Revelation - ప్రకటన గ్రంథము 19 | View All

1. అటుతరువాత బహు జనులశబ్దమువంటి గొప్పస్వరము పరలోకమందు ఈలాగు చెప్పగా వింటిని ప్రభువును స్తుతించుడి, రక్షణ మహిమ ప్రభావములు మన దేవునికే చెల్లును;
కీర్తనల గ్రంథము 104:35

2. ఆయన తీర్పులు సత్యములును న్యాయములునై యున్నవి; తన వ్యభిచారముతో భూలోకమును చెరిపిన గొప్ప వేశ్యకు ఆయన తీర్పు తీర్చి తన దాసుల రక్తమునుబట్టి దానికి ప్రతిదండన చేసెను; మరి రెండవసారి వారుప్రభువును స్తుతించుడి అనిరి.
ద్వితీయోపదేశకాండము 32:43, 2 రాజులు 9:7, కీర్తనల గ్రంథము 19:9, కీర్తనల గ్రంథము 79:10, కీర్తనల గ్రంథము 119:137

3. ఆ పట్టణపు పొగ యుగయుగములు పైకి లేచుచున్నది.
యెషయా 34:10

4. అప్పుడు ఆ యిరువది నలుగురు పెద్దలును నాలుగు జీవులును సాగిలపడి ఆమేన్‌, ప్రభువును స్తుతించుడి అని చెప్పుచు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమస్కారము చేసిరి.
1 రాజులు 22:19, 2 దినవృత్తాంతములు 18:18, కీర్తనల గ్రంథము 47:8, యెషయా 6:1, యెహెఙ్కేలు 1:26-27

5. మరియు మన దేవుని దాసులారా, ఆయనకు భయపడువారలారా, కొద్దివారేమి గొప్పవారేమి మీరందరు ఆయనను స్తుతించుడి అని చెప్పుచున్న యొక స్వరము సింహాసనమునొద్దనుండి వచ్చెను.
కీర్తనల గ్రంథము 22:23, కీర్తనల గ్రంథము 115:13, కీర్తనల గ్రంథము 134:1, కీర్తనల గ్రంథము 135:1

6. అప్పుడు గొప్ప జన సమూహపు శబ్దమును, విస్తారమైన జలముల శబ్దమును, బలమైన ఉరుముల శబ్దమును పోలిన యొక స్వరముసర్వాధికారియు ప్రభువునగు మన దేవుడు ఏలుచున్నాడు
జెకర్యా 14:9, నిర్గమకాండము 15:18, కీర్తనల గ్రంథము 22:28, కీర్తనల గ్రంథము 93:1, కీర్తనల గ్రంథము 99:1, యెహెఙ్కేలు 1:24, యెహెఙ్కేలు 43:2, దానియేలు 7:14, దానియేలు 10:6

7. ఆయనను స్తుతించుడి, గొఱ్ఱపిల్ల వివాహోత్సవ సమయము వచ్చినది,ఆయన భార్య తన్నుతాను సిద్ధ పరచుకొనియున్నది; గనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనను మహిమ పరచెదమని చెప్పగా వింటిని.
కీర్తనల గ్రంథము 97:1

8. మరియు ఆమె ధరించుకొనుటకు ప్రకాశములును నిర్మలములునైన సన్నపు నారబట్టలు ఆమెకియ్యబడెను; అవి పరిశుద్ధుల నీతిక్రియలు.
యెషయా 61:10

9. మరియు అతడు నాతో ఈలాగు చెప్పెను గొఱ్ఱపిల్ల పెండ్లివిందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులని వ్రాయుము; మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథార్థ మైన మాటలని నాతో చెప్పెను.

10. అందుకు నేను అతనికి నమస్కారము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట సాగిలపడగా అతడు వద్దు సుమీ. నేను నీతోను, యేసునుగూర్చిన సాక్ష్యము చెప్పు నీ సహోదరులతోను సహదాసుడను; దేవునికే నమస్కారము చేయుము. యేసునుగూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచనసారమని నాతో చెప్పెను.

11. మరియు పరలోకము తెరువబడియుండుట చూచితిని. అప్పుడిదిగో, తెల్లని గుఱ్ఱమొకటి కనబడెను. దానిమీద కూర్చుండియున్నవాడు నమ్మకమైనవాడును సత్యవంతుడును అను నామము గలవాడు. ఆయన నీతినిబట్టి విమర్శ చేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు
కీర్తనల గ్రంథము 96:13, యెషయా 2:4, యెషయా 11:4, యెషయా 59:16, యెహెఙ్కేలు 1:1, జెకర్యా 1:8, జెకర్యా 6:2-3, జెకర్యా 6:6

12. ఆయన నేత్రములు అగ్నిజ్వాల వంటివి, ఆయన శిరస్సుమీద అనేక కిరీటములుండెను. వ్రాయబడినయొక నామము ఆయనకు కలదు, అది ఆయనకేగాని మరి ఎవనికిని తెలియదు;
దానియేలు 10:6

13. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము ఆయన ధరించుకొని యుండెను. మరియు దేవుని వాక్యము అను నామము ఆయనకు పెట్టబడియున్నది.
యెషయా 63:1-3

14. పరలోకమందున్న సేనలు శుభ్రమైన తెల్లని నారబట్టలు ధరించుకొని తెల్లని గుఱ్ఱము లెక్కి ఆయనను వెంబడించుచుండిరి.

15. జనములను కొట్టుటకై ఆయన నోటనుండి వాడిగల ఖడ్గము బయలు వెడలు చున్నది. ఆయన యినుపదండముతో వారిని ఏలును; ఆయనే సర్వాధికారియగు దేవుని తీక్షణమైన ఉగ్రత అను మద్యపుతొట్టి త్రొక్కును.
యెషయా 11:4, కీర్తనల గ్రంథము 2:8-9, యెషయా 49:2, యెషయా 63:3, విలాపవాక్యములు 1:15, యోవేలు 3:13, ఆమోసు 4:13

16. రాజులకు రాజును ప్రభువులకు ప్రభువును అను నామము ఆయన వస్త్రముమీదను తొడమీదను వ్రాయబడియున్నది.
ద్వితీయోపదేశకాండము 10:17, దానియేలు 2:47, ఆమోసు 4:13

17. మరియు ఒక దూత సూర్యబింబములో నిలిచి యుండుట చూచితిని.
యెహెఙ్కేలు 39:19-20

18. అతడు గొప్ప శబ్దముతో ఆర్భటించి–రండి, రాజుల మాంసమును సహస్రాధిపతుల మాంసమును బలిష్ఠుల మాంసమును గుఱ్ఱముల మాంసమును వాటిమీద కూర్చుండువారి మాంసమును, స్వతంత్రులదేమి దాసులదేమి కొద్దివారిదేమి గొప్పవారిదేమి, అందరియొక్క మాంసమును తినుటకై దేవుని గొప్ప విందుకు కూడిరండని ఆకాశమధ్యమందు ఎగురుచున్న సమస్త పక్షులను పిలిచెను.

19. మరియు ఆ గుఱ్ఱముమీద కూర్చున్నవానితోను ఆయన సేనతోను యుద్ధముచేయుటకై ఆ క్రూరమృగమును భూరాజులును వారి సేనలును కూడియుండగా చూచితిని.
కీర్తనల గ్రంథము 2:2

20. అప్పుడా మృగమును, దానియెదుట సూచక క్రియలు చేసి దాని ముద్రను వేయించుకొనిన వారిని ఆ మృగపు ప్రతిమకు నమస్కరించినవారిని మోసపరచిన ఆ అబద్ధప్రవక్తయు, పట్టబడి వారిద్దరు గంధకముతో మండు అగ్నిగుండములో ప్రాణముతోనే వేయబడిరి.
ఆదికాండము 19:24, యెషయా 30:30, యెషయా 30:33

21. కడమ వారు గుఱ్ఱముమీద కూర్చున్న వాని నోటనుండి వచ్చిన ఖడ్గముచేత వధింపబడిరి; వారి మాంసమును పక్షులన్నియు కడుపార తినెను.
యెహెఙ్కేలు 39:20బైబిల్ అధ్యయనం - Study Bible
19:1-4 పరలోకపు “హల్లెలూయ పల్లవి” పాడుతున్నట్లుగా కనిపించే బహుజనుల గాయకబృందం (వ.1,3,4,6), 7:9లో పరలోకానికి కొనిపోబడి, 7:15; 13:6ల పోలికలను బట్టి "పరలోక నివాసులు”గా గుర్తించబడ్డారు. ఇప్పుడు వారు: (1) తమ రక్షణకోసం, (2) గొప్ప వేశ్య అయిన బబులోనుపై ఆయన న్యాయమైన తీర్పును బట్టి (17:1), అలా హతసాక్షులైన ఆయన దాసుల రక్తమును బట్టి (6:9-11 నోట్సు చూడండి) ప్రతిదండన చేసినందుకు దేవుని స్తుతిస్తున్నారు. యిరువది నలుగురు పెద్దలను గురించి 4:3-4 నోట్సు చూడండి. నాలుగు జీవులు గురించి 4:6-7 నోట్సు చూడండి.

19:6-8 పరలోకపు గాయకబృందం వలె గొప్ప జనసమూహపు స్తుతి (వ.1-4 నోట్సు చూడండి). ఇప్పుడు ఈ విషయాలను చాటిస్తున్నది: (1) రానున్న ప్రభువు ఏలుబడి, (2) గొట్టెపిల్ల వివాహోత్సవము. గొట్టె పిల్ల (క్రీస్తు) భార్య సంఘము (ఎఫెసీ 5:31-32). ఈ సంఘములో జనములన్నిటి నుండి ఆయన రక్తంచేత (1:5-6; 5:9-10) విమోచించబడినవారు (ప్రక 5:9-10; 7:9) ఉంటారు. ఈ వివరణలన్నీ విస్తారమైన జనసమూహముల (7:9; 19:1,6), విషయంలో, “పరలోక నివాసుల" (12:12; 13:6) విషయంలో సత్యమే కాబట్టి, అదే గుంపులోని ప్రజలు గాయక బృందంగాను, గొట్టెపిల్ల భార్యగాను మారుతున్న దృశ్యం కనిపిస్తుంది.

19:9 ప్రకటనలోని నాల్గవ ధన్యతలో ఒక మెలిక ఉంది. ఒక వ్యక్తి “ఆహ్వానాన్ని” స్వీకరించి, గొట్టెల్ల పెండ్లి విందుకు వెళితే, అతని విశ్వాసం అతన్ని భార్య (సంఘం)లో భాగంగా చేస్తుంది. వివాహపు రోజు సాయంత్రం ఆరంభమై, కొన్ని రోజులపాటు కొనసాగుతుంది కాబట్టి దానిని “విందు" అని పిలిచారు. 

19:10. దేవునికి తప్ప మరే జీవికైనా సాగిలపడి నమస్కారము చేయడం దేవుని ప్రజలకు నిషేధం (నిర్గమ 20:3-6). అయినప్పటికీ, భయంతో కూడిన ఆశ్చర్యంతో, యోహాను దూతకు నమస్కారము చేయుటకై అతని పాదముల యెదుట సాగిలపడగా, ఆ దూత వెంటనే అతణ్ణి వారించాడు. యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచనసారము అంటే బైబిల్లోని ప్రవచనం అంతా నేరుగానైనా లేక పరోక్షంగానైనా మెస్సీయ అయిన క్రీస్తును గూర్చి సాక్ష్యమిస్తుందని (లూకా 24:27,44-48; 1 పేతురు 1:11-12).

19:11-13 యోహాను ఇంతకు ముందు 4:1లో పరలోకము తెరువబడి యుండుట చూచాడు. ఇక్కడ తెల్లని గుఱ్ఱము మీద కూర్చుండియున్నవాడు, 6:2 లో ఉన్నవాడు ఒకరు కాదు. (అక్కడ నోట్సు చూడండి). ఆయన క్రూరమృగమువలె అతిశయంతో, దేవదూషణ చేసినట్లు కాక, నీతినిబట్టి విమర్శచేయుచు యుద్ధము జరిగించుచున్నాడు. (13:5-7). అందువల్లే ఆయన నమ్మకమైనవాడును, సత్యవంతుడు అని పిలువబడ్డాడు. నేత్రములు అగ్నిజ్వాలవంటివి గురించి 1:14 నోట్సు చూడండి. అనేక కిరీటములు పరిపాలించుటకు సాతానుకన్నా, (12:3) లేక క్రూరమృగము కన్నా (13:1), క్రీస్తుకు అధికశక్తి ఉన్నదని చూపుతున్నాయి. ఆయనకే గాని మరి ఎవనికిని తెలియని... నామము అనే మాటలు ప్రభువు తనగురించి, తన ప్రణాళిక గురించి అన్ని విషయాలు బయల్పరచలేదని (ద్వితీ 29:29; ప్రక 10:3-4 నోట్సు చూడండి) పాఠకులకు జ్ఞాపకం చేస్తాయి. రక్తములో ముంచబడిన వస్త్రము యేసు విమోచనాత్మక మరణాన్ని గుర్తుచేస్తూ (7:9), ఆయన దేవుని ఉగ్రత అనే ద్రాక్ష తొట్టిని తొక్కడాన్ని ముందుగా చూస్తుంది (19:15; యెషయా 63:1-6). యోహాను సువార్తలో (1:1,14), యేసును వాక్యము (గ్రీకు. లోగోస్) అని ఉదహరిస్తూ యోహాను ఆరంభించాడు.

19:14 ప్రభువును వెంబడిస్తున్న సేనలు, గొట్టెపిల్ల భార్య (వ. 8) శుభ్రమైన తెల్లని నారబట్టలు ధరించుకొన్నందున, ఇది “గొప్ప సమూహము" (వ. 1,6; 7:9) అని, “పరలోక నివాసులు" (12:12; 13:6) అని వేరొకచోట పిలువబడిన అదేగుంపుకు వేరొక చిత్రం. వీరు దూతలెందుకు కారు
అన్నదానికి, 17:14 నోట్సు చూడండి. తరువాత వారు ఆయనతో పాలిస్తారు (20:6). కాబట్టి, చివరి విజయంలో క్రీస్తు తన ప్రజలు పాల్గొనడానికి అనుమతిస్తాడని తెల్లని గుఱ్ఱములు సూచిస్తున్నాయి.

19:15-16 దేవుని వాక్యము వాడిగల ఖడ్గముగా చిత్రించబడడం, 1:13-16లో మనుష్యకుమారుని వర్ణనను జ్ఞాపకం చేస్తుంది. జనములను కొట్టుట కీర్తన 2:9ని స్ఫురణకు తెస్తుంది. యినుప దండముతో... ఏలుట, కొత్తగా జన్మించిన కుమారుని గూర్చి 12:5లో ప్రవచించినదాని అంతిమ నెరవేర్పు, దేవుని తీక్షణమైన ఉగ్రత అను మద్యపుతొట్టి గురించి 14:14-20 నోట్సు చూడండి.

19:17-19,21 క్రూరమృగము... భూరాజుల నాయకత్వంలో భూమిమీద గొప్ప సేనలు గొఱ్ఱపిల్లతో యుద్ధం చేయడానికి సమకూడారు (హార్మోగిద్దాను దగ్గర; 16:12-14,16 నోట్సు చూడండి). అయితే చివరికి వారు తెల్లని గుఱ్ఱము మీద కూర్చున్నవాని (క్రీస్తు) నోటనుండి వచ్చిన ఖడ్గముచేత చంపబడి, దేవుని గొప్ప విందులో పక్షులకు ఆహారమయ్యారు. 

19:20 మృగము (13:1-3 నోట్సు చూడండి), అబద్ధ ప్రవక్త (13:11 నోట్సు చూడండి) పట్టబడి, అగ్ని గుండములో ప్రాణముతోనే వేయబడిరి, బహుశా వారికే అక్కడి శిక్ష మొదటిగా పడింది. (మత్తయి 25:41). వారు నాశనం కారు గాని నిత్యము అక్కడ బాధింపబడతారు (ప్రక 20:10). 


Shortcut Links
ప్రకటన గ్రంథం - Revelation : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |