Devotions

 • క్షమించు! మర్చిపో!
 • సామెతలు 17:9 - ప్రేమను వృద్ధిచేయగోరువాడు తప్పితములు దాచి పెట్టును. జరిగిన సంగతి మాటిమాటికి ఎత్తువాడు మిత్రభేదము చేయును.

  మనం గతంలో పొరపాట్లు చేస్తూ మరలా వాటివైపు మల్లడం సాధారణం అయిపొయింది. పరిశుద్ధ గ్రంథం మనకు రెండు విషయాలు చెబుతుంది..మన సంబంధాలలో ప్రేమ నిలకడగా మరియు వర్ధిల...
 • Dr. Suma Jogi - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఏకమనస్సుతో
 • మత్తయి 18:20 - ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి యుందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను. 

  అపో.కా 1:14 - వీరందరూ.. ఏకమనస్సుతో ఎడ తెగక ప్రార్థన చేయుచుండిరి. ఈ మాటలు ధ్యానిస్తున్నప్పుడు “ఏక మనస్సుతో”, మరియు వారి ఐక్య విశ్వాసం, వారి ఒప్పందం మరియు ప్...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • "నో" చెప్పడం నేర్చుకోండి
 • హేబ్రీయులకు 12:2 - మనముకూడ ప్రతిభారమును, సుళువుగా చిక్కులబెట్టు పాపమును విడిచిపెట్టి, విశ్వాసమునకు కర్తయు దానిని కొనసాగించువాడునైన యేసువైపు చూచుచు, మన యెదుట ఉంచబడిన పందెములో ఓపికతో పరుగెత్తుదము. 

  జీవితమనే పందెంలో పరుగెత్తాలంటే, మన విధిని నెరవేర్చుకోవాలంటే మరియు ద...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నిస్వార్ధం
 • యోహాను 15:13 - తన స్నేహితులకొరకు తన ప్రాణము పెట్టువానికంటె ఎక్కువైన ప్రేమగలవాడెవడును లేడు.

  మనం ఇతరుల ఆసక్తుల గురించి ఆలోచించినప్పుడు మరియు మనకంటే ఇతరులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు అపారమైన ఆనందం ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడే వ్యక్తుల కోసం చేస్తాము. ఈ రోజుల్...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • వివేకం
 • సామెతలు 8:12 - జ్ఞానమను నేను చాతుర్యమును నాకు నివాసముగా చేసికొనియున్నాను సదుపాయములు తెలిసికొనుట నాచేతనగును.

   “వివేకం” అంటే దేవుడు మనకు ఉపయోగించేందుకు ఇచ్చిన బహుమతులకు మంచి నిర్వాహకులుగా ఉండడం. ఆ బహుమతులలో సామర్థ్యాలు, సమయం, శక్తి, బలం మరియు ఆరోగ్యం అలాగే భౌతిక ఆస...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుణ్ణి ఆరాధించే స్థానం
 • 2 దినవృత్తాంతములు 20:18 లో, రాజు మరియు యూదా ప్రజలు ప్రభువు ఉపదేశాన్ని విన్నప్పుడు తమ ముఖాలను నేలకు వంచి ఆరాధించారు. దేవుణ్ణి ఆరాధించే స్థానం వారికి యుద్ధానికి సిద్ధం కావడానికి సహాయం చేస్తుంది. మీరు ప్రస్తుతం యుద్ధంలో ఉన్నట్లయితే, ఆరాధన కోసం అన్ని చింతలను వదిలిపెట్టమని నేను మిమ్మల్ని గట్టిగా కోర...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నిరీక్షణ యొక్క శక్తి
 • ఏమి జరుగబోతుందో మనకు ఎల్లప్పుడూ తెలియదు. అంతా మన జరుగుతుంది అని మనకు తెలుసు! అబ్రాహాము, తన స్వంత శరీరం యొక్క పూర్తి స్థితిని మరియు శారా గర్భం యొక్క స్థితిని బట్టి తన పరిస్థితిని అంచనా వేసిన తరువాత. నిరీక్షణకు సంబంధించిన మానవ హేతువు అంతా పోయినప్పటికీ, అతను విశ్వాసం కోసం ఆశించాడు. ప్రతి ప్రతికూల ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని క్షమాపణ
 • వైద్య అధ్యయనాలు 75 శాతం శారీరక అనారోగ్యం మానసిక సమస్యల వల్ల వస్తుందని నేను ఒకసారి విన్నాను. మరియు ప్రజలు అనుభవించే గొప్ప భావోద్వేగ సమస్యలలో ఒకటి అపరాధం. వారు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి మరియు జీవితాన్ని ఆస్వాదించడానికి నిరాకరిస్తున్నారు, ఎందుకంటే, వారు మంచి సమయాన్ని గడపడానికి అర్హులు కాదని వారు భావ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఉచితమైన దయ
 • రక్షణ దేవుని ఉచిత దయ ద్వారా వస్తుందని మరియు సాధారణ పిల్లలలాంటి విశ్వాసం ద్వారా సులభంగా పొందవచ్చని గ్రహించడం అద్భుతమైనది. మనము విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే పొందగలము! మన పాపాలకు క్షమాపణ మరియు నిత్య జీవితాన్ని ఎలా పొందుతామో అదే విధంగా మనం మన దైనందిన జీవితాన్ని గడపాలని కోరుకుంటున్నాను. మనం చేసే ప్రతిదాన...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఆధ్యాత్మిక పరిపక్వత
 • రోమా 5: 3,4 అంతే కాదు; శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయునని యెరిగి; శ్రమలయందును అతిశయపడుదము.

  "చింతించకండి" అని చెప్పడం చాలా సులభం. కానీ నిజానికి అలా చేయడానికి దేవుని పై లోతైన విశ్వాస అనుభవం అవసరం. మనం దేవుణ్ణి విశ్వసించి, మన జీవితాల్లో ఆయన విశ్వ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి
 • పేతురు యొక్క అందమైన వృత్తాంతం మనకు కష్ట సమయాలు మరియు పరిస్థితులలో ఎలా ఉండాలనే దాని గురించి ఒక రహస్యాన్ని బోధిస్తుంది. 1 పేతురు 4:1,2 - క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడెను గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి. శరీర విషయములో శ్రమపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఇది మీ నిర్ణయం
 • ఎఫెసీయులకు 2:10 - మరియు వాటియందు మనము నడుచుకొనవలెనని దేవుడు ముందుగా సిద్ధపరచిన సత్‌క్రియలు చేయుటకై, మనము క్రీస్తుయేసునందు సృష్ఠింపబడినవారమై ఆయన చేసిన పనియైయున్నాము

  దేవుడు మీకు అద్భుతమైన బహుమతిని ఇచ్చాడు: స్వతంత్ర చిత్తము. దేవుడు మిమ్మల్ని సృష్టించినట్లుగా మిమ్మల్ని మీ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మెలకువగా ఉండి ప్రార్థనచేయుడి
 • మత్తయి 26:41 - మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థనచేయుడి; ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీనము

  ఈ ప్రకరణంలో ప్రధాన సూచన ఏమిటంటే, మనల్ని మనం చూడటం మరియు శత్రువులు మన మనస్సులు మరియు మన భావోద్వేగాలకు వ్యతిరేకంగా చేసే దాడులను చూడటం. ఈ దాడులు గుర్తించబడినప్పు...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నేను భయపడను
 • హెబ్రీయులకు 13:6 - కాబట్టి ప్రభువు నాకు సహాయుడు, నేను భయపడను, నరమాత్రుడు నాకేమి చేయగలడు? అనిమంచి ధైర్యముతో చెప్పగలవారమై యున్నాము.

  భయం అందరిపై దాడి చేస్తుంది. యేసు క్రీస్తు ద్వారా మనం జీవితంలో సంతోషాన్ని పొందకుండా ఉండాలని అపవాది ఎప్పుడు ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. మనం భయానిక...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • సిద్ధమైన మనస్సు
 • అపో. కా 17: 11 వీరు థెస్సలొనీకలో ఉన్న వారికంటె ఘనులైయుండిరి గనుక ఆసక్తితో వాక్యమును అంగీకరించి, పౌలును సీలయును చెప్పిన సంగతులు ఆలాగున్నవో లేవో అని ప్రతిదినమును లేఖనములు పరిశోధించుచు వచ్చిరి.

  మనం సిద్ధమైన మనస్సు కలిగి ఉండాలని బైబిలు చెబుతోంది. అంటే మన కోసం దేవుని చిత్త...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని కొరకు వేచియుండడం!
 • మనం దేవుని కోసం "వేచి" ఉన్నప్పుడు, మనం సోమరితనంగా ఉండము, కానీ మనం ఆధ్యాత్మికంగా చాలా చురుకుగా ఉండగలము. వాస్తవానికి, మనం ఇలా ప్రార్ధిస్తాము, “దేవా, నన్ను నేను నా స్వంత బలంతో చేయలేను. నన్ను ప్రతి సమస్యలనుండి విడిపించడానికి నేను నీ కోసం వేచి ఉంటాను. మరియు నేను మీకొరకు వెచియుడడంలో మరింత ఆనందాన్ని ప...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని ప్రేమను పొందుకుంటే!
 • మనం ప్రేమను రుచిచూడడం కోసం దేవుడు సృష్టించాడు. ప్రేమించడం మరియు ప్రేమించబడడం అనేది జీవితాన్ని విలువైనదిగా మారుస్తుంది. ఇది జీవిత ఉద్దేశ్యం మరియు అర్థాన్ని ఇస్తుంది. దేవుని ప్రేమ నుండి మనల్ని వేరుచేసే ఏదైనా, మనల్ని తృప్తి చెందకుండా మరియు లోపల నుండి శూన్యంగా ఉంచుతుంది, అది బాహ్య కారకాలకు మనలను హా...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • విశ్వాసులమైన మనం విశ్వసించాలి!
 • చిన్నపిల్లలు సాధారణంగా వారి తల్లిదండ్రులు చెప్పేది నమ్ముతారు, మనం కూడా ఇటువంటి అనుభవం కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. ఆయన తన వాక్యంలో చెప్పేది మనం నమ్మాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు! క్రైస్తవులను తరచుగా "విశ్వాసులు" అని పిలుస్తారు, అంటే మనం విశ్వసించాలి!

  మీరు విశ్వసిం...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఆత్మలో విశ్రాంతి.
 • కొన్నిసార్లు మనం విశ్రాంతి తీసుకోకపోతే, మనం నిజంగా విశ్వసించలేము. మనం బాహ్య కార్యకలాపాలలో  పాలు పంచుకున్నట్లే, అంతర్గత కార్యాచరణలో కూడా మనం పాల్గొనవచ్చు. మనం మన శరీరంలో తన విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశించాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు, మన ఆత్మలో తన విశ్రాంతిలోకి ప్రవేశించాలని కూడా ఆయన కోరుకుంటున్నాడు....
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన ఆలోచనలు
 • మనకు సరైన లేదా తప్పు ఆలోచనలు ఉండవచ్చు. సరైనవి మనకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయి మరియు తప్పులు మనలను బాధపెడతాయి మరియు మన పురోగతికి ఆటంకం కలిగిస్తాయి. దేవుని సహాయంతో మాత్రమే మనం మన మనస్సులను సరైన దిశలో ఉంచుకోగలము.

  కొందరు వ్యక్తులు జీవితాన్ని ప్రతికూలంగా చూస్తారు ఎందుకంటే వారు ...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •