Romans - రోమీయులకు 8 | View All

1. కాబట్టి యిప్పుడు క్రీస్తుయేసునందున్నవారికి ఏ శిక్షావిధియు లేదు.

2. క్రీస్తుయేసునందు జీవమునిచ్చు ఆత్మయొక్క నియమము పాపమరణముల నియమమునుండి నన్ను విడిపించెను. ఎట్లనగా ధర్మశాస్త్రము దేనిని చేయజాలక పోయెనో దానిని దేవుడు చేసెను.

3. శరీరము ననుసరింపక ఆత్మననుసరించియే నడుచుకొను మనయందు ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైన నీతివిధి నెరవేర్చబడవలెనని పాప పరిహారమునిమిత్తము

4. దేవుడు తన సొంత కుమారుని పాప శరీరాకారముతో పంపి, ఆయన శరీరమందు పాపమునకు శిక్ష విధించెను.

5. శరీరానుసారులు శరీరవిషయములమీద మనస్సు నుంతురు; ఆత్మానుసారులు ఆత్మవిషయములమీద మనస్సునుంతురు; శరీరాను సారమైన మనస్సు మరణము;

6. ఆత్మానుసారమైన మనస్సు జీవమును సమాధానమునై యున్నది.

7. ఏలయనగా శరీరానుసారమైన మనస్సు దేవునికి విరోధమైయున్నది; అది దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడదు, ఏమాత్రమును లోబడనేరదు.

8. కాగా శరీరస్వభావము గలవారు దేవుని సంతోషపరచ నేరరు.

9. దేవుని ఆత్మ మీలో నివసించియున్నయెడల మీరు ఆత్మస్వభావము గలవారే గాని శరీర స్వభావము గలవారు కారు. ఎవడైనను క్రీస్తు ఆత్మ లేనివాడైతే వాడాయనవాడు కాడు.

10. క్రీస్తు మీలోనున్నయెడల మీ శరీరము పాపవిషయమై మృతమైనది గాని మీ ఆత్మ నీతివిషయమై జీవము కలిగియున్నది.

11. మృతులలో నుండి యేసును లేపినవాని ఆత్మ మీలో నివసించినయెడల, మృతులలోనుండి క్రీస్తుయేసును లేపినవాడు చావునకులోనైన మీ శరీరములను కూడ మీలో నివసించుచున్న తన ఆత్మద్వారా జీవింపజేయును.

12. కాబట్టి సహోదరులారా, శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించుటకు మనము శరీరమునకు ఋణస్థులము కాము.

13. మీరు శరీరానుసారముగా ప్రవర్తించినయెడల చావవలసినవారై యుందురు గాని ఆత్మచేత శారీర క్రియలను చంపినయెడల జీవించెదరు.

14. దేవుని ఆత్మచేత ఎందరు నడిపింపబడుదురో వారందరు దేవుని కుమారులై యుందురు.

15. ఏలయనగా మరల భయపడుటకు మీరు దాస్యపు ఆత్మను పొందలేదుగాని దత్తపుత్రాత్మను పొందితిరి. ఆ ఆత్మ కలిగినవారమై మనము అబ్బా తండ్రీ అని మొఱ్ఱపెట్టుచున్నాము.

16. మనము దేవుని పిల్లలమని ఆత్మ తానే మన ఆత్మతో కూడ సాక్ష్యమిచ్చుచున్నాడు.

17. మనము పిల్లలమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; క్రీస్తుతో కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన యెడల, క్రీస్తుతోడి వారసులము.

18. మనయెడల ప్రత్యక్షము కాబోవు మహిమయెదుట ఇప్పటి కాలపు శ్రమలు ఎన్నతగినవి కావని యెంచు చున్నాను.

19. దేవుని కుమారుల ప్రత్యక్షతకొరకు సృష్టి మిగుల ఆశతో తేరి చూచుచు కనిపెట్టుచున్నది.

20. ఏలయనగా సృష్టి, నాశనమునకు లోనయిన దాస్యములో నుండి విడిపింపబడి, దేవుని పిల్లలు పొందబోవు మహిమగల స్వాతంత్ర్యము పొందుదునను నిరీక్షణకలదై,
ఆదికాండము 3:17-19, ఆదికాండము 5:29, ప్రసంగి 1:2

21. స్వేచ్ఛగా కాక దానిని లోపరచినవాని మూలముగా వ్యర్థపరచబడెను.

22. సృష్టి యావత్తు ఇదివరకు ఏకగ్రీవముగా మూలుగుచు ప్రసవవేదనపడుచునున్నదని యెరుగుదుము.

23. అంతేకాదు, ఆత్మయొక్క ప్రథమ ఫలముల నొందిన మనముకూడ దత్త పుత్రత్వముకొరకు, అనగా మన దేహము యొక్క విమోచనముకొరకు కనిపెట్టుచు మనలో మనము మూలుగుచున్నాము

24. ఏలయనగా మనము నిరీక్షణ కలిగిన వారమై రక్షింపబడితివిు. నిరీక్షింపబడునది కనబడునప్పుడు, నిరీక్షణతో పనియుండదు; తాను చూచుచున్న దానికొరకు ఎవడు నిరీక్షించును?

25. మనము చూడనిదాని కొరకు నిరీక్షించిన యెడల ఓపికతో దానికొరకు కనిపెట్టుదుము.

26. అటువలె ఆత్మయు మన బలహీనతను చూచి సహాయము చేయుచున్నాడు. ఏలయనగా మనము యుక్తముగా ఏలాగు ప్రార్థన చేయవలెనో మనకు తెలియదు గాని, ఉచ్చరింప శక్యముకాని మూలుగులతో ఆ ఆత్మ తానే మన పక్షముగా విజ్ఞాపనముచేయుచున్నాడు.

27. మరియు హృదయములను పరిశోధించువాడు ఆత్మయొక్క మనస్సు ఏదో యెరుగును; ఏలయనగా ఆయన దేవుని చిత్తప్రకారము పరిశుద్దులకొరకు విజ్ఞాపనము చేయు చున్నాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 139:1

28. దేవుని ప్రేమించువారికి, అనగా ఆయన సంకల్పముచొప్పున పిలువబడినవారికి, మేలుకలుగుటకై సమస్తమును సమకూడి జరుగుచున్నవని యెరుగుదుము.

29. ఎందుకనగా తన కుమారుడు అనేక సహోదరులలో జ్యేష్ఠుడగునట్లు, దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో, వారు తన కుమారునితో సారూప్యము గలవారవుటకు వారిని ముందుగా నిర్ణయించెను.

30. మరియు ఎవరిని ముందుగా నిర్ణయించెనో వారిని పిలిచెను; ఎవరిని పిలిచెనో వారిని నీతిమంతులుగా తీర్చెను; ఎవరిని నీతిమంతులుగా తీర్చెనో వారిని మహిమ పరచెను.

31. ఇట్లుండగా ఏమందుము? దేవుడు మనపక్షముననుండగా మనకు విరోధియెవడు?
కీర్తనల గ్రంథము 118:6

32. తన సొంతకుమారుని అనుగ్రహించుటకు వెనుకతీయక మన అందరికొరకు ఆయనను అప్పగించినవాడు ఆయనతో పాటు సమస్తమును మన కెందుకు అనుగ్రహింపడు?

33. దేవునిచేత ఏర్పరచబడిన వారిమీద నేరము మోపు వాడెవడు? నీతిమంతులుగా తీర్చు వాడు దేవుడే;
యెషయా 50:8

34. శిక్ష విధించువాడెవడు? చనిపోయిన క్రీస్తు యేసే; అంతే కాదు, మృతులలోనుండి లేచినవాడును దేవుని కుడి పార్శ్వమున ఉన్నవాడును మనకొరకు విజ్ఞాపనము కూడ చేయువాడును ఆయనే
కీర్తనల గ్రంథము 110:1, యెషయా 59:16, యెషయా 50:8

35. క్రీస్తు ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాపు వాడెవడు? శ్రమయైనను బాధయైనను హింసయైనను కరవైనను వస్త్రహీనతయైనను ఉపద్రవమైనను ఖడ్గమైనను మనలను ఎడబాపునా?

36. ఇందును గూర్చి వ్రాయబడినదేమనగా నిన్ను బట్టి దినమెల్ల మేము వధింపబడినవారము వధకు సిద్ధమైన గొఱ్ఱెలమని మేము ఎంచబడిన వారము.
కీర్తనల గ్రంథము 44:22

37. అయినను మనలను ప్రేమించినవాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము.

38. మరణమైనను జీవమైనను దేవదూతలైనను ప్రధానులైనను ఉన్నవియైనను రాబోవున వియైనను అధికారులైనను ఎత్తయినను లోతైనను సృష్టింపబడిన మరి ఏదైనను,

39. మన ప్రభువైన క్రీస్తు యేసునందలి దేవుని ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాప నేరవని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను.బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
8:1-39 బైబిల్లో అత్యద్భుతమైన అధ్యాయంగా రోమా 8 ని పరిగణిస్తారు. ఇది “ఏ శిక్షావిధియు లేదు” (వ.1) అనే మాటలతో ఆరంభమై, దేవుని నుండి ఎడబాపనేరవు (వ.39) అనే మాటలతో ముగుస్తుంది.  7:14-25 ధర్మశాస్త్రంతో కొత్త స్వభావానికున్న సంబంధాన్ని వర్ణిస్తే, అధ్యా. 8 పరిశుద్దాత్మకు సంబంధించి నవీన స్థితిని, నవీన పురుషునిలో, నవీన పురుషుని ద్వారా ఆయన చేసే పనిని వర్ణిస్తుంది. ఈ

8:1 విశ్వాసులకు ఏ శిక్షావిధియు లేదు ఎందుకంటే వారు ధర్మశాస్త్రము క్రింద లేరు (6:14), వారు ధర్మశాస్త్రం నుండి విడుదల పొందారు (7:6). ఇప్పుడు వారు “ఆత్మానుసారమైన నవీనస్థితి”లో దేవుని సేవించవచ్చు. 

8:2-4 యేసు శరీరధారిగా రావడం, ఆయన చేసిన పాపపరిహారము, జీవమునివ్వడంలో పరిశుద్ధాత్మ కార్యము నుండి విశ్వాసికి స్వాతంత్ర్యం వస్తుంది. త్రిత్వములో రెండవ వ్యక్తియైన కుమారుడు మానవరూపాన్ని దాల్చాడు. ఆయన దేవుడుగా ఉండుట మానలేదు గాని మానవ స్వభావాన్ని
(పాపము లేకుండా) ధరించి, పరిపూర్ణమైన బలియాగమయ్యాడు. తన జననంలోను, జీవితంలోను, మరణంలోను ఆయన ధర్మశాస్త్ర సంబంధమైనది నెరవేర్చి, మానవ శరీరంలో పాపపు శక్తిని సిలువపై విరుగగొట్టాడు. 

8:5 ఇప్పుడు .. క్రైస్తవులు నూతన ప్రేమ విధానంలో జీవించవచ్చు. “ప్రేమకలిగి యుండుట ధర్మశాస్త్రమును నెరవేర్చుటయే" (13:10). వారు ఆత్మను అనుసరించి స్వేచ్ఛగా జీవించవచ్చు. రెండు రకాల మనుషులను పౌలు వర్ణించాడు: రెండు రకాల భిన్నమైన ఉనికి లేక రెండు “మనస్సు"లు. 

8:6 రెండు విధాల ఆలోచనా ఫలితాలను వర్ణించాడు: మరణము ఒక వైపు, జీవమును సమాధానము మరొకవైపు. 

8:7-8 శరీరానుసారులు (గ్రీకు. "ఎన్ సార్కి; అక్షరార్థంగా “శరీరంలో") దేవునికి విరోధులు, వారికి లోబడడాన్ని సాధ్యపరచే దేవుని ఆత్మ లేనందున దేవుని ధర్మశాస్త్రమునకు లోబడ.. నేరరు. 

8:9-11 క్రైస్తవులలో ఆత్మ నివసిస్తాడు కాబట్టి వారు కొత్త లోకంలో ఉన్నారు. పరిశుద్దాత్మ సన్నిధి క్రీస్తు యాజమాన్యానికి గుర్తు. పాపపు ప్రభావాలను బట్టి క్రైస్తవుని భౌతికశరీరం మరణించక తప్పదు (మరణానికి ముందు ప్రభువు రాకుంటే; 1కొరింథీ 15:50-57), పరిశుద్ధాత్మ ఇచ్చే వాగ్దానం, ప్రమాణం ఏమిటంటే, ఆయన యేసును లేపినట్లుగానే మనలను కూడా లేపుతాడు. ఇప్పుడు పరిశుద్దాత్మ జీవమును, నీతిని అనుగ్రహిస్తాడు. 

8:12-13 స్వాతంత్ర్యంతోపాటు బాధ్యత వస్తుంది. ఒకడు శరీరస్వభావంతో జీవిస్తే, అతని గమ్యం మరణము. శారీర క్రియలు చేయకుండా ఉండడానికి క్రైస్తవుడు పరిశుద్ధ ఆత్మ శక్తిచే బలపరచబడ్డాడు. శరీరాన్ని, దాని క్రియలను అతడు చంపవచ్చు. అప్పుడు అతడు జీవిస్తాడు. 

8:14 దేవుని ఆత్మ నడిపింపు ఆయన దైవిక పవిత్రీకరణం (కీర్తన 23:3). అది విశ్వాసులందరికీ సాధారణమే, అది స్థిరంగా ఆ ఉండి విశ్వాసిని మహిమలోనికి తెస్తుంది (రోమా 8:17). పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపు అంటే మార్మికమైనది లేక పారవశ్యంతో కూడింది కాదు. అది శారీరక ఇచ్చలను చంపడానికి పరిశుద్దాత్ముడు ఇచ్చే శక్తి (వ.13). 

8:15-16 ఆత్మ దాస్యత్వానికి ప్రతినిధి కాదు గాని దేవుని కుటుంబంలోనికి మనం దత్తత పొందే మార్గం. దేవుడు మనకు తండ్రి అనే స్పృహ మనకు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారానే కలుగుతుంది. ప్రార్థనలో తన తండ్రికి మొఱ్ఱ పెట్టడం క్రైస్తవుని గుర్తింపు. పరిశుద్దాత్ముడు మన స్థాయిని గూర్చిన నిశ్చయతను, రక్షణను గూర్చిన నిశ్చయతను కూడా కలిగిస్తాడు. “అబ్బా" అనేది “తండ్రి” అని పిలవడానికి అరామిక్ పదం. తండ్రియైన దేవునికి ప్రార్థించేటప్పుడు యేసు దాన్ని ఉపయోగించాడు (మార్కు 14:36). 

8:17 దేవుని పిల్లలందరూ ఆయన వారసులు, క్రీస్తుతోపాటు వారసులు. శ్రమలలో మనమాయనతో పాలివారమౌతాము. అంతేకాదు, మన భవిష్యత్తు గమ్యంలో కూడా ఆయన మహిమలో ఉన్నట్లు (1తిమోతి 3:16; హెబ్రీ 1:3-4; 2:7,9-10), మనమాయనతో కూడా మహిమపొందుతాము. 

8:18 ఈ వచనంలోని సత్యాన్ని పౌలు ఈ విధంగా చెప్పాడు: “క్షణమాత్రముండు మా చులకని శ్రమ మాకొరకు అంతకంతకు ఎక్కువగా నిత్యమైన మహిమ భారమును కలుగజేయుచున్నది" (2 కొరింథీ 4:18). 

8:19-21 ఈ భూమి సృష్టిక్రమము పాపంలో పడినపుడు శపించబడింది (ఆది 3:17-19), పునఃసృష్టిలో అది పునరుద్ధరించబడుతుంది. మనం మన స్వాతంత్ర్యాన్ని పొందినపుడు, ప్రపంచమంతా మారిపోతుంది. (యెషయా 2:2-4; 11:6-9; ప్రక 21-22). 

8:22-23 సృష్టి... మూలుగు, విశ్వాసుల మూలుగు, పరిశుద్దాత్మ మూల్గుల (వ.26)ను పౌలు వర్ణించాడు. ప్రసవవేదన కొత్త సృష్టికి జన్మనిస్తుంది. క్రైస్తవులకు కేవలం ప్రథమ ఫలములు ఉన్నాయి-అది మన రక్షణలో ఇంకా వస్తాయనే ఒక ప్రమాణం. మన పాపస్వభావాన్ని బట్టి మనం మూలుగుతున్నాం. మన కొత్త పునరుత్థాన దేహాలు యేసు మహిమాన్విత దేహంతో సమరూపం గలవిగా ఉంటాయి.

8:24-25 మన రక్షణ సురక్షితం, కానీ అది ఇప్పటికీ కనిపించనట్లుగా ఉంది కాబట్టి అది ఇంకా నిరీక్షణయే. మనం విశ్వాసంతో, ఓపికతో కనిపెడతాము. 

8:26-27 మన బలహీనతలో ఆత్మ సహాయం మనకు ఉంది. పరలోకంలో మన విజ్ఞాపనకర్త యేసు (హెబ్రీ 7:25), భూమి మీద మన హృదయాలలో మన విజ్ఞాపనకర్త పరిశుద్దాత్మ. మనం పరిమితులు గలవారం, అజ్ఞానులం, కానీ మన అవసరాలను నివేదించడానికి పరిశుద్దాత్మ ఉచ్చరింపశక్యము కానీ
మూలుగులను ఉపయోగిస్తున్నాడు. ఇది “భాషలతో మాట్లాడటం" (గ్రీకు. ‘గ్లోస్సొలాలియా") కాదు. నిజానికి ఇది మాటలు లేనిది. మన జీవితాలలో, మన అంతరంగంలో ఏమి జరుగుతుందో మన పరలోక తండ్రికి తెలుసు (1సమూ 16:7; సామె 15:11; యిర్మీయా 17:10), ఆత్మ వినతులన్నీ ఎల్లప్పుడూ దేవుని చిత్తప్రకారము ఉంటాయి కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ జవాబు వస్తుంది. 

8:28 దేవుని ప్రేమించువారు ఎవరు? పౌలు వారిని ఆయన సంకల్పము చొప్పున పిలువబడినవారు అని నిర్వచిస్తున్నాడు. “పిలువబడిన" వారందరూ క్రైస్తవులు (వ. 29-30). ఈ వచనంలోని వాగ్దానం ఏమిటంటే జీవితంలోని అనుభవాలన్నీ సమకూడి చివరికి మన మేలుకై పనిచేసేటట్లు విశ్వాసికి దేవుడు సమస్తం క్రమంగా జరిగిస్తాడు. జరిగే ప్రతీదీ మేలు కాదు, కానీ సమస్తమును దేవుడు మన మేలుకోసం ఉపయోగిస్తాడు. (వ.35-37). దేవుడు సృష్టిపట్ల సర్వాధికారంతో చూపించే శ్రద్ధ, నడిపింపులు పిచ్చుక మరణాన్ని, మన తలవెండ్రుకలను సహా గమనిస్తాయని యేసు బోధించాడు (లూకా 12:6-7,32-34) 

8:29-30 దేవుని ప్రణాళిక గతకాలపు నిత్యత్వం నుండి భవిష్యత్తు నిత్యత్వం వరకు ఉంది. దేవుడెవరిని ముందు ఎరిగెనో అంటే గతకాలపు నిత్యత్వంలో దేవుడు తాను ప్రేమించడానికి ఎంచుకున్నవారిని సూచిస్తుంది. ముందుగా నిర్ణయించెను అంటే దేవుడు నిత్యత్వం నుండి “ఎవరిని ముందుగా ఎరిగెనో వారు ఆత్మీయంగా తిరిగి జన్మించడం ద్వారా క్రీస్తువలె మారతారని అర్థం. పిలి చెను అంటే మనమాయన స్వరము వినునట్లుగా దేవుడు మన హృదయాలను తెరుస్తాడు అనే “కార్యసాధకమైన” పిలుపు (అపొ.కా. 16:14తో పోల్చండి). పౌలు రచనలలో "పిలుచుట” అంటే కేవలం ఆహ్వానించడం అని మాత్రమే కాదు. అది పాపిని మరణం నుండి జీవానికి ఆకర్షించే సర్వాధికారము గల ఆజ్ఞ. నీతిమంతులుగా తీర్చెను అంటే యేసు మనకు ప్రాయశ్చిత్తం చేశాడు, మనమాయన నీతిని పొందాము (2కొరింథీ 5:21) కాబట్టి మనం దేవుని దృష్టిలో "నీతిమంతులము" అని ఆయన ప్రకటించడం. మహిమపరచబడడం మన రక్షణలోని తుదిమెట్టు. మనం మహిమపరచబడడం ఎంత నిశ్చయం అంటే దాన్ని భూతకాలంలో చెప్పాడు గమనించండి. -


8:31 దేవుడు మనపక్షముననుండగా అనే మాటలు కేవలం కాల్పనిక దృశ్యాన్ని కాక, నిశ్చయమైన వాస్తవాన్ని వ్యక్తపరుస్తాయి: దేవుడు నిజంగా మనపక్షమే. పా.ని. విశ్వాసులు కూడా అదే నిశ్చయతను కలిగి వుండేవారు “ఏ అపాయమునకు భయపడను, నీవు నాకు తోడైయుందువు. (కీర్తన 23:4తో కీర్తన 27:1) పోల్చండి. “దేవుడు నా పక్షమున నున్నాడని నాకు తెలియును” (కీర్తన 56:9). మనకు విరోధియెవడు? కొన్నిసార్లు శత్రువులు చాలామందిలా అనిపిస్తారు- లోకం, శరీరం, సాతాను, లౌకికవాదులు, తప్పుడు మతాలు, మన శత్రువులు- కానీ దేవుడు మనలను ప్రేమిస్తున్నాడు, ఆయన సర్వాధికారి. ప్రభువు మన కాపరి, భూమ్యాకాశముల సృష్టికర్త! 

8:32 అబ్రాహాము విషయంలో ఇస్సాకుని విడిచి పెట్టేందుకు అనుమతించిన దానికి భిన్నంగా (ఆది 22:11-18), దేవుడు తన కుమారుని అనుగ్రహించు టకు వెనుకతీయలేదు. దేవుడు (తన కుమారుని ఇచ్చేటంత) గొప్ప కార్యం చేస్తే, దానికంటే తక్కువైనది - జీవమునకు భక్తికి అవసరమైనది - మనకివ్వడా? తప్పకుండా ఇస్తాడు. 

8:33 మనమీద నిందలు వేసేవారు. అనేకులు కానీ న్యాయాధిపతియైన దేవుడు అంతిమ తీర్పును ఇప్పటికే ప్రకటించేశాడు. 

8:34 ఈ వచనంలోని ఆరంభప్రశ్నకు మనకు అర్ధమయ్యే జవాబు “ఎవడూ లేడు” అని. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాధాన్యతల ఆరోహణ క్రమంలో ఇచ్చిన మూడు సత్యాలను బట్టి అంత్యదినమున మనలను ఎవరూ శిక్షించలేరని మనం నిశ్చయంగా తెలుసుకోవచ్చు. మొదటిగా, క్రీస్తు మనకోసం చనిపోయాడు. రెండవది, అంతకంటే ముఖ్యంగా ఆయన మృతులలోనుండి లేచినవాడు. చివరిగా, ఆయన మనకోసం విజ్ఞాపన చేస్తున్నాడు. సి.ఇ.బి. క్రాన్ ఫీల్డ్ చెప్పినట్లు, “విశ్వాసం దృష్టిపెట్టే అంశం ఏమిటంటే, ఒకప్పుడు సిలువవేయబడిన ప్రభుని ప్రస్తుత మహిమ". 

8:35-36 కీర్తన 44లోని ఫిర్యాదులలో స్పష్టంగా చిత్రించినట్లుగా, దేవుని ప్రజలు ఎల్లప్పుడూ శ్రమలు, కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు. అలాంటివి క్రీస్తు
ప్రేమనుండి మనలను ఎడబాపునా? 

8:37 మన సామర్థ్యాన్ని బట్టి కాక దేవుడు మనలను ప్రేమించినందువల్ల మనం అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము. 

8:38-39 పౌలు "గొప్ప నమ్మకం" (గ్రీకు. "పెపేస్మై) సంపూర్ణ భూతకాలంలో ఉంది. అంటే భూతకాలంలో జరిగిన ఒక కార్యానికి కొనసాగే ప్రభావం ఉన్నది అన్నట్లు చెప్పడం. (దేవునిచేత) రూఢిగా ఒప్పింపబడి, దేవుని ప్రేమనుండి తనను ఏదీ వేరుచేయలేదు అనే నమ్మికపై అతడు బలంగా నిలబడ్డాడు. యేసు సిలువపై మరణాన్ని, సాతానును జయించి, మనపట్ల దేవుని ప్రేమను లేక ఆయన ఉద్దేశాన్ని ఏదీ మార్చకుండా ఉండేటట్లు చూచాడు. మనం “కడవరి కాలమందు బయలుపరచబడుటకు సిద్ధముగానున్న రక్షణ మీకు కలుగునట్లు విశ్వాసము ద్వారా దేవుని శక్తిచేత కాపాడబడు”తున్నాం (1 పేతురు 1:5). 


Shortcut Links
రోమీయులకు - Romans : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |