Matthew - మత్తయి సువార్త 6 | View All

1. మనుష్యులకు కనబడవలెనని వారియెదుట మీ నీతి కార్యము చేయకుండ జాగ్రత్తపడుడి; లేనియెడల పరలోకమందున్న మీ తండ్రియొద్ద మీరు ఫలము పొందరు.

2. కావున నీవు ధర్మము చేయునప్పుడు, మనుష్యులవలన ఘనత నొందవలెనని, వేషధారులు సమాజమందిరముల లోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింప వద్దు; వారు తమ ఫలము పొందియున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

3. నీవైతే ధర్మము చేయునప్పుడు, నీ ధర్మము రహస్యముగానుండు నిమిత్తము నీ కుడిచెయ్యి చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియకయుండవలెను.

4. అట్లయితే రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచ్చును

5. మరియు మీరు ప్రార్థనచేయునప్పుడు వేషధారుల వలె ఉండవద్దు; మనుష్యులకు కనబడవలెనని సమాజ మందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి ప్రార్థన చేయుట వారికిష్టము; వారు తమ ఫలము పొంది యున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

6. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు, నీ గదిలోనికి వెళ్లి తలుపువేసి, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థనచేయుము; అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచ్చును.
2 రాజులు 4:33, యెషయా 26:20

7. మరియు మీరు ప్రార్థన చేయునప్పుడు అన్యజనులవలె వ్యర్థమైన మాటలు వచింపవద్దు; విస్తరించి మాటలాడుట వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు;

8. మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే మీకు అక్కరగా నున్నవేవో ఆయనకు తెలియును

9. కాబట్టి మీరీలాగు ప్రార్థనచేయుడి, పరలోకమందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడు గాక,
యెహెఙ్కేలు 36:23

10. నీ రాజ్యము వచ్చుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరును గాక,

11. మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము.

12. మా ఋణస్థులను మేము క్షమించియున్న ప్రకారము మా ఋణములు క్షమించుము.

13. మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టునినుండి మమ్మును తప్పించుము.

14. మనుష్యుల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును

15. మీరు మనుష్యుల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమింపడు.

16. మీరు ఉపవాసము చేయునప్పుడు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; తాము ఉపవాసము చేయు చున్నట్టు మనుష్యులకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖము లను వికారము చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొంది యున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.
యెషయా 58:5

17. ఉపవాసము చేయుచున్నట్టు మనుష్యులకు కనబడవలెనని కాక, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికే కనబడవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునప్పుడు నీ తల అంటుకొని, నీ ముఖము కడుగుకొనుము.

18. అప్పుడు రహస్యమందు చూచుచున్న నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును.

19. భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు; ఇక్కడ చిమ్మెటయు, తుప్పును తినివేయును, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలెదరు.

20. పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి; అచ్చట చిమ్మెటయైనను, తుప్పై నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలరు.

21. నీ ధనమెక్కడ నుండునో అక్కడనే నీ హృదయము ఉండును.

22. దేహమునకు దీపము కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా ఉండినయెడల నీ దేహమంతయు వెలుగు మయమైయుండును.

23. నీ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనున్న వెలుగు చీకటియై యుండిన యెడల ఆ చీకటి యెంతో గొప్పది.

24. ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని ద్వేషించియొకని ప్రేమించును; లేదా యొకని పక్ష ముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు.

25. అందువలన నేను మీతో చెప్పునదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చియైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమును గూర్చియైనను చింతింపకుడి;

26. ఆకాశపక్షులను చూడుడి; అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు; అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించు చున్నాడు; మీరు వాటికంటె బహు శ్రేష్టులు కారా?

27. మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెత్తు మూరెడెక్కువ చేసికొనగలడు?

28. వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతింప నేల? అడవిపువ్వులు ఏలాగు నెదుగుచున్నవో ఆలో చించుడి. అవి కష్టపడవు, ఒడకవు

29. అయినను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు.
1 రాజులు 10:1, 2 దినవృత్తాంతములు 9:1

30. నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడీలాగు అలంక రించినయెడల, అల్పవిశ్వాసులారా, మీకు మరి నిశ్చయ ముగా వస్త్రములు ధరింపజేయును గదా.

31. కాబట్టి ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమో యేమి ధరించు కొందుమో అని చింతింపకుడి; అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు.

32. ఇవన్నియు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియును.

33. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.
కీర్తనల గ్రంథము 37:4

34. రేపటినిగూర్చి చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూర్చి చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును.
నిర్గమకాండము 16:4బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
6:1 బహిరంగ దానకార్యాలను యేసు వద్దనడంలేదు (5:14-16 నోట్సు చూడండి), కానీ అలాంటి కార్యాల కంటే, వాటిని చేయడం వెనుకవున్న ఉద్దేశం మరింత ముఖ్యమైనది అని ఆయన వారిని హెచ్చరిస్తున్నాడు. అలాంటి కార్యాలన్నీ దేవుని మహిమార్గమై చేయాలి, మనుష్యుల - మధ్య పేరుకోసం కాదు. మనుష్యుల మెప్పుకోసం సృయలు చేసేవారికి పరలోకంలో బహుమానం దొరకదు. మత్తయి 6:2-18లో, నీతికార్యాలు చేయడానికి యేసు కొన్ని సాధారణ సూత్రాలను ఇచ్చాడు.

6:2-4 ధర్మము చేయునప్పుడు- అనే మాటలు, అవసరతలో ఉన్నవారికి క్రమంగా సహాయం చేసేవానిగా శిష్యుని చూపుతున్నాయి. బూర ఊదింపవద్దు అనే నిషేధం, మందిరంలోని కానుక పెట్టెలు (షోఫర్ లేక బాకా పెట్టెలు) బూర రూపంలో వెడల్పయిన మూతితో, అక్కడనుండి కిందికి వెళ్ళేకొద్దీ సన్నబడుతూ ఉండి, చివర ఉన్న కానుక పెట్టెలో పడేటట్లు ఉండేవి. కాబట్టి వెడల్పయిన మూతిలో వేసిన నాణేలు దొర్లుతూ శబ్దం చేసుకుంటూ పెట్టెలో పడేవి. ఈ ఏర్పాటు దొంగలు కానుక పెట్టెలోనికి తమ చేతులు పెట్టకుండా నివారించేది. అంటే “బూర ఊదించడం” అంటే నాణేలు (అప్పట్లో నోట్లు లేవని గుర్తించాలి) ఆ బూర ఆకారంలో ఉన్న కానుక పెట్టె మూతలో పడినప్పుడు వచ్చే శబ్దం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించేలా ఉండి, అతని దాతృత్వాన్ని తెలియజేసేదిగా అనిపించడాన్ని సూచిస్తుండవచ్చు. అలాంటి ప్రవర్తన వేషధారణ అని
యేసు వివరించాడు. వేషధారులు (గ్రీకు. "హుపోక్రిటేన్") అనేమాట, గ్రీకు, రోమీయ నాటకరంగాల్లో నటించేవారికి ఉపయోగించే పదం. యేసు చెప్పిన వేషధారులు, మనుష్యుల మెప్పు పొందడానికి భక్తిని నటించే ఆధ్యాత్మిక నటులు. కుడిచెయ్యికి యెడమచేతికి సంబంధించిన సూచనలు, ఒకడు తన వ్యక్తిగత నీతికార్యాలను చాటిచెప్పడాన్ని నిషేధిస్తున్నాయి. ధారాళంగా ఇవ్వండి, కానీ అలా చేస్తున్నట్లు చెప్పుకుంటూ జీవించవద్దు.


6.5 ప్రార్థించేటప్పుడు, సమాజ మందిరములలోను వీధుల మూలలలోను (యూదులు ఆరాధనకు కూడుకునే ప్రదేశాలు) నిలిచి అనేది, వేషధారులు ప్రార్థించడం అనేకులు చూసేలా చేస్తుంది, కానీ దేవుడు అలాంటి కార్యాలను గౌరవించడు అని యేసు నేర్పించాడు. 66 గది (గ్రీకు. "
టామేయాన్") అనేది. ఇతర గదులకు ప్రవేశాన్ని కల్పించ కుండా గోడలకు తలుపులుగాని, కిటికీలుగాని లేని వ్యక్తిగతమైన ఆవరణం. తలుపు వేయడం ఒకనికి పూర్తిగా గోప్యతనిస్తుంది. నిజమైన శిష్యుడు తన
ప్రార్ధన పరలోకంలో వినబడాలని ప్రార్థిస్తాడు గాని మానవులకు కాదు కాబట్టి యథార్ధమైన ప్రార్ధనకు గోప్యత శ్రేష్ఠమైనది. తండ్రి రహస్యమందు చూచువాడు అని యేసు వర్ణించాడు. దేవుడు సర్వవ్యాపి. శిష్యుడు అత్యంత నిగూఢమైన చోట్లలో ఆయనను ఎదుర్కొనవచ్చు. ఇక్కడ యేసు మాటలు సంఘంలో ప్రోత్సహించబడే బహిరంగ ప్రార్థనలను నిషేధించడం లేదు (1కొరింథీ 14:26)

6:7 అన్యజనుల వ్యర్ధమైన మాటలు అంటే గ్రీకుల ఇంద్రజాల పత్రాలలో కనిపించే పిచ్చిమాటలు. “అబ్రకదబ్ర” వంటి ప్రసిద్ధి పొందిన ఈ పదాలు, అర్థంలేని శబ్దాల కలయికలు. వీటిలో ప్రత్యేకమైన శక్తివుంటుందని అన్యులు నమ్మేవారు. యూదులు కూడా ఇలాంటివాటిని అనుసరించేవారని ప్రాచీన గ్రంథాలు చూపుతున్నాయి.


6:8 యథార్థమైన, ప్రభావవంతమైన ప్రార్ధనలు దీర్ఘంగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు. 

6:9 "మీరు దీనిని ప్రార్థించండి" అని కాక మీరీలాగు ప్రార్థన చేయుడి అని ఆజ్ఞాపించడం ద్వారా, ఈ ప్రార్థనను ఒక మంత్రంలా జపించడం కాక, ఒక మాదిరిగా చూపడానికి చెప్పాడు. మా అనే బహువచన రూపంలోని వ్యక్తిగత 


సర్వనామం, సంఘ ప్రార్ధనకు, అంటే శిష్యులంతా బృందంగా కూడుకున్నపుడు ప్రార్థించడానికి మాదిరిగా యేసు ఈ ప్రార్థనను ఉద్దేశించాడని సూచిస్తుంది. అంటే మత్తయి 6:5 శిష్యులను బహిరంగంగా, సమాజమందిరాల్లో లేక ఇతర సమావేశాల్లో కలిసి ప్రార్థించవద్దని నిషేధించలేదనీ, అయితే కేవలం తమ భక్తిని చూపించుకొనే ఉద్దేశంతో ప్రార్థించడాన్ని నిషేధించినదని నిర్ధారిస్తుంది.
నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడుగాక అనే మాటలు, యేసు తన శిష్యులు దేవుని నామాన్ని అపవిత్రం చేయకుండా, నీతిగల జీవితాలు జీవిస్తూ, ఆయన నామానికి ఘనత తేవాలని ఆశిస్తున్నాడని సూచిస్తున్నాయి (5:16; లేవీ 22:31-32). విజయవంతమైన ప్రార్ధనకు ఇది ఒక ముఖ్యమైన ముందస్తు షరతు.

6:10 యూదుల సమకాలీన ప్రార్థనల వెలుగులో, దేవుని రాజ్యం ప్రస్తుతం వాస్తవం కానీ భవిష్యత్తులో ఇంకా పూర్తి సంపూర్ణత కోసం ఎదురుచూస్తుందనే
యేసు బోధలలో, నీ రాజ్యము వచ్చును గాక అనే విన్నపం, ప్రస్తుతాన్ని, భవిష్యత్తును దృష్టిలోనికి తెస్తుంది. ఈ అభ్యర్థన యేసు ద్వారా ఆయన పాలనలోని ప్రజలుగా, శిష్యులు దేవుని చిత్తమునకు మరింత పూర్తిగా లోబడాలని కోరుతుంది. దేవుడు పూర్తిగా, సంపూర్ణంగా లోకాన్ని ఏలే భవిష్యత్ ముగింపుకోసం మనం అనుదినం ప్రార్థించాలి. 

6:11 అనుదినాహారము ఆ రోజుకు సరిపోయే ఆహారం. ఈ విన్నపం సామె 30:8-9 స్మరణకు తెస్తుంది. దేవుని మీదా, ఆయన పోషణ మీదా ఎల్లప్పుడూ ఆధారపడే స్థితిలో తన శిష్యులు జీవించాలని యేసు కోరుతున్నాడు. 

6:12 గ్రీకు వ్యాకరణం సూచించేదాన్ని బట్టి, శిష్యుడు ఇతరులను క్షమించిన తర్వాతే దేవుని క్షమించమని అడుగుతాడని భావమిస్తుంది.

6:13 మమ్మును శోధనలోనుండి తేక. యాకోబు స్పష్టం చేసినట్లుగా, దేవుడు ఎవరినీ శోధించడు (యాకోబు 1:13). అంతేకాక, దేవుడు తన ప్రజలను శోధనగుండా వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తాడు. “శోధనలో పడిపోకుండా చూడు” లేక “మమ్మును శోధనకు వదిలివెళ్ళకు” అనేది ఇక్కడున్న ఆలోచన. పౌలు చెప్పినట్లు, విశ్వాసులు శోధనలు ఎదుర్కొన్నా, వారు వాటికి లొంగాలనేమీ లేదు. ఎందుకంటే దేవుడు “తప్పించుకొను మార్గము"ను ఏర్పాటు చేస్తాడు (1కొరింథీ 10:13). 

6:14-15 నిజంగా పశ్చాత్తాపపడిన వారిని దేవుడు క్షమిస్తాడు. నిజమైన పశ్చాత్తాపం ఆయన మనుష్యుల... క్షమింపడానికి ఇష్టపడేటట్లు చేస్తుంది. 

6:16-18 వారు తమ ముఖములను వికారము చేసికొందురు అనే మాటలు, ఉపవాస కాలాలలో ముఖాలకు బూడిద రాసుకుని, ముఖాలను వికృతంగా చేసుకునే యూదుల ఆచారాలను సూచిస్తుంది. నిజానికి ఇవి నిజమైన మారుమనస్సును వ్యక్తీకరించేవే కానీ వేషధారులు వాటిని తమ తప్పుడు భక్తికి ముసుగుగా కప్పుకొనేవారు. 

6:19-20 భూమిమీద ధనం విలువ నిలకడ లేనిదని యేసు నొక్కిచెప్పాడు. చిమ్మెట లార్వా, ప్రాచీనులు దాచుకున్న విలువైన వస్త్రాలను త్వరగా నాశనం చేయగలదు. తుప్పు అనే మాట అక్షరార్థంగా “తినివేయడం" అని అర్థమిస్తుంది. అది లోహపు- నాణాలు చెడిపోవడాన్ని లేక విలువైన ఆహారనిల్వలను పాడుచేసే క్రిమికీటకాలను సూచించవచ్చు. అందరం 

6:21 ఒకని హృదయము అది అధికంగా దాచుకునేదానికే చెందుతుంది అని యేసు బోధించాడు. శిష్యుడు తన పూర్ణ హృదయంతో దేవుని ప్రేమించాలి (22:37; ద్వితీ 6:4) కాబట్టి, భౌతిక ఆస్తులు, వస్తువుల కోసమైన ఆశ ఇష్టం విగ్రహారాధనకు మరోరూపమే (కొలస్సీ 3:5). 

6:22-23 యూదుల రచనలలో, మంచి కన్ను దాతృత్వానికి, చెడ్డకన్ను పిసినారి, లోభమున్న వైఖరికి సూచనగా ఉన్నాయి. చెడ్డకన్ను (ధనం గురించిన తప్పుడు దృక్పథం) లోతైన అంతరంగ చీకటికీ, సరైనదానిని చూచి, దానిని
వెంబడించే సామర్థ్యాన్ని తగ్గించే నైతిక గుడ్డితనానికి కారణమౌతుంది. 

6:24 సిరిని విగ్రహంగా చేసుకునే పాపపుధోరణి ప్రజలలో ఉంది. విగ్రహంగా మారిన సిరి, వారిని లొంగదీసుకొని దేవునికి ఒక ప్రత్యామ్నా యంగా మారుతుంది. 

6:26 ఆహారముకంటె ప్రాణము... గొప్పది కాదా అనేది యూదు రబ్బీల వాదనా విధానం. దేవుడు మనకోసం గొప్ప పనులు చేస్తే, చిన్న చిన్న వాటిని కూడా ఇస్తాడు అని ఇది వాదిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా నిన్ను సృష్టించిన దేవుడు (ఉన్నతమైన విషయం) తప్పకుండా నిన్ను పోషిస్తాడు కూడా (తక్కువస్థాయ విషయం).

6:26 యేసు ఇక్కడ తన ముందటి వాదనను తిప్పి, ఒక తక్కువస్థాయి పనిని చేయడానికి ఇష్టపడే దేవుడు (పక్షులను పోషించడం), దానికంటే గొప్ప పనిని (మానవులను పోషించడం) మరింత ఇష్టంగా చేస్తాడు.

6:27 మీలోనెవడు... తన యెత్తు మూరెడెక్కువ చేసుకొనగలడు? అనే మాటలు నిజానికి దీర్ఘాయుషును గూర్చి మాట్లాడుతున్నాయి. చింతపడడం వల్ల మీ జీవితకాలాన్ని పొడిగించుకోలేరు, మీ ఎత్తును పెంచుకోలేరు. 

6:28-30 చింతకు అసలైన కారణాన్ని యేసు బయటపెట్టాడు. అది శిష్యులు అల్ప విశ్వాసులుగా ఉండడమే. అంటే దేవుని శక్తిని గురించిన సందేహం, తన బిడ్డలకు ఆయన అనుగ్రహించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడని నమ్మకపోవడమే. 

6:31-32 వస్తు సంపద కోసమైన వెంపర్లాట, అన్యజనుల చెడిపోయిన ప్రాధాన్యతలను చూపుతుంది. 

6:33 తమ జీవితాలపై దేవుని పరిపాలనకు విలువనిచ్చే శిష్యులు, నీతిని ఆసక్తిగా వెంటాడేవారు, దేవుడు తమ అవసరాలు తీర్చుతాడని నమ్మగలరు. 

6:34 భవిష్యత్తు కోసం ప్రణాళిక వేసుకోవడాన్ని యేసు వద్దనలేదు, కానీ దానికోసం చింతించడాన్ని ఆయన నిషేధించాడు. దాని బదులు, ప్రస్తుతమున్న సవాళ్ళ పై దృష్టిపెట్టమని ఆయన శిష్యులను కోరాడు. 

Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |