Samuel I- 1 సమూయేలు 2 | View All

1. మరియహన్నా విజ్ఞాపనచేసి యీలాగనెను నా హృదయము యెహోవాయందు సంతోషించుచున్నది.యెహోవాయందు నాకు మహా బలముకలిగెనునీవలని రక్షణనుబట్టి సంతోషించుచున్నానునావిరోధులమీద నేను అతిశయపడుదును.
లూకా 1:46-47

హన్నా పాడిన స్తుతిపాటకు మరియ స్తుతిపాటతో (లూకా 1:46-55) పోల్చిచూడండి. ఈ పాటలో దైవ సంబంధమైన ముఖ్య సత్యాల గురించి సమగ్రమైన గ్రహింపు, మేలైన కావ్యరీతి, పద్యశైలి కనిపిస్తున్నాయి. “ఆనంద”– కేవలం తన కొడుకును బట్టి కాదు, యెహోవాలో ఆమె హృదయం ఆనందమయం అయింది. కీర్తనల గ్రంథము 9:2 కీర్తనల గ్రంథము 32:11 కీర్తనల గ్రంథము 33:1 కీర్తనల గ్రంథము 105:3. “కొమ్ము”– బైబిల్లో కొమ్ము శక్తికీ అధికారానికీ బల ప్రభావాలకూ గుర్తు. ఇక్కడ బలం అని అర్థం.

2. యెహోవావంటి పరిశుద్ధ దేవుడు ఒకడునులేడు నీవు తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడుమన దేవునివంటి ఆశ్రయదుర్గమేదియు లేదు.

“పవిత్రుడు”– లేవీయకాండము 20:7 నోట్. “ఆధారశిల”– ద్వితీయోపదేశకాండము 32:4 నోట్.

3. యెహోవా అనంతజ్ఞానియగు దేవుడు ఆయనే క్రియలను పరీక్షించువాడుఇకను అంత గర్వముగా మాటలాడకుడిగర్వపుమాటలు మీ నోట రానియ్యకుడి.

“జ్ఞానం”– 1 సమూయేలు 16:7 కీర్తనల గ్రంథము 139:1-4 సామెతలు 16:2 సామెతలు 24:12 యిర్మియా 17:10 హెబ్రీయులకు 4:13. “అహంభావం”– ఇది దేవునికి అసహ్యం (సామెతలు 3:34 సామెతలు 6:16-17 యాకోబు 4:6).

4. ప్రఖ్యాతినొందిన విలుకాండ్రు ఓడిపోవుదురుతొట్రిల్లినవారు బలము ధరించుదురు.

కీర్తనల గ్రంథము 18:39 కీర్తనల గ్రంథము 46:9 కీర్తనల గ్రంథము 76:3 ఎఫెసీయులకు 6:10-13 హెబ్రీయులకు 11:32-34.

5. తృప్తిగా భుజించినవారు అన్నము కావలెనని కూలికిపోవుదురుఆకలి గొనినవారు ఆకలితీర తిందురు గొడ్రాలు ఏడుగురు పిల్లలను కనును అనేకమైన పిల్లలను కనినది కృశించి పోవును.
లూకా 1:53

దేవుడు తన కృప మూలంగా మనుషుల స్థితిగతులను పూర్తిగా మార్చివెయ్యగలడు. దేవుని బలప్రభావాలు, సర్వాధిపత్యం క్రింది వచనాల్లో వెల్లడౌతున్నాయి.

6. జనులను సజీవులనుగాను మృతులనుగాను చేయువాడు యెహోవాయేపాతాళమునకు పంపుచు అందులోనుండి రప్పించుచుండువాడు ఆయనే.

ద్వితీయోపదేశకాండము 32:39 యెషయా 26:19 యోహాను 5:28-29 ప్రకటన గ్రంథం 1:18. “మృత్యులోకం”– ఆదికాండము 37:35 నోట్.

7. యెహోవా దారిద్ర్యమును ఐశ్వర్యమును కలుగజేయు వాడు క్రుంగజేయువాడును లేవనెత్తువాడును ఆయనే.
లూకా 1:52

ద్వితీయోపదేశకాండము 8:17-18 యోబు 5:11 కీర్తనల గ్రంథము 113:7-8 యాకోబు 1:9-10 యాకోబు 2:5 యాకోబు 4:10.

8. దరిద్రులను అధికారులతో కూర్చుండబెట్టుటకును మహిమగల సింహాసనమును స్వతంత్రింపజేయుటకును వారిని మంటిలోనుండి యెత్తువాడు ఆయనే లేమిగలవారిని పెంటకుప్ప మీది నుండి లేవనెత్తు వాడు ఆయనే.భూమియొక్క స్తంభములు యెహోవా వశము,లోకమును వాటిమీద ఆయన నిలిపియున్నాడు.

“భూమి పునాదులు”– భూగ్రహం ఏదో పునాదుల పై నిలిచివుందని అర్థం కాదు. దేవుడే సృష్టికర్త అనీ సృష్టి చెయ్యడంలో దేవుని ఉద్దేశం మంచిది అనీ చెప్పేందుకు అలంకారిక కావ్యరూపకమైన భాష ఇది.

9. తన భక్తుల పాదములు తొట్రిల్లకుండ ఆయన వారిని కాపాడును. దుర్మార్గులు అంధకారమందు మాటుమణుగుదురు బలముచేత ఎవడును జయము నొందడు.

“కాపాడుతాడు”– కీర్తనల గ్రంథము 37:23-24 కీర్తనల గ్రంథము 91:11-12 కీర్తనల గ్రంథము 94:18 కీర్తనల గ్రంథము 121:3 యోహాను 10:28 1 పేతురు 1:5. “చీకటి”– మత్తయి 8:12 మత్తయి 22:13 మత్తయి 25:30 యూదా 1:13. “బలం”– 1 సమూయేలు 17:47 కీర్తనల గ్రంథము 33:16-17 జెకర్యా 4:6.

10. యెహోవాతో వాదించువారు నాశనమగుదురు పరమండలములో నుండి ఆయన వారిపైన యురుమువలె గర్జించును లోకపు సరిహద్దులలో నుండువారికి ఆయన తీర్పు తీర్చునుతాను నియమించిన రాజునకు ఆయన బలమిచ్చునుతాను అభిషేకించినవానికి అధిక బలము కలుగజేయును.
లూకా 1:69

“ఉరుము”– 1 సమూయేలు 7:10 1 సమూయేలు 12:17 2 సమూయేలు 22:14 కీర్తనల గ్రంథము 18:13 యెషయా 66:6. “తీర్పు”–కీర్తనల గ్రంథము 96:13 కీర్తనల గ్రంథము 98:9 అపో. కార్యములు 17:31. “రాజు”, “అభిషేకించినవాని”– ఇక్కడ హన్నా ఒక ప్రవక్త్రిగా మాట్లాడుతున్నది. ఈ మాటలు ఆమె పలుకుతున్నప్పుడు ఇస్రాయేల్‌లో రాజెవరూ లేరు. అప్పటిదాకా యాజులను మాత్రమే అభిషేకించడం జరిగేది. అభిషేకించబడినవాడు అనే అర్థాన్నిచ్చే హీబ్రూ నామ వాచకం “మషీయాఖ్”లోనుంచి తెలుగు లోకి మెస్సీయాగా వచ్చింది. బైబిల్లో ఈ పదం కనిపించడం ఇదే మొదటిసారి.

11. తరువాత ఎల్కానా రామాలోని తన యింటికి వెళ్లి పోయెను; అయితే ఆ బాలుడు యాజకుడైన ఏలీ యెదుట యెహోవాకు పరిచర్యచేయుచుండెను.

“పరిచర్య”– 1 సమూయేలు 2:18 1 సమూయేలు 3:1.

12. ఏలీ కుమారులు యెహోవాను ఎరుగనివారై మిక్కిలి దుర్మార్గులైయుండిరి.

“యెహోవా”– యెహోవా వారికి తెలిసి ఉంటే వారంత దుర్మార్గులయ్యేవారు కాదు. ఏలీ కొడుకుల గురించి రాసివున్న ఈ కఠినమైన మాటలు విశ్వాసులందరికీ గుణపాఠం కావాలి. ఆ వ్యక్తులు పుట్టినది పెరిగినది దేవుని ఆరాధన కేంద్రంలోనే. కానీ యెహోవా అంటే వారికి లెక్కలేదు. విశ్వాసులు తమ పిల్లలకు దేవుని పట్ల భక్తిశ్రద్ధలు నేర్పడంలో జాగ్రత్త వహించాలి (ఎఫెసీయులకు 6:4). “లెక్కేలేదు”– హీబ్రూ పదానికి అక్షరాలా “ఏమీ తెలియదు” అని అర్థం వస్తుంది – యెహోవాను గురించి వారికి తెలిసినా ఆయనతో ఆధ్యాత్మిక అనుభవం వారికి లేదు.

13. జనులవిషయమై యాజకులు చేయుచు వచ్చిన పని యేమనగా, ఎవడైన బలిపశువును వధించిన మీదట మాంసము ఉడుకుచుండగా యాజకుని వారు మూడు ముండ్లుగల కొంకిని తీసికొనివచ్చి

లేవీయకాండము 7:31-36 లేవీయకాండము 10:14-15 ద్వితీయోపదేశకాండము 18:1-5.

14. బొరుసులో గాని తపేలలోగాని గూనలోగాని కుండలోగాని అది గుచ్చినపుడు ఆ కొంకిచేత బయటకు వచ్చినదంతయు యాజకుడు తనకొరకు తీసికొనును. షిలోహుకు వచ్చు ఇశ్రాయేలీయులందరికిని వీరు ఈలాగున చేయుచువచ్చిరి.

15. ఇదియు గాక వారు క్రొవ్వును దహింపకమునుపు యాజ కుని పనివాడు వచ్చి బలిపశువును వధించువానితో యాజకునికి వండించుటకై మాంసమిమ్ము, ఉడకబెట్టిన మాంసము అతడు నీయొద్ద తీసికొనడు, పచ్చి మాంసమే కావలెను అని చెప్పుచువచ్చెను.

“కొవ్వు”– కొవ్వును దేవునికి అర్పణగా కాల్చి వేయాలి. యాజులు తమ భాగాన్ని తీసుకోకముందే ఇది జరగాలి (లేవీయకాండము 3:16 లేవీయకాండము 4:10 లేవీయకాండము 4:26 లేవీయకాండము 4:31 లేవీయకాండము 4:35 లేవీయకాండము 7:28 లేవీయకాండము 7:30-31 లేవీయకాండము 17:6). దుర్మార్గులైన ఏలీ కొడుకుల్లాగా ఎంతోమంది దేవుని సేవకులు అని చెప్పుకొంటూ వారి అత్యాశవల్లే ప్రసిద్ధులౌతారు గాని తమ భక్తిభావం వల్ల కాదు.

16. ఈ క్షణమందే వారు క్రొవ్వును దహింతురు, తరువాత నీ మనస్సు వచ్చి నంతమట్టుకు తీసికొనవచ్చునని వానితో ఆ మనిషి చెప్పిన యెడల వాడుఆలాగువద్దు ఇప్పుడే యియ్యవలెను, లేని యెడల బలవంతముచేత తీసికొందుననును.

17. అందువలన జనులు యెహోవాకు నైవేద్యము చేయుటయందు అసహ్య పడుటకు ఆ ¸యౌవనులు కారణమైరి, గనుక వారిపాపము యెహోవా సన్నిధిని బహు గొప్పదాయెను.

దేవుడంటే వారికి లెక్కలేనప్పుడు ఆయన అర్పణలన్నా, ఆయన ప్రజలన్నా వారికి ఇక ఏం శ్రద్ధ ఉంటుంది? క్రైస్తవ ప్రపంచంలో నేడు జరిగే చాలా అసహ్య విషయాలకు కారణం దేవుడంటే భయం లేకపోవడమే (ఆదికాండము 20:11 కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14).

18. బాలుడైన సమూయేలు నారతో నేయబడిన ఏఫోదు ధరించుకొని యెహోవాకు పరిచర్యచేయు చుండెను.

“ఏఫోదు”– నిర్గమకాండము 28:31-35 నోట్. “పరిచర్య”– సమూయేలు కేవలం చిన్న పిల్లవాడు, కాబట్టి అతని పరిచర్య చిన్న చిన్న పనులకు పరిమితం అయివుండాలి. అయినప్పటికీ అది దేవుని ఎదుట పరిచర్య గదా. దేవుని పట్ల భక్తితో చేసే ఏ చిన్న పని అయినా అది దేవునికోసం చేసే మంచి పరిచర్యే (2 రాజులు 3:11 కీర్తనల గ్రంథము 84:10 మత్తయి 10:42). ఇస్రాయేల్‌దేశంలో వారిమధ్య సమూయేలు ఘన కార్యాలు చెయ్యకముందు చిన్నచిన్న పనులను నమ్మకంగా చెయ్యడం నేర్చుకున్నాడు (లూకా 16:10 చూడండి).

19. వాని తల్లి వానికి చిన్న అంగీ ఒకటి కుట్టి యేటేట బలి అర్పించుటకు తన పెనిమిటితోకూడ వచ్చినప్పుడు దాని తెచ్చి వాని కిచ్చుచు వచ్చెను.

అతని తల్లి ఏటేటా ప్రేమతో అతనికి తెచ్చి ఇచ్చే వస్త్రం ఏఫోదు కాదు (వ 18), మామూలుగా ధరించేది.

20. యెహోవా సన్నిధిని మనవిచేసికొనగా నీకు దొరకిన యీ సంతానమునకు ప్రతిగా యెహోవా నీకు సంతానము నిచ్చునుగాక అని ఏలీ ఎల్కానాను అతని భార్యను దీవించిన తరువాత వారు ఇంటికి వెళ్లిరి.

1 సమూయేలు 1:11 1 సమూయేలు 1:27-28. హన్నా జరిగించిన చర్యవంటి భక్తిప్రపత్తులు నమ్మకంతో కూడిన చర్యలకు ఎప్పుడూ బహుమతి ఉంటుంది. ఈ లోకంలో కాకపోయినా రాబోయే లోకంలోనైనా ఇది తప్పదు. హన్నా ఒక కొడుకును దేవునికిచ్చి ప్రతిగా అయిదుగురిని పొందింది. తన ప్రజలపట్ల దయ కనపరచడం దేవునికి ఇష్టం.

21. యెహోవా హన్నాను దర్శింపగా ఆమె గర్భవతియై ముగ్గురు కుమాళ్లను ఇద్దరు కుమార్తెలను కనెను. అయితే బాలుడగు సమూయేలు యెహోవా సన్నిధిని ఉండి యెదుగుచుండెను.

“యెహోవా సన్నిధానంలో”– నివసించేందుకూ, ఎదిగేందుకూ ఇంతకన్నా మంచి ప్రదేశం ఈ ప్రపంచంలో మరొకటి ఏముంది?

22. ఏలీ బహు వృద్ధుడాయెను. ఇశ్రాయేలీయులకు తన కుమారులు చేసిన కార్యములన్నియు, వారు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారము దగ్గరకు సేవ చేయుటకువచ్చిన స్త్రీలతో శయనించుటయను మాట చెవిని పడగా వారిని పిలిచి యిట్లనెను

వ 12. ఏలీ కొడుకుల దుష్టప్రవర్తన కారణంగా సమూయేలు కూడా వాటిని నేర్చుకునే ప్రమాదం ఉంది. అయితే దేవుడా పిల్లవాణ్ణి సంరక్షిస్తూ తన పరిచర్య నిమిత్తం నిష్కల్మషంగా ఉంచుకున్నాడు (వ 9).

23. ఈ జనులముందర మీరుచేసిన చెడ్డకార్యములు నాకు వినబడినవి. ఈలాటి కార్యములు మీరెందుకు చేయుచున్నారు?

ఏలీ తన కొడుకులను గారాబం చేశాడేమో. వారిని తగిన రీతిలో పెంచక వారి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించ నిచ్చాడేమో (వ 29). మానక చెడ్డగా ప్రవర్తించి వారు దోషులయ్యారు (వ 12-17). అయితే ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని బట్టి చూస్తే వారి లైంగిక అవినీతి బయటపడేదాకా ఒక్కసారి కూడా ఏలీ తన కొడుకులను మందలించలేదు. గద్దించే సమయం రానైతే వచ్చింది గాని అది చాలా సుతిమెత్తగా ఉంది. వారి అపరాధానికి ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం రావలసిన శిక్ష మరణం, మెత్తగా చీవాట్లు పెట్టడం కాదు (నిర్గమకాండము 21:36). ఈ విషయం ఏలీకి తెలుసు. తమ పిల్లలను యెహోవా భయంలో క్రమశిక్షణలో పెంచకుండా తల్లిదండ్రులు వారి ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించనిస్తే, చేతులారా వారిని పాడు చేసినవారౌతారు. తమ పైకి తామే మనస్తాపం తెచ్చి పెట్టుకుంటారు (1 రాజులు 1:6 సామెతలు 19:18 సామెతలు 22:6 సామెతలు 22:15 సామెతలు 23:13 సామెతలు 29:15).

24. నా కుమారు లారా, యీలాగు చేయవద్దు, నాకు వినబడినది మంచిది కాదు, యెహోవా జనులను మీరు అతిక్రమింపచేయు చున్నారు.

25. నరునికి నరుడు తప్పుచేసినయెడల దేవుడు విమర్శచేయునుగాని యెవరైన యెహోవా విషయములో పాపము చేసినయెడల వానికొరకు ఎవడు విజ్ఞాపనము చేయును? అనెను. అయితే యెహోవా వారిని చంప దలచి యుండెను గనుక వారు తమ తండ్రియొక్క మొఱ్ఱను వినకపోయిరి.

“మధ్యవర్తిత్వం”– 1 తిమోతికి 2:5 1 యోహాను 2:1 పోల్చి చూడండి. “నాశనం”– యెహెఙ్కేలు 18:4 యెహెఙ్కేలు 18:30-32. దేవునికి కరుణించడ మంటే ఎంతో ఇష్టం. అయితే విడవకుండా పాపం, తిరుగుబాటు చేస్తూ ఉండేవారిని శిక్షించకమానడు. “యెహోవా...చేయాలని ఉన్నాడు”– నిర్గమకాండము 7:1-5 నిర్గమకాండము 11:9 యెహోషువ 11:20 పోల్చిచూడండి.

26. బాలుడగు సమూయేలు ఇంకను ఎదుగుచు యెహోవా దయయందును మనుష్యుల దయ యందును వర్ధిల్లుచుండెను.
లూకా 2:52

వ 21; 1 సమూయేలు 3:19. లూకా 2:20 లూకా 2:52 పోల్చిచూడండి. ఏలీ కుటుంబానికీ ఎల్కానా కుటుంబానికీ మధ్య వ్యత్యాసం చూడండి. ప్రముఖ యాజి కొడుకులకు ఇవ్వకుండా దేవుడు తన దీవెనలు ఒక సామాన్య లేవీవాడి కొడుక్కు ఇచ్చాడు. మన పిల్లలను దేవుడు దీవించడానికి మనకు ఉండవలసినది సంపద, హోదా, అధికారం కావు, గాని దేవుని పట్ల వినయంతో కూడిన నమ్మకం.

27. అంతట దైవజనుడొకడు ఏలీయొద్దకు వచ్చియిట్లనెను యెహోవా నిన్నుగూర్చి సెలవిచ్చినదేమనగా, నీ పిత రుని యింటివారు ఐగుప్తు దేశమందు ఫరో యింటిలో ఉండగా నేను వారికి ప్రత్యక్షమైతిని.

“దేవుని మనిషి”– ప్రవక్తలను తరచుగా ఈ పేరుతో పిలవడం కనిపిస్తుంది – 1 సమూయేలు 9:6 1 సమూయేలు 9:10 ద్వితీయోపదేశకాండము 33:1 యెహోషువ 14:6 1 రాజులు 13:1 Kin 13:6-8 1 రాజులు 17:18 1 రాజులు 17:24 2 రాజులు 4:7. “పూర్వీకుడి వంశం”– అహరోను (నిర్గమకాండము 4:27-30)

28. అతడు నా ముందర ఏఫోదును ధరించి నా బలిపీఠముమీద అర్ప ణమును ధూపమును అర్పించుటకై నాకు యాజకుడగునట్లు ఇశ్రాయేలు గోత్రములలోనుండి నే నతని ఏర్పరచు కొంటిని. ఇశ్రాయేలీయులు అర్పించిన హోమవస్తువులన్నిటిని నీ పితరుని యింటివారికిచ్చితిని.

నిర్గమకాండము 28:1-4 నిర్గమకాండము 30:7-8 లేవీయకాండము 8:5-9.

29. నా నివాస స్థలమునకు నేను నిర్ణయించిన బలి నైవేద్యములను మీరేల తృణీకరించుచున్నారు? మిమ్మును క్రొవ్వబెట్టుకొనుటకై నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయులు చేయు నైవేద్యములలో శ్రేష్ఠభాగములను పట్టుకొనుచు, నాకంటె నీ కుమారులను నీవు గొప్ప చేయుచున్నావు.

“మీరు”– అంటే ఏలీ, అతని కొడుకులు. తమ పాపకృత్యాల చేత కొడుకులు దేవుని అర్పణల పట్ల తిరస్కార బుద్ధి చూపారు (వ 16). వారిష్టం వచ్చినట్టుగా వారిని ప్రవర్తించ నిచ్చి తద్వారా ఏలీ కూడా అందులో భాగస్వామి అయ్యాడు. పాపం చేస్తున్న తన కొడుకులకు వ్యతిరేకంగా దేవుని పక్షాన ఏలీ నిలబడలేదు. అలా చేసి దేవునికంటే తన కొడుకులేక ఎక్కువగా విలువనిచ్చాడన్న మాట. అంతేగాక ఏలీ కొడుకులు తమ అత్యాశ కొద్దీ తీసుకువచ్చిన అర్పణల మాంసాన్ని ఏలీ కూడా తిన్నట్టుంది. నీతిన్యాయాలకు పైగా రక్తసంబంధానికి విలువ నిచ్చే పొరపాటు మనం చెయ్యకుండా జాగ్రత్తపడదాం. మన కుటుంబాల్లో ఉన్న దుర్మార్గత మన ఆధ్మాత్మిక బలహీనత మూలంగా చూచీ చూడనట్టు పోయే ధోరణి గురించి జాగ్రత్తగా ఉందాం (1 సమూయేలు 3:13). ఏలీ చేసినట్టు చేస్తే మనకూ, దేవుని పనికీ కోలుకోలేని దెబ్బ తగులుతుంది.

30. నీ యింటి వారును నీ పితరుని యింటివారును నా సన్నిధిని యాజ కత్వము జరిగించుదురని యెహోవా ఆజ్ఞ యిచ్చియున్నను ఇప్పుడు అది నా మనస్సునకు కేవలము ప్రతికూలమాయెనని ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు. కావున యెహోవా వాక్కు ఏదనగానన్ను ఘనపరచువారిని నేను ఘనపరచుదును. నన్ను తృణీకరించువారు తృణీకారమొందుదురు.

నిర్గమకాండము 29:9 లేవీయకాండము 8:1-36 లేవీయకాండము 9:1-24 సంఖ్యాకాండము 16:1-50 సంఖ్యాకాండము 17:1-13 సంఖ్యాకాండము 25:13. దేవుడు తాను అహరోను వంశానికిచ్చిన వాగ్దానాన్ని భంగం చేయడం లేదు. ఏలీ కుటుంబంవారి పాప భూయిష్టమైన ప్రవర్తన ద్వారా వారికి మాత్రం ఆ పరిచర్యలో భాగం ఉండదు అంటున్నాడు. లేవీయకాండము 10:1-3 చూడండి. దేవుడు తాను ఇచ్చిన మాటను ఎన్నడూ జవదాటడు (తీతుకు 1:2). అయితే ఆయన వాగ్దానాలు కొన్నింటికి కొన్ని షరతులుంటాయి. ఆ వాగ్దానాలు ఎవరికైతే ఇవ్వబడ్డాయో వారి ప్రవర్తనపై వాటి నెరవేర్పు ఆధారపడి ఉంటుంది. లేవీయకాండము 26:3 ద్వితీయోపదేశకాండము 28:1-2 యెషయా 1:19-20 పోల్చి చూడండి. “గౌరవించేవారిని”– వ 29; కీర్తనల గ్రంథము 91:15 కీర్తనల గ్రంథము 11:9 సామెతలు 22:4 యోహాను 12:26. దేవుడిచ్చే గౌరవం ముందు మనుషులంతా కలిసి ఇచ్చే గౌరవం ఏపాటిది?

31. ఆలకించుము; రాగల దినములలో నీ బలమును నీ పితరుని యింటి బలమును నేను తక్కువచేతును. నీ యింట ముసలివాడు ఒకడును లేకపోవును.

ఏలీ, అతని కుటుంబీకుల పాపాలకు తగిన ఫలితం వారు అనుభవించవలసిందే. ఇప్పుడిక దేన్నైనా మార్చేందుకు వీల్లేదు. అంతా చెయ్యి దాటిపోయింది. వీరి పాపాల మూలంగా ఈ కుటుంబంవారి భవితవ్యమంతా విచారగ్రస్తమే (నిర్గమకాండము 34:6-7). ఏలీ కొడుకుల మృతిలోను (1 సమూయేలు 4:11), నోబు దగ్గర యాజుల నాశనంలోను (1 సమూయేలు 22:18-19), సొలొమోనురాజు అబ్యాతారును యాజి పదవినుండి తొలగించడంలోను (1 రాజులు 2:26-27) ఇదంతా నెరవేరింది.

32. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులకు చేయదలచిన మేలువిషయములో నా నివాసస్థలమునకు అపాయము కలుగగా నీవు చూతువు. ఎప్పటికిని నీ యింట ముసలివాడు ఉండడు.

33. నా బలిపీఠమునొద్దనెవడు ఉండకుండ నేనందరిని నశింపజేయక విడుచు వాడను గనుక అది నీ కన్నులు క్షీణించుటకును నీవు దుఃఖముచేత క్షయమగుటకును సాధనమగును; నీ సంతానపు వారందరు వయఃకాలమందు మరణమవుదురు.

34. నీ యిద్దరు కుమారులైన హొఫ్నీకిని ఫీనెహాసునకును సంభ వించునని నేను చెప్పినదానికి నీకు సూచనగా నుండును.ఒక్క నాటియందే వారిద్దరు మరణమవుదురు.

35. తరువాత నమ్మక మైన ఒక యాజకుని నేను నియమింతును; అతడు నా యోచననుబట్టి నా కనుకూలముగా యాజకత్వము జరిగించును, అతనికి నేను నమ్మకమైన సంతానము పుట్టిం తును, అతడు నా అభిషిక్తుని సన్నిధిని ఎప్పటికిని యాజ కత్వము జరిగించును.

“నమ్మకమైన యాజి”– 2 సమూయేలు 8:17 1 రాజులు 1:8 1 రాజులు 1:26 1 రాజులు 2:35 హెబ్రీయులకు 2:17 హెబ్రీయులకు 5:5-6 హెబ్రీయులకు 723-28. “అభిషేకించినవాని”– ఇస్రాయేల్ రాజు (1 సమూయేలు 2:10).

36. అయితే నీ యింటివారిలో శేషించినవారు ఒక వెండిరూకనైనను రొట్టెముక్కనైనను సంపా దించుకొనవలెనని అతనియొద్దకు వచ్చి దండముపెట్టి–నేను రొట్టెముక్క తినునట్లుగా దయచేసి యాజకుల ఉద్యోగములలో ఒకదానియందు నన్ను ఉంచుమని అతని వేడుకొందురు

దేవుడు దయ, ఓర్పు గలవాడు. అయినా తనపట్ల నమ్మకద్రోహం చేసినవారిని గద్దె దించే విధానాలు ఆయనకు తెలుసు.


Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.