Devotions

 • అపారమైన ప్రేమ | Unfathomed Mercy |
 • అపారమైన ప్రేమ

  హోషేయ 1:7 అయితే యూదావారియెడల జాలిపడి, విల్లు ఖడ్గము యుద్ధము గుఱ్ఱములు రౌతులు అను వాటిచేత కాక తమ దేవుడైన యెహోవాచేతనే వారిని రక్షింతును.
  ఇశ్రాయేలు ఉత్తర రాజ్యం దేవుని నుండి దూరమై, వారి తిరుగుబాటును బట్టి, దేవుని ఉగ్రతను గూర్చిన సందేశాన్ని ఒక ప్రవ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • పరిశుద్ధాత్మ వరం | The Gift of Holy Spirit
 • పరిశుద్ధాత్మ వరం

  అపో. కార్యములు 2:38 పేతురు మీరు మారుమనస్సు పొంది, పాపక్షమాపణ నిమిత్తము ప్రతివాడు యేసుక్రీస్తు నామమున బాప్తిస్మము పొందుడి; అప్పుడు మీరు పరిశుద్ధాత్మ అను వరము పొందుదురు.

  ఈ వాక్యం ప్రకారం, మన పాపాల క్షమాపణ కోసం పశ్చాత్తాపం కలిగ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని చిత్తమైన సమయం | In His Time
 • దేవుని చిత్తమైన సమయం

  జెఫన్యా 3:19 ఆ కాలమున నిన్ను హింసపెట్టువారినందరిని నేను శిక్షింతును, కుంటుచు నడుచువారిని నేను రక్షింతును, చెదరగొట్టబడినవారిని సమకూర్చుదును, ఏ యే దేశములలో వారు అవమానము నొందిరో అక్కడనెల్ల నేను వారికి ఖ్యాతిని మంచి పేరును కలుగజేసెదను.

 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవునికి సమర్పించుకోవాలి | Submit to God
 • దేవునికి సమర్పించుకోవాలి

  హెబ్రీయులకు 12:9 మరియు శరీర సంబంధులైన తండ్రులు మనకు శిక్షకులై యుండిరి.  వారి యందు భయభక్తులు కలిగి యుంటిమి; అట్లయితే ఆత్మలకు తండ్రియైన వానికి మరి యెక్కువగా లోబడి బ్రదుక వలెనుగదా?

  ఈ మాటలు దేవుని అధికారానికి లొంగిప...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • సమృద్ధిని దయజేయువాడు | God - Our Provider
 • సమృద్ధిని దయజేయువాడు

  యెహెఙ్కేలు 36:11 మీ మీద మనుష్యులను పశువులను విస్తరింపజేసెదను, అవి విస్తరించి అభివృద్ధి నొందును, పూర్వమున్నట్టు మిమ్మును నివాస స్థలముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అప్పుడు నేను యెహోవానై యున్నానని మీరు తెలిసికొందురు. 
  ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన కాపరి | Our Shepherd
 • మన కాపరి

  కీర్తన 95:6 ఆయన మన దేవుడు మనము ఆయన పాలించు ప్రజలము ఆయన మేపు గొఱ్ఱెలము. 

  దేవుడు మన ప్రేమగల కాపరి, మరియు మనము ఆయనకు ప్రియమైన వారము. దేవుడు మన కోసం ఎల్లప్పుడూ శ్రద్ధ వహిస్తాడు మరియు ఒక గొర్రెల కాపరి తన మందను గూర్చి జాగ్రత కలిగి ఉన...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించండి | Power of Love
 • ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించండి

  ద్వితీయోపదేశకాండము 31:6 భయపడకుడి, వారిని చూచి దిగులుపడకుడి, నీతో కూడ వచ్చువాడు నీ దేవుడైన యెహోవాయే; ఆయన నిన్ను విడువడు నిన్నెడ బాయడు.

  పరుగెడుతున్న మన జీవితంలో ఒక్క నిమిషం ఆగి ఆలోచించండి, యేసు క్రీస్తు మీకు అనుగ్రహి...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ప్రేమ యొక్క శక్తి | Power of Love
 • ప్రేమ యొక్క శక్తి

  లూకా 6:27 నేను చెప్పునదేమనగా మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మును ద్వేషించువారికి మేలు చేయుడి,

  మనల్ని ఎదిరించే వారు, మనమంటే గిట్టని వారు ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రేమతో స్పందించడమే ప్రతి క్రైస్తవుడు అట్టి మనసు కలిగి యుండ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నిన్ను విడిచిపెట్టడు | Our God Cares
 • నిన్ను విడిచిపెట్టడు

  ద్వితీ 11:12 అది ఆకాశవర్షజలము త్రాగును. అది నీ దేవుడైన యెహోవా లక్ష్యపెట్టు దేశము. నీ దేవు డైన యెహోవా కన్నులు సంవత్సరాది మొదలుకొని సంవత్సరాంతమువరకు ఎల్లప్పుడు దానిమీద ఉండును.

  మీరు ఎప్పుడైనా జీవితంలో ఎప్పుడైనా నేను ఒంటరిని...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఆధ్యాత్మిక ఉల్లాసం | Our Spiritual Refreshment
 • ఆధ్యాత్మిక ఉల్లాసం

  యెహెఙ్కేలు 47:9 వడిగా పారు ఈ నది వచ్చుచోట్లనెల్ల జలచరములన్నియు బ్రదుకును. ఈ నీళ్లు అక్కడికి వచ్చుటవలన ఆ నీరు మంచి నీళ్లగును గనుక చేపలు బహు విస్తారములగును; ఈ నది యెక్కడికి పారునో అక్కడ సమస్తమును బ్రదుకును.

  ఈ నది దేవుని నుండ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నశించినదానిని రక్షించడానికే | To Save the Lost
 • నశించినదానిని రక్షించడానికే

  లూకా 19:10 నశించినదానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్యకుమారుడు వచ్చెనని అతనితో చెప్పెను.

  తప్పిపోయిన వారిని వెతకడానికి మరియు రక్షించడానికి యేసు క్రీస్తు ఈ లోకానికి వచ్చాడు. ఆయన ప్రపంచాన్ని ఖండించడానికి రాలేదు కానీ తప్పి...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుణ్ణి మొదట వెతక కలిగితే? | Seeking first is the key
 • దేవుణ్ణి మొదట వెతక కలిగితే?

  మత్తయి 6:33 కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.

  మొదట ఆయన రాజ్యాన్ని మరియు ఆయన నీతిని వెదకడం మన ప్రాధాన్యతగా చేయగలిగితే, మిగిలిన వాటిని దేవుడు చూసుకుంటాడని మనం నేర్చుకోవ...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన రక్షణకు కారకుడు | Our Source of Salvation
 • మన రక్షణకు కారకుడు

  లూకా 19:9 అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రాహాము కుమారుడే; ఎందుకనగా నేడు ఈ యింటికి రక్షణ వచ్చియున్నది.
  పలుకుబడి ఉన్న ఒక పన్ను వసూలు చేసే వ్యక్తి ఇంటికి వెళ్లి అతనికి  రక్షణ అందించడానికి యేసు క్రీస్తు సంసిద్ధమయ్యాడు. అతడు అబ్రాహాము కుమారుడైనందున...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • సర్వలోక న్యాయాధిపతి | The Judge of All Earth
 • సర్వలోక న్యాయాధిపతి

  ఆదికాండము 18:25 ఆ చొప్పున చేసి దుష్టులతో కూడ నీతిమంతులను చంపుట నీకు దూరమవును గాక. నీతిమంతుని దుష్టునితో సమముగా ఎంచుట నీకు దూరమవు గాక. సర్వలోకమునకు తీర్పు తీర్చువాడు న్యాయము చేయడా

  దేవుడు నీతిమంతుడు మరియు న్యాయమైన న్యాయమూర్...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • దేవుని నడిపింపు | Gods Leading
 • దేవుని నడిపింపు

  మత్తయి 2:2 యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడెక్కడ నున్నాడు? తూర్పుదిక్కున మేము ఆయన నక్షత్రము చూచి, ఆయనను పూజింప వచ్చితిమని చెప్పిరి

  విశ్వాసం మరియు విధేయతతో దేవుని పిలుపుకు ఎలా ప్రతిస్పందించాలో ఈ రోజు మనం నేర్చుకుందాం. జ్ఞానులు నక్షత్రా...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన బలమునకు ఆధారం | Our Source of Strength
 • మన బలమునకు ఆధారం

  కీర్తనల గ్రంథము 105:4 యెహోవాను వెదకుడి ఆయన బలమును వెదకుడి ఆయన సన్నిధిని నిత్యము వెదకుడి

  ఒకరోజు ఒక బాలుడు గాలిపటం ఎగురవేస్తున్నాడు, గాలి వేగంగా వీస్తోంది, గాలిపటం ఆకాశంలో ఎగురుతోంది. చాలా ఎత్తులో గాలిపటం పెద్ద పెద్ద మేఘాలలో ద...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • విశ్వాస ప్రతిఫలం | Reward of Faith
 • విశ్వాస ప్రతిఫలం

  విశ్వాసం అనేది దేవునితో మన సంబంధానికి పునాది వంటిది మరియు ఆయనను సంతోషపెట్టడానికి అది చాలా అవసరం. అబ్రాహాము జీవితంలో దీనిని మనం చూడవచ్చు. అసాధ్యమనిపించినా దేవుణ్ణి నమ్మి, ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడే విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తి అబ్రహాము. దేవుడు అబ్రహాము విశ్వాసానికి ప్...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • తర తరములకు ఆశీర్వాదాలు | The Inheritance Of Blessing
 • తర తరములకు ఆశీర్వాదాలు 

  ద్వితీయోపదేశకాండము 30:5 నీ పితరులకు స్వాధీన పరచిన దేశమున నీ దేవు డైన యెహోవా నిన్ను చేర్చును, నీవు దాని స్వాధీనపరచు కొందువు; ఆయన నీకు మేలుచేసి నీ పితరులకంటె నిన్ను విస్తరింప జేయును.

  1948 న ఇశ్రాయేలు తన పూర్వ వైభవా...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల | The Outpouring of the Holy Spirit
 • పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల 

  యెషయా 44:3 నేను దప్పిగలవానిమీద నీళ్లను ఎండిన భూమిమీద ప్రవాహజలములను కుమ్మరించెదను నీ సంతతిమీద నా ఆత్మను కుమ్మరించెదను నీకు పుట్టినవారిని నేనాశీర్వదించెదను.
  ఎండిపోయిన కటిక నేలవంటి ప్రదేశాలను మనం గమనించినప్పుడు, అటువంటి ప్రదేశాల్లో దా...
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఎల్లప్పుడు ఆయనను వెదకుడి | Seek Him Always
 • ఎల్లప్పుడు ఆయనను వెదకుడి

  యెషయా 55:6 యెహోవా మీకు దొరుకు కాలమునందు ఆయనను వెదకుడి ఆయన సమీపములో ఉండగా ఆయనను వేడు కొనుడి.

  మన యెడల దేవుని కృప విస్తరించబడాలి అంటే ఆయనను ఎల్లప్పూడు మనం వెదికేవారంగా ఉండాలి. దేవుని వెతికే మార్గాలు ఈ రీతిగా ఉన్నాయి.
 • Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •