Acts - అపొ. కార్యములు 17 | View All

1. వారు అంఫిపొలి, అపొల్లోనియ పట్టణములమీదుగా వెళ్లి థెస్సలొనీకకు వచ్చిరి. అక్కడయూదుల సమాజ మందిరమొకటి యుండెను

2. గనుక పౌలు తన వాడుక చొప్పున సమాజపు వారియొద్దకు వెళ్లిక్రీస్తు శ్రమపడి మృతులలోనుండి లేచుట ఆవశ్యకమనియు,

3. నేను మీకు ప్రచురముచేయు యేసే క్రీస్తయియున్నాడనియు లేఖనములలోనుండి దృష్టాంతములనెత్తి విప్పి చెప్పుచు, వారితో మూడువిశ్రాంతి దినములు తర్కించుచుండెను.

4. వారిలో కొందరును, భక్తిపరులగు గ్రీసుదేశస్థులలో చాలమందియు, ఘనతగల స్త్రీలలో అనేకులును ఒప్పుకొని పౌలుతోను సీలతోను కలిసికొనిరి.

5. అయితే యూదులు మత్సరపడి, పనిపాటులు లేక తిరుగుకొందరు దుష్టులను వెంటబెట్టు కొని గుంపుకూర్చి పట్టణమెల్ల అల్లరిచేయుచు, యాసోను ఇంటిమీదపడి వారిని జనుల సభయెదుటికి తీసికొని వచ్చుటకు యత్నముచేసిరి.

6. అయితే వారు కనబడనందున యాసోనును కొందరు సహోదరులను ఆ పట్టణపు అధికారులయొద్దకు ఈడ్చుకొనిపోయి భూలోకమును తలక్రిందుచేసిన వీరు ఇక్కడికి కూడ వచ్చి యున్నారు; యాసోను వీరిని చేర్చుకొనియున్నాడు.

7. వీరందరు యేసు అను వేరొక రాజున్నాడని చెప్పి, కైసరు చట్టములకు విరోధముగా నడుచుకొనువారు అని కేకలువేసిరి.

8. ఈ మాటలు వినుచున్న జనసమూహమును పట్టణపు అధికారులను కలవరపరచిరి.

9. వారు యాసోనునొద్దను మిగిలినవారియొద్దను జామీను తీసికొని వారిని విడుదల చేసిరి.

10. వెంటనే సహోదరులు రాత్రివేళ పౌలును సీలను బెరయకు పంపించిరి. వారు వచ్చి యూదుల సమాజ మందిరములో ప్రవేశించిరి.

11. వీరు థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు ఆలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి.

12. అందుచేత వారిలో అనేకులును, ఘనతగల గ్రీసుదేశస్థులైన స్త్రీలలోను పురుషులలోను చాలమందియు విశ్వసించిరి.

13. అయితే బెరయలోకూడ పౌలు దేవుని వాక్యము ప్రచురించుచున్నాడని థెస్సలొనీకలో ఉండు యూదులు తెలిసికొని అక్కడికిని వచ్చి జనసమూహములను రేపి కలవరపరచిరి.

14. వెంటనే సహోదరులు పౌలును సముద్రమువరకు వెళ్లుమని పంపిరి; అయితే సీలయు తిమోతియు అక్కడనే నిలిచిపోయిరి.

15. పౌలును సాగనంప వెళ్లినవారు అతనిని ఏథెన్సు పట్టణము వరకు తోడుకొని వచ్చి, సీలయు తిమోతియు సాధ్యమైనంత శీఘ్రముగా అతనియొద్దకు రావలెనని ఆజ్ఞపొంది బయలుదేరి పోయిరి.

16. పౌలు ఏథెన్సులో వారికొరకు కనిపెట్టుకొని యుండగా, ఆ పట్టణము విగ్రహములతో నిండియుండుట చూచినందున అతని ఆత్మ పరితాపము పట్టలేకపోయెను.

17. కాబట్టి సమాజమందిరములలో యూదులతోను, భక్తిపరులైన వారితోను ప్రతిదినమున సంతవీధిలో తన్ను కలిసికొను వారితోను తర్కించుచు వచ్చెను.

18. ఎపికూరీయులలోను స్తోయికులలోను ఉన్న కొందరు జ్ఞానులు అతనితో వాదించిరి. కొందరు ఈ వదరుబోతు చెప్పునది ఏమిటని చెప్పుకొనిరి. అతడు యేసునుగూర్చియు పునురుత్థానమును గూర్చియు ప్రకటించెను గనుక మరికొందరు వీడు అన్య దేవతలను ప్రచురించుచున్నాడని చెప్పుకొనిరి.

19. అంతట వారు అతని వెంటబెట్టుకొని అరేయొపగు అను సభ యొద్దకు తీసికొనిపోయినీవు చేయుచున్న యీ నూతన బోధ యెట్టిదో మేము తెలిసికొనవచ్చునా?

20. కొన్ని క్రొత్త సంగతులు మా చెవులకు వినిపించుచున్నావు గనుక వీటి భావమేమో మేము తెలిసికొన గోరుచున్నామని చెప్పిరి.

21. ఏథెన్సువారందరును అక్కడ నివసించు పరదేశులును ఏదోయొక క్రొత్త సంగతి చెప్పుట యందును వినుటయందును మాత్రమే తమ కాలము గడుపు చుండువారు.

22. పౌలు అరేయొపగు మధ్య నిలిచిచెప్పిన దేమనగా ఏథెన్సువారలారా, మీరు సమస్త విషయములలో అతి దేవతాభక్తిగలవారై యున్నట్టు నాకు కనబడు చున్నది.

23. నేను సంచరించుచు మీ దేవతా ప్రతిమలను చూచుచుండగా ఒక బలిపీఠము నాకు కనబడెను. దాని మీదతెలియబడని దేవునికి అని వ్రాయబడియున్నది. కాబట్టి మీరు తెలియక దేనియందు భక్తికలిగియున్నారో దానినే నేను మీకు ప్రచురపరచుచున్నాను.

24. జగత్తును అందలి సమస్తమును నిర్మించిన దేవుడు తానే ఆకాశమునకును భూమికిని ప్రభువైయున్నందున హస్తకృతములైన ఆలయములలో నివసింపడు.
1 రాజులు 8:27, 2 దినవృత్తాంతములు 6:18, కీర్తనల గ్రంథము 146:6, యెషయా 42:5

25. ఆయన అందరికిని జీవమును ఊపిరిని సమస్తమును దయచేయువాడు గనుక తనకు ఏదైనను కొదువ యున్నట్టు మనుష్యుల చేతులతో సేవింప బడువాడు కాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 50:12, యెషయా 42:5

26. మరియు యావద్భూమిమీద కాపుర ముండుటకు ఆయన యొకనినుండి ప్రతి జాతిమనుష్యులను సృష్టించి, వారు ఒకవేళ దేవునిని తడవులాడి కనుగొందు రేమో యని,
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:8

27. తన్ను వెదకునిమిత్తము నిర్ణయకాలమును వారి నివాసస్థలముయొక్క పొలిమేరలను ఏర్పరచెను. ఆయన మనలో ఎవనికిని దూరముగా ఉండువాడు కాడు.
యెషయా 55:6, యిర్మియా 23:23

28. మనమాయనయందు బ్రదుకుచున్నాము, చలించు చున్నాము, ఉనికి కలిగియున్నాము. అటువలెమన మాయన సంతానమని మీ కవీశ్వరులలో కొందరును చెప్పుచున్నారు.

29. కాబట్టి మనము దేవుని సంతానమైయుండి, మనుష్యుల చమత్కార కల్పనలవలన మల్చబడిన బంగారమునైనను వెండినైనను రాతినైనను దేవత్వము పోలి యున్నదని తలంపకూడదు.
ఆదికాండము 1:27, యెషయా 40:18-20, యెషయా 44:10-17

30. ఆ అజ్ఞానకాలములను దేవుడు చూచి చూడనట్టుగా ఉండెను; ఇప్పుడైతే అంతటను అందరును మారుమనస్సు పొందవలెనని మనుష్యులకు ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు.

31. ఎందుకనగా తాను నియమించిన మనుష్యునిచేత నీతి ననుసరించి భూలోకమునకు తీర్పుతీర్చ బోయెడి యొక దినమును నిర్ణయించి యున్నాడు. మృతులలోనుండి ఆయనను లేపినందున దీని నమ్ముటకు అందరికిని ఆధారము కలుగజేసియున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 9:8, కీర్తనల గ్రంథము 72:2-4, కీర్తనల గ్రంథము 96:13, కీర్తనల గ్రంథము 98:9, యెషయా 2:4

32. మృతుల పునరుత్థానమునుగూర్చి వారు వినినప్పుడు కొందరు అపహాస్యముచేసిరి; మరికొందరుదీనిగూర్చి నీవు చెప్పునది ఇంకొకసారి విందుమని చెప్పిరి.

33. ఆలాగుండగా పౌలు వారి మధ్యనుండి వెళ్లిపోయెను.

34. అయితే కొందరు మనుష్యులు అతని హత్తుకొని విశ్వసించిరి. వారిలో అరేయొపగీతుడైన దియొనూసియు, దమరి అను ఒక స్త్రీయు, వీరితోకూడ మరికొందరునుండిరి.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
17:1 ఈ రెండవ మిషనరీ యాత్రలో అతి పెద్ద మజిలీ థెస్సలోనిక. ఇక్కడ కూడా పౌలు స్థానిక సమాజమందిరమును దర్శించడం మొదలు పెట్టాడు. అతడు మూడు వారాలపాటు అలా చేసాడు (వ.2).

17:2-3 పౌలు సమాజ మందిరాలకు వెళ్ళినపుడు ఏమి చేసేవాడో ఈ వచనాలు మనకు తెలియజేస్తాయి. అతడు లేఖనములలో నుండి యేసును క్రీస్తుగా గుర్తిస్తూ, ఆయన మరణ, పునరుత్థానాల ఆవశ్యకతను వివరిస్తూ తర్కించుచుండెను. యూదులలో పా.ని.ను దేవుని వాక్యంగా గౌరవించేవారికి, తన వాదనలకు లేఖనాలను ఆధారంగా చూపాడు. 

17:4-5 భక్తిపరులగు గ్రీసుదేశస్తులలో చాలమందియు, ఘనతగల స్త్రీలలో అనేకులు ఒప్పుకోవడం, విశ్వసించని యూదులలో మత్సరానికి కారణమైంది. పౌలు ఇంతకు ముందు వ్యతిరేకతను ఎదుర్కొన్నాడు, కానీ ఇది పనిపాటులు లేక తిరుగు కొందరు దుష్టులతో కలసి కుట్రపూరితంగా రచించిన పథకం. యాసోను బహుశా థెస్సలోనీకయులలో నుండి విశ్వాసి అయ్యుండవచ్చు. అతడు పౌలును తన ఇంటిలోనికి ఆహ్వానించి(వ.7)నందువల్ల ఆ గుంపు అతని ఇంటిమీద దాడి చేశారు. 

17:6 భూలోకమును తలక్రిందు చేసిన వీరు అనే మాటలు, రోమా సామ్రాజ్యమంతటా అల్లరులు జరగడానికి కారణమైన యూదు జాతీయవాదులుగా క్రైస్తవులను గూర్చి పొరపాటుపడ్డారని సూచిస్తున్నాయి. అయితే ఆ మాటలు క్రైస్తవ సందేశానికి వ్యతిరేకంగా, పట్టణం వెంబడి పట్టణంలో చెలరేగిన అలజడులను గూర్చి అతిశయోక్తిగా చెప్పబడిన మాటలు కావచ్చు. 

17:7 కైసరు కాక వేరే రాజు ఉన్నాడని ప్రకటించడం రోమా సామ్రాజ్యంలో తీవ్ర నేరం. పిలాతు ముందు యేసును శిక్షించడానికి కూడా ఇదే తప్పుడు ఆరోపణను ఉపయోగించారు (లూకా 23:2). 

17:8-9 యాసోను నుండి జామీను తీసుకోవడం అంటే పట్టణంలో శాంతి నెలకొల్పేటందుకు పౌలు, సీలలను పంపివేయడానికి అతడు మాట ఇవ్వడం కావచ్చు (1థెస్స 2:14-18 తో పోల్చండి).


17:10 బహుశా వారు వెళ్ళిపోవడం రహస్యంగా ఉంచే నిమిత్తం, పౌలు, సీలలను రాత్రివేళ పట్టణం నుండి పంపివేశారు. ఇప్పటినుండైనా జాగ్రత్తగా ఉండాలని నిర్ణయించుకోకుండా, వారు బెరయకు వెళ్ళి, నేరుగా యూదుల సమాజ మందిరములో ప్రవేశించారు. ఇక్కడ కూడా వారికి శ్రమలు తప్పవా? 
17:11 బెరయలోనివారు శిష్యులకుండాల్సిన ఆదర్శవైఖరికి మాదిరిగా నిలిచారు. వారు మరింత ఘనులై, లేఖనాల బోధను స్వీకరించారు. బోధలు సత్యమా కాదా అని చూడడానికి వారు ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి. 17:12 గ్రీసుదేశస్థులైన స్త్రీలు, పురుషులు విశ్వాసంలోనికి రావడం, సువార్త సందేశపు సార్వత్రికతను మరలా సూచిస్తుంది. 

17:13 క్రీస్తు ఆహ్వానానికి ఎల్లలు లేనట్లుగానే (యూదులు, అన్యజనులు కూడా ఆయనను వెంబడించారు), క్రీస్తుకు వ్యతిరేకత రావడానికి కూడా ఎల్లలు లేవు. థెస్సలోనికయలోని ఆందోళనకారులు బెరయలో విశ్వాసం వర్ధిల్లడానికి ఇష్టపడలేదు. కాబట్టి వారు సువార్తికులను అడ్డుకునే ఉద్దేశంతో అక్కడికిని వచ్చారు. 

17:14 పౌలు ఏథెన్సుకు ప్రయాణం చేశాడు. సీల, తిమోతిలు వ్యతిరేకతను ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటూ బెరయలో ఉండిపోయారు. క్రైస్తవ సందేశం పట్ల యూదుల వ్యతిరేకతకు పౌలు కేంద్రబిందువుగా మారాడని ఇది సూచిస్తున్నట్లు కనబడుతుంది. 

17:15 బెరయ నుండి ఏథెన్సు 195 మైళ్ళ (314 కి.మీ)దూరంలో ఉంది. 

17:16 బెరయ నుండి సీల, తిమోతి వస్తారని ఎదురుచూస్తూ, పౌలు ఏథెన్సులో ఉండి అక్కడి పరిస్థితులను సమీపంగా గమనించాడు. అది విగ్రహములతో నిండియుండుట అతడు చూచాడు. ఏథెన్సు పట్టణం, అనేక అద్భుతమైన కట్టడాలు, అనేకమైన అన్యుల పూజలకు సంబంధించిన ఇతర స్మారక చిహ్నాలతో (ఉదా: పార్తెనన్) నిండిన సుందరమైన పట్టణం. అంతేకాక ఆ పట్టణం తర్కం, తత్వం, మత చర్చలకు కేంద్రంలాంటిది కూడా. ఇదంతా ఏకైక సత్యదేవున్ని, ఆయన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును ఎరిగినవాడుగా పౌలు ఆత్మ పరితాపము పట్టలేకపోయెను. 

17:17 పౌలు తన వాడుకను అనుసరించి సమాజమందిరములలో... తర్కించుచు వచ్చెను. కానీ యూదులతో సమస్యలు రాకముందే సువార్తను సంతవీధికి తీసుకుపోయి, అక్కడున్నది ఎవరైనా, అంటే తత్వవేత్తలు, వాక్చాతుర్యం గలవారు, బోధకులతో సహా అందరికీ సువార్తను అందిస్తూ తన శ్రోతల సంఖ్యను పెంచుకున్నాడు. 

17:18 ఎపికూరీయులు, నోయికుల లోని కొందరు జ్ఞానులు అనబడినవారు ప్రసిద్ధమైన రెండు వేర్వేరు సిద్ధాంతాలకు చెందిన ఆలోచనాపరులైన తత్వవేత్తలు. ఒకడు కోరికలు, నాశనం చేసే భావోద్వేగాలు లేని, ధ్యానపూర్వకమైన, ప్రశాంత జీవితాన్ని జీవించాలని ఎపికూరీయులు బోధించేవారు. వారు దేవతల ఉనికిని నిరాకరించరు గాని వారు మానవులకు భిన్నమైనవారని నమ్మేవారు. నోయికులు బహుదేవతారాధకులై, దైవిక సూత్రాలు ప్రతిచోటా కనుగొనవచ్చని, మానవులు సద్గుణ జీవితాన్ని సాధించడానికి తమలో ఉన్న దైవిక సూత్రానికి అనుగుణంగా వివేకంతో జీవించాలని నమ్మేవారు. ఎపీకూరీయులు, నోయికులు అనేకమంది అనుచరులను కలిగి ఉన్నారు. వారు పట్టణంలోని వేర్వేరు స్థలాలలో సమావేశమై, ఆనాటి ప్రధాన సమస్యలను గురించి చర్చించేవారు. వారి అహంకారంలో, కొందరు పౌలును వదరుబోతుగా చిత్రించారు. నిజానికి ఈ పదం చౌకబారు జ్ఞానం గలవాడు అనే భావం గలది. 

17:19-21 "అరేయొపగు" అనేది ఏథెన్సులో సంతవీధి ఎదురుగా ఉన్న ఒక రాతికొండ. అరేయొపగు అనే మాట నిజానికి, ఆ కొండమీద కలుసుకునే పాలకులను ఉద్దేశించి కూడా ఉపయోగించేవారు. హెల్లెనీయుల కాలంలో వారు "అగోరా" లేక సంతవీధిలో సమావేశమయ్యేవారు. ఇక్కడ ఉన్న
గ్రీకు అస్పష్టంగా ఉంది. కాబట్టి పౌలు ఆ కొండమీద నుండి ప్రసంగం చేసివుంటాడు లేక ఈ ఏథెన్సు పాలకుల ముందుకు, వేరొకచోటకు పౌలు వెళ్ళివుంటాడు. "అరేయొపగు" అంటే “అరెస్ కొండ” అని అర్థం. గ్రీకు యుద్ధ దేవత అరెస్,
రోమీయుల దేవతయైన అంగారకునితో సమానం. అందువల్ల ఈ ప్రదేశాన్ని అంగారక కొండ (మార్స్ హిల్) అని కూడా పిలుస్తారు.

17:22-31 ఇది అపొ.కా. గ్రంథంలో పౌలు చేసిన మూడవ చివరి మిషనరీ ప్రసంగం. ఏథెన్సు వాసుల మతాభిమానాన్ని పొగడుతూ, దేవుని గుణలక్షణాల స్వభావం నుండి గమనించిన అంశాలను ప్రస్తావించి, వారి కవుల తలంపులను ఉదహరిస్తూ, మానవులు దేవుని గుర్తించి, ఆయన మృతులలో నుండి లేపిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా నీతిననుసరించి భూలోకమునకు తీర్పు తీర్చబోయెడి యొకదినము కోసం సిద్ధపడడానికి మారుమనస్సు పొందాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పాడు.

17:22-23 ఏథెన్సువాసుల మూఢనమ్మకానికి ఉదాహరణగా తెలియబడని దేవునికి అని వారు కట్టిన బలిపీఠమును పౌలు గుర్తించాడు. అలా రాసిన శిలాఫలకం ఏదీ దొరకలేదు, కానీ అలాంటి బలిపీఠం ఒకటి ఉండి ఉంటుంది అనడం ఆశ్చర్యం ఏమీ కాదు. ప్రజల భక్తిలో తనను పట్టించుకోలేదు అని ఏ దేవుడూ అనుకోకుండా (లేక వారికి కోపం రేపకుండా) ఉండడానికి అలాంటి బలిపీఠం ఒకటి వారు కట్టివుంటారనడంలో ఆశ్చర్యమేమీ లేదు. 

17:24-29 పౌలు ప్రకృతిని ఆధారం చేసుకొని చేసిన వాదనలో ప్రాథమిక సహజ వేదాంతం (సృష్టిని ఆధారం చేసుకుని దేవుని ఉనికిని స్థాపించే వేదాంతం) ఉంది: దేవుడు సర్వమును సృజించినవాడు; దేవుడు మానవలోకానికి వెలుపల ఉన్నవాడు (మానవాతీతుడు), దేవుడు ఏ మానవునికి లెక్క(జవాబు) చెప్పనక్కర లేనివాడు; దేవుడు సమస్త ప్రజలపై సర్వాధికారిని సృష్టికర్తయైన దేవుడు పరిమాణ పరిధులకు అతీతుడై, తన సృష్టికి భిన్నమైనవాడు. 

17:27 ఒక వ్యక్తి స్వయంగా దేవుని వెదకడం ద్వారా రక్షణ పొందగలడని పౌలుకు నమ్మకం లేదు. (వ.30), కానీ దేవుడు ప్రతి వ్యక్తికి సమీపంగా ఉన్నాడనీ, జనులు తమ జ్ఞానంతోను, ప్రకృతిని గమనించడం ద్వారానూ దేవుడు ఎవరు అనే మూలాధార జ్ఞానాన్ని సాధించగలరనీ అతడు నమ్మాడు. సంపూర్ణ అవగాహన, రక్షణ కోసం దేవుని ప్రత్యేక ప్రత్యక్షత అవసరం ( రోమా 10:14-15 నోట్సు చూడండి). 

17:28 ఆ తత్వవేత్తలు గుర్తించేటట్లుగా మనమాయన సంతానము అని గ్రీకు కవి అరాటస్ చెప్పిన మాటలను పౌలు ఎత్తిచూపాడు. ఇతడు క్రీ.పూ. 315–240 మధ్య జీవించాడు. 

17:30-31 సృష్టిని ఆధారం చేసుకుని దేవుని ఉనికిని గురించి వివరించడం ఆరంభించి, అంత్యకాల సంగతుల దృక్కోణాన్ని పరిచయం చేస్తూ పౌలు తన వాదాన్ని కొనసాగించాడు. ఆ అజ్ఞాన కాలములను దేవుడు చూచిచూడనట్టుగా ఉండెను, కానీ ఇప్పుడైతే మానవులంతా తమ చెడుమార్గములను గుర్తించి మారుమనస్సు పొందాలని ఆజ్ఞాపించుచున్నాడు. దేవుడు మృతులలో నుండి లేపిన యేసు స్థాపించిన నీతిని బట్టి, లోకము లెక్క అప్పగించవలసిన తీర్పు రోజును ఆయన నిర్ణయించాడు.

17:32-33 శరీర పునరుత్థానము సాధ్యమౌతుందని ఎపికూరియులు గాని లేక పోయికులు గాని నమ్మేవారు. కారు. నోయికులు మాత్రం శరీర మరణం తర్వాత మానవ ఆత్మ ఉనికి కొనసాగుతుందని నమ్మేవారు. ఏదేమైనా శరీర పునరుత్థానాన్ని గురించి పౌలు ప్రసంగం అపహాస్యము మాత్రమే కాక కొందరిలో కొంతమేర ఆసక్తిని కూడా రేపింది.

17:34 ఏథెన్సులో పౌలు పరిచర్య ప్రయత్నాలు ఇతర ప్రదేశాలలో ఉన్నంత ఫలభరితంగా లేవని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే అక్కడ అతడు సంఘాన్ని స్థాపించలేదు. కానీ మారిన ప్రజల సంఖ్య బాగానే ఉంది. వారిలో అరెయొపగు సభ్యుడుగా ప్రముఖ వ్యక్తియైన దియొనూసియు ఒకడు. లూకా ప్రత్యేకంగా పేరును ప్రస్తావించిన దమరి అనే స్త్రీ కూడా ప్రముఖ వ్యక్తియై వుంటుంది. (వ.4-5). అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు మారనంత మాత్రాన్న లేక సంఘం స్థాపించబడనంత మాత్రాన్న నిరాశ చెందాల్సిన పని లేదు. మార్పు చెందిన ఆ కొద్దిమందికి నాయకత్వం వహిస్తూ ప్రభువు సహవాసంలో వారిని నడిపించగలిగితే వారి ద్వారా దేవుడు తన పరిచర్యను కొనసాగిస్తాడు. 


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |