Christian Lifestyle Series

 • విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం - Victorious Christian Living
 • Victorious Christian Living - Romans 5:17, Romans 8:37, 1 John 5:4 విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం. రోమా 5:17,8:37,1 యోహాను 5:4 "విజయవంతమైన క్రైస్తవ జీవితం" అనే మాట తరచుగా వింటుంటాము కాని మనలో అనేకులకు పూర్తి అవగాహన ఉండక పోవచ్చు. నేటి నుండి ఈ అంశాన్ని గూర్చిన లోతైన సంగ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Victorious Christian Living Series in Telugu
 •  
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - దేవుని అదృశ్య జ్ఞానం
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - దేవుని అదృశ్య జ్ఞానందేవునివలన మనకు దయచేయబడినవాటిని తెలిసికొనుటకై మనము లౌకికాత్మను కాక దేవుని యొద్దనుండి వచ్చు ఆత్మను పొందియున్నాము. 1 కొరింథీయులకు 2:12మన జీవితంలో లోక సంబంధమైన సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు వాటిని అధిగమించగలననే సామర్థ్యం తనకున్నప్పటికీ, అంతకం...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Christian Lifestyle Series in Telugu
 •  
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - అభిషేక శక్తి - Christian Lifestyle - Power of Anointing
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - అభిషేక శక్తి "దేవుడు నజరేయుడైన యేసును పరిశుద్ధాత్మతోను శక్తితోను అభిషేకించెను" అపొ 10:38 అభిషిక్తుడైన యేసుక్రీస్తు ఆపవాదిని గద్ధించాడు, అపవాది చేత పీడించబడిన వారిని విడుదల చేసాడు, అనేకవిధములైన రోగములను స్వస్థపరచాడు. యేసుక్రీస్తు పొందినటువంటి అభిషేక అన...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Christian Lifestyle Series in English & Telugu
 •  
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - సన్నద్ధమైన శక్తి సాధనాలు - Christian Lifestyle - Equipped with Faith
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - సన్నద్ధమైన శక్తి సాధనాలు ఎందుకనిన నీతిమంతుడు విశ్వాసమూలముగా జీవించునని వ్రాయబడిన ప్రకారము విశ్వాసమూలముగా అంతకంతకు విశ్వాసము కలుగునట్లు దేవుని నీతి దానియందు బయలుపరచబడుచున్నది. రోమా 1:17 దేవుడు మోషేను ఐగుప్తులోనుండి తన ప్రజలను విడిపించడానికి నియమించుకున్నప్...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Christian Lifestyle Series in English & Telugu
 •  
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తి సామర్ధ్యాలు - Christian Lifestyle - Energetic Abilities
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తి సామర్ధ్యాలు మీలో ఉన్నవాడు లోకములో ఉన్నవాని కంటె గొప్పవాడు 1 యోహాను 4:4 నేనేది సాధించలేకపోతున్నాను, ఏ పని చేసినా అందులో ఫలితం లేకుండా పోతుందనే ఆలోచన మనలను ఎప్పుడూ క్రిందకు పడేస్తుంది. ఎంతో కష్టపడి, శ్రమపడి చేసే పనుల్లో విజయం చూడలేని సందర్భాలు ఎన్నో ఉ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Christian Lifestyle Series in English & Telugu
 •  
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం - Christian Lifestyle - Powerful Life
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం నీవు దేనినైన యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడును నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. యోబు 22:28 శక్తి అనే పదానికి గ్రీకు భాషలో ఒకే అర్ధమిచ్చు 5 వేరు వేరు పదాలున్నాయి . ఒకరోజు సమాజమందిరములో యేసు క్రీస్తు అందరి ముందు నిలబడి ఊచచెయ్యి గలవాని...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Christian Lifestyle Series in English & Telugu
 •  
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు! - Christian Lifestyle - Decision Making
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - మనం తీసుకునే నిర్ణయాలు! నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును. సామెతలు 3:6 మన జీవితంలో ఏదైనా సమస్య ఎదురైనప్పుడు, ఆ సమస్యను ఎదుర్కోడానికి ఎన్నో పరిష్కార మార్గాలుంటాయి. అయితే ఏ మార్గాన్నైతే మనం ఎంపిక చేసుకుం...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Christian Lifestyle Series in English & Telugu
 •  
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - దేవుని ఉద్దేశాల కోసం మీ ఆలోచనలను మార్చుకుంటారా? - Christian Lifestyle - Do you change your thoughts for God's purposes?
 • దేవుని ఉద్దేశాల కోసం మీ ఆలోచనలను మార్చుకుంటారా? మత్తయి 6వ అధ్యాయం. క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో రోజువారి జీవనం కొరకు పోరాడడం కంటే, జీవితంలో సాధించే వాటిని గూర్చిన ఆలోచనలు ఎంతో గొప్పవిగా ఉంటాయి. చేసే ప్రతి పనిలో దేవుణ్ణి ముందు పెట్టుకొని ఆ పనిని ప్రారంభించగలిగితే తప్పకుండా విజయలు పొందుతూ ఉంటాము...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Christian Lifestyle Series in English & Telugu
 •  
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - ఆలోచనల శక్తి - Christian Lifestyle - Power of thoughts
 • క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - ఆలోచనల శక్తి - Christian Lifestyle - Power of thoughts అట్టివాడు తన ఆంతర్యములో లెక్కలు చూచుకొనువాడు సామె 23:7 మన జీవనశైలిని ఎప్పుడైతే మార్చుకోగలుగుతామో అప్పుడే మన ఆలోచనలు కూడా మార్పుచెందుతాయి. అంతేకాదు, మన ఆలోచనల్లో మార్పును బట్టే మన జీవన శైలి కూడా ర...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Christian Lifestyle Series in English & Telugu
 •