Ecclesiastes - ప్రసంగి 2 | View All

1. కానీ నిన్ను సంతోషముచేత శోధించి చూతును; నీవు మేలు ననుభవించి చూడుమని నేను నా హృదయముతో చెప్పుకొంటిని; అయితే అదియు వ్యర్థప్రయత్న మాయెను.

2. నవ్వుతోనీవు వెఱ్ఱిదానవనియు, సంతోష ముతోనీచేత కలుగునదేమియనియు నేవంటిని.

3. నా మనస్సు ఇంకను జ్ఞానము అనుసరించుచుండగా ఆకాశము క్రింద తాము బ్రదుకుకాలమంతయు మనుష్యులు ఏమిచేసి మేలు అనుభవింతురో చూడవలెనని తలచి, నా దేహమును ద్రాక్షారసముచేత సంతోషపరచుకొందుననియు, మతి హీనతయొక్క సంగతి అంతయు గ్రహింతుననియు నా మనస్సులో నేను యోచన చేసికొంటిని.

4. నేను గొప్ప పనులు చేయబూనుకొంటిని, నాకొరకు ఇండ్లు కట్టించు కొంటిని, ద్రాక్షతోటలు నాటించుకొంటిని.

5. నాకొరకు తోటలను శృంగారవనములను వేయించుకొని వాటిలో సకలవిధములైన ఫలవృక్షములను నాటించితిని.

6. వృక్షముల నారుమళ్లకు నీరుపారుటకై నేను చెరువులు త్రవ్వించు కొంటిని.

7. పనివారిని పని కత్తెలను సంపాదించుకొంటిని; నా యింట పుట్టిన దాసులు నాకుండిరి; యెరూషలేము నందు నాకు ముందుండిన వారందరికంటె ఎక్కువగా పసుల మందలును గొఱ్ఱ మేకల మందలును బహు విస్తారముగా సంపాదించుకొంటిని.

8. నాకొరకు నేను వెండి బంగార ములను, రాజులు సంపాదించు సంపదను, ఆ యా దేశ ములలో దొరుకు సంపత్తును కూర్చుకొంటిని; నేను గాయ కులను గాయకురాండ్రను మనుష్యులిచ్ఛయించు సంపదలను సంపాదించుకొని బహుమంది ఉపపత్నులను ఉంచు కొంటిని.

9. నాకు ముందు యెరూషలేమునందున్న వారందరి కంటెను నేను ఘనుడనై అభివృద్ధి నొందితిని; నా జ్ఞానము నన్ను విడిచి పోలేదు.

10. నా కన్నులు ఆశించిన వాటిలో దేనిని అవి చూడకుండ నేను అభ్యంతరము చేయలేదు; మరియు నా హృదయము నా పనులన్నిటినిబట్టి సంతో షింపగా సంతోషకరమైనదేదియు అనుభవించకుండ నేను నా హృదయమును నిర్బంధింపలేదు. ఇదే నా పనులన్నిటి వలన నాకు దొరికిన భాగ్యము.

11. అప్పుడు నేను చేసిన పనులన్నియు, వాటికొరకై నేను పడిన ప్రయాసమంతయు నేను నిదానించి వివేచింపగా అవన్నియు వ్యర్థమైనవిగాను ఒకడు గాలికి ప్రయాసపడినట్టుగాను అగుపడెను, సూర్యుని క్రింద లాభకరమైనదేదియు లేనట్టు నాకు కనబడెను.

12. రాజు తరువాత రాబోవు వాడు, ఇదివరకు జరిగిన దాని విషయము సయితము ఏమి చేయునో అనుకొని, నేను జ్ఞానమును వెఱ్ఱితనమును మతిహీనతను పరిశీలించు టకై పూనుకొంటిని.

13. అంతట చీకటికంటె వెలుగు ఎంత ప్రయోజనకరమో బుద్ధిహీనతకంటె జ్ఞానము అంత ప్రయో జనకరమని నేను తెలిసికొంటిని.

14. జ్ఞానికి కన్నులు తలలో నున్నవి, బుద్ధిహీనుడు చీకటియందు నడుచుచున్నాడు; అయినను అందరికిని ఒక్కటే గతి సంభవించునని నేను గ్రహించితిని.

15. కావున బుద్ధి హీనునికి సంభవించునట్లే నాకును సంభవించును గనుక నేను అధిక జ్ఞానము ఏల సంపాదించితినని నా హృదయమందనుకొంటిని. ఇదియు వ్యర్థమే.

16. బుద్ధిహీనులను గూర్చినట్లుగానే జ్ఞానులను గూర్చియు జ్ఞాపకము ఎన్నటికిని యుంచబడదు; రాబోవు దిన ములలో వారందరును మరువబడినవారై యుందురు; జ్ఞానులు మృతినొందు విధమెట్టిదో బుద్ధిహీనులు మృతినొందు విధమట్టిదే.

17. ఇది చూడగా సూర్యుని క్రింద జరుగునది నాకు వ్యసనము పుట్టించెను అంతయు వ్యర్థము గాను ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టుగాను కనబడెను గనుక బ్రదుకుట నా కసహ్యమాయెను.

18. సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాసపడి చేసిన పనులన్నిటిని నా తరువాత వచ్చువానికి నేను విడిచిపెట్టవలెనని తెలిసి కొని నేను వాటియందు అసహ్యపడితిని.

19. వాడు జ్ఞానము గలవాడై యుండునో బుద్ధిహీనుడై యుండునో అది ఎవ నికి తెలియును? అయితే సూర్యుని క్రింద నేను ప్రయాస పడి జ్ఞానముచేత సంపాదించుకొన్న నా కష్టఫలమంతటి మీదను వాడు అధికారియై యుండును; ఇదియును వ్యర్థమే.

20. కావున సూర్యుని క్రింద నేను పడిన ప్రయాస మంతటి విషయమై నేను ఆశ విడిచిన వాడనైతిని.

21. ఒకడు జ్ఞానముతోను తెలివితోను యుక్తితోను ప్రయాసపడి ఏదో ఒక పని చేయును; అయితే దానికొరకు ప్రయాస పడని వానికి అతడు దానిని స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చివేయ వలసి వచ్చును; ఇదియు వ్యర్థమును గొప్ప చెడుగునై యున్నది.

22. సూర్యుని క్రింద నరునికి తటస్థించు ప్రయాస మంతటి చేతను, వాడు తలపెట్టు కార్యము లన్నిటిచేతను, వానికేమి దొరుకుచున్నది?

23. వాని దినములన్నియు శ్రమకరములు, వాని పాట్లు వ్యసనకరములు, రాత్రియందైనను వాని మనస్సునకు నెమ్మది దొరకదు; ఇదియువ్యర్థమే.

24. అన్నపానములు పుచ్చుకొనుటకంటెను, తన కష్టార్జితముచేత సుఖపడుటకంటెను నరునికి మేలుకర మైనదేదియు లేదు. ఇదియును దేవునివలన కలుగునని నేను తెలిసి కొంటిని.

25. ఆయన సెలవులేక భోజనముచేసి సంతో షించుట ఎవరికి సాధ్యము?

26. ఏలయనగా దైవదృష్టికి మంచివాడుగా నుండువానికి దేవుడు జ్ఞానమును తెలివిని ఆనందమును అనుగ్రహించును; అయితే దైవదృష్టికి ఇష్టు డగువాని కిచ్చుటకై ప్రయాసపడి పోగుచేయు పనిని ఆయన పాపాత్మునికి నిర్ణయించును. ఇదియు వ్యర్థము గాను ఒకడు గాలికై ప్రయాసపడినట్టుగాను ఉన్నది.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1-2 ఈ వచనాలు ఈ అధ్యాయంలోని 1-11 వచనాల సారాంశాన్ని ముందుగానే తెలియజేస్తున్నాయి.. సొలొమోను ... ఐశ్వర్యం ద్వారా మానవ జీవితపు అర్థాన్ని పరిశోధించాలనుకున్నాడు. అయితే ఇది వ్యర్థప్రయత్నమాయెను అని కనుగొన్నాడు.

2:3 నా మనస్సు ఇంకను జ్ఞానము ననుసరించుచుండగా అని ప్రసంగి చెప్పడం అతనింకా పూర్తిగా శూన్యతలోకి చెదిరిపోలేదని తెలియజేస్తోంది. ద్రాక్షారసము అక్షరాలా ద్రాక్షారసమే గానీ అది జీవితంలో సుఖసంతోషాలనిచ్చే విలాసాలన్నిటినీ సూచిస్తోంది. మతిహీనత వినోదాల్ని, నిరర్ధకమైనవాటిని, యథేచ్ఛగా జీవించడాన్ని సూచిస్తోంది. తనను తాను నిగ్రహించుకోలేని వ్యక్తి, ఉదాహరణకు మద్యపానం చేసే వ్యక్తి, సంతోషంగా ఉండలేడని ఎవరికైనా సర్వసాధారణంగా కనబడే విషయమే. సొలొమోను ఎన్నడూ స్వీయనిగ్రహం కోల్పోలేదు. దేనికీ పూర్తిగా వశం అయినట్టు కన్పించదు. అయినా, సుఖసౌఖ్యాల్ని మితంగానే అనుభవించడం సైతం సంతోషాన్నివ్వలేదు.

2:4-8 ప్రసంగి సర్వసంపదలున్న ఐశ్వర్యవంతుడు. అతడు విశాలమైన భవంతులు, ప్రకృతి సౌందర్యం గల ద్రాక్షతోటలు, అన్నిరకాల తోటలను ఏర్పాటుచేసుకున్నాడు, పశువుల మందల నుండి, పొలాల నుండి వివిధ రకాలైన ఆహారపదార్థాలు సమృద్ధిగా అతనికున్నాయి, విస్తారమైన పశువులు, గొట్టెలు, మేకల మందలు, ప్రశస్త లోహాలు అన్నీ ఉన్నాయి. నీటి సరఫరా కోసం ఏర్పాటుచేసిన చెరువులు కాలువలు (నీరు పారే సొరంగ మార్గాలు) ఉన్నాయి. కఠినశ్రమ చేయవలసిన అవసరం అతనికి లేకపోగా, అతణ్ణి సేవించడానికి దాసులు పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. తనకు వినోదాన్నందించడం కోసం గాయకులను గాయకురాండ్రను అతను నియమించుకున్నాడు, ఉపపత్నుల ద్వారా లైంగిక వాంఛల్ని తీర్చుకున్నాడు. 

2:9 నా జ్ఞానము నన్ను విడిచిపోలేదు అని సొలొమోను దృఢంగా ప్రకటించ డం ముఖ్యమైన విషయం. అతడు స్వీయనిగ్రహాన్ని కోల్పోయి ఉండినట్లయితే దేనికైనా పూర్తిగా వశమైపోయి ఉండినట్లయితే అతని ఐశ్వర్యం, సుఖభోగాలు అతనికి సంతోషాన్నివ్వలేదనే వాస్తవం దానంతట అదే బహిర్గతమవుతుంది.. అయితే అతను తన సిరిసంపదల్ని బాగానే వృద్ధి చేసుకున్నాడు తప్పు, పూర్తిగా పతనం కాలేదు. స్థిమితం కోల్పోవడం, దేనికైనా పూర్తిగా వశం కావడం మాత్రమే పతనానికి నడిపించేవి కావు, మితంగానైనా గానీ దేని విషయంలోనైనా వాంఛల్ని తీర్చుకోవాలనుకోవడం సంతృప్తినివ్వదు. 

2:10 ఐశ్వర్యం ద్వారా సంతోషాన్ని పొందాలనుకున్న ప్రసంగి అన్వేషణ విఫలమైంది. అయితే ప్రయత్న లోపం వలన కాదు. దేన్నీ అనుభవించకుండా అతడు తన హృదయమును నిర్బంధింపలేదు.

2:11 సొలొమోను సంపాదించిన ఐశ్వర్యం, అతడు సాధించిన ఘనమైన పనులు అతనికి సంతృప్తి నివ్వకపోగా, అవి చాలా కాలం నిలిచి ఉండేవి కావని సైతం అతను గ్రహించాడు. సొలొమోను నిర్మించిన వైభవోపేతమైన భవనాల్లో ఏదీ నిలిచి లేదని గమనించండి. ఇవన్నీ కనుమరుగై పోయేవే. 

2:12-17 జ్ఞానాన్వేషణ నిష్ఫలమైనది కాబట్టి అది ఆశాభంగాన్ని, బాధను కలిగిస్తుంది, ఏ మానవ మేధస్సూ జీవితరహస్యాల్ని కనుగొనలేదు. జ్ఞానం వలన వాస్తవిక ప్రయోజనాలున్నప్పటికీ, అవి చాలా మట్టుకు పరిమితులకు లోబడి ఉన్నవే. దానివలన ఒనగూడే మేళ్లు అశాశ్వతమైనవి. 

2:12 "రాజు తరువాత రాబోవువాడు, ఇదివరకు జరిగినదాని విషయము సయితము ఏమి చేయునో" అని ఈ వచనంలో ఉన్న భాగాన్ని హెబ్రీ భాషలోని భావంలో అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైన విషయం. వ్యాఖ్యానకారుల్లో అనేకులు ఈ రాజు సొలొమోను అని అభిప్రాయపడ్డారు. ఏదేమైనా “ఇదివరకు జరిగినదాని విషయము" అనే మాటలు ఆదికాండము 1:26 లోని నరుడి సృష్టిని సూచిస్తున్నాయి, అలాగైతే “రాజు” ఆదామే గాని, సొలొమోను కాడు. విషయమేమిటంటే, ఆదాము తర్వాత వచ్చే ఏ నరుడైనా (హెబ్రీ భాషలో ఆదాము అనే పదాన్ని వాడడం జరిగింది. వివేకానికి అవివేకానికి మధ్య నైతికమైన ఎంపికలు చేసుకోడాన్ని అభ్యసించవలసి ఉన్నాడు. ఆదాము మంచిచెడ్డల తెలివినిచ్చే చెట్టు ఫలాల్ని తినినప్పటినుండి దీన్ని మొదలుపెట్టాడు. ఆదాము తర్వాత వచ్చే నరుడు - వీటిగురించి మనసులో సంకటపడకుండా ఎలా ఉండగలడు? జ్ఞానమును, వెట్టితనమును, మతిహీనతను- వీటిలో ఒకటి కాకపోతే మరొకదానిలో జీవించినా గానీ కల్పితం గానీ విలువ ఏమైనా ఉంటుందేమోనని సొలొమోను వీటిని సరిపోల్చి పరిశీలించాడు.

2:13-15 జ్ఞానం ప్రయోజనకరమనే విషయాన్ని ప్రసంగి కాదనడం లేదు. బుద్దిహీనుడు తాను తీసుకొనే అవివేకమైన నిర్ణయాల వలన అన్ని రకాల సమస్యల్లో పడతాడు. ఇది “సామెతలు" వర్ణించే ఆచరణీయమైన యథార్థ వివేకాన్ని మరియు బుద్దిహీనతను సూచిస్తున్నది. బుద్ధిహీనుడు సోమరిగా, కలహప్రియుడుగా, ధనాన్ని సరిగా ఉపయోగించలేనివాడిగా ఉండవచ్చు. లేదా అక్రమ సంబంధాలలో కూరుకొని పోయి ఉండవచ్చు. ఇవన్నీ పతనానికి దారితీసేవే. ఏదేమైనా గానీ, జ్ఞానం సైతం మనిషిని మరణంనుండి తప్పించడానికేమీ చేయలేదు, మనిషి కెదురయ్యే దురవస్థలన్నిటిలోకి మరణమే అత్యంత ఘోరమైనది. మనిషి జ్ఞానియైనా కావచ్చు లేదా బుద్దిహీనుడైనా కావచ్చు, అయితే చివరకు అందరికిని ఒక్కటే గతి. 

2:16 బుద్ధిహీనులను జ్ఞాపకం పెట్టుకోకపోవడం ఎంత సాధారణమైందో జ్ఞానులను సైతం జ్ఞాపకం పెట్టుకొనకపోవడం అంతే సాధారణమైన విషయం. 

2:18-23 గ్రంథంలోని ఈ భాగం మళ్లీ ఐశ్వర్యం గురించీ సుఖభోగాల గురించి చెప్తున్నది. అయితే 1-11 వచనాల్లో ఐశ్వర్యాల ద్వారా సంతృప్తి పొందడమెంత అసాధ్యమో అనేదాని మీద దృష్టి కేంద్రీకరించినట్లు గాక, కష్టపడి సిరిసంపదల్ని సంపాదించి వాటిని ఎవరో ఒకరికి వదిలి వెళ్లిపోవడం బుద్దిహీనమైందనే విషయాన్ని ఈ వాక్యభాగం ప్రధానంగా చెప్తుంది. మనిషి నిరంతరమూ అనేక పాట్లు పడి పరిశ్రమించి సంపదల్ని కూడబెట్టినా వాని దినములన్నియు శ్రమకరములు, చివరకు వాటిని ఏ కఠినశ్రమా చేయని వారికి ఏ తెలివితేటలూ లేనివారికి వదిలిపెట్టి వెళ్లడం జరుగుతుంది. 

2:24-26 అన్నపానములు పుచ్చుకొనుట కంటెను, తన కష్టార్జితము చేత సుఖపడుట కంటెను నరునికి మేలుకరమైన దేదియు లేదు అనే మాటలు సందర్భానుసారంగా అర్థం చేసుకోవాలి. నరుడు సాధించిన వాటన్నిటినీ మరణం నిరర్థకం చేస్తుందనే (కొట్టివేస్తుందని) అభిప్రాయంలో ప్రసంగి ఉన్నాడు. భూమ్మీద మన రోజులు కొద్దివేనని ఇది నొక్కిచెప్తుంది, అందుచేత సమయాన్ని అధికప్రయాస చేత దుఃఖం చేత వ్యర్థపర్చడం విషాదమే. మంచి జీవితమంటే అన్నపానాలు పుచ్చుకొనడం, సాధించిన వాటినిబట్టి సంతోషించడం మాత్రమే కాదనీ, వాటిని మించినవి మంచి జీవితంలో అనేకం ఉన్నాయని విశదమవుతోంది. మనం ఏ సుఖాల్ని అనుభవించకూడదనీ లేదా మన పనుల్లో ఉద్యోగాల్లో సంతోషించ కూడదనీ ప్రసంగి సూచించడం లేదు గానీ, మానవ జీవితం క్లుప్తమైందనీ దాన్ని కేవలం సుఖసంతోషాలకు మాత్రమే పరిమితం చేసి అవశ్యమైనదాన్ని కోల్పోకూడదని మనం గుర్తించవలసి ఉన్నాం. అయినా ఇవి కూడా మనం దేవుని నుండి పొందిన వరాలే. 


Shortcut Links
ప్రసంగి - Ecclesiastes : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |