Chronicles II - 2 దినవృత్తాంతములు 5 | View All

1. సొలొమోను యెహోవా మందిరమునకు తాను చేసిన పనియంతయు సమాప్తముచేసి, తన తండ్రి యైన దావీదు ప్రతిష్ఠించిన వెండిని బంగారమును ఉపకరణములన్నిటిని దేవుని మందిరపు బొక్కసములలో చేర్చెను.
అపో. కార్యములు 7:47

2. తరువాత యెహోవా నిబంధన మందసమును సీయోను అను దావీదు పురమునుండి తీసికొని వచ్చుటకై సొలొమోను ఇశ్రాయే లీయుల పెద్దలను ఇశ్రాయేలీయుల వంశములకు అధికారు లగు గోత్రముల పెద్దలనందరిని యెరూషలేమునందు సమ కూర్చెను.

3. ఏడవ నెలను పండుగ జరుగుకాలమున ఇశ్రాయేలీయులందరును రాజునొద్దకు వచ్చిరి.

4. ఇశ్రా యేలీయుల పెద్దలందరును వచ్చిన తరువాత లేవీయులు మందసమును ఎత్తుకొనిరి

5. రాజైన సొలొమోనును ఇశ్రా యేలీయుల సమాజకులందరును సమకూడి, లెక్కింప శక్యముకాని గొఱ్ఱెలను పశువులను బలిగా అర్పించిరి.

6. లేవీయులును యాజకులును మందసమును సమాజపు గుడా రమును గుడారమందుండు ప్రతిష్ఠితములగు ఉపకరణము లన్నిటిని తీసికొని వచ్చిరి.

7. మరియు యాజకులు యెహోవా నిబంధన మందసమును తీసికొని గర్భాలయమగు అతి పరిశుద్ధస్థలమందు కెరూబుల రెక్కలక్రింద దానిని ఉంచిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 11:19

8. మందసముండు స్థలమునకు మీదుగా కెరూబులు తమ రెండు రెక్కలను చాచుకొని మందస మును దాని దండెలను కమ్మెను.

9. వాటి కొనలు గర్భాలయము ఎదుట కనబడునంత పొడవుగా ఆ దండెలుంచ బడెను గాని అవి బయటికి కనబడలేదు. నేటి వరకు అవి అచ్చటనే యున్నవి.

10. ఇశ్రాయేలీయులు ఐగుప్తులోనుండి బయలువెళ్లిన తరువాత యెహోవా హోరేబునందు వారితో నిబంధన చేసినప్పుడు మోషే ఆ మంద సమునందు ఉంచిన రెండు రాతిపలకలు తప్ప దానియందు మరేమియులేదు.

11. యాజకులు పరిశుద్ధస్థలమునుండి బయలుదేరి వచ్చినప్పుడు అచ్చట కూడియున్న యాజకులందరును తమ వంతులు చూడకుండ తమ్మును తాము ప్రతిష్ఠించుకొనిరి.

12. ఆసాపు హేమాను యెదూతూనుల సంబంధ మైనవారును, వారి కుమారులకును సహోదరులకును సంబంధికులగు పాటకులైన లేవీయులందరును, సన్నపు నారవస్త్రములను ధరించుకొని తాళములను తంబురలను సితారాలను చేత పట్టుకొని బలిపీఠమునకు తూర్పుతట్టున నిలిచిరి,

13. వారితో కూడ బూరలు ఊదు యాజకులు నూట ఇరువదిమంది నిలిచిరి; బూరలు ఊదువారును పాట కులును ఏకస్వరముతో యెహోవాకు కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించుచు గానముచేయగా యాజకులు పరిశుద్ధస్థలములో నుండి బయలువెళ్లి, ఆ బూరలతోను తాళములతోను వాద్యములతోను కలిసి స్వరమెత్తియెహోవా దయాళుడు, ఆయన కృప నిరంతరముండునని స్తోత్రముచేసిరి.
ప్రకటన గ్రంథం 15:8

14. అప్పుడొక మేఘము యెహోవా మందిరము నిండ నిండెను; యెహోవా తేజస్సుతో దేవుని మందిరము నిండుకొనగా సేవచేయుటకు యాజకులు ఆ మేఘమున్నచోట నిలువ లేకపోయిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
5:1 మందిరమునకు తాను ప్రతిష్టించిన విలువైన ఉపకరణాలలో (1దిన 28:12-18; 29:2-5) చాలాభాగం సొలొమోను మందిరపు బొక్కసములలో చేరుస్తాడని ముందే తెలిసి వుంటే దావీదు చాలా నిరాశ చెంది వుండేవాడు. 

5:2 ఈ మందిరం పన్నెండు గోత్రాలవారందరికీ ఒకే ఒక ఆరాధనా స్థలంగా ఉంది. (ద్వితీ 12:14). అందువలన, మందిర ప్రతిష్ట ఆరాధనకు అన్ని గోత్రాలకు చెందిన ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలను సొలొమోను ఆహ్వానించడం సముచితంగా ఉంది. 
ఈ ప్రతిష్ట ఆరాధనలో నిబంధన మందసమును దావీదు ఏర్పాటు చేసిన గుడారములో నుండి మందిరంలోనికి తీసుకుని రావడం అతి ముఖ్యమైన అంశం.

5:3 (బహుశా పర్ణశాలల) పండుగ సందర్భంగా మందిర ప్రతిష్ట జరిగేలా సొలొమోను ఏర్పాట్లు చేశాడు. ఈ పండుగకు ఇశ్రాయేలీయులలో పురుషులందరూ యెరూషలేములో ఉండాలి, ఇప్పుడు కేంద్ర ఆరాధనా మందిరం నిర్మించబడింది (నిర్గమ 23:17; లేవీ 23:39-43). ఆ విధంగ అతి పెద్ద సంఖ్యలో అక్కడకు చేరిన ఆరాధకుల సమూహం ఆలయం తమ సొంతమనే భావనను మొదటి నుంచే కలిగి వుంటారు.

5:4-6 మందసమును యెరూషలేములో ఒక ప్రాంతం నుంచి మరొక ప్రాంతానికి తీసుకుని వచ్చారు. కాబట్టి ఈ విధంగా ఊరేగింపుగా కొంతదూరమే తీసుకు రాగలిగారు. అదే సమయంలో, సమాజపు (ప్రత్యక్ష) గుడారము అంతటినీ గిబియోను నుంచి యెరూషలేము వరకు పెద్ద ఊరేగింపుతో తీసుకుని వచ్చారు. అక్కడ అది మందిర నిర్మాణ అమరికలో ఒక భాగంగా మారింది. మందసాన్ని మోయవలసిన వ్యక్తులు, అంటే లేవీయులు సరియైన విధానంలో మోశారు. మందసానికి గల ఉంగరాలలో మోతకర్రలను జొప్పించి, తమ భుజములపైన మోసుకుని తీసుకువచ్చారు.
సొలొమోనుతో పాటుగా ఇశ్రాయేలీయులందరూ అర్పించిన లెక్కింప శక్యముకాని బలులు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో వారి ఉదారతను వెల్లడి చేస్తున్నాయి. దేవుడు ఒకడు తనకు అర్పించిన అర్పణను, అతడు తనకు అర్పించగలిగిన సామర్థ్యం ఉండి కూడా అర్పించక మిగుల్చుకున్న దాని వెలుగులో లెక్క కడతాడు. 

5:7-9 ఒక శతాబ్దం కాలంకన్నా ముందు, మందసము ప్రత్యక్ష గుడారంలోని అతి పరిశుద్ధ స్థలమందు ఉంది. ఆ తరువాత కాలంలో మందసాన్ని అనేక ప్రదేశాలకు మార్చారు, కానీ ప్రత్యక్ష గుడారంలో మందసం కొరకు ఏర్పాటు చేసిన స్థలానికి ఎన్నడూ దానిని తిరిగి తీసుకుని రాలేదు. చివరకు ఇప్పుడు, అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఏర్పరచిన సరైన స్థలానికి నిబంధన మందసం తిరిగి చేరింది. మందసం సరైన స్థలానికి చేరగానే, కెరూబులు తమ రెక్కలతో మందసాన్ని కప్పుతున్నట్లు భావన కలిగించే విధంగా మందసాన్ని ఉంచారు (3:10-13).
మోత కర్రలు లేదా దండెలు చాలా పొడవుగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా, మందిరంలోనికి కూడా చొచ్చుకుని వచ్చాయి. వృత్తాంతకారుడు ఈ సంగతులు రాసిన కాలానికి, మందసం ఆలయంలో లేదు, కానీ అక్కడ లేని మందసానికి చిహ్నంగా దండెలు మాత్రం అక్కడే ఉన్నాయి.

5:10 ఈ సమయానికి ఆజ్ఞలతో కూడిన రెండు రాతిపలకలు మాత్రమే మందసంలో ఉన్నాయి, కానీ ఒకానొక సమయంలో అందులో మరో రెండు వస్తువులు అంటే మన్నా గల బంగారు పాత్ర, అద్భుతంగా చిగురించిన అహరోను చేతికట్టి అందులో ఉన్నాయి (హెబ్రీ 9:4). 

5:11 యాజకులను వేర్వేరు వంతులుగా విభజించడానికి సొలొమోను దావీదు ఏర్పాటు చేసిన విధానాన్నే అనుసరించాడు. అయితే ప్రతిష్టారాధనలో
యాజకులందరూ పాల్గొన్నారు. 

5:12-13 యెరూషలేములో మందసం నిలిపి ఉంచిన గుడారములోను, గిబియోనులో ప్రత్యక్ష గుడారంలోను సేవచేయడానికి వేర్వేరు గుంపులుగా విభజించబడిన ఆసాపు, హేమాను, యెదూతూను అనే ముగ్గురు ప్రధాన సంగీతకారుల సంతతివారు, వారికి సంబంధించిన వారందరు ఇప్పుడు తిరిగి ఒకే చోటకు చేరుకున్నారు. తమతమ వంశీకులతో కలిసి వారు సంగీతసేవ చేయడం ప్రారంభించారు. మందిరం దేవుని మంచితనాన్ని, ఆయన "ప్రజలపట్ల దేవునికిగల ప్రేమను వ్యక్తీకరిస్తుంది గనుక, దేవుని స్తుతించడంలో అందరూ లీనమైపోయారు. 

5:14 ప్రజలు చేసిన కార్యాలను దేవుడు ఆమోదించాడు, మేఘముద్వారా ఆయన తేజస్సుతో... మందిరము నిండుకొనగా దేవుడు తన ఆమోదాన్ని వెల్లడిచేశాడు. మేఘం అన్ని కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసింది. దాని విశిష్టతను తెలియజేయడానికి మూడు ముఖ్యమైన అంశాలు ఉన్నాయి. (1) ప్రజలు చేసిన కార్యాలకు దేవుడు సంతోషించాడని ఇది చూపిస్తుంది. (2) దేవుని ఆరాధించడంలో ప్రజలు చేసే అనేక కార్యాలపైన కాకుండా, దేవుని సన్నిధి తన ప్రజల నడుమ ఉండటమే అంతిమంగా ముఖ్యమైన విషయం అని ఇది జ్ఞాపకం చేస్తుంది. (3) ఇది ఇశ్రాయేలీయుల నిర్గమనానికి ఒక ముగింపు పలికింది. దాదాపు 500 సంవత్సరాల క్రితం, ఇశ్రాయేలీయులు నలభై సంవత్సరాలు అరణ్యంలో తిరుగులాడుతున్నప్పుడు దేవుడు చెప్పినది తుచ తప్పకుండా అనుసరించారు. (1రాజులు 6:1) ఆ సమయంలో, దేవుడు పగలు మేఘస్తంభంగా, రాత్రి అగ్నిస్తంభంగా వారికి ప్రత్యక్షమై (నిర్గమ 13:21-22), ఎల్లప్పుడూ ప్రజలకు ముందుగా నడచాడు. ఇప్పుడు, భూభాగం పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకున్న తరవాత, యుద్ధం పూర్తిగా ముగిసింది. మేఘం మందిరంలో నిలిచింది. దేవుని తేజోమహిమతో మందిరము నిండుకోవడంతో యాజకులు నిలువలేకపోయారు. దేవుని సన్నిధి ప్రత్యక్షత కలిగినప్పుడు ఆచారాత్మక ఆరాధనా క్రమాల మీద కాక, తెరవబడిన హృదయంతో దానిని ఆస్వాదించడంపైన దృష్టి నిలిపారు. 


Shortcut Links
2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |