Samuel I- 1 సమూయేలు 22 | View All

1. దావీదు అక్కడనుండి బయలుదేరి అదుల్లాము గుహలోనికి తప్పించుకొనిపోగా అతని సహోదరులును అతని తండ్రి ఇంటివారందరును ఆ సంగతి విని అతని యొద్దకు వచ్చిరి.

“అదుల్లాం”– ఆదికాండము 38:1 2 సమూయేలు 23:13. బేత్లెహేముకు నైరుతి దిక్కున ఉన్న కొండల్లో ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో దావీదు చాలా కాలం గడిపాడు. 57, 142 కీర్తనలు ఈ ప్రాంతంలోనే రాసి ఉండవచ్చు. పై కీర్తనల శీర్షికలు చూడండి. “అన్నలు”– 1 సమూయేలు 17:28 పోల్చిచూడండి. ఇప్పుడు దావీదు శక్తి సామర్థ్యాలను అంతా గుర్తించారు.

2. మరియు ఇబ్బందిగలవారందరును, అప్పులు చేసికొనిన వారందరును, అసమాధానముగా నుండు వారందరును, అతనియొద్ద కూడుకొనగా అతడు వారికి అధిపతియాయెను. అతనియొద్దకు ఎక్కువ తక్కువ నాలుగువందలమంది వచ్చియుండిరి.

“అసంతృప్తిగా ఉన్నవారు”– సౌలు పరిపాలనవల్ల అసంతృప్తి చెందినవారన్న మాట.

3. తరువాత దావీదు అక్కడనుండి బయలుదేరి మోయాబులోని మిస్పేకు వచ్చి దేవుడు నాకు ఏమి చేయునది నేను తెలిసికొనువరకు నా తలిదండ్రులు వచ్చి నీయొద్ద నుండనిమ్మని మోయాబు రాజుతో మనవిచేసి

“మోయాబు”– దావీదు పూర్వీకురాలు రూతు మోయాబు జాతికి చెందినదే (రూతు 1:4 రూతు 4:13 రూతు 4:21-22).

4. అతనియొద్దకు వారిని తోడుకొని పోగా దావీదు కొండలలో దాగియున్న దినములు వారు అతనియొద్ద కాపురముండిరి.

5. మరియు ప్రవక్తయగు గాదు వచ్చికొండలలో ఉండక యూదాదేశమునకు పారి పొమ్మని దావీదుతో చెప్పినందున దావీదు పోయి హారెతు అడవిలో చొచ్చెను.

“గాదు”– దావీదు కాలంలో ప్రముఖుడైన ఒక ప్రవక్త గురించి ఇది మొదటి ప్రస్తావన. 2 సమూయేలు 24:11 1 దినవృత్తాంతములు 29:29 2 దినవృత్తాంతములు 29:25 చూడండి. “వెళ్ళిపో”– సౌలు బారిన పడకుండా దావీదు తప్పించు కోవాలంటే ఎక్కడ ఉండాలో దేవునికి తెలుసు. ఈ విషయాన్ని గాదు ద్వారా అతనికి తెలియజేశాడు. ఇది దావీదు ప్రార్థనకు జవాబు (కీర్తనల గ్రంథము 142:6). కీర్తనల గ్రంథము 56:4 కీర్తనల గ్రంథము 118:6 రోమీయులకు 8:31 కూడా చూడండి.

6. దావీదును అతని జనులును ఫలానిచోట ఉన్నారని సౌలునకు వర్తమానమాయెను. అప్పుడు సౌలు గిబియా దగ్గర రామాలో ఒక పిచులవృక్షముక్రింద దిగి యీటె చేతపట్టుకొని యుండెను. అతని సేవకులు అతనిచుట్టు నిలిచియుండగా

7. సౌలు తనచుట్టు నిలిచియున్న సేవకులతో ఇట్లనెనుబెన్యామీనీయులారా ఆలకించుడి. యెష్షయి కుమారుడు మీకు పొలమును ద్రాక్షతోటలను ఇచ్చునా? మిమ్మును సహస్రాధిపతులుగాను శతాధిపతులు గాను చేయునా?

రెండు విషయాలను బట్టి తనకు ప్రజలు విశ్వాస పాత్రులుగా ఉండాలని సౌలు అంటున్నాడు. గోత్రం సంబంధం మమకారం (సౌలు బెన్యామీను వంశస్థుడు, దావీదు యూదా వంశస్థుడు), ఇహలోక సంబంధమైన సంగతులు (అంటే ఆస్తులు, అధికారాలు). దుఃఖకరమైన విషయమేమిటంటే ఇప్పటికీ తరచుగా కులం, డబ్బు ఇవి రెండే గదా క్రైస్తవ సమాజంలో కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి! నిజమైన దైవసేవకులైనవారికి ఇవి ఘోరమైన తెగుల్లాంటివి గదా అని వీటిని చాలా దూరంగా ఉంచాలి.

8. మీరెందుకు నామీద కుట్రచేయు చున్నారు? నా కుమారుడు యెష్షయి కుమారునితో నిబంధనచేసిన సంగతి మీలో ఎవడును నాకు తెలియ జేయలేదే. నేడు జరుగునట్లు నా కొరకు పొంచి యుండునట్లుగా నా కుమారుడు నా సేవకుని పురికొలిపినను నా నిమిత్తము మీలో ఎవనికిని చింతలేదే.

“కుట్ర”– మానసిక స్వస్థత చెడిన సౌలుకు ఎటు చూచినా శత్రువులే ఉన్నట్టున్నారు. “విచారం లేదు”– తనపై తాను జాలిపడడం సౌలుకు ఉన్న మరొక అవలక్షణం. “ప్రేరేపించాడు” ఇది పచ్చి అబద్ధం.

9. అప్పుడు ఎదోమీయుడగు దోయేగు సౌలు సేవకుల దగ్గర నిలిచి యుండియెష్షయి కుమారుడు పారిపోయి నోబులోని అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు దగ్గరకురాగా నేను చూచితిని.

“దోయేగు”– 1 సమూయేలు 21:1 1 సమూయేలు 21:7. దోయేగు గురించి దావీదు రచించిన 52వ కీర్తనలో దోయేగు నాశనకరమైన కుట్ర పన్నాడనీ హానికరమైన మాటలు అతనికి ఇష్టమనీ మోసకరమైన ప్రవర్తన అతనికి వాడుక అనీ రాశాడు. దోయేగు సౌలుకు చెప్పిన సంగతి పచ్చి అబద్ధం కాదు. అయితే అది పూర్తి సత్యమూ కాదు. అది విన్నవాడి మనసులో ఒక అపార్థాన్ని సృష్టించింది. మోసం చెయ్యాలంటే బండగా అబద్ధాలే ఆడనక్కరలేదు. కొంత సత్యాన్ని దాచిపెట్టినా సరిపోతుంది. రెండు విధానాలలో ఏ విధంగా మోసం చేసినా అది దేవునికి అసహ్యమే.

10. అహీమెలెకు అతని పక్షముగా యెహోవాయొద్ద విచారణచేసి, ఆహారమును ఫిలిష్తీయుడైన గొల్యాతు ఖడ్గమును అతని కిచ్చెనని చెప్పగా

11. రాజు యాజకుడును అహీ టూబు కుమారుడునగు అహీ మెలెకును నోబులోనున్న అతని తండ్రి యింటివారైన యాజకులనందరిని పిలు వనంపించెను. వారు రాజునొద్దకు రాగా

12. సౌలు అహీటూబు కుమారుడా, ఆలకించు మనగా అతడు చిత్తము నా యేలినవాడా అనెను.

13. సౌలునీవు యెష్షయి కుమారునికి ఆహారమును ఖడ్గమును ఇచ్చి అతని పక్షమున దేవునియొద్ద విచారణచేసి, అతడు నామీదికి లేచి నేడు జరుగుచున్నట్టు పొంచి యుండుటకై అతడును నీవును జతకూడితిరేమని యడుగగా

14. అహీమెలెకురాజా, రాజునకు అల్లుడై నమ్మకస్థుడై, ఆలోచనకర్తయై నీ నగరిలో ఘనతవహించిన దావీదువంటి వాడు నీ సేవకులందరిలో ఎవడున్నాడు?

ఇది సత్యం కానీ అధికారంలో ఉన్నవారు కొన్ని సార్లు తేట నిజం కంటే మోసకరమైన మాటలను నమ్మడానికే ఇష్టపడతారు.

15. అతని పక్షముగా నేను దేవునియొద్ద విచారణచేయుట నేడే ఆరం భించితినా? అది నాకు దూరమగునుగాక; రాజు తమ దాసుడనైన నామీదను నా తండ్రి ఇంటి వారందరిమీదను ఈ నేరము మోపకుండును గాక. ఈ సంగతినిగూర్చి కొద్ది గొప్ప యేమియు నీ దాసుడనైన నాకు తెలిసినది కాదు అని రాజుతో మనవిచేయగా

16. రాజు అహీమెలెకూ, నీకును నీ తండ్రి ఇంటివారికందరికిని మరణము నిశ్చయము అని చెప్పి

ఈ వచనాలలో అధికారం, అసూయ నిషా తలకెక్కి సౌలు పూర్తిగా భ్రష్టుడైపోయాడని కనిపిస్తుంది.

17. యెహోవా యాజకులగు వీరు దావీదుతో కలిసినందునను, అతడు పారిపోయిన సంగతి తెలిసియు నాకు తెలియజేయక పోయినందునను మీరు వారిమీద పడి చంపుడని తనచుట్టు నిలిచియున్న కావలి వారికి ఆజ్ఞ ఇచ్చెను. రాజు సేవకులు యెహోవా యాజకులను హతము చేయనొల్లక యుండగా

భటులు సౌలు మాట విని యాజులను చంపేందుకు నిరాకరించడం యోగ్యమైనదే. దేవుని మాట వినాలా మనిషి మాట వినాలా అని ఈ రెంటిలో ఒకదాన్ని ఎన్నుకోవలసి వచ్చినప్పుడు దేవుని మాట వినడమే మంచిది. అపో. కార్యములు 4:19 అపో. కార్యములు 5:29 పోల్చిచూడండి.

18. రాజు దోయేగుతోనీవు ఈ యాజకులమీద పడుమని చెప్పెను. అప్పుడు ఎదోమీయుడైన దోయేగు యాజకులమీద పడిఏఫోదు ధరించుకొనిన యెనుబది యయిదుగురిని ఆదినమున హతముచేసెను.

1 సమూయేలు 2:31 చూడండి.

19. మరియు అతడు యాజకుల పట్టణ మైన నోబు కాపురస్థులను కత్తివాత హతము చేసెను; మగ వారినేమి ఆడువారినేమి బాలురనేమి పసిపిల్లలనేమి యెడ్లనేమి గార్దభములనేమి గొఱ్ఱెలనేమి అన్ని టిని కత్తివాత హతముచేసెను.

దేవుని శత్రువుల విషయంలో ఇలా చేసేందుకు సౌలుకు ఇష్టం లేకపోయింది (1 సమూయేలు 15:9), గానీ దేవుని యాజుల్ని చంపడానికి ఆతురతతో ఉన్నాడు.

20. అయితే అహీటూబు కుమారుడైన అహీమెలెకు కుమారులలో అబ్యాతారు అను నొకడు తప్పించుకొని పారిపోయి దావీదునొద్దకు వచ్చి

1 సమూయేలు 23:6 1 సమూయేలు 23:9 1 రాజులు 2:26-27.

21. సౌలు యెహోవా యాజకులను చంపించిన సంగతి దావీదునకు తెలియజేయగా

22. దావీదుఆ దినమున ఎదోమీయుడైన దోయేగు అక్కడనున్నందున వాడు సౌలునకు నిశ్చయ ముగా సంగతి తెలుపునని నేననుకొంటిని; నీ తండ్రి యింటివారికందరికిని మరణము రప్పించుటకు నేను కారకుడ నైతిని గదా.

దోయేగు సంగతి అప్పుడే చూడకపోవడం పొరపాటై పోయిందని దావీదుకు అర్థం కావచ్చు. లేక అహీమెలెకును సహాయమడగడమే ఈ దురంతానికి కారణమని అతని ఉద్దేశం కావచ్చు.

23. నీవు భయపడక నాయొద్ద ఉండుము, నా యొద్ద నీవు భద్రముగా ఉందువు; నా ప్రాణము తీయచూచు వాడును నీ ప్రాణము తీయచూచువాడును ఒకడే అని అబ్యాతారుతో చెప్పెను.


Shortcut Links
1 సమూయేలు - 1 Samuel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.