Matthew - మత్తయి సువార్త 8 | View All

1. ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచ్చినప్పుడు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను.

2. ఇదిగో కుష్ఠరోగి వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కిప్రభువా, నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవనెను.

3. అందుకాయన చెయ్యి చాపి వాని ముట్టి నాకిష్టమే, నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని చెప్పగా తక్షణమే వాని కుష్టరోగము శుద్ధి యాయెను.

4. అప్పుడు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెప్పకు సుమీ; కాని నీవు వెళ్ళి వారికి సాక్ష్యార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమర్పించుమని వానితో చెప్పెను
లేవీయకాండము 13:49, లేవీయకాండము 14:2, లేవీయకాండము 14:4-32

5. ఆయన కపెర్నహూములో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొద్దకు వచ్చి

6. ప్రభువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో పడియున్నాడని చెప్పి, ఆయనను వేడుకొనెను.

7. యేసు నేను వచ్చి వాని స్వస్థపరచెదనని అతనితో చెప్పగా

8. ఆ శతాధిపతిప్రభువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడను కాను; నీవు మాటమాత్రము సెలవిమ్ము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును.

9. నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతిక్రింద సైనికులున్నారు; నేను ఒకని పొమ్మంటే పోవును, ఒకని రమ్మంటే వచ్చును, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని యుత్తరమిచ్చెను.

10. యేసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి, వెంట వచ్చుచున్నవారిని చూచి ఇశ్రాయేలులో నెవనికైనను నేనింత విశ్వాసమున్నట్టు చూడ లేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

11. అనేకులు తూర్పునుండియు పడమటనుండియు వచ్చి అబ్రాహాముతో కూడను, ఇస్సాకుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజ్యమందు కూర్చుందురు గాని
కీర్తనల గ్రంథము 107:3, యెషయా 59:19, మలాకీ 1:11

12. రాజ్య సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోయబడుదురు; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

13. అంతట యేసుఇక వెళ్ళుము; నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవునుగాకని శతాధిపతితో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే అతనిదాసుడు స్వస్థతనొందెను.

14. తరువాత యేసు పేతురింటిలో ప్రవేశించి, జ్వరముతో పడియున్న అతని అత్తను చూచి

15. ఆమె చెయ్యిముట్టగా జ్వరమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు ఉపచారము చేయసాగెను.

16. సాయంకాలమైనప్పుడు జనులు దయ్యములు పట్టిన అనేకులను ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.

17. ఆయన మాటవలన దయ్యములను వెళ్ళ గొట్టి రోగులనెల్లను స్వస్థపరచెను. అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని ప్రవక్తయైన యెషయాద్వార చెప్పబడినది నెరవేరెను.
యెషయా 53:4

18. యేసు తన యొద్దనున్న జనసమూహమును చూచి అద్దరికి వెళ్ళవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

19. అంతట ఒక శాస్త్రి వచ్చిబోధకుడా నీ వెక్కడికి వెళ్ళినను నీ వెంటవచ్చెద నని ఆయనతో చెప్పెను.

20. అందుకు యేసునక్కలకు బొరియలును ఆకాశపక్షులకు నివాసములును కలవు గాని మనుష్యకుమారునికి తలవాల్చుకొనుటకైనను స్థలములేదని అతనితో చెప్పెను.

21. శిష్యులలో మరియొకడు ప్రభువా, నేను మొదట వెళ్ళి, నా తండ్రిని పాతిపెట్టుటకు నాకు సెలవిమ్మని ఆయనను అడుగగా
1 రాజులు 19:20

22. యేసు అతని చూచినన్ను వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను పాతి పెట్టుకొననిమ్మని చెప్పెను.

23. ఆయన దోనె యెక్కినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆయన వెంట వెళ్లిరి.

24. అంతట సముద్రముమీద తుపాను లేచి నందున ఆ దోనె అలలచేత కప్పబడెను. అప్పుడాయన నిద్రించుచుండగా

25. వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చి ప్రభువా, నశించిపోవుచున్నాము, మమ్మును రక్షించుమని చెప్పి ఆయనను లేపిరి.

26. అందుకాయన అల్పవిశ్వాసులారా, యెందుకు భయపడుచున్నారని వారితో చెప్పి, లేచి గాలిని సముద్రమును గద్దింపగా మిక్కిలి నిమ్మళ మాయెను.

27. ఆ మనుష్యులు ఆశ్చర్యపడి ఈయన ఎట్టి వాడో; ఈయనకు గాలియు సముద్రమును లోబడుచున్నవని చెప్పుకొనిరి.

28. ఆయన అద్దరినున్న గదరేనీయుల దేశము చేరగా దయ్యములు పట్టిన యిద్దరు మనుష్యులు సమాధులలో నుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చిరి. వారు మిగుల ఉగ్రులైనందున ఎవడును ఆ మార్గమున వెళ్లలేక పోయెను.

29. వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మమ్మును బాధించుటకు ఇక్కడికి వచ్చితివా? అని కేకలువేసిరి.
1 రాజులు 17:18

30. వారికి దూరమున గొప్ప పందుల మంద మేయుచుండగా

31. ఆ దయ్యములు నీవు మమ్మును వెళ్ల గొట్టినయెడల ఆ పందుల మందలోనికి పోనిమ్మని ఆయనను వేడుకొనెను.

32. ఆయన వాటిని పొమ్మనగా అవి ఆ మనుష్యులను వదలిపెట్టి ఆ పందుల లోనికి పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు ప్రపాతము నుండి సముద్రములోనికి వడిగా పరుగెత్తికొనిపోయి నీళ్లలో పడిచచ్చెను.

33. వాటిని మేపుచున్నవారు పారిపోయి పట్టణములోనికి వెళ్లి జరిగిన కార్యములన్నియు దయ్యములు పట్టినవారి సంగతియు తెలిపిరి.

34. ఇదిగో ఆ పట్టణస్థులందరు యేసును ఎదుర్కొనవచ్చి ఆయనను చూచి తమ ప్రాంతములను విడిచి పొమ్మని ఆయనను వేడుకొనిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
8:1-2 కుష్ఠరోగము గురించిన గ్రీకుపదం శిలీంధ్ర సంబంధమైన అంటు రోగం (ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్) నుండి హాన్ సైన్ వ్యాధివరకు, అనేకరకాల స్థితులను గూర్చి సూచిస్తుంది. పా.ని. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం కుష్ఠరోగులను సమాజం నుండి వెలివేయాలి (లేవీ 13:45-46). ఈ వ్యక్తి యేసు ముందు మోకరించి, ఆయనను ప్రభువా (గ్రీకు.
"కురియోస్"- హెబ్రీ. "యావే"కు గ్రీకు తర్జుమా) అని పిలవడం ద్వారా యేసును మానవునికంటే ఉన్నతమైనవాడని గుర్తించాడు.యేసు తన స్థితిని బాగుచేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవాడని నమ్మడం, అతని ఆరాధన యేసు దైవత్వాన్ని పూర్తిగా గుర్తించినట్లయింది. పా.ని.లో కేవలం దేవుడు మాత్రమే కుష్ఠరోగులను బాగు చేయగలిగేవాడు కదా (నిర్గమ 4:6-7; సంఖ్యా 12:10-16; 2రాజులు 5:1-15- ముఖ్యంగా వ.7). అతని యోగ్యత, నీకిష్టమైతే అనే మాట స్వస్థపరుస్తామని చెప్పుకునే వారెవరూ అతనిని స్వస్థపరచలేకపోయారు అని సూచిస్తుంది.

8:3 యేసు తరచూ ముట్టుకోవడం ద్వారా స్వస్థపరచినప్పటికీ వ.15; 9:20,25) ఆయన తన మాట ద్వారా, రోగి చాలా దూరంలో ఉండగా కూడా స్వస్థపరచగలడు (8:5-13; 9:6). కుష్ఠరోగిని ముట్టడం అనేది ధైర్యాన్ని, గాఢమైన కనికరాన్ని వ్యక్తపరచడానికి గుర్తుగా ఉంది. ఎందుకంటే కుష్ఠరోగిని ముట్టడం పా.ని. ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నిషిద్ధం (లేవీ 5:3). 

8:4 యాజకుడు పరీక్షించి, - అతడు శుద్దుడని నిర్ణయించాక, స్వస్థత పొందినవాడు యేసు చేసిన అద్భుతాన్ని నిర్ధారించుకోగలడు. 

8:5-6 శతాధిపతి రోమా సైన్యంలో వందమంది సైనికులపై అధికారి. 

8:7-10 ఒక అన్యజనుని ఇంటిలో ప్రవేశించడానికి యేసు సమ్మతించడం శతాధిపతిని ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ఎందుకంటే యూదా ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం యూదులు ఇలా చేయడం నిఘం (అపొ.కా. 10:28). అన్యజనులకు దేవుని కృప, ఆయన విమోచన ప్రణాళికలో వారిని కూడా చేర్చడం అనేది మత్తయి సువార్తలో ఒక ముఖ్యమైన అంశం. తన సేవకుడు వేరే చోట ఉన్నప్పటికీ యేసు అతనిని స్వస్థపరిచే అధికారంగలవాడని శతాధిపతి నమ్మాడు. 

8:11 యేసులో విశ్వాసముంచిన ఎవరికైనా దేవుని రాజ్యం తెరవబడి వుంది. విశ్వసించే అన్యజనులు, గొప్ప యూదా పితరులైన అబ్రాహాము... ఇస్సాకు... యాకోబులతో సమానంగా ఉంటారు.

8:12 రాజ్య సంబంధులు అనే మాట అసలు రాజ్యం ముందుగా వాగ్దానం చేయబడిన యూదులను సూచిస్తుంది. కానీ వారు యేసును తృణీకరించినం దున, తొలగించబడబోతున్నారు. వెలుపటి చీకటి అనే మాటలు ప్రాచీన
యూదుల లేఖనాలలో శిక్షను సూచించే పదాలు. ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు అనేవి నిత్యశిక్ష పొందినవారి బాధను వ్యక్తీకరించే పదాలు.

8:13 యేసులో శతాధిపతి చూపిన విశ్వాసం తెలివైన విధంగా ఉంది. 

8:14 పేతురు అత్తను పేర్కొనడం పేతురుకు వివాహమైందని నిర్ధారిస్తుంది. అపొస్తలులు పెళ్ళిచేసుకుని, వారి పరిచర్యలలో వారి భార్యలను వెంట పెట్టు కుని తీసుకువెళ్ళవచ్చు అనే పౌలు వాదనకు (1కొరింథి 9:5) పేతురు వివాహమే ఆధారం. 

8:15 ఆమె వెంటనే లేచి, వారికి ఉపచారం చేయగలగడం ఆమె తక్షణమే సంపూర్ణ స్వస్థతపొందిందని సూచిస్తుంది. 

8:16 మాటచే దయ్యములను వెళ్ళగొట్టగలిగే యేసు సామర్థ్యం, యూదులలో దయ్యములు వెళ్ళగొట్టే విపరీతమైన తంతుకు భిన్నంగా నిలిచింది. వారు ఉపయోగించే విధానాలలో, అభ్యంతరకరమైన దుర్వాసనలు, లేక దయ్యాలను పట్టుకోవడానికి ముక్కుకు సూత్రాలు ఉండేవి. రోగులనెల్లను యేసు స్వస్థపరచగలగడం, ఎలాంటి రోగమైనా ఆయన స్వస్థత శక్తిని అడ్డుకోలేదని సూచిస్తుంది. 

8:17 ఒకవిధంగా చెప్పాలంటే, యేసు త్యాగపూరిత మరణం పాపంనుండి ఆధ్యాత్మిక ప్రాయశ్చిత్తాన్ని కొనడమే ఆయన శారీరక రోగాలను బాగుచేయ గలగడానికి కారణం. ప్రతి రోగము ఆదాము పాపపు ఎంపిక పర్యవసానమే. సిలువపై పాపానికి తగిన పూర్తి శిక్షను యేసు భరిస్తాడు కాబట్టి యేసు. ఈ పర్యవసానాలను తొలగించగలడు. యెషయా 53:4ను ఇక్కడ అన్వయించడం యేసు మరణాన్ని ఒక ప్రత్యామ్నాయ కార్యం అని మత్తయి అర్థం చేసుకున్నట్లు చూపుతుంది. ఆ ప్రాయశ్చిత్తంలో “మన అతిక్రమములను బట్టి అతడు గాయపరచబడెను” అని, “మన సమాధానార్థమైన శిక్ష” అతని మీద పడెను అని యేసును గూర్చి చెప్పబడింది (యెషయా 53:5-6). 

8:18-20 యేసును వెంబడించడానికి ఇంటిలోని సౌఖ్యాలను త్యాగం చేయాల్సివుంటుంది. యేసు అంతకంటే ఎక్కువ త్యాగానికి అర్హుడు. ఎందు కంటే ఆయన మనుష్యకుమారుడు. ఈ పేరు దానియేలు 7:13-14 నుండి తీసుకున్నాడు. అక్కడ ఆ మాట పరలోకం నుండి వచ్చి విశ్వవ్యాప్తంగా నిత్యరాజ్యాన్ని ఏలే ఒక పాలకునిగూర్చి వివరించింది. ఇది యేసు తనకు తాను ఇచ్చుకున్న ఇష్టమైన సొంత హోదా, అది మత్తయిలో 28 సార్లు ఉపయోగించబడింది.

8:21-22 యేసు అడిగింది ఆధునిక పాఠకులకు కటువుగా అనిపించవచ్చు. ఎందుకంటే నేడు జరిగే సమాధి కార్యక్రమాలు యేసును వెంబడించడానికి కొద్దిసేపు మాత్రమే ఆలస్యమయ్యేటట్లు చేస్తుంది. అయితే ప్రాచీన యూదుల సమాధి కార్యక్రమాలు ఒక సంవత్సరంపాటు సాగేవి. పద్ధతి ప్రకారం సమాధిచేసిన సంవత్సరం తర్వాత పెద్దకుమారునికి సమాధిలో మిగిలిన ఎముకలను తీసుకుని రెండవ సారి సమాధిచేసి పూడ్చాల్సిన బాధ్యత ఉండేది. యూదులలో అనేకులు తల్లిదండ్రులను సన్మానించడం అనేది ముఖ్యమైన ఆజ్ఞగా ఎంచేవారు. ఆ సన్మానించడంలో తల్లిదండ్రులను గౌరవప్రదంగా సమాధిచేయడం ఒక ముఖ్యమైన భాగం. అంటే తనను వెంబడించడం దానికంటే ఎక్కువ ప్రాధాన్యతగలదిగా ఉండాలని యేసు నొక్కి చెప్పాడు. తల్లిదండ్రుల పట్ల బాధ్యతకంటే దేవునిపట్ల బాధ్యత ఎక్కువ (ద్వితీ 13:5-6) కాబట్టి యేసు తన బోధలో ఈ ప్రత్యేక గౌరవాన్ని ఆశించాడు. 

8:23-27 గాలి... సముద్రములపై యేసు అధికారం, ఆయనను సృష్టికర్తగా, ప్రకృతిని పాలించేవానిగా గుర్తించింది. 

8:28 ప్రాచీన మత్తయి సువార్త ప్రతులలో ఈ సంఘటన గదరేనీయుల దేశములో జరిగినట్లు వివరించబడింది. దానికి విరుద్ధంగా, మార్కు లూకాల ప్రాచీన ప్రతులు అది “గెరాసేనుల దేశము"లో జరిగినట్లుగా వర్ణించాయి (మార్కు 5:1; లూకా 8:26). గదర, గెరాస రెండూ అదే ప్రాంతంలో ఉన్నాయి. కాబట్టి పేర్ల మార్పు ఇక్కడ ప్రాముఖ్యం కాదు, అవి బహుశా ప్రతులు ఎత్తి రాయడంలో వచ్చిన తేడావల్ల అయివుంటుంది కానీ సువార్తల మూల ప్రతులలో వ్యత్యాసాన్ని గూర్చి వివాదం ఏమీ లేదు. ఈ ప్రాంతాలు అన్యజనులకు చెందినవి. అక్కడున్న పెద్ద పందుల మంద ఆ విషయాన్ని
సమాధి గుహలు. దయ్యములు పట్టినవారు సమాధుల మధ్య ఉండడం అపవిత్రమైన స్థలాలపట్ల వాటి ఆసక్తిని సూచిస్తుంది. 

8:29 యేసు శిష్యులు ఆయన దేవుని కుమారుడని గుర్తించడానికి ఆలస్యం చేసినప్పటికీ, దయ్యాలు ఆలస్యం చేయలేదు. యేసు బాప్తిస్మం పొందినపుడు మొదటిసారి దేవుని కుమారునిగా తండ్రిచేత గుర్తించబడ్డాడు. (3:17). తరువాత సాతాను యేసు దైవ కుమారత్వాన్ని గుర్తించాడు (4:3,6). ఇప్పుడు దయ్యాలు యేసు గుర్తింపును మరలా చెప్పాయి. దేవుని కుమారుడు అనే మాట కీర్తన 2:7,12 నుండి తీసుకోబడిన మెస్సీయ పేరు (మత్తయి 3:17 నోట్సు చూడండి). తమకు తీర్పు తీర్చి, శిక్ష విధించేవానిగా కూడా యేసును దయ్యములు గుర్తించాయి.


8:30-32 ఆ ఇద్దరు మనుష్యుల జీవితంలో తమ నాశనకరమైన, హింసా త్మక చర్యలను కొనసాగించలేక తమను ఒక పందుల మందలోకి వెళ్ళడానికి అనుమతి కోసం దయ్యాలు అర్థించాయి. ఆ మందంతా బుద్ధిహీనంగా నాశనానికి పరుగెత్తిన దృశ్యంలో వాటి మోసపూరిత, హంతక స్వభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఇది లోకాన్ని చిట్టచివరిగా సాతాను ఏమి చేయాలని కోరుకుంటున్నాడో తెలియజేసే దృశ్యం. 

8:33-34 దగ్గరున్న పట్టణంలోని అన్యజనులు, తమ విగ్రహారాధన, అపవి త్రతకు విరుద్ధంగా యేసు వ్యక్తిగతంగా తమ మందలను నాశనం చేసాడని భావించి విలువైన తమ మిగిలిన మందలుకూడా నాశనమౌతాయని భయపడ్డారు (వ. 28 నోట్సు చూడండి) 


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |