<< యెహేజ్కేలు
దానియేలు 9
<<8Chapters10>>
Verses
హోషేయా >>
Old Testament - పాత నిబంధన
New Testament - క్రొత్త నిబంధన
Home