Acts - అపొ. కార్యములు 1 | View All

1. ఓ థెయొఫిలా, యేసు తాను ఏర్పరచుకొనిన అపొస్తలులకు పరిశుద్ధాత్మద్వారా, ఆజ్ఞాపించిన

2. తరువాత ఆయన పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినమువరకు ఆయన చేయుటకును బోధించుటకును ఆరంభించిన వాటినన్నిటిని గూర్చి నా మొదటి గ్రంథమును రచించితిని.

3. ఆయన శ్రమపడిన తరువాత నలువది దినములవరకు వారి కగపడుచు, దేవుని రాజ్యవిషయములనుగూర్చి బోధించుచు, అనేక ప్రమాణములను చూపి వారికి తన్నుతాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను.

4. ఆయన వారిని కలిసికొని యీలాగు ఆజ్ఞాపించెను మీరు యెరూషలేమునుండి వెళ్లక, నావలన వినిన తండ్రియొక్క వాగ్దానముకొరకు కనిపెట్టుడి;

5. యోహాను నీళ్లతో బాప్తిస్మము ఇచ్చెను గాని కొద్ది దిన ములలోగా మీరు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మము పొందెద రనెను.

6. కాబట్టి వారు కూడివచ్చినప్పుడు ప్రభువా, యీ కాలమందు ఇశ్రాయేలునకు రాజ్యమును మరల అను గ్రహించెదవా? అని ఆయనను అడుగగా ఆయన

7. కాలములను సమయములను తండ్రి తన స్వాధీనమందుంచుకొని యున్నాడు; వాటిని తెలిసికొనుట మీ పనికాదు.

8. అయినను పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదికి వచ్చునప్పుడు మీరు శక్తినొందెదరు గనుక మీరు యెరూషలేములోను, యూదయ సమరయ దేశముల యందంతటను భూదిగంతముల వరకును, నాకు సాక్షులై యుందురని వారితో చెప్పెను

9. ఈ మాటలు చెప్పి, వారు చూచుచుండగా ఆయన ఆరోహణమాయెను, అప్పుడు వారి కన్నులకు కనబడకుండ ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 47:5

10. ఆయన వెళ్లుచుండగా, వారు ఆకాశమువైపు తేరి చూచు చుండిరి. ఇదిగో తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనిన యిద్దరు మనుష్యులు వారియొద్ద నిలిచి

11. గలిలయ మనుష్యులారా, మీరెందుకు నిలిచి ఆకాశమువైపు చూచు చున్నారు? మీయొద్దనుండి పరలోకమునకు చేర్చుకొన బడిన యీ యేసే,ఏ రీతిగా పరలోకమునకు వెళ్లుట మీరు చూచితిరో ఆ రీతిగానే ఆయన తిరిగి వచ్చునని వారితో చెప్పిరి.

12. అప్పుడు వారు ఒలీవల వనమనబడిన కొండనుండి యెరూషలేమునకు తిరిగి వెళ్లిరి. ఆ కొండ యెరూషలేమునకు విశ్రాంతిదినమున నడవదగినంత సమీపమున ఉన్నది,

13. వారు పట్టణములో ప్రవేశించి తాము బస చేయుచుండిన మేడగదిలోనికి ఎక్కిపోయిరి. వారెవరనగా పేతురు, యోహాను, యాకోబు, అంద్రెయ, ఫిలిప్పు, తోమా, బర్తొలొమయి, మత్తయి, అల్ఫయి కుమారుడగు యాకోబు, జెలోతే అనబడిన సీమోను, యాకోబు కుమారుడగు యూదా అను వారు.

14. వీరంద రును, వీరితోకూడ కొందరు స్త్రీలును, యేసు తల్లియైన మరియయు ఆయన సహోదరులును ఏకమనస్సుతో ఎడ తెగక ప్రార్థన చేయుచుండిరి.

15. ఆ కాలమందు ఇంచుమించు నూట ఇరువదిమంది సహోదరులు కూడియుండగా పేతురు వారి మధ్య నిలిచి ఇట్లనెను

16. సహోదరులారా, యేసును పట్టుకొనిన వారికి త్రోవ చూపిన యూదానుగూర్చి పరిశుద్ధాత్మ దావీదుద్వారా పూర్వము పలికిన లేఖనము నెరవేరవలసి యుండెను.
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

17. అతడు మనలో ఒకడుగా ఎంచబడినవాడై యీ పరిచర్యలో పాలుపొందెను.

18. ఈ యూదా ద్రోహమువలన సంపాదించిన రూకల నిచ్చి యొక పొలము కొనెను. అతడు తలక్రిందుగాపడి నడిమికి బద్దలైనందున అతని పేగులన్నియు బయటికి వచ్చెను.

19. ఈ సంగతి యెరూషలేములో కాపురమున్న వారికందరికి తెలియ వచ్చెను గనుక వారి భాషలో ఆ పొలము అకెల్దమ అనబడియున్నది; దానికి రక్తభూమి అని అర్థము. ఇందుకు ప్రమాణముగా

20. అతని యిల్లు పాడైపోవునుగాక దానిలో ఎవడును కాపురముండక పోవునుగాక అతని యుద్యోగము వేరొకడు తీసికొనునుగాక అని కీర్తనల గ్రంథములో వ్రాయబడియున్నది.
కీర్తనల గ్రంథము 69:25, కీర్తనల గ్రంథము 109:8

21. కాబట్టి యోహాను బాప్తిస్మమిచ్చినది మొదలుకొని ప్రభువైన యేసు మనయొద్దనుండి పరమునకు చేర్చుకొనబడిన దినము వరకు,

22. ఆయన మన మధ్య సంచరించుచుండిన కాలమంతయు మనతో కలిసియున్న వీరిలో ఒకడు, మనతో కూడ ఆయన పునరుత్థానమునుగూర్చి సాక్షియై యుండుట ఆవశ్యకమని చెప్పెను.

23. అప్పుడు వారు యూస్తు అను మారుపేరుగల బర్సబ్బా అనబడిన యోసేపు, మత్తీయ అను ఇద్దరిని నిలువబెట్టి

24. ఇట్లని ప్రార్థనచేసిరి అందరి హృదయములను ఎరిగియున్న ప్రభువా,

25. తన చోటికి పోవుటకు యూదా తప్పిపోయి పోగొట్టుకొనిన యీ పరిచర్యలోను అపొస్తలత్వములోను పాలుపొందుటకు వీరిద్దరిలో నీవు ఏర్పరచుకొనినవానిని కనబరచుమనిరి.

26. అంతట వారు వీరినిగూర్చి చీట్లువేయగా మత్తీయ పేరట చీటి వచ్చెను గనుక అతడు పదునొకండుమంది అపొస్తలులతో కూడ లెక్కింపబడెను.
సామెతలు 16:33బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
1:1 దీని ఉపోద్ఘాతం, అపొస్తలుల కార్యములు గ్రంథాన్ని స్పష్టంగా మొదటి గ్రంథముతో, అంటే లూకా సువార్తతో (లూకా 1:1-4) జతచేస్తుంది. కొ.ని. పుస్తకాల క్రమంలో రెండు పుస్తకాలు వేరుగా ఉంచబడినా, ఈ రెండింటినీ పౌలు ప్రయాణాలలో అతనికి తోడుగా ఉన్న లూకా రచించాడు. ఈ రెండు పుస్తకాలు దేనికదే ఒక పూర్తి గ్రంథపు చుట్టను నింపేటంత పెద్దవిగా ఉన్నాయి కాబట్టి అవి మొదట రెండూ కలిసి ఒకే పుస్తకంగా ఉన్నాయనుకోడానికి ఆస్కారం లేదు..
ఉపోద్ఘాతంలో సూచించినట్లు (1:1ని లూకా 1:1-4తో పోల్చండి) అపొస్తలుల కార్యములు గ్రంథం లూకా సువార్త తరువాత రాశాడు. ఈ రెండు గ్రంథాలనూ యేసు జననంతో మొదలయ్యే సుదీర్ఘ వంశావళితో ఆరంభించి, ఆయన జీవితం, మరణం, పునరుత్థానం, ఆరోహణాలదాకా కొనసాగేటట్లుగా లూకా రచించాడు. తరువాత అతడు సంఘం యెరూషలేము నుండి రోమాకు విస్తరించడాన్ని వివరించాడు. రోమాలో విచారణ కోసం పౌలు ఎదురుచూడటంతో అపొస్తలుల కార్యముల గ్రంథం ముగుస్తుంది. మొదటి గ్రంథంలాగా రెండో దానిని కూడా ఫెయొఫిలా అనే వ్యక్తిని ఉద్దేశించి రాశాడు. థెయొఫిలా (గ్రీకు. “దేవుని ప్రేమించువాడు”) అంటే క్రైస్తవులందరికీ సాధారణ ప్రతినిధియైన సాహితీ రూపం అని కొందరు ఊహిస్తారు. కానీ అతడు నిజానికి చరిత్రలో వాస్తవిక వ్యక్తి అయివుండేందుకు అవకాశాలు ఎక్కువ.
లూకా 1:1-4 ఆధారంగా, థెయొఫిలా దేవుణ్ణి అన్వేషించే వ్యక్తి అనీ, లూకా అతనికి క్రైస్తవ్యం గురించి వివరించడానికి ఈ గ్రంథం రాశాడని కొందరు తలుస్తారు. మరికొందరు థెయొఫిలా కొత్తగా మారుమనస్సు పొంది తన నూతన విశ్వాసంలో ఉపదేశం అవసరమైన వ్యక్తి అని భావిస్తారు.
క్రైస్తవ్యపు ఎదుగుదల చుట్టూ ఉన్న సంఘటనల సారాంశాన్ని అందించాలని లూకా భావించిన ఆది సంఘ నాయకుడు అని మరికొందరు సూచిస్తారు. పైన చెప్పినవాటిలో ఏది నిజమైనా, లూకా అపొస్తలుల కార్యములు గ్రంథాన్ని ప్రచురించడం కోసం థెయొఫిల అతనికి అవసరమైన ఆర్థిక వనరులు సమకూర్చి ఉండవచ్చు. పట్టణాల్లో ఉండే 20 శాతం మంది మాత్రమే అక్షరాస్యులై ఉండే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, ప్రాచీన కాలంలో ఒక విస్పష్టమైన గ్రంథ సంస్కృతి ఉంది. ప్రచురించడం అంటే అసలు ప్రతిని చేతి వ్రాత ద్వారా నకలు చేసి ఇతరులకు అందించడానికి సిద్ధపరచేవారు. మొదటి గ్రంథానికి, తరువాత నకలు చేయబడే ఒక్కొక్క ప్రతికి చాలా ఖర్చు అయ్యేది. ఒక్కొక్క ప్రతి ఖర్చు సుమారు నాలుగు రోజుల వేతనమంత ఉండేది. ఫలితంగా ప్రాచీన కాలంలో గ్రంథ ప్రచురణకు ఒక పోషకుడు లేక ఆర్థికంగా సహాయం చేసే వ్యక్తి అవసరం అనేది తప్పనిసరి..

1:2-3 యేసు జీవితం, పరిచర్య నుండి ఆయన ఆరోహణం వరకు తాను రాసిన గ్రంథాన్ని (లూకా సువార్త) పేర్కొంటూ, లూకా అపొస్తలుల కార్యములు గ్రంథాన్ని ఆరంభించాడు. యేసు ఆరోహణానికి ముందు, ఆయన మరణవేదనతో శ్రమపడి తరువాత తన శిష్యులకు తన్నుతాను సజీవునిగా కనుపరచుకొనెను (లూకా 24), తన పునరుత్థానం, ఆరోహణల మధ్య నలువది దినములవరకు తన శిష్యులకు అనేక ప్రమాణములను చూపి యేసు తనను తాను కనుపరచుకొన్నాడు. ఈ కాలమంతా యేసు వారికి దేవుని రాజ్యవిషయములను గురించి బోధించాడు. 

1:4 తండ్రి యొక్క వాగ్దానము, త్వరలో రానున్న పరిశుద్ధాత్మ వరమును సూచిస్తుంది (అధ్యా. 2).

1:5 యోహాను బాప్తిస్మము పాపము నుండి మారుమనస్సు పొందడానికి, శుద్ధి కావడానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. విశ్వాసులకు యేసు ఇచ్చే బాప్తిస్మం దానికంటే చాలా ప్రభావవంతమైనదై, పరిశుద్దాత్మ వారిలో నివసించడంతో కూడినది. 

1:6-7 ఇశ్రాయేలునకు రాజ్యమును మరల అనుగ్రహించుట అనే ఘట్టం కోసం మొదటి శతాబ్దపు యూదులు ఎంతగానో ఎదురు చూశారు. దావీదు కుమారుడు, అతని సింహాసనానికి వారసుడైన మెస్సీయ ఆ రాజ్యమును మరలా తెస్తాడని నమ్మేవారు. యేసు శిష్యులడిగిన తప్పుదారి పట్టించే ప్రశ్న నుండి దృష్టి మరల్చి, తన శిష్యులు ఆ చుట్టుపక్కలా, సుదూర ప్రాంతాల్లో తనకు సాక్షులుగా ఉండాలనే ఆజ్ఞను పునరుద్ఘాటించాడు (మత్తయి 28:19).

1:8 అపొస్తలుల కార్యములు గ్రంథపు ముఖ్యమైన అంశం ఈ వచనంలో చెప్పాడు. పరిశుద్ధాత్మ వారిమీదికి వచ్చినపుడు విశ్వాసులు శక్తినొంది వారు మొదట యెరూషలేములోను తరువాత భూదిగంతముల వరకును...సాక్షులుగా ఉందురని యేసు చెప్పాడు. ఇది ఎలా జరుగుతుందో మూడు విషయాలను గమనించండి. మొదటిది, శక్తినిచ్చేది పరిశుద్దాత్మ దేవుని సన్నిధి. తాను శరీరంతో వారితో కొనసాగలేని కాలంలో (యోహాను 14:16-17 చూడండి) పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వారితో ఎల్లప్పుడూ ఉండడానికి వచ్చే సమయానికి యేసు శిష్యులను సిద్ధపరచాడు. రెండవది, శిష్యుల సాక్ష్యం ద్వారానే సంఘ విస్తరణ, అభివృద్ధి జరగాలి. మొదటినుండీ యేసు క్రీస్తులో తమ విశ్వాసాన్ని చురుకుగా ఇతరులతో పంచుకునే సాక్షిసమూహంగానే సంఘం చూపించబడింది. మూడవది, ఈ సాక్ష్యపు ఫలితం కొలవదగిన, భౌగోళిక అభివృద్దిగా ఉంటుంది. ఈ అభివృద్ధి యెరూషలేములో ఆరంభమై, మిగిలిన యూదయ ప్రాంతాలకు, తరువాత యూదు మతం అంచుల్లోని సమరయ ప్రాంతాలకు, చివరికి నాటి కాలంలో తెలిసి ప్రపంచాన్ని సూచించే "భూదిగంతములకు", బహుశా రోమా సామ్రాజ్యం విస్తరించినంత మట్టుకు దానితోపాటు విస్తరిస్తూనే ఉంటుంది. తరువాతి శతాబ్దాలలో కొత్త దేశాలు, ప్రజలు కనుగొనబడినప్పుడు, నూతనంగా కనుగొన్న “భూదిగంతముల" వరకు తన సాక్ష్యం విస్తరిస్తూ ఉండాలని సంఘం అర్థం చేసుకుంది.

1:9-11 యేసు ఆరోహణం గురించి లూకా తన సువార్తలో క్లుప్తంగా చెప్పాడు. (లూకా 24:51), ఇప్పుడు పూర్తి వృత్తాంతాన్ని ఇస్తున్నాడు. ఒక మేఘము ఆయనను కొనిపోయెను అనే మాటలు, వేరొకచోట మేఘము దేవుని సన్నిధిగా చెప్పిన సందర్భాన్ని (ఉదా. నిర్గమ 13:21-22) జ్ఞాపకం చేస్తుంది. అలా యోహాను 7:33-34లో యేసు చెప్పిన మాటలను నెరవేరుస్తూ, ఆయన తండ్రి ద్వారా స్వీకరించబడ్డాడు. యేసు చివరి సూచనలు, ఆయన పరలోకానికి ఆరోహణం కావడం అనే లూకా సువార్తలోని ముగింపు విషయాలు అపొస్తలుల కార్యముల - గ్రంథములోనికి వ్యాపించి తరవాతి విభాగానికి నడిపిస్తాయి. యెరూషలేము బయట ఉన్న ఒలీవల కొండమీద ఆరోహణం జరిగింది. (అపొ.కా. 1:13). యేసు తిరిగి రావడం కూడా ఆ రీతిగానే - శరీరంతో, కనిపించేటట్లుగా - జరుగుతుంది. 

1:12-13 శిష్యుల జాబితా లూకా 6:14-16 లో కూడా ఇలానే ఉంటుంది. లూకా-అపొ.కా.; మార్కు-మత్తయి. లలో ఇద్దరు శిష్యుల పేర్లు మార్పు మినహాయించి, మార్కు మత్తయిలలో ఉన్న జాబితాలు కూడా ఇలానే ఉంటాయి. జాబితాలలో ఉన్న తేడాలను లెక్కించడం కోసం కావచ్చు, పలువురు శిష్యులకు రెండు పేర్లు ఉన్నాయి (సీమోను/పేతురు; మత్తయి/లేవి; వ.23తో పోల్చండి). లూకా-అపొ.కా. లలో ఉన్న జెలోతీయుడైన సీమోను బహుశా కనానీయుడైన సీమోను కావచ్చు. లూకా - అపొ.కా. లోని యాకోబు కుమారుడైన యూదా బహుశా తద్దయి కావచ్చు. 1:14 కొందరు స్త్రీలలో అపొస్తలుల భార్యలు కూడా ఉండివుండవచ్చు. మార్కు 6:3 ప్రకారం, యేసుకు ఆరుగురు సహోదరులున్నారు. యేసు యాకోబుకు కనిపించాడు (1కొరింథీ 15:7), మిగిలినవారు కూడా ఆయనను చూసి వుండవచ్చు. 

1:15-17 అపొస్తలులకు నాయకుడుగా, వారి పక్షంగా మాట్లాడే ప్రతినిధిగా పేతురు తన పాత్రను తీసుకోవడం ఆరంభించాడు. వ.20లో పేతురు పేర్కొన్న లేఖనం కీర్తన 69:25.

1:18-19 యూదా మరణం గురించి కొ.ని.లోని రెండు వృత్తాంతాల మధ్య తేడాను (ఇక్కడ, మత్తయి 27:3-8లో) మరీ నొక్కి చెప్పనక్కరలేదు. అతడొక అవమానకరమైన మరణం పొందాడనే విషయంలో, అతడు చేసిన ద్రోహకార్యాన్ని బట్టి ఒక పొలముకు పేరు పెట్టారు అనే విషయంలో రెండు వృత్తాంతాలు ఏకీభవిస్తాయి. మత్తయి 27:5లో యూదా ఉరిపెట్టుకొనెను అని ఉంటే, ప్రస్తుత వాక్యభాగంలో అతడు తలక్రిందుగా పడి... పేగులన్నియు బయటికి వచ్చెను అని చెప్తుంది. బహుశా యూదా ఉరిపెట్టుకున్న తర్వాత, అతని శరీరం కుళ్ళి, తాడు నుండి కింద పడి బద్దలైవుంటుంది. 

1:20 వ. 16 చూడండి. 

1:21-23 యూదా స్థానాన్ని తీసుకోబోయే వ్యక్తి యేసు పరిచర్య కాలమంతా (ఆయన బాప్తిస్మము నుండి ఆరోహణం వరకు) శిష్యులతో కలిసియుండాలి. అలా అయితేనే తాను వ్యక్తిగతంగా చూసిన విషయాలను గురించి అతడు మాట్లాడగలడు అనే నిశ్చయత ఉంటుంది. 

1:24-26 యూదాకు బదులుగా దేవుడు ఏర్పరచుకొనిన వానిని స్పష్టంగా చూపించమని శిష్యులు దేవునికి ప్రార్థన చేసిరి. చీట్లు వేయడం అనేది పరిశుద్ధాత్మ అనుగ్రహించబడడానికి ముందున్న కాలంలో నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి అనుమతించబడిన విధానం. తాను ఏర్పరచుకున్న వ్యక్తి ఎంపికయ్యేలా చీట్లు పడేటట్లు సర్వాధికారియైన దేవుడు ఆ ప్రక్రియను పర్యవేక్షించాడు.


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |