Jeremiah - యిర్మియా 25 | View All

1. యోషీయా కుమారుడును యూదారాజునైన యెహోయాకీము నాలుగవ సంవత్సరమున, అనగా బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు మొదటి సంవత్సరమున యూదా ప్రజలందరినిగూర్చి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు.

2. ప్రవక్తయైన యిర్మీయా యూదా ప్రజలందరి తోను యెరూషలేము నివాసులందరితోను ఆ వాక్కును ప్రకటించెను.

3. ఆమోను కుమారుడును యూదారాజునైన యోషీయా పదుమూడవ సంవత్సరము మొదలుకొని నేటివరకు ఈ యిరువది మూడు సంవత్సరములు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమగుచువచ్చెను; నేను పెందలకడ లేచి మీకు ఆ మాటలు ప్రకటించుచు వచ్చినను మీరు వినకపోతిరి.

4. మీ చేతిపనులవలన నాకు కోపము పుట్టించకుండునట్లును, నేను మీకు ఏ బాధయు కలుగ జేయకుండునట్లును, అన్యదేవతలను అనుసరించుటయు, వాటిని పూజించుటయు, వాటికి నమస్కారముచేయుటయు మాని,

5. మీరందరు మీ చెడ్డమార్గమును మీ దుష్టక్రియలను విడిచిపెట్టి తిరిగినయెడల, యెహోవా మీకును మీ పితరులకును నిత్యనివాసముగా దయచేసిన దేశములో మీరు నివసింతురని చెప్పుటకై,

6. యెహోవా పెందలకడ లేచి ప్రవక్తలైన తన సేవకుల నందరిని మీయొద్దకు పంపుచు వచ్చినను మీరు వినకపోతిరి, వినుటకు మీరు చెవియొగ్గకుంటిరి.

7. అయితే మీకు బాధ కలుగుటకై మీ చేతుల పనులవలన నాకు కోపము పుట్టించి మీరు నా మాట ఆలకింపక పోతిరని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

8. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు నా మాటలను ఆలకింపక పోతిరి గనుక నేను ఉత్తరదేశములోనున్న సర్వజనములను, నా సేవకుడైన నెబుకద్రెజరను బబులోనురాజును పిలువ నంపించుచున్నాను;

9. ఈ దేశముమీదికిని దీని నివాసుల మీదికిని చుట్టునున్న యీ జనులందరి మీదికిని వారిని రప్పించుచున్నాను; ఈ జనులను శాపగ్రస్తులగాను విస్మయాస్పదముగాను అపహాస్యాస్పదముగాను ఎప్పటికిని పాడుగాను ఉండజేసెదను.

10. సంతోషనాదమును ఉల్లాస శబ్దమును,పెండ్లికుమారుని స్వరమును పెండ్లికుమార్తె స్వరమును తిరుగటిరాళ్ల ధ్వనిని దీపకాంతిని వారిలో ఉండకుండ చేసెదను.
ప్రకటన గ్రంథం 18:22-23

11. ఈ దేశమంతయు పాడుగాను నిర్జనము గాను ఉండును; ఈ జనులు డెబ్బది సంవత్సరములు బబులోను రాజునకు దాసులుగా ఉందురు.

12. యెహోవా వాక్కు ఇదే డెబ్బది సంవత్సరములు గడచిన తరువాత వారి దోషములనుబట్టి నేను బబులోనురాజును ఆ జనులను కల్దీయుల దేశమును శిక్షింతును; ఆ దేశము ఎప్పుడు పాడుగనుండునట్లు నియమింతును.

13. నేను ఆ దేశమును గూర్చి సెలవిచ్చిన మాటలన్నియు యిర్మీయా ఈ జనములన్నిటినిగూర్చి ప్రకటింపగా, ఈ గ్రంథములో వ్రాయబడినదంతయు ఆ దేశముమీదికి రప్పించెదను.

14. ఏలయనగా నేను వారి క్రియలనుబట్టియు వారి చేతి కార్యములనుబట్టియు వారికి ప్రతికారము చేయునట్లు అనేక జనములును మహారాజులును వారిచేత సేవ చేయించు కొందురు.

15. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నీవు ఈ క్రోధపు మద్యపాత్రను నా చేతిలోనుండి తీసికొని, నేను నిన్ను పంపుచున్న జనములన్నిటికి దాని త్రాగింపుము.
ప్రకటన గ్రంథం 14:10, ప్రకటన గ్రంథం 15:7, ప్రకటన గ్రంథం 16:19

16. వారు దాని త్రాగి సొక్కి సోలుచు నేను వారిమీదికి పంపుచున్న ఖడ్గమునుబట్టి వెఱ్ఱివాండ్రగుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 18:3

17. అంతట యెహోవా చేతిలో నుండి నేను ఆ పాత్రను తీసికొని, యెహోవా నన్ను పంపిన జనములన్నిటికి దాని త్రాగించితిని.

18. నేటివలెనే పాడు గాను నిర్జనముగాను అపహాస్యాస్పదముగాను శాపాస్పదము గాను చేయుటకు యెరూషలేమునకును యూదా పట్టణములకును దాని మహారాజులకును దాని అధిపతులకును త్రాగించితిని.

19. మరియఐగుప్తురాజైన ఫరోయును అతని దాసులును అతని ప్రధానులును అతని జనులందరును

20. సమస్తమైన మిశ్రిత జనులును ఊజుదేశపు రాజులందరును ఫిలిష్తీయుల దేశపు రాజులందరును అష్కెలోనును, గాజ యును, ఎక్రోనును అష్డోదు శేషపువారును

21. ఎదోమీయులును మోయాబీయులును అమ్మోనీయులును

22. తూరు రాజులందరును సీదోను రాజులందరును సముద్రమునకు ఆవలి ద్వీపపు రాజులును

23. దదానీయులును తేమానీయులును బూజీయులును గడ్డపుప్రక్కలను కత్తిరించుకొను వారందరును

24. అరబిదేశపు రాజులందరును అరణ్యములో నివసించు మిశ్రితజనముల రాజులందరును

25. జిమీ రాజు లందరును ఏలాము రాజులందరును మాదీయుల రాజులందరును

26. సమీపమున ఉన్నవారేమి దూరమున ఉన్నవారేమి ఉత్తరదేశముల రాజులందరును భూమిమీదనున్న రాజ్యములన్నియు దానిలోనిది త్రాగుదురు; షేషకురాజు వారి తరువాత త్రాగును.

27. నీవు వారితో ఈలాగు చెప్పుము ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నేను మీమీదికి పంపబోవు యుద్ధముచేత త్రాగి మత్తిల్లి కక్కు కొనినవారివలెనే యుండి మీరు మరల లేవకుండ పడుదురు.

28. మేము త్రాగమని వారు నీ చేతిలోనుండి ఆ పాత్రను తీసికొననొల్లని యెడల నీవు వారితో ఇట్లనుము మీరు అవశ్యముగా దాని త్రాగవలెనని సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

29. నా పేరు పెట్టబడిన పట్టణమునకు నేను కీడుచేయ మొదలుపెట్టగా మీకు శిక్షలేకుండ పోవునా? మీరు శిక్షింపబడకపోరు. భూలోక నివాసులందరిమీదికి నేను ఖడ్గమును రప్పించు చున్నాను; ఇదే సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా వాక్కు.
1 పేతురు 4:17

30. కాబట్టి నీవు ఈ మాటలన్నిటిని వారికి ప్రకటించి, ఈలాగు చెప్పవలెను ఉన్నత స్థలములోనుండి యెహోవా గర్జించుచున్నాడు, తన పరిశుద్ధాలయములో నుండి తన స్వరమును వినిపించుచున్నాడు, తన మంద మేయు స్థలమునకు విరోధముగా గర్జించుచున్నాడు, ద్రాక్షగానుగను త్రొక్కువారివలె అరచుచు ఆయన భూలోక నివాసులకందరికి విరోధముగా ఆర్భటించు చున్నాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 10:11

31. భూమ్యంతమువరకు సందడి వినబడును, యెహోవా జనములతో వ్యాజ్యెమాడుచున్నాడు, శరీరులందరితో ఆయన వ్యాజ్యెమాడుచున్నాడు, ఆయన దుష్టులను ఖడ్గమునకు అప్పగించుచున్నాడు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

32. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు జనమునుండి జనమునకు కీడు వ్యాపించుచున్నది, భూదిగంతములనుండి గొప్ప తుపాను బయలు వెళ్లుచున్నది.

33. ఆ దినమున యెహోవాచేత హతులైన వారు ఈ దేశముయొక్క యీ దిశనుండి ఆ దిశవరకు కనబడుదురు. ఎవరును వారినిగూర్చి అంగలార్చరు, వారిని సమకూర్చరు, పాతిపెట్టరు, పెంటవలె వారి శవములు నేలమీద పడియుండును.

34. మందకాపరులారా, గోలలెత్తుడి, మొఱ్ఱపెట్టుడి; మందలోని ప్రధానులారా, బూడిద చల్లుకొనుడి. మీరు మరణమునొందుటకై దినములు పూర్తియాయెను, నేను మిమ్మును చెదరగొట్టెదను, రమ్యమైన పాత్రవలె మీరు పడుదురు.
యాకోబు 5:5

35. మందకాపరులకు ఆశ్రయస్థలము లేకపోవును, మందలోని శ్రేష్ఠమైన వాటికి రక్షణ దొరకకపోవును,

36. ఆలకించుడి, మంద కాపరుల మొఱ్ఱ వినబడుచున్నది, మందలోని ప్రధానుల గోలవినబడుచున్నది, యెహోవా వారి మేతభూమినిపాడు చేసియున్నాడు.

37. నెమ్మదిగల మేతస్థలములు యెహోవా కోపాగ్నిచేత పాడాయెను;

38. క్రూరమైన ఖడ్గముచేతను ఆయన కోపాగ్నిచేతను వారి దేశము పాడుకాగా సింహము తన మరుగును విడిచినట్లు ఆయన తన మరుగును విడిచెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
25:1-38 ఈ అధ్యాయం ప్రాచీన పశ్చిమాసియా చరిత్రలో అత్యంత ప్రాముఖ్యమైన సంవత్సరం గురించి వర్ణిస్తుంది. ఈ సంవత్సరంలో, అంటే క్రీ.పూ. 605లో యిర్మీయా తన లేఖికుడైన బారూకుకు తన ప్రవచనాల్ని చెప్పాడు. (36:1-6), కర్కెమీషు యుద్ధం సమీపంలో ఉంది, నెబుకద్నెజరు బబులోను సింహాసనాన్ని అధిష్టించాడు (36:1, 45:1-5 నోట్సు చూడండి). 

25:1 యూదా రాజైన యెహోయాకీము నాలుగవ సంవత్సరమున అనే వివరం, నెబుకద్నెజరు మొదటి సంవత్సరమున అనే వివరం ఒకదానితో ఒకటి చక్కగా సరిపోతాయి. ఇది దాని 1:1లో యెహోయాకీము ఏలుబడిలో “మూడవ సంవత్సరమున” నెబుకద్నెజరు ముట్టడించాడనే వర్ణనకు భిన్నంగా ఏమీ లేదు, ఎందుకంటే రాజు పరిపాలన మొదలైన కాలాన్ని లెక్కించే పద్ధతి రెండు దేశాలకు వేర్వేరుగా ఉంటుంది. యూదాలో రాజు ఏలుబడిని లెక్కించే పద్ధతిలో సింహాసనం అధిష్టించిన సంవత్సరంలో మిగిలిన నెలల్ని సంవత్సరంగా పరిగణిస్తే, బబులోను పద్దతిలో తరువాత వచ్చే కొత్త సంవత్సరం ప్రారంభంతో మొదటి సంవత్సరాన్ని లెక్కలోకి తీసుకొనేవారు (ఉదాహరణకు రాజు జనవరి నెల రెండవ తేదీనాడు సింహాసనాన్ని అధిష్టించినప్పుడు అతని ఏలుబడిలోని మొదటి సంవత్సరాన్ని తరువాతి సంవత్సరం జనవరి ఒకటవ తేదీనుండి లెక్కించేవారు). 

25:2-3 యిర్మీయా యూదాలో యిరువది మూడు సంవత్సరములు ప్రవక్తగా పరిచర్య చేశాడు. అయినా ప్రజలు వినకపోతిరి అని చెబుతున్నాడు. ఈ కాలంలో దేవుడు పంపించిన ప్రవక్త యిర్మీయా మాత్రమే కాదు, ఊరియా, జెఫన్యా, హబక్కూకు కూడా ఉన్నారు. వీరు ఎంతగా ప్రయత్నించినప్పటికీ
యూదా ప్రజలు అవిధేయతలోనే కొనసాగారు. యూదా అవిధేయతను వ.3-8 లలో నాలుగుసార్లు నొక్కి వక్కాణించడం జరిగింది. రాజైన యోషీయా ఏలుబడిలో పదుమూడవ సంవత్సరము క్రీ.పూ. 626

25:4-7 తిరిగిన... నివసింతురని ఆజ్ఞాపూర్వకంగా చెప్పబడిన మాటలు ప్రముఖంగా కనబడుతున్నాయి, అయితే దేవునినుండి వచ్చిన ఈ అత్యావశ్యక సందేశాలకు వచ్చిన ఫలితం శూన్యం.

25:8-9 ఉత్తరదేశములోనున్న సర్వజనములను అనే పదజాలం బబులోను మిత్రదేశాన్ని లేదా బబులోను సామ్రాజ్యంలో ఉన్న భిన్న జాతుల్ని తెగల్ని సూచిస్తుంది. పారసీక రాజైన కోరెషును దేవుని సేవకుడుగా లేదా కాపరిగా వర్ణించినట్టుగా (యెషయా 44:28. 45:1), యిర్మీయా గ్రంథంలో నా
సేవకుడైన నెబుకద్రౌజరు అనే మాటలు మూడు సార్లు కనబడుతున్నాయి (ఇక్కడా, 27:6; 43:10). యూదాను చుట్టుప్రక్కల ఉన్న దేశాల్ని ఎప్పటికిని పాడుగాను ఉండజేయడం కోసం తన ఉద్దేశాల్ని నెరవేర్చే సాధనాలుగా వీరిద్దరిని దేవుడు పిల్చుకున్నాడు. శత్రువును “నిషేధంలో ఉంచడం”, నాశనం కోసం కేటాయించడమనే భావనలో “ఎప్పటికిని పాడుగాను” అనే మాటలు హెబ్రీలో ఫెరెమ్ అనే నామవాచకానికి సంబంధించినవి.

25:10 ఈ వచనం, వ.11 కి కవితాత్మక సమానార్థకంగా కనబడుతుంది. 7:34,16:9 చూడండి. | 25:11 డెబ్బది సంవత్సరములు కాలాన్ని పూర్ణసంఖ్యగా పరిగణించడం పరిపాటి, అయితే ఇవి అక్షరాలా వాస్తవిక సంవత్సరాలే, క్రీ.పూ. 606/605 నుండి క్రీ.పూ. 536 వరకు మధ్య ఉన్న కాలం, అంటే దానియేలు మొదలైనవారు బబులోను చెర లోనికి వెళ్లినప్పటినుండి జెరుబ్బాబెలు తొలివిడతగా ప్రజల్ని తిరిగి యూదాకు తీసుకొని వచ్చినప్పటి వరకు మధ్య ఉన్న కాలం.

25:12-14 డెబ్బయి సంవత్సరాలు గడిచిన తర్వాత, బబులోను రాజును ఆ జనులను దేవుడు తన చిత్రాన్ని జరిగించనందుకు కాదు, వారి స్వంత పాపాల్ని బట్టి (50:11-13) శిక్షించబోతున్నాడు. యిర్మీయా అన్యజనులకు వ్యతిరేకంగా సెలవిచ్చిన దేవోక్తులు సెప్టువజింట్ ప్రతిలో ఈ గ్రంథములోని మాటల తర్వాత చేర్చబడ్డాయి (46-51 అధ్యా.). 

25:15-16 క్రోధపు మద్యపాత్రను అనే సాదృశ్యం బైబిల్ లో దేవుని ఉగ్రతను సూచించే సాధారణమైన అలంకారిక వర్ణన (49:12; 51:7; కీర్తన 60:3; యెషయా 51:17,22; యెహె 23:31; హబ 2:16; ప్రక 14:8,10; 16:19; 18:6). ప్రవక్త తనకు తానుగా ఈ పాత్రను దేశాలన్నిటికీ తీసుకొని వెళ్లడు గానీ, అన్ని దేశాలు భవిష్యత్తులో కలగబోయే విషాద సంఘటనల్ని అనుభవిస్తారు. 

25:17-18 యెహోవా ఉగ్రత యెరూషలేమునకును యూదా పట్టణముల కును ముందుగా వస్తుంది. 

25:19-22 దమస్కు మినహా 46-51 అధ్యాయాల్లో ఉన్న దేశాలన్నీ ఈ వచనాల్లో కనబడుతున్నాయి. యూదా ముందుగా కనబడుతోంది. తర్వాత ఐగుప్తు రాజు ఫరో కనబడుతున్నాడు, ఇది బహుశా బబులోనుకు వ్యతిరేకంగా యూదాతో మైత్రి చేసుకున్నందువలన కావచ్చు. పట్టికలోని దేశాలు దక్షిణం నుండి ఉత్తరం వైపు ఉన్నాయి. 

25:20 ఊజు దేశం గురించి యోబు 1:1 లో ఉంది, బహుశా ఇది ఎదోముకు తూర్పు వైపున ఉండవచ్చు. అష్ణోదు శేషపువారును అనే మాటలు ప్రత్యేకంగా కనబడుతున్నాయి. ఎందుకంటే ఐగుప్తు రాజు ఫరో 1వ సమ్మెటిక్ (క్రీ.పూ. 663-609) ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాల ముట్టడి తర్వాత దానిని పట్టుకొనగలిగాడు.

25:23-24 దదానీయులును తేమానీయులును అనేవారు అరేబియా వాయవ్యప్రాంతంలో నివసించే ప్రజలు, బూజీయులును అనే పదం గురించి నిర్దిష్టమైన వివరాలు తెలియవు. గడ్డపుప్రక్కలను కత్తిరించుకొను వారందరును గురించి 9:26 చూడండి

25:25 జిమీ ఎక్కడున్నదో నిర్దిష్టమైన ప్రదేశం తెలియడం లేదు, అయితే ఈ పేరు సంఖ్యా 25:14లోను, ఇతరచోట్ల కనబడుతోంది. ఏలాము రాజులందరు మాదీయుల రాజులందరు టైగ్రిస్ నదికి తూర్పువైపున ఉన్నవారు. 

25:27-28 ఈ వచనాలు వ. 15-17 లను పోలి ఉన్నాయి. 

25:29 అన్యజనులకు శిక్షలేకుండ పోవునా? అని యెహోవా అడుగుతు న్నాడు. యూదాకు వర్తించే ఈ నియమాలు ప్రపంచమంతటికి కూడా వర్తించేవే. 

25:30-38 సాదృశ్యం మద్యపాత్రనుండి సింహానికి మారింది, సింహం గర్జించినట్టుగా యెహోవా స్వరము ఉన్నతస్థలములో నుండి వినబడుతున్నది. మరొక సాదృశ్యం, యెహోవా ద్రాక్షగానుగను తొక్కుతున్నాడు (యెషయా 63:3; ప్రక 14:19-20; 19:15). మళ్ళీ సాదృశ్యం మారింది, గొప్ప తుపాను లాగా వస్తున్న బబులోను సైన్యం దేశం వెంబడి దేశాన్ని లోబర్చుకుంటుంది. 

25:34-38 ఈ వచనాల్లో మూడుసార్లు యిర్మీయా కాపరి అనే పదాన్ని అలంకారిక వర్ణనలో ఉపయోగించాడు. తరువాత, దేశంమీదికి రాబోతున్న పెనుముప్పును వర్ణించాడు. రమ్యమైన పాత్ర క్రిందపడి పగిలిపోయినట్టుగా యూదా ప్రజలు పడుదురు అనే వర్ణన కనబడుతున్నది. సకలభూమికి రాజైన యెహోవా అన్యజనులను చెదరగొడతాడు. 


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |