Corinthians I - 1 కొరింథీయులకు 2 | View All

1. సహోదరులారా, నేను మీయొద్దకు వచ్చినప్పుడు వాక్చాతుర్యముతో గాని జ్ఞానాతిశయముతో గాని దేవుని మర్మమును మీకు ప్రకటించుచు వచ్చినవాడనుకాను.

2. నేను, యేసుక్రీస్తును అనగా, సిలువవేయబడిన యేసుక్రీస్తును తప్ప, మరిదేనిని మీమధ్య నెరుగకుందునని నిశ్చ యించుకొంటిని.

3. మరియు బలహీనతతోను భయముతోను ఎంతో వణకుతోను మీయొద్ద నుంటిని.

4. మీ విశ్వాసము మనుష్యుల జ్ఞానమును ఆధారము చేసికొనక, దేవుని శక్తిని ఆధారము చేసికొని యుండవలెనని,

5. నేను మాటలాడినను సువార్త ప్రకటించినను, జ్ఞానయుక్తమైన తియ్యని మాటలను వినియోగింపక, పరిశుద్ధాత్మయు దేవుని శక్తియు కనుపరచు దృష్టాంతములనే వినియోగించితిని.

6. పరిపూర్ణులైనవారి మధ్య జ్ఞానమును బోధించుచున్నాము, అది యీ లోక జ్ఞానము కాదు, నిరర్థకులై పోవుచున్న యీ లోకాధికారుల జ్ఞానమును కాదుగాని

7. దేవుని జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా బోధించుచున్నాము; ఈ జ్ఞానము మరుగైయుండెను. జగదుత్పత్తికి ముందుగానే దీనిని దేవుడు మన మహిమ నిమిత్తము నియమించెను.

8. అది లోకాధికారులలో ఎవనికిని తెలియదు; అది వారికి తెలిసి యుండినయెడల మహిమాస్వరూపియగు ప్రభువును సిలువ వేయక పోయియుందురు.
కీర్తనల గ్రంథము 24:7-10

9. ఇందును గూర్చిదేవుడు తన్ను ప్రేమించువారికొరకు ఏవి సిద్ధపరచెనో అవి కంటికి కనబడలేదు, చెవికి వినబడలేదు, మనుష్య హృదయమునకు గోచరముకాలేదు అని వ్రాయబడియున్నది.
యెషయా 52:15, యెషయా 64:4

10. మనకైతే దేవుడు వాటిని తన ఆత్మవలన బయలుపరచి యున్నాడు; ఆ ఆత్మ అన్నిటిని, దేవుని మర్మములను కూడ పరిశోధించుచున్నాడు.

11. ఒక మనుష్యుని సంగతులు అతనిలోనున్న మనుష్యాత్మకే గాని మనుష్యులలో మరి ఎవనికి తెలియును? ఆలాగే దేవుని సంగతులు దేవుని ఆత్మకే గాని మరి ఎవనికిని తెలియవు.
సామెతలు 20:27

12. దేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము లౌకికాత్మను కాక దేవుని యొద్దనుండి వచ్చు ఆత్మను పొందియున్నాము.

13. మనుష్యజ్ఞానము నేర్పుమాటలతో గాక ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులను ఆత్మ సంబంధమైన సంగతులతో సరిచూచుచు, ఆత్మ నేర్పు మాటలతో వీటిని గూర్చియే మేము బోధించుచున్నాము.

14. ప్రకృతి సంబంధియైన మనుష్యుడు దేవుని ఆత్మ విషయ ములను అంగీకరింపడు, అవి అతనికి వెఱ్ఱితనముగా ఉన్నవి, అవి ఆత్మానుభవముచేతనే వివేచింపదగును గనుక అతడు వాటిని గ్రహింపజాలడు.

15. ఆత్మసంబంధియైనవాడు అన్ని టిని వివేచించును గాని అతడెవనిచేతనైనను వివేచింప బడడు.

16. ప్రభువు మనస్సును ఎరిగి ఆయనకు బోధింపగలవాడెవడు? మనమైతే క్రీస్తు మనస్సు కలిగినవారము.
యెషయా 40:13బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
2:1-2 తన సందేశం ఏనాడూ లోకజ్ఞానంపై ఆధారపడలేదనీ, సిలువవేయబడిన... క్రీస్తు అనే అభ్యంతరపరచే సందేశం పైనే అది ఆధారపడి వుందనీ పౌలు కొరింథీ విశ్వాసులకు జ్ఞాపకం చేశాడు. 

2:3-5 పౌలు ప్రసంగం జ్ఞానయుక్తమైన తియ్యనిమాటలతో లేదు, కానీ పరిశుద్దాత్ముని రక్షణశక్తితో కనుపరచబడింది. మీ విశ్వాసము అంటే సువార్తను విశ్వాసంతో హత్తుకున్న వారందరినీ సూచిస్తుంది. వారి మారుమనస్సు, విశ్వాసుల సంఘంలో వారి గుర్తింపు రెండూ దేవుని శక్తి ఫలితమే. 

2:6-9 దేవుని అసాధారణ జ్ఞానం ఆత్మ వెలిగింపుతో చూడగలిగిన వారికి మాత్రమే అర్థమవుతుంది.

2:6-7 జ్ఞానము మర్మమైనట్టుగా అంటే దేవుడు బహిరంగంగా బయలుపరచిన రహస్యాన్ని సూచిస్తుంది. సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు మహిమా లో స్వరూపియగు ప్రభువై యున్నాడు అనే సువార్త సందేశమే ఆ రహస్యం. 2:8 ఈ లోకాధికారులు యేసును మహిమాస్వరూపియగు ప్రభువుగా గుర్తించలేదు. వారు గుర్తించకపోవడమే ఆయనను సిలువ వేయడానికి దారితీసింది, ఇదే సువార్తకు ఆధారమైంది. కాబట్టి వింతైన విధంగా, క్రీస్తు తృణీకరించబడడం ద్వారా మనం స్వీకరించబడడం సాధ్యమైంది. 

2:9 ఈ “మరుగైన జ్ఞానం" ప్రత్యక్షం కావడాన్ని రెండు పా.ని. లేఖనభాగాలు పేర్కొనడం ద్వారా పౌలు నిర్ధారించాడు (యెషయా 52:15; 64:4). 

2:10 దేవుని మర్మములు. అంటే దేవుని ఆత్మ విశ్వాసులకు బయల్పరచే లోతైన జ్ఞానాన్ని సూచిస్తున్నాయి. ముందటి నేపథ్యం నుండి, ఈ పత్రిక అంతటి నుండి అర్ధం చేసుకునే ఈ అత్యున్నత జ్ఞానం, మహిమాస్వరూపియగు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు, అంటే “సిలువవేయబడిన క్రీస్తు” (వ. 2).

2:11 పౌలు తక్కువనుండి ఎక్కువకు అన్న సాదృశ్యాన్ని వాడాడు. ఒక మనుష్యుడు ఏమి ఆలోచిస్తున్నాడో అతనిలో ఉన్న మనుష్య ఆత్మకు (గ్రీకు. న్యూమా) తెలిసినట్లే దేవుని ఆత్మకు (గ్రీకు. న్యూమా) దేవుని ఆలోచనలు తెలుసు. 

2:12 దేవుని యొద్దనుండి... ఆత్మను పొంది, ఒకడు “సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును” (వ.2) అర్థం చేసుకోవడమే అసలైన అత్యున్నత జ్ఞానం అని పౌలు ప్రకటించాడు. 

2:13 ఆత్మసంబంధమైన విషయాలు పొందడం ఆత్మ సంబంధులైన మనుష్యులకే (గ్రీకు. న్యూమాటికోయ్; ఆధ్యాత్మికపరులకు) ఆత్మ వాటిని బయల్పరచడం ద్వారా సాధ్యం. “ఆత్మానుసారులు" అంటే బహుశా వ.6"లోని అర్థం చేసుకోగల సామర్థ్యం” (అంటే “పరిపక్వత") ఉన్నవారిని సూచిస్తుండవచ్చు. 

2:14. ప్రకృతి సంబంధియైన (ఆత్మలేని) మనుష్యుడు దేవుని ఆత్మ విషయము లను అంగీకరించడు. సువార్త వెడ్డితనము అని భావించేవాడు అది "దేవుని ఆత్మ నుండి వస్తుందని" ఎరగలేడు. ఒప్పించేవాడు, బయలుపరచేవాడు ఆత్మయే. 1-2 అధ్యాయాలలో, “వెళితనము" ఎల్లప్పుడూ "సిలువ వేయబడిన క్రీస్తు"గా కనిపించడాన్ని లేక దేవుని జ్ఞానమైన సువార్తను సూచిస్తుంది. 

2:15-16 ఈ జ్ఞానానికి సంబంధించి ఆత్మ సంబంధియైనవాడు అన్నిటిని వివేచిస్తాడు. ఆత్మ సంబంధియైనవాని వివేచన దేవుని గూఢమైన సంగతులను గ్రహించడంలో విశ్వాసికి ఉచితంగా ఇవ్వబడిన అవగాహన, ఆత్మ సంబంధి" ఎంత నమ్మకంగా సువార్త ప్రకారం జీవించి, ప్రకటిస్తున్నాడు అని పరీక్షించేది ప్రభువే (4:4-5). ఆ ఆత్మసంబంధి. ఎవనిచేతనైనను వివేచింపబడడు అంటే సువార్త విషయంలో ప్రతికూలమైన మానవ అవగాహనలకు విలువకట్టడం గురించి పట్టించుకోడు, ఎందుకంటే అలాంటి వానికి క్రీస్తు మనస్సు అనే సరియైన దృక్పథం ఉంటుంది. తన వ్యాఖ్యను వ.15లో ప్రామాణీకరిస్తూ యెషయా 40:13ను పేర్కొంటున్నాడు. క్రీస్తు మనస్సు ఉన్నవారు కలిగి ఉండే ఆధ్యాత్మిక విషయాలను గురించి బోధించే సామర్థ్యం పరిశుద్దాత్మ లేనివానికి ఉండదు. ఉండండంతంగా 


Shortcut Links
1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |