<< విలాపవాక్యములు - Lamentations
యెహేజ్కేలు - Ezekiel
Chapters
దానియేలు - Daniel>>
Old Testament - పాత నిబంధన
New Testament - క్రొత్త నిబంధన
Home