēmeeyuḍaina yeshshayiyoddhaku ninnu pampuchunnaanu, athani kumaarulalō okani nēnu raajugaa niyamin̄chudunu.

2. సమూయేలునేనెట్లు వెళ్లుదును? నేను వెళ్లిన సంగతి సౌలు వినినయెడల అతడు నన్ను చంపుననగా యెహోవానీవు ఒక పెయ్యను తీసికొనిపోయి యెహోవాకు బలిపశువును వధించుటకై వచ్చితినని చెప్పి

2. samooyēlunēneṭlu veḷludunu? Nēnu veḷlina saṅgathi saulu vininayeḍala athaḍu nannu champunanagaa yehōvaaneevu oka peyyanu theesikonipōyi yehōvaaku balipashuvunu vadhin̄chuṭakai vachithinani cheppi

3. యెష్షయిని బల్యర్పణమునకు పిలువుము; అప్పుడు నీవు చేయవలసిన దానిని నీకు తెలియజేతును; ఎవనిపేరు నేను నీకు చెప్పుదునో అతనిని నీవు అభిషేకింపవలెనని సెలవియ్యగా

3. yeshshayini balyarpaṇamunaku piluvumu; appuḍu neevu cheyavalasina daanini neeku teliyajēthunu; evanipēru nēnu neeku cheppudunō athanini neevu abhishēkimpavalenani selaviyyagaa

4. సమూయేలు యెహోవా ఇచ్చిన సెలవుచొప్పున బేత్లె హేమునకు వెళ్లెను. ఆ ఊరి పెద్దలు అతని రాకకు భయపడిసమాధానముగా వచ్చుచున్నావా అని అడుగగా

4. samooyēlu yehōvaa ichina selavuchoppuna bētle hēmunaku veḷlenu. aa oori peddalu athani raakaku bhayapaḍisamaadhaanamugaa vachuchunnaavaa ani aḍugagaa

5. అతడుసమాధానముగానే వచ్చితిని; మీరు శుద్ధులై నాతోకూడ బలికి రండని చెప్పి, యెష్షయిని అతని కుమారులను శుద్ధి చేసి బలి అర్పించెను.

5. athaḍusamaadhaanamugaanē vachithini; meeru shuddhulai naathookooḍa baliki raṇḍani cheppi, yeshshayini athani kumaarulanu shuddhi chesi bali arpin̄chenu.

6. వారు వచ్చినప్పుడు అతడు ఏలీయాబును చూచినిజముగా యెహోవా అభిషేకించువాడు ఆయన యెదుట నిలిచి యున్నాడని అనుకొనెను

6. vaaru vachinappuḍu athaḍu ēleeyaabunu chuchinijamugaa yehōvaa abhishēkin̄chuvaaḍu aayana yeduṭa nilichi yunnaaḍani anukonenu

7. అయితే యెహోవా సమూ యేలుతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను అతని రూపమును అతని యెత్తును లక్ష్యపెట్టకుము, మనుష్యులు లక్ష్యపెట్టువాటిని యెహోవా లక్ష్యపెట్టడు; నేను అతని త్రోసివేసియున్నాను. మనుష్యులు పైరూపమును లక్ష్యపెట్టుదురు గాని యెహోవా హృదయమును లక్ష్యపెట్టును.
మత్తయి 12:25, మత్తయి 22:18, మార్కు 2:8, లూకా 6:8, లూకా 11:17, యోహాను 2:25

7. ayithē yehōvaa samoo yēluthoo eelaagu selavicchenu athani roopamunu athani yetthunu lakshyapeṭṭakumu, manushyulu lakshyapeṭṭuvaaṭini yehōvaa lakshyapeṭṭaḍu; nēnu athani trōsivēsiyunnaanu. Manushyulu pairoopamunu lakshyapeṭṭuduru gaani yehōvaa hrudayamunu lakshyapeṭṭunu.

8. యెష్షయి అబీనాదాబును పిలిచి సమూయేలు ఎదుటికి అతని రప్పింపగా అతడుయెహోవా ఇతని కోరుకొన లేదనెను.

8. yeshshayi abeenaadaabunu pilichi samooyēlu eduṭiki athani rappimpagaa athaḍuyehōvaa ithani kōrukona lēdanenu.

9. అప్పుడు యెష్షయి షమ్మాను పిలువగా అతడుయెహోవా ఇతనిని కోరుకొనలేదనెను.

9. appuḍu yeshshayi shammaanu piluvagaa athaḍuyehōvaa ithanini kōrukonalēdanenu.

10. యెష్షయి తన యేడుగురు కుమారులను సమూయేలు ఎదుటికి పిలువగా సమూయేలుయెహోవా వీరిని కోరుకొనలేదని చెప్పి

10. yeshshayi thana yēḍuguru kumaarulanu samooyēlu eduṭiki piluvagaa samooyēluyehōvaa veerini kōrukonalēdani cheppi

11. నీ కుమారులందరు ఇక్కడనున్నారా అని యెష్షయిని అడుగగా అతడుఇంకను కడసారివాడున్నాడు. అయితే వాడు గొఱ్ఱెలను కాయుచున్నాడని చెప్పెను. అందుకు సమూయేలునీవు వాని పిలువనంపించుము, అతడిక్కడికి వచ్చువరకు మనము కూర్చుందమని యెష్షయితో చెప్పగా

11. nee kumaarulandaru ikkaḍanunnaaraa ani yeshshayini aḍugagaa athaḍu'iṅkanu kaḍasaarivaaḍunnaaḍu. Ayithē vaaḍu gorrelanu kaayuchunnaaḍani cheppenu. Anduku samooyēluneevu vaani piluvanampin̄chumu, athaḍikkaḍiki vachuvaraku manamu koorchundamani yeshshayithoo cheppagaa

12. అతడు వాని పిలువనంపించి లోపలికి తోడుకొనివచ్చెను. అతడు ఎఱ్ఱనివాడును చక్కని నేత్రములు గలవాడును చూచుటకు సుందరమైనవాడునై యుండెను. అతడు రాగానేనేను కోరుకొన్నవాడు ఇతడే, నీవు లేచి వానిని అభిషేకించుమని యెహోవా సెలవియ్యగా
అపో. కార్యములు 13:22

12. athaḍu vaani piluvanampin̄chi lōpaliki thooḍukonivacchenu. Athaḍu erranivaaḍunu chakkani nētramulu galavaaḍunu choochuṭaku sundharamainavaaḍunai yuṇḍenu. Athaḍu raagaanēnēnu kōrukonnavaaḍu ithaḍē, neevu lēchi vaanini abhishēkin̄chumani yehōvaa selaviyyagaa

13. సమూయేలు తైలపు కొమ్మును తీసి వాని సహోదరుల యెదుట వానికి అభిషేకము చేసెను. నాటనుండి యెహోవా ఆత్మ దావీదుమీదికి బలముగా వచ్చెను. తరువాత సమూ యేలు లేచి రామాకు వెళ్లిపోయెను.
అపో. కార్యములు 13:22

13. samooyēlu thailapu kommunu theesi vaani sahōdarula yeduṭa vaaniki abhishēkamu chesenu. Naaṭanuṇḍi yehōvaa aatma daaveedumeediki balamugaa vacchenu. tharuvaatha samoo yēlu lēchi raamaaku veḷlipōyenu.

14. యెహోవా ఆత్మ సౌలును విడిచిపోయి యెహోవా యొద్దనుండి దురాత్మయొకటి వచ్చి అతని వెరపింపగా

14. yehōvaa aatma saulunu viḍichipōyi yehōvaa yoddhanuṇḍi duraatmayokaṭi vachi athani verapimpagaa

15. సౌలు సేవకులుదేవునియొద్దనుండి వచ్చిన దురాత్మయొకటి నిన్ను వెరపించియున్నది;

15. saulu sēvakuludhevuniyoddhanuṇḍi vachina duraatmayokaṭi ninnu verapin̄chiyunnadhi;

16. మా యేలినవాడవైన నీవు ఆజ్ఞ ఇమ్ము, నీ దాసులమైన మేము సిద్ధముగా నున్నాము. సితారా చమత్కారముగా వాయింపగల యొకని విచా రించుటకై మాకు సెలవిమ్ము దేవుని యొద్దనుండి దురాత్మ వచ్చి నిన్ను పట్టినప్పుడెల్ల అతడు సితారా చేతపట్టుకొని వాయించుటచేత నీవు బాగుపడుదువని అతనితో ననిరి

16. maa yēlinavaaḍavaina neevu aagna immu, nee daasulamaina mēmu siddhamugaa nunnaamu. Sithaaraa chamatkaaramugaa vaayimpagala yokani vichaa rin̄chuṭakai maaku selavimmu dhevuni yoddhanuṇḍi duraatma vachi ninnu paṭṭinappuḍella athaḍu sithaaraa chethapaṭṭukoni vaayin̄chuṭachetha neevu baagupaḍuduvani athanithoo naniri

17. సౌలుబాగుగా వాయింపగల యొకని విచారించి నా యొద్దకు తీసికొని రండని తన సేవకులకు సెలవియ్యగా వారిలో ఒకడు

17. saulubaagugaa vaayimpagala yokani vichaarin̄chi naa yoddhaku theesikoni raṇḍani thana sēvakulaku selaviyyagaa vaarilō okaḍu

18. చిత్తగించుము, బేత్లెహేమీయుడైన యెష్షయియొక్క కుమారులలో ఒకని చూచితిని, అతడు చమత్కారముగా వాయింపగలడు, అతడు బహు శూరు డును యుద్ధశాలియు మాట నేర్పరియు రూపసియునై యున్నాడు, మరియయెహోవా వానికి తోడుగా నున్నాడనగా

18. chitthagin̄chumu, bētlehēmeeyuḍaina yeshshayiyokka kumaarulalō okani chuchithini, athaḍu chamatkaaramugaa vaayimpagalaḍu, athaḍu bahu shooru ḍunu yuddhashaaliyu maaṭa nērpariyu roopasiyunai yunnaaḍu, mariyu yehōvaa vaaniki thooḍugaa nunnaaḍanagaa

19. నున్నాడనగా సౌలుయెష్షయియొద్దకు దూతలను పంపి, గొఱ్ఱెలయొద్ద నున్న నీ కుమారుడైన దావీదును నాయొద్దకు పంపు మనెను.

19. nunnaaḍanagaa sauluyeshshayiyoddhaku doothalanu pampi, gorrelayoddha nunna nee kumaaruḍaina daaveedunu naayoddhaku pampu manenu.

20. అప్పుడు యెష్షయి ఒక గార్దభముమీద రొట్టెలను ద్రాక్షారసపు తిత్తిని ఒక మేకపిల్లను వేయించి తన కుమారుడైన దావీదుచేత సౌలునొద్దకు పంపెను.

20. appuḍu yeshshayi oka gaardabhamumeeda roṭṭelanu draakshaarasapu thitthini oka mēkapillanu vēyin̄chi thana kumaaruḍaina daaveeduchetha saulunoddhaku pampenu.

21. దావీదు సౌలు దగ్గరకువచ్చి అతనియెదుట నిలువబడగా అతనియందు సౌలునకు బహు ఇష్టము పుట్టెను, అతడు సౌలు ఆయుధములను మోయువాడాయెను.

21. daaveedu saulu daggarakuvachi athaniyeduṭa niluvabaḍagaa athaniyandu saulunaku bahu ishṭamu puṭṭenu, athaḍu saulu aayudhamulanu mōyuvaaḍaayenu.

22. అంతట సౌలుదావీదు నా అను గ్రహము పొందెను గనుక అతడు నా సముఖమందు సేవచేయుటకు ఒప్పుకొనుమని యెష్ష యికి వర్తమానము పంపెను.

22. anthaṭa sauludaaveedu naa anu grahamu pondhenu ganuka athaḍu naa samukhamandu sēvacheyuṭaku oppukonumani yeshsha yiki varthamaanamu pampenu.

23. దేవునియొద్దనుండి దురాత్మ వచ్చి సౌలును పట్టినప్పుడెల్ల దావీదు సితారా చేతపట్టుకొని వాయింపగా దురాత్మ అతనిని విడిచిపోయెను, అతడు సేదదీరి బాగాయెను.

23. dhevuniyoddhanuṇḍi duraatma vachi saulunu paṭṭinappuḍella daaveedu sithaaraa chethapaṭṭukoni vaayimpagaa duraatma athanini viḍichipōyenu, athaḍu sēdadeeri baagaayenu.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |