Acts - అపొ. కార్యములు 25 | View All

1. ఫేస్తు ఆ దేశాధికారమునకు వచ్చిన మూడు దినములకు కైసరయనుండి యెరూషలేమునకు వెళ్లెను.

2. అప్పుడు ప్రధానయాజకులును యూదులలో ముఖ్యులును పౌలుమీద తాము తెచ్చిన ఫిర్యాదు సంగతి అతనికి తెలియజేసిరి.

3. మరియు త్రోవలో అతనిని చంపుటకు పొంచియుండి మీరు దయచేసి అతనిని యెరూషలేమునకు పిలువనంపించుడని అతనినిగూర్చి ఫేస్తు నొద్ద మనవి చేసిరి.

4. అందుకు ఫేస్తుపౌలు కైసరయలో కావలిలో ఉన్నాడు; నేను శీఘ్రముగా అక్కడికి వెళ్ల బోవుచున్నాను

5. గనుక మీలో సమర్థులైనవారు నాతో కూడ వచ్చి ఆ మనుష్యునియందు తప్పిదమేదైన ఉంటే అతనిమీద మోపవచ్చునని ఉత్తరమిచ్చెను.

6. అతడు వారియొద్ద ఎనిమిది, పది దినములు గడిపి కైసరయకు వెళ్లి మరునాడు న్యాయపీఠముమీద కూర్చుండి పౌలును తీసికొని రమ్మని ఆజ్ఞాపించెను.

7. పౌలు వచ్చినప్పుడు యెరూషలేమునుండి వచ్చిన యూదులు అతని చుట్టు నిలిచి, భారమైన నేరములనేకముల మోపిరి గాని వాటిని ఋజువు చేయలేక పోయిరి.

8. అందుకు పౌలుయూదుల ధర్మశాస్త్రమును గూర్చి గాని దేవాలయమును గూర్చి గాని, కైసరును గూర్చి గాని నేనెంతమాత్రమును తప్పిదము చేయలేదని సమాధానము చెప్పెను.

9. అయితే ఫేస్తు యూదులచేత మంచివాడనిపించు కొనవలెనని యెరూషలేమునకు వచ్చి అక్కడ నా యెదుట ఈ సంగతులనుగూర్చి విమర్శింపబడుట నీకిష్టమా అని పౌలును అడిగెను.

10. అందుకు పౌలు కైసరు న్యాయపీఠము ఎదుట నిలువబడి యున్నాను; నేను విమర్శింపబడవలసిన స్థలమిదే, యూదులకు నేను అన్యాయమేమియు చేయలేదని తమరికి బాగుగా తెలియును.

11. నేను న్యాయము తప్పి మరణమునకు తగినదేదైనను చేసినయెడల మరణమునకు వెనుకతీయను; వీరు నామీద మోపుచున్న నేరములలో ఏదియు నిజముకాని యెడల నన్ను వారికి అప్పగించుటకు ఎవరితరముకాదు; కైసరు ఎదుటనే చెప్పుకొందుననెను.

12. అప్పుడు ఫేస్తు తన సభవారితో ఆలోచనచేసిన తరువాత కైసరు ఎదుట చెప్పుకొందునంటివే కైసరునొద్దకే పోవుదువని ఉత్తరమిచ్చెను.

13. కొన్ని దినములైన తరువాత రాజైన అగ్రిప్పయు బెర్నీకేయు ఫేస్తు దర్శనము చేసికొనుటకు కైసరయకు వచ్చిరి.

14. వారక్కడ అనేకదినములుండగా, ఫేస్తు పౌలు సంగతి రాజుకు తెలియజెప్పెను; ఏమనగా ఫేలిక్సు విడిచిపెట్టిపోయిన యొక ఖైదీ యున్నాడు.

15. నేను యెరూషలేములో ఉన్నప్పుడు ప్రధానయాజకులును యూదుల పెద్దలును అతనిమీద తెచ్చిన ఫిర్యాదు తెలిపి అతనికి శిక్ష విధింపవలెనని వేడుకొనిరి.

16. అందుకు నేను నేరము మోపబడివవాడు నేరము మోపినవారికి ముఖా ముఖిగా వచ్చి, తనమీద మోపబడిన నేరమునుగూర్చి సమాధానము చెప్పుకొనుటకు అవకాశమియ్యకమునుపు ఏ మనుష్యునినైనను అప్పగించుట రోమీయుల ఆచారము కాదని ఉత్తరమిచ్చితిని.

17. కాబట్టి వారిక్కడికి కూడి వచ్చినప్పుడు నేను ఆలస్యమేమియు చేయక, మరునాడు న్యాయ పీఠముమీద కూర్చుండి ఆ మనుష్యుని తీసికొని రమ్మని ఆజ్ఞాపించితిని.

18. నేరము మోపినవారు నిలిచినప్పుడు, నేననుకొనిన నేరములలో ఒకటియైనను అతని మీద మోపినవారు కారు.

19. అయితే తమ మతమును గూర్చియు, చనిపోయిన యేసు అను ఒకనిగూర్చియు ఇతనితో వారికి కొన్ని వివాదములున్నట్టు కనబడెను;

20. ఆ యేసు బ్రదికియున్నాడని పౌలు చెప్పెను. నేనట్టి వాదముల విషయమై యేలాగున విచారింపవలెనోయేమియు తోచక, యెరూషలేమునకు వెళ్లి అక్కడ వీటినిగూర్చి విమర్శింప బడుటకు అతని కిష్టమవునేమో అని అడిగితిని.

21. అయితే పౌలు, చక్రవర్తి విమర్శకు తన్ను నిలిపి యుంచవలెనని చెప్పుకొనినందున నేనతనిని కైసరునొద్దకు పంపించు వరకు నిలిపియుంచవ లెనని ఆజ్ఞాపించితిననెను.

22. అందుకు అగ్రిప్ప ఆ మనుష్యుడు చెప్పుకొనునది నేనును వినగోరు చున్నానని ఫేస్తుతో అనగా అతడురేపు వినవచ్చునని చెప్పెను.

23. కాబట్టి మరునాడు అగ్రిప్పయు బెర్నీకేయు మిక్కిలి ఆడంబరముతో వచ్చి, సహస్రాధిపతులతోను పట్టణ మందలి ప్రముఖులతోను అధికారమందిరములో ప్రవేశించిన తరువాత ఫేస్తు ఆజ్ఞనియ్యగా పౌలు తేబడెను.

24. అప్పుడు ఫేస్తు అగ్రిప్పరాజా, యిక్కడ మాతో ఉన్న సమస్తజనులారా, మీరు ఈ మనుష్యుని చూచుచున్నారు. యెరూషలేములోను ఇక్కడను యూదులందరు వీడు ఇక బ్రదుక తగడని కేకలు వేయుచు అతనిమీద నాతో మనవి చేసికొనిరి.

25. ఇతడు మరణమునకు తగినది ఏమియు చేయలేదని నేను గ్రహించి, యితడు చక్రవర్తియెదుట చెప్పుకొందునని అనినందున ఇతని పంప నిశ్చయించి యున్నాను.

26. ఇతనిగూర్చి మన యేలినవారి పేర వ్రాయుటకు నాకు నిశ్చయమైనది ఏమియు కనబడలేదు గనుక విచారణయైన తరువాత వ్రాయుటకు ఏమైనను నాకు దొరకవచ్చునని మీ అందరియెదుటికిని, అగ్రిప్పరాజా, ముఖ్యముగా మీ యెదుటికిని, ఇతని రప్పించి యున్నాను.

27. ఖయిదీమీద మోపబడిన నేరములను వివరింపకుండ అతని పంపుట యుక్తముకాదని నాకు తోచు చున్నదని చెప్పెను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
25:1-3 కొత్త గవర్నరు ఫేస్తు, బహుశా తన పరిధిలోని అతి ముఖ్యమైన యూదుల పట్టణాన్ని చూడడానికి, కైసరయలోని తన అధికార మందిరం నుండి యెరూషలేముకు వెళ్ళాడు. పౌలు విషయంలో అతని అవగాహన లేమిని ఉపయోగించుకొని, పౌలును యెరూషలేముకు తీసుకువచ్చేలా చెయ్యాలని యూదుల నాయకులు ప్రయత్నించారు. అలా తెస్తే త్రోవలో అతని చంపుటకు ప్రణాళిక చేద్దామని వారి ఉద్దేశం. 

25:4-5 ఫేస్తు తన ముందున్న ఫొలిక్సుకన్నా, తన వెనుకవచ్చిన అల్బెనస్ కన్నా మరింత యథార్థవంతుడు, సమర్థుడుగా పేరు గాంచాడు. అయినప్పటికీ శాంతిభద్రతలు పరిరక్షించడానికి ఫేస్తు స్థానిక అధికారుల సహాయంపై ఆధారపడాల్సిందే. కాబట్టి యూదుల మనవిని అంగీకరిస్తాడనే అతని గురించి మనం ఆశించాలి. 

25:6-8 కైసరు విషయంలో గాని లేక యూదుల ధర్మశాస్త్ర విషయంలో గాని నేరం చేయని పౌలు, క్రైస్తవ్యాన్ని రూపుమాపడానికి ప్రయత్నిస్తున్న వారికి బాధితుడయ్యాడు.

25:9-11 తనను చంపడానికి జరుగుతున్న ప్రయత్నాన్ని గుర్తించి, రోమా పౌరునిగా కైసరు ఎదుటనే చెప్పుకొందును అని తనకున్న హక్కును ఉపయోగించుకుని యెరూషలేము వెళ్ళకుండా పౌలు తప్పించుకున్నాడు. ఈ విధమైన విన్నపాలు స్థానిక అధిపతులు అనుమతించరు, కానీ ఫేస్తు ఈ విచారణను వేరొక ప్రాంతానికి బదలాయించి, యూదులను సంతోషపెట్టాలనే ఒత్తిడి నుండి బయటపడడానికి ఇష్టపడ్డాడు (26:32 నోట్సు చూడండి). 

25:12 సభ కేవలం స్థానిక సలహామండలి మాత్రమే కానీ వారిలో రోమా చట్టంలో నిష్ణాతుడైన ఒకడు ఉండివుండవచ్చు. పౌలు విన్నపాన్ని ఫేస్తు అంగీకరించవల్సి వచ్చిందా అనేదాని విషయమై పండితులు ఏకీభవించరు. 

25:13 రెండవ హేరోదు అగ్రిప్ప, తన సోదరియైన బెర్నీకే (అతడు ఆమెను పెండ్లి చేసుకున్నాడనే చరిత్ర కలిగినవాడు)తో పాటు కైసరయ వచ్చాడు. ఈ హేరోదు హేరోదీయ పాలకులలో చివరివాడు. ఫేస్తు పౌలును గురించిన వివాదంలోనికి హేరోదును తేవడమనే తెలివితక్కువ పనిచేశాడు. ఎందుకంటే హేరోదుకు దేవాలయాన్ని గురించిన బాధ్యత, యూదులకు ప్రధాన యాజకుని నియమించే బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి పౌలు దేవాలయాన్ని అపవిత్రపరచాడు అనే ఆరోపణలపై అతనికి ఆసక్తి ఉంది. 

25:14-19 ఫేస్తు తనను తాను సాధ్యమైనంత మంచివాడుగా చూపించుకున్నాడు. తిరుగుబాటు చేయడం, విప్లవానికి కారకుడు కావడం వంటి తీవ్రమైన ఆరోపణలను అతడు ఆశించాడు. కానీ మరణించి, ఇప్పుడు బ్రతికియున్న యేసు అనేదే అతి పెద్ద సమస్య అని అతడు గ్రహించాడు. 

25:20 ఈ వేదాంత వివాదం తనకు మించినదని ఫేస్తు గ్రహించి, యెరూషలేముకు వెళ్ళి అక్కడ విచారించబడడానికి పౌలును పంపించాలని చూశాడు. 

25:21-22 అగ్రిప్ప (హేరోదు) కూడా యేసును గురించి వినివుంటాడు. పౌలు ఆయన గురించి ఏమి చెబుతాడో విందామని ఆసక్తి చూపి వుంటాడు. 

25:23 అగ్రిప్ప, బెర్నీకేల ప్రవేశం చాలా ఆడంబరంగా జరిగి వుంటుంది. వారితోపాటు గౌరవ అతిథులు, విస్తారమైన పరివారం భారీగా ఉండి ఉంటారు. 

25:24 అగ్రిప్ప ఎదుటికి పౌలు రావడానికి, హేరోదు ఎదుటికి యేసు రావడానికి మధ్య చాలా పోలికలు ఉన్నాయి.

25:25 పౌలు నిర్దోషి అని ఫేస్తు ఇంతకు ముందు బహిరంగంగా చెప్పలేదు. పౌలు కైసరు ఎదుట చెప్పుకుంటానన్నందున, ఇప్పుడు తనకు పరోక్షంగా కలిగే పరిణామాలేమీ. లేనందున, పౌలుపై మోపబడిన నేరాలకు ఆధారాలు లేవని తన నమ్మకం అంటూ అతడు ఒప్పుకోగలిగాడు (26:30-31 నోట్సు చూడండి). 

25:26-27 సమస్య నిరాధారమైందే కాకుండా, కలవర పెట్టేదిగా కూడా ఉందని ఫేస్తు గమనించాడు. పౌలుకు విరోధంగా చేయబడిన ఆరోపణలు చక్రవర్తికి నిర్దిష్టంగా చెప్పడానికి అగ్రిప్ప తనకు సహాయం చేస్తాడని అతడు భావించాడు. 


Shortcut Links
అపో. కార్యములు - Acts : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |