Samuel I- 1 సమూయేలు 18 | View All

1. దావీదు సౌలుతో మాటలాడుట చాలించినప్పుడు యోనాతాను హృదయము దావీదు హృదయముతో కలిసిపోయెను; యోనాతాను దావీదును తనకు ప్రాణ స్నేహితునిగా భావించుకొని అతని ప్రేమించెను.

1. daaveedu sauluthoo maaṭalaaḍuṭa chaalin̄chinappuḍu yōnaathaanu hrudayamu daaveedu hrudayamuthoo kalisipōyenu; yōnaathaanu daaveedunu thanaku praaṇa snēhithunigaa bhaavin̄chukoni athani prēmin̄chenu.

2. ఆ దినమున అతని తండ్రి ఇంటికి తిరిగి అతని వెళ్లనియ్యక సౌలు అతనిని చేర్చుకొనెను.

2. aa dinamuna athani thaṇḍri iṇṭiki thirigi athani veḷlaniyyaka saulu athanini cherchukonenu.

3. దావీదు తనకు ప్రాణ స్నేహితుడని భావించుకొని అతనిని ప్రేమించుచు యోనాతాను అతనితో నిబంధనచేసికొనెను.

3. daaveedu thanaku praaṇa snēhithuḍani bhaavin̄chukoni athanini prēmin̄chuchu yōnaathaanu athanithoo nibandhanachesikonenu.

4. మరియయోనాతాను తన దుప్పటిని తన కత్తిని తన విల్లును నడికట్టును తీసి దావీదున కిచ్చెను.

4. mariyu yōnaathaanu thana duppaṭini thana katthini thana villunu naḍikaṭṭunu theesi daaveeduna kicchenu.

5. దావీదు సౌలు తనను పంపిన చోట్లకెల్లను పోయి, సుబుద్ధిగలిగి పని చేసికొని వచ్చెను గనుక సౌలు యోధులమీద అతనిని నియమించెను. జనులందరి దృష్టికిని సౌలు సేవకుల దృష్టికిని దావీదు అను కూలుడై యుండెను.

5. daaveedu saulu thananu pampina chooṭlakellanu pōyi, subuddhigaligi pani chesikoni vacchenu ganuka saulu yōdhulameeda athanini niyamin̄chenu. Janulandari drushṭikini saulu sēvakula drushṭikini daaveedu anu kooluḍai yuṇḍenu.

6. దావీదు ఫిలిష్తీయుని హతముచేసి తిరిగి వచ్చినప్పుడు, స్త్రీలు ఇశ్రాయేలీయుల ఊళ్లన్నిటిలోనుండి తంబురల తోను సంభ్రమముతోను వాద్యములతోను పాడుచు నాట్యమాడుచు రాజైన సౌలును ఎదుర్కొనుటకై వచ్చిరి

6. daaveedu philishtheeyuni hathamuchesi thirigi vachinappuḍu, streelu ishraayēleeyula ooḷlanniṭilōnuṇḍi thamburala thoonu sambhramamuthoonu vaadyamulathoonu paaḍuchu naaṭyamaaḍuchu raajaina saulunu edurkonuṭakai vachiri

7. ఆ స్త్రీలు గాన ప్రతిగానములు చేయుచు వాయించుచుసౌలు వేలకొలదియు, దావీదు పదివేలకొలదియు (శత్రువులను) హతము చేసిరనిరి.

7. aa streelu gaana prathigaanamulu cheyuchu vaayin̄chuchusaulu vēlakoladhiyu, daaveedu padhivēlakoladhiyu (shatruvulanu) hathamu chesiraniri.

8. ఆ మాటలు సౌలునకు ఇంపుగా నుండనందున అతడు బహు కోపము తెచ్చుకొనివారు దావీదునకు పదివేలకొలది అనియు, నాకు వేలకొలది అనియు స్తుతులు పాడిరే; రాజ్యము తప్ప మరి ఏమి అతడు తీసికొనగలడు అను కొనెను

8. aa maaṭalu saulunaku impugaa nuṇḍananduna athaḍu bahu kōpamu techukonivaaru daaveedunaku padhivēlakoladhi aniyu, naaku vēlakoladhi aniyu sthuthulu paaḍirē; raajyamu thappa mari ēmi athaḍu theesikonagalaḍu anu konenu

9. కాబట్టి నాటనుండి సౌలు దావీదుమీద విషపు చూపు నిలిపెను.

9. kaabaṭṭi naaṭanuṇḍi saulu daaveedumeeda vishapu choopu nilipenu.

10. మరునాడు దేవునియొద్దనుండి దురాత్మ సౌలుమీదికి బలముగా వచ్చినందున అతడు ఇంటిలో ప్రవచించు చుండగా1 దావీదు మునుపటిలాగున వీణచేత పట్టుకొని వాయించెను.

10. marunaaḍu dhevuniyoddhanuṇḍi duraatma saulumeediki balamugaa vachinanduna athaḍu iṇṭilō pravachin̄chu chuṇḍagaa1 daaveedu munupaṭilaaguna veeṇachetha paṭṭukoni vaayin̄chenu.

11. ఒకప్పుడు సౌలు చేతిలో నొక యీటె యుండగాదావీదును పొడిచి గోడకు బిగించుదుననుకొని సౌలు ఆ యీటెను విసిరెను. అయితే అది తగలకుండ దావీదు రెండు మారులు తప్పించు కొనెను.

11. okappuḍu saulu chethilō noka yeeṭe yuṇḍagaadaaveedunu poḍichi gōḍaku bigin̄chudunanukoni saulu aa yeeṭenu visirenu. Ayithē adhi thagalakuṇḍa daaveedu reṇḍu maarulu thappin̄chu konenu.

12. యెహోవా తనను విడిచి దావీదునకు తోడై యుండుట చూచి సౌలు దావీదునకు భయపడెను.

12. yehōvaa thananu viḍichi daaveedunaku thooḍai yuṇḍuṭa chuchi saulu daaveedunaku bhayapaḍenu.

13. కాబట్టి సౌలు అతని తనయొద్ద నుండనియ్యక సహస్రాధిపతిగా చేసెను; అతడు జనులకు ముందువచ్చుచు పోవుచు నుండెను.

13. kaabaṭṭi saulu athani thanayoddha nuṇḍaniyyaka sahasraadhipathigaa chesenu; athaḍu janulaku munduvachuchu pōvuchu nuṇḍenu.

14. మరియదావీదు సమస్త విషయములలో సుబుద్ధిగలిగి ప్రవర్తింపగాయెహోవా అతనికి తోడుగా నుండెను.

14. mariyu daaveedu samastha vishayamulalō subuddhigaligi pravarthimpagaayehōvaa athaniki thooḍugaa nuṇḍenu.

15. దావీదు మిగుల సుబుద్ధిగలవాడై ప్రవర్తించుట సౌలు చూచి మరి యధికముగా అతనికి భయపడెను.

15. daaveedu migula subuddhigalavaaḍai pravarthin̄chuṭa saulu chuchi mari yadhikamugaa athaniki bhayapaḍenu.

16. ఇశ్రాయేలు వారితోను యూదావారి తోను దావీదు జనులకు ముందువచ్చుచు, పోవుచునుండుటచేత వారు అతనిని ప్రేమింపగా

16. ishraayēlu vaarithoonu yoodhaavaari thoonu daaveedu janulaku munduvachuchu, pōvuchunuṇḍuṭachetha vaaru athanini prēmimpagaa

17. సౌలునా చెయ్యి వానిమీద పడకూడదు, ఫిలిష్తీయుల చెయ్యి వానిమీద పడును గాక అనుకొనిదావీదూ, నా పెద్ద కుమార్తెయైన మేరబును నీకిత్తును; నీవు నా పట్ల యుద్ధ శాలివై యుండి యెహోవా యుద్ధములను జరిగింపవలె ననెను.

17. saulunaa cheyyi vaanimeeda paḍakooḍadu, philishtheeyula cheyyi vaanimeeda paḍunu gaaka anukonidaaveedoo, naa pedda kumaartheyaina mērabunu neekitthunu; neevu naa paṭla yuddha shaalivai yuṇḍi yehōvaa yuddhamulanu jarigimpavale nanenu.

18. అందుకు దావీదురాజునకు అల్లుడనగుటకు నేనెంతటివాడను? నా స్థితియైనను ఇశ్రాయేలులో నా తండ్రి కుటుంబమైనను ఏపాటివని సౌలుతో అనెను.

18. anduku daaveeduraajunaku alluḍanaguṭaku nēnenthaṭivaaḍanu? Naa sthithiyainanu ishraayēlulō naa thaṇḍri kuṭumbamainanu ēpaaṭivani sauluthoo anenu.

19. అయితే సౌలు కుమార్తెయైన మేరబును దావీదునకు ఇయ్య వలసి యుండగా సౌలు ఆమెను మెహోలతీయుడైన అద్రీయేలుకిచ్చి పెండ్లి చేసెను.

19. ayithē saulu kumaartheyaina mērabunu daaveedunaku iyya valasi yuṇḍagaa saulu aamenu mehōlatheeyuḍaina adreeyēlukichi peṇḍli chesenu.

20. అయితే తన కుమార్తెయైన మీకాలు దావీదు మీద ప్రేమ గలిగియుండగా సౌలు విని సంతోషించి,

20. ayithē thana kumaartheyaina meekaalu daaveedu meeda prēma galigiyuṇḍagaa saulu vini santhooshin̄chi,

21. ఆమె అతనికి ఉరిగానుండునట్లును ఫిలిష్తీయుల చెయ్యి అతనిమీద నుండునట్లును నేను ఆమెను అతనికి ఇత్తుననుకొనిఇప్పుడు నీవు మరి యొకదానిచేత నాకు అల్లుడవగుదువని దావీదుతో చెప్పి

21. aame athaniki urigaanuṇḍunaṭlunu philishtheeyula cheyyi athanimeeda nuṇḍunaṭlunu nēnu aamenu athaniki itthunanukoni'ippuḍu neevu mari yokadaanichetha naaku alluḍavaguduvani daaveeduthoo cheppi

22. తన సేవకులను పిలిపించిమీరు దావీదుతో రహస్యముగా మాటలాడిరాజు నీయందు ఇష్టము గలిగియున్నాడు, అతని సేవకులందరును నీయెడల స్నేహముగా నున్నారు, కాబట్టి నీవు రాజునకు అల్లుడవు కావలెనని చెప్పవలెనని ఆజ్ఞ ఇచ్చెను.

22. thana sēvakulanu pilipin̄chimeeru daaveeduthoo rahasyamugaa maaṭalaaḍiraaju neeyandu ishṭamu galigiyunnaaḍu, athani sēvakulandarunu neeyeḍala snēhamugaa nunnaaru, kaabaṭṭi neevu raajunaku alluḍavu kaavalenani cheppavalenani aagna icchenu.

23. సౌలు సేవకులు ఆ మాటలనుబట్టి దావీదుతో సంభాషింపగా దావీదునేను దరిద్రుడనైయెన్నిక లేని వాడనై యుండగా రాజునకు అల్లుడనగుట స్వల్ప విషయమని మీకు తోచునా? అని వారితో అనగా

23. saulu sēvakulu aa maaṭalanubaṭṭi daaveeduthoo sambhaashimpagaa daaveedunēnu daridruḍanaiyennika lēni vaaḍanai yuṇḍagaa raajunaku alluḍanaguṭa svalpa vishayamani meeku thoochunaa? Ani vaarithoo anagaa

24. సౌలు సేవకులు దావీదు పలికిన మాటలు అతనికి తెలియ జేసిరి.

24. saulu sēvakulu daaveedu palikina maaṭalu athaniki teliya jēsiri.

25. అందుకు సౌలు ఫిలిష్తీయులచేత దావీదును పడ గొట్టవలెనన్న తాత్పర్యము గలవాడైరాజు ఓలిని కోరక రాజు శత్రువులమీద పగతీర్చుకొనవలెనని ఫిలిష్తీయుల నూరు ముందోళ్లు కోరుచున్నాడని దావీదుతో చెప్పుడనెను.

25. anduku saulu philishtheeyulachetha daaveedunu paḍa goṭṭavalenanna thaatparyamu galavaaḍairaaju ōlini kōraka raaju shatruvulameeda pagatheerchukonavalenani philishtheeyula nooru mundōḷlu kōruchunnaaḍani daaveeduthoo cheppuḍanenu.

26. సౌలు సేవకులు ఆ మాటలు దావీదునకు తెలియ జేయగా తాను రాజునకు అల్లుడు కావలెనన్న కోరిక గలవాడై

26. saulu sēvakulu aa maaṭalu daaveedunaku teliya jēyagaa thaanu raajunaku alluḍu kaavalenanna kōrika galavaaḍai

27. గడువుదాటక మునుపే లేచి తనవారితో పోయి ఫిలిష్తీయులలో రెండువందల మందిని హతముచేసి వారి ముందోళ్లు తీసికొనివచ్చి రాజునకు అల్లుడగుటకై కావలసిన లెక్క పూర్తిచేసి అప్పగింపగా సౌలు తన కుమార్తెయైన మీకాలును అతనికిచ్చి పెండ్లిచేసెను.

27. gaḍuvudaaṭaka munupē lēchi thanavaarithoo pōyi philishtheeyulalō reṇḍuvandala mandhini hathamuchesi vaari mundōḷlu theesikonivachi raajunaku alluḍaguṭakai kaavalasina lekka poorthichesi appagimpagaa saulu thana kumaartheyaina meekaalunu athanikichi peṇḍlichesenu.

28. యెహోవా దావీదునకు తోడుగా నుండుటయు, తన కుమార్తెయైన మీకాలు అతని ప్రేమించుటయు సౌలు చూచి

28. yehōvaa daaveedunaku thooḍugaa nuṇḍuṭayu, thana kumaartheyaina meekaalu athani prēmin̄chuṭayu saulu chuchi

29. దావీదునకు మరి యెక్కువగా భయపడి, యెల్లప్పుడును దావీదు మీద విరోధముగా ఉండెను.

29. daaveedunaku mari yekkuvagaa bhayapaḍi, yellappuḍunu daaveedu meeda virōdhamugaa uṇḍenu.

30. ఫలిష్తీయుల సర్దారులు యుద్ధమునకు బయలు దేరుచు వచ్చిరి. వారు బయలుదేరినప్పుడెల్లను దావీదు బహు వివే కము గలిగి ప్రవర్తించుచు రాగా సౌలు సేవకులందరికంటె అతని పేరు బహు ప్రసిద్ధికెక్కెను.

30. phalishtheeyula sardaarulu yuddhamunaku bayalu dheruchu vachiri. Vaaru bayaludherinappuḍellanu daaveedu bahu vivē kamu galigi pravarthin̄chuchu raagaa saulu sēvakulandarikaṇṭe athani pēru bahu prasiddhikekkenu.Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |