Luke - లూకా సువార్త 21 | View All

1. కానుక పెట్టెలో తమ కానుకలను వేయుచున్న ధనవంతులను ఆయన పారజూచెను.

2. ఒక బీద విధవరాలు రెండు కాసులు అందులో వేయుచుండగా చూచి

3. ఈ బీద విధవరాలు అందరికంటె ఎక్కువ వేసెనని మీతో నిజముగా చెప్పుచున్నాను.

4. వారందరు తమకు కలిగిన సమృద్ధిలోనుండి కానుకలు వేసిరిగాని యీమె తన లేమిలో తనకు కలిగిన జీవనమంతయు వేసెనని వారితో చెప్పెను.

5. కొందరు ఇది అందమైన రాళ్లతోను అర్పితములతోను శృంగారింపబడియున్నదని దేవాలయమును గూర్చి, మాటలాడుచుండగా

6. ఆయన ఈ కట్టడములు మీరు చూచుచున్నారే, వాటిలో రాతిమీద రాయి యుండ కుండ అవి పడద్రోయబడు దినములు వచ్చు చున్నవని చెప్పెను.

7. అప్పుడు వారు బోధకుడా, ఆలాగైతే ఇవి యెప్పుడు జరుగును? ఇవి జరుగబోవు నని సూచన ఏమని ఆయన నడుగగా

8. ఆయన మీరు మోసపోకుండ చూచుకొనుడి. అనేకులు నా పేరట వచ్చినేనే ఆయనననియు, కాలము సమీపించెననియు చెప్పుదురు; మీరు వారి వెంబడిపోకుడి.
దానియేలు 7:22

9. మీరు యుద్ధములను గూర్చియు కలహములను గూర్చియు వినినప్పుడు జడియకుడి; ఇవి మొదట జరుగవలసియున్నవి గాని అంతము వెంటనే రాదని చెప్పెను.
దానియేలు 2:28

10. మరియు ఆయన వారితో ఇట్లనెనుజనముమీదికి జనమును రాజ్యముమీదికి రాజ్యమును లేచును;
2 దినవృత్తాంతములు 15:6, యెషయా 19:2

11. అక్కడక్కడ గొప్ప భూకంపములు కలుగును, తెగుళ్లును కరవు లును తటస్థించును, ఆకాశమునుండి మహా భయోత్పాత ములును గొప్ప సూచనలును పుట్టును.

12. ఇవన్నియు జరుగక మునుపు వారు మిమ్మును బలాత్కారముగా పట్టి, నా నామము నిమిత్తము మిమ్మును రాజులయొద్దకును అధి పతుల యొద్దకును తీసికొనిపోయి, సమాజమందిరములకును చెరసాలలకును అప్పగించి హింసింతురు.

13. ఇది సాక్ష్యా ర్థమై మీకు సంభవించును.

14. కాబట్టి మేమేమి సమాధానము చెప్పుదుమా అని ముందుగా చింతింపకుందుమని మీ మనస్సులో నిశ్చయించుకొనుడి.

15. మీ విరోధులందరు ఎదురాడుటకును, కాదనుటకును వీలుకాని వాక్కును జ్ఞానమును నేను మీకు అనుగ్రహింతును.

16. తలిదండ్రులచేతను సహోదరులచేతను బంధువులచేతను స్నేహితులచేతను మీరు అప్పగింపబడుదురు; వారు మీలో కొందరిని చంపింతురు;

17. నా నామము నిమిత్తము మీరు మనుష్యులందరిచేత ద్వేషింపబడుదురు.

18. గాని మీ తల వెండ్రుకలలో ఒకటైనను నశింపదు.
1 సమూయేలు 14:45

19. మీరు మీ ఓర్పుచేత మీ ప్రాణములను దక్కించుకొందురు.

20. యెరూషలేము దండ్లచేత చుట్టబడుట మీరు చూచునప్పుడు దాని నాశనము సమీపమైయున్నదని తెలిసి కొనుడి.

21. అప్పుడు యూదయలో ఉండువారు కొండలకు పారిపోవలెను; దాని మధ్యనుండువారు వెలుపలికి పోవలెను; పల్లెటూళ్లలోనివారు దానిలో ప్రవేశింప కూడదు.

22. లేఖనములలో వ్రాయబడిన వన్నియు నెర వేరుటకై అవి ప్రతి దండన దినములు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:35, యిర్మియా 46:10, హోషేయ 9:7

23. ఆ దినములలో గర్భిణులకును పాలిచ్చువారికిని శ్రమ. భూమిమీద మిక్కిలి యిబ్బందియు ఈ ప్రజలమీద కోపమును వచ్చును.

24. వారు కత్తివాత కూలుదురు; చెరపట్టబడిన వారై సమస్తమైన అన్యజనముల మధ్యకు పోవుదురు; అన్యజనముల కాలములు సంపూర్ణమగువరకు యెరూష లేము అన్యజనములచేత త్రొక్కబడును.
ఎజ్రా 9:6, కీర్తనల గ్రంథము 79:1, యెషయా 63:18, యిర్మియా 21:7, దానియేలు 9:26, దానియేలు 12:7, జెకర్యా 12:3, యెషయా 24:19, యెహెఙ్కేలు 32:7, యోవేలు 2:30, యోవేలు 2:31

25. మరియు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలును, భూమిమీద సముద్రతరంగముల ఘోషవలన కలవరపడిన జనములకు శ్రమయు కలుగును.
కీర్తనల గ్రంథము 46:2-3, కీర్తనల గ్రంథము 65:7, యెషయా 13:10

26. ఆకాశమందలి శక్తులు కదిలింప బడును గనుక లోకము మీదికి రాబోవుచున్న వాటి విషయమై భయము కలిగి, మనుష్యులు ఎదురుచూచుచు ధైర్యముచెడి కూలుదురు.
యెషయా 34:4, హగ్గయి 2:6, హగ్గయి 2:21

27. అప్పుడు మనుష్యకుమారుడు ప్రభావముతోను మహా మహిమతోను మేఘారూఢుడై వచ్చుట చూతురు.
దానియేలు 7:13

28. ఇవి జరుగ నారంభించినప్పుడు మీరు ధైర్యము తెచ్చుకొని మీ తలలెత్తికొనుడి, మీ విడుదల సమీపించుచున్నదనెను.

29. మరియు ఆయన వారితో ఈ ఉపమానము చెప్పెను అంజూరపు వృక్షమును సమస్త వృక్ష ములను చూడుడి.

30. అవి చిగిరించుటచూచి వసంత కాలమప్పుడే సమీపమాయె నని మీ అంతట మీరు తెలిసి కొందురు గదా?

31. అటువలె మీరు ఈ సంగతులు జరుగుట చూచినప్పుడు దేవుని రాజ్యము సమీపమాయెనని తెలిసికొనుడి.

32. అవన్నియు జరుగువరకు ఈ తరము గతింపదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

33. ఆకాశమును భూమియు గతించును గాని నా మాటలేమాత్రమును గతింపవు.

34. మీ హృదయములు ఒకవేళ తిండివలనను మత్తువలనను ఐహిక విచారములవలనను మందముగా ఉన్నందున ఆ దినము అకస్మాత్తుగా మీ మీదికి ఉరివచ్చినట్టు రాకుండ మీ విషయమై మీరు జాగ్రత్తగా ఉండుడి.

35. ఆ దినము భూమియందంతట నివసించు వారందరిమీదికి అకస్మాత్తుగా వచ్చును.
యెషయా 24:17

36. కాబట్టి మీరు జరుగబోవు వీటినెల్లను తప్పించు కొని, మనుష్యకుమారుని యెదుట నిలువబడుటకు శక్తిగల వారగునట్లు ఎల్లప్పుడును ప్రార్థనచేయుచు మెలకువగా ఉండుడని చెప్పెను.

37. ఆయన ప్రతిదినము పగటియందు దేవాలయములో బోధించుచు రాత్రివేళ ఒలీవలకొండకు వెళ్లుచు కాలము గడుపుచుండెను.

38. ప్రజలందరు ఆయన మాట వినుటకు దేవాలయములో ఆయనయొద్దకు పెందలకడ వచ్చుచుండిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
21:1-4 దేవాలయంలో స్త్రీల ప్రాంగణంలో బోర్లించిన బూరల ఆకారంలో ఉండే 13 కానుక పెట్టెలుండేవి, అక్కడే ప్రార్థన చేసుకునేవాళ్లు. తమ కానుకలను అర్పించేవాళ్లు. ధనవంతులు తాము అర్పిస్తున్న కానుకలను గొప్పగా ప్రదర్శించుకుంటున్నారు. బీద విధవరాలివద్ద ఎక్కువ మొత్తంలో కానుక అర్పించడానికి ధనం లేదు. విధవరాలు వేసిన రెండు కాసులు రాగితో చేసిన నాణేలు (గ్రీకు. లెప్టా). వాటిని మైట్స్ అని పిలుస్తుండేవారు. అవి ఆ కాలంలో యూదుల నాణేలలో అత్యంత తక్కువ విలువగలవి. త్యాగపూరితంగా ఇస్తున్నందుకు యేసు విధవరాలిని అభినందించాడు. 

21:5 క్రీ.పూ. 20 లో మహా హేరోదు దేవాలయాన్ని పునర్నవీకరించడం
మొదలుపెట్టాడు. యేసు సిలువ మరణం తర్వాత సుమారు 30 సంవత్సరాలకు అంటే క్రీ.శ. 63 లో దాని నిర్మాణం పూర్తయింది. పునాది వేయడానికి ఉపయోగించిన రాళ్ళు సుమారు 40 అడుగుల పొడుగు ఉండేవి. ఇతర వస్తువులను బంగారంతో పొదిగారు. 

21:6 రాతిమీద రాయి యుండకుండ... పడద్రోయబడును అని యేసు ప్రకటించాడు. క్రీ.శ. 70 లో దేవాలయాన్నీ యెరూషలేము నగరాన్నీ నేలమట్టం చేసి రోమా సైన్యాలు ఈ ప్రవచనాన్ని నెరవేర్చాయి. దేవాలయపు పెద్ద రాతిబండలను చుట్టునున్న పల్లపు భాగాల్లోకి దొర్లించారు. 

21:7 ఈ వాక్యభాగానికి మత్తయి 24, మార్కు 13 అధ్యాయాలు సమాంతర వాక్యభాగాలు. ఈ రెండు వాక్యభాగాలు ప్రాథమికంగా యుగాంతంపై దృష్టి సారిస్తుండగా లూకా మాత్రం త్వరలో జరగబోయే దేవాలయం- నాశనంపై (ఇవి జరుగబోవునని) దృష్టిపెట్టాడు. అయితే వ.25-28 క్రీస్తు రెండవ రాకడ గురించి మాట్లాడుతున్నాయి. క్రీ.వ. 70 లో దేవాలయ నాశనానికి నడిపించే సంఘటనలు యేసు పునరాగమనానికి నడిపించే సంఘటనలకు ముంగుర్తుగా ఉన్నాయి. 

21:8-10 ప్రస్తుత యుగమంతటిలోనూ అబద్ద మెస్సీయలు రావడం, రెండవ రాకడ సమయాన్ని తెలియజేసే జోస్యాలు (కాలము సమీపించెనని), విస్తారమైన యుద్ధములు జరుగుతూనే ఉంటాయి. అయితే, ఇవి తప్పనిసరిగా జరిగి తీరాలి, అంతమునకు ముందు ఊహించదగిన ఆలస్యంలో ఇవి ఒక భాగం .

21:11 యుగాంతం వరకు చరిత్ర అంతటా భూకంపములు... కరవులు, వివిధ రకాలైన తెగుళ్లు సంభవిస్తూనే ఉంటాయి. ఆకాశము నుండి... గొప్ప సూచనలు అనేవి బహుశా యోవేలు 2:28-32; ప్రక 6:13-14 వచనాల్లో ప్రవచించబడిన విశ్వవ్యాప్తమైన సూచనలను ప్రస్తావిస్తున్నాయి. 

21:12-15 అపొస్తలులు, సువార్తలో వారి తోటి పనివారు సేవలో ఎదుర్కొనే తక్షణ పరిస్థితుల గురించిన చర్చకు ఈ వచనాలు తిరిగి మళ్లాయి. సమాజమందిరములలో యూదుల మూలంగా, అన్యుల (రాజుల... అధికారుల) మూలంగా కలిగే హింసలు క్రీస్తు నిమిత్తం సాక్ష్యమివ్వడానికి
అవకాశాలనిస్తాయి (అపొ.కా. 4,7,22-24,26 అధ్యా. ). వాక్కును జ్ఞానమును నేను మీకు అనుగ్రహింతును అనే మాట 12:11-12 యేసు ఇంతకు ముందు చేసిన వాగ్దానాన్ని తిరిగి చెబుతుంది.

21:16-19 యేసుని మరణం తర్వాత శిష్యులకు సమస్యలు ఎదురవుతాయి. మీకు బాగా దగ్గరైన వాళ్ళచేతనే మీరు అప్పగింపబడుదురు, వారిచేత మీరు ద్వేషింపబడుదురు అని యేసు ముందుగానే హెచ్చరించాడు. శిష్యులు ఆ మాటలను జ్ఞాపకం చేసుకోవడం ద్వారా ఆదరణ పొందుతారు. మీ తలవెండ్రుకలలో ఒకటైనను అనేది వారి ఆధ్యాత్మిక భద్రతకు వర్తిస్తుందని అర్థంచేసుకోవాలి. యేసుక్రీస్తులో ఉన్న ప్రతీ నిజమైన విశ్వాసికీ ఓర్పు అవసరం. ఓర్పు వహించడానికి అంతిమంగా బలాన్ని అనుగ్రహించేది దేవుడే! 21:20-22 యెరూషలేము... దాని నాశనము గురించిన మాటలను బట్టి వ.7లో అడిగిన ప్రశ్నలకు జవాబే ఈ వచనాల సారాంశమని తెలుస్తుంది. దండ్లచేత చుట్టబడుట అనేది దేవాలయం, నగరం నాశనం కాబోతున్నాయని అనడానికి సూచన. “నాశనకరమైన హేయ వస్తువు" గురించి దానియేలు మాట్లాడాడు. (దాని 9:27; 11:31; 12:11). దేవాలయంలోని పరిశుద్ధ స్థలంలో ఇది ఉంచబడుతుంది. మత్తయి 24:15 దీని గురించే ప్రస్తావిస్తుంది. లూకా కేవలం యెరూషలేము నాశనం గురించే మాట్లాడాడు. యెరూషలేము ముట్టడి వేయబడడం అనేది దానికి వ్యతిరేకంగా దేవుడు విధించే ప్రతిదండన కాబట్టి నగరం సైన్యాలచేత చుట్టుముట్ట బడినప్పుడు ఆ నగరవాసులు, ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నవాళ్లు (యూదయ ప్రజలు తమ ప్రాణాలను కాపాడుకోవడానికి పారిపోవాలి.

21:23-24 కోపము అనేది పాపానికి వ్యతిరేకంగా నీతితో కూడిన తీర్పయిన దేవుని ఉగ్రత. క్రీ.శ. 70 లో యెరూషలేము నాశనం చేయబడింది. ఆ సమ యంలో బ్రతికి ఉన్న యూదులు ప్రపంచమంతటా చెదిరిపోయారు. అంతకు కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం బబులోను చెర సమయంలో చెదిరిపోయిన దానికంటే ఎక్కువగా యూదులు ప్రపంచ దేశాలన్నిటిలోకి చెల్లాచెదురై పోయారు. క్రీ.శ. 70 నుండి 20వ శతాబ్దం అర్థభాగం వరకు యెరూషలేమును అన్యజనములు పరిపాలించారు. 20వ శతాబ్దపు మధ్యభాగంలోనే ఇశ్రాయేలు ఒక నూతన రాజ్యంగా అవతరించింది. అన్యజనుల కాలములు అంటే అన్యజనులు సువార్తను హత్తుకునే అనుకూల సమయాలు అని అర్థం. ఈ సమయంలో ఇశ్రాయేలు ఆధ్యాత్మికంగా కఠినపరచబడి, యుగాంతం వరకు అలా కఠినత్వాన్నే కనపరుస్తుంది (రోమా 11:25-27). 

21:25-26 సూర్యచంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలు బహుశా యోవేలు 2:30-31 ను ప్రస్తావిస్తూ ఉండవచ్చు. వీటిని ఇంతకు ముందే ప్రస్తావించారు (లూకా 21:11). ఆకాశంలో జరిగే ఈ సూచనలు ప్రపంచ జనాభాలో గొప్ప ఆందోళనను కలిగిస్తాయి.

21:27 దాని 7:13 లోని ప్రవచనాన్ని ప్రతిధ్వనించే మాటలతో క్రీస్తు రెండవ రాకడ వర్ణించబడింది (మనుష్య కుమారుడు... మహామహిమతో వచ్చుట). ప్రక 1:7లో క్రీస్తు పునరాగమనానికి సంబంధించిన విషయంలో కూడా ఈ వాక్యభాగం ప్రస్తావించబడింది.

21:28-31 ఈ సూచనలు జరుగుతున్నప్పుడు భయపడడానికి బదులు విశ్వాసులు ప్రోత్సహించబడాలి. ఎందుకంటే దేవుని విడుదల ప్రణాళిక నెరవేరుతుందనీ దేవుని రాజ్యము సమీపముగా ఉందనీ ఈ సూచనలు తెలియచేస్తున్నాయి. ఇది చిగిరించుచున్న చెట్లను చూస్తూ, వసంతకాలం తొందర్లోనే రాబోతుందని తెలుసుకోవడం లాంటిది. 

21:32-33 ఈ తరము అంటే యేసు వివరించిన వివిధ సూచనలు, సంఘటనలు ఒక దానివెంట ఒకటి వేగంగా జరిగిపోతున్నప్పుడు సజీవులుగా ఉండే వారిని ప్రస్తావిస్తూ ఉండవచ్చు. "తరం" అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో “కుటుంబం" అనీ, "సంతానం" అని అర్థం కాబట్టి ఇది ప్రత్యేకంగా ఇశ్రాయేలు ప్రజల గురించే ప్రస్తావిస్తుందని కొందరు నమ్ముతారు. ఆకాశమును భూమియు... గాని నా మాటలు గురించి మత్తయి 5:17-18 చూడండి. 

21:34-36 ఆ దినము అనేది క్రీస్తు పునరాగమన సమయాన్ని ప్రస్తావిస్తుంది. లోకానుసారమైన జీవనశైలినీ (తిండి వలనను మత్తు వలనను) లేదా ఐహిక విచారములతో జీవిస్తున్నవారినే క్రీస్తు పునరాగమనం విస్మయపరుస్తుంది. దీనికి సరైన దృక్పథం ప్రార్థనాపూర్వకంగా మెలకువగా ఉండడమే (18:8). ఆ రకమైన సిద్దపాటే మనుష్య కుమారుని యెదుట నిలువబడుటకు సిగ్గుపడకుండా ఉండడానికి విశ్వాసిని సిద్ధం చేస్తుంది. (1యోహాను 2:28 చూడండి). 

21:37-38 పగటియందు... రాత్రివేళ అనేవి శ్రమల వారంలో ప్రతిరోజూ యేసు అనుసరించిన సమయసరణిని సూచిస్తున్నాయి. ఒలీవల కొండ గురించిన ప్రస్తావన ఆయన అప్పగించబడి, బంధించబడిన సందర్భానికి పూర్వప్రదర్శనగా ఉంది (22:39, 47-54), 


Shortcut Links
లూకా - Luke : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |