Devotions
 • ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి
 • ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి

  పేతురు యొక్క అందమైన వృత్తాంతం మనకు కష్ట సమయాలు మరియు పరిస్థితులలో ఎలా ఉండాలనే దాని గురించి ఒక రహస్యాన్ని బోధిస్తుంది. 1 పేతురు 4:1,2 - క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడెను గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి. శరీర విషయములో శ్రమపడినవాడు శరీరమం...
 • Dr G Praveen Kumar, Sajeeva Vahini - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మనము పిల్లలమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 17 వ రోజు:

  మనము పిల్లలమైతే వారసులము, అనగా దేవుని వారసులము; క్రీస్తుతో కూడ మహిమపొందుటకు ఆయనతో శ్రమపడిన యెడల, క్రీస్తుతోడి వారసులము. రోమా 8:17
  మన జీవితాల్లో అనేక శ్రమలు కలిగినప్పటికి వాటిని అధిగమించగల శక్తిని ఎలా పొందాలో నేర్చుకున్న మన...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • Women-s Day Special - Telugu Devotion
 • క్రీస్తుతో శ్రమానుభవములు 6వ రోజు:

  https://youtu.be/yPqCnvm1AcY

  శ్రమలయందును ఇబ్బందులయందును ఇరుకులయందును దెబ్బలయందును చెరసాలలలోను అల్లరులలోను ప్రయాసములలోను జాగరములలోను ఉపవాసములలోను మిగుల ఓర్పుగలవారమై 2 కొరింథీ 6:5

  "మాతృదేవోభవ" అనేది...

 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • సిలువ శ్రమలను గూర్చి 40 అంశాలు - 40 Days verses related to cross in Telugu
 • సిలువ శ్రమలను గూర్చి 40 అంశములు

  1. యేసును బంధించాలని కుట్ర (మత్త 26:1-5, మార్కు 14:1-11, లూకా 22:1-2)
  2. యేసుకు తైలాభిషేకము(మత్త 26:6-13 , మార్కు 14:3-9)
  3. యూదా ద్రోహము(మార్కు 14:10-11, లూకా 22:3-6)
  4. మేడ గదిలో పస్కా సిద్దపరచుట(మార్కు 1...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • అధికమైన కృప
 • కీర్తనలు 86:13 ప్రభువా, నా దేవా, నాయెడల నీవు చూపిన కృప అధికమైనది పాతాళపు అగాధమునుండి నా ప్రాణమును తప్పించియున్నావు.

  కృప అంటే అర్హతలేని పాపులకు దేవుడు - పాపక్షమాపణ, నూతన జీవితమును, ఆత్మీయ జీవితమును అవసరమైన ప్రతిదీ ఉచ్చితముగా ఇవ్వడమే కృప. మన స్థానంలో చనిపోయేందుకు తన సొం...
 • Pas. Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నిశ్చయముగా నీకు విజయమే
 • నాకు ఆశ్రయదుర్గమగు యెహోవా సన్నుతింపబడును గాక ఆయన నా చేతులకు యుద్ధమును నా వ్రేళ్లకు పోరాటమును నేర్పువాడైయున్నాడు. కీర్తనలు 144:1

  పక్షిరాజు సర్పముతో నేలపై పోరాటం చేయదు. అది దానిని ఆకాశంలోకి ఎత్తి యుద్ధ మైదానాన్ని మార్చేస్తుంది, ఆపై  సర్పమును  ఆకాశంలోకి విడిచిప...
 • Dr. G. Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నీకు సమయం వచ్చింది?
 • నీకు సమయం వచ్చింది?

  ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన ఒకటే మాట కొరోనా. కొరోనా రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వస్తే ఏమి చెయ్యాలి, రాకుండా ఏమి చెయ్యాలి ఇలా దినమంత మెసేజస్ ఫార్వాడ్స్ తో సలహాలతో హెచ్చరికలతోనే సరిపోతుంది. ఇవి తప్పని నేను చెప్పడంలేదు కాని, ఈ వైరస్ దేవుని ఉగ్రతన...
 • Pas. Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నీలో ఇవి ఉన్నాయా?
 • నష్టం చిన్నదైనా పెద్దదైనా కారణం నిర్లక్ష్యమే. ప్రతి రోజు నిర్లక్ష్యానికి మనం వెల చెల్లిస్తూనే ఉంటాము. నిర్లక్ష్యం వలన అన్నం మాడిపోతుంది, పాలు పొంగిపోతాయి. నిర్లక్ష్యం వలన ప్రమాదాలు జరుగుతాయి, బంధాలు కూడ తెగిపోతాయి. నిర్లక్ష్యం వలన ఈ లోకంలో ఏది కోల్పోయిన తిరిగి పొందుకొనే అవకాశం ఉంది కాని, దేవుని క...

 • Pas. Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • విజయానికి 3 అడుగులు
 • 1 పేతురు 2:3 ...నిర్మలమైన వాక్యమను పాలవలన రక్షణ విషయములో ఎదుగు నిమిత్తము, ఆ పాలను అపేక్షించుడి.
  ఈ వాక్యం రక్షణలో ఎదగాలని, ఎదగాలంటే వాక్యమే ఆధారమని చాలా స్పష్టముగ
  తెలియజేస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రశ్న రక్షణలో ఎదిగినట్లు ఎలా తెలుసుకొనగలము.

  రక్షణలో పది సంవత్సరముల అనుభవం వలన, వాక్యం బాగా ...

 • Pas. Anil Andrewz - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • నీకు సమయం వచ్చింది?
 • నీకు సమయం వచ్చింది?


  ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన ఒకటే మాట కొరోనా. కొరోనా రాకుండా ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, వస్తే ఏమి చెయ్యాలి, రాకుండా ఏమి చెయ్యాలి ఇలా దినమంత మెసేజస్ ఫార్వాడ్స్ తో సలహాలతో హెచ్చరికలతోనే సరిపోతుంది. ఇవి తప్పని నేను చెప్పడంలేదు కాని, ఈ వైరస్ దేవుని ఉగ్రతనా లేక దుష్టుని ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఐక్యతే మన లక్ష్యం – భారత దేశ గణతంత్రం
 • ఐక్యతే మన లక్ష్యం – భారత దేశ గణతంత్రం.

  దేశంలో నెలకున్న అనైక్యతను ఆసరాగా చేసుకొని క్రమంగా పట్టు సాధించిన దుష్పాలకులపై ఆనాడు చేసిన సుదీర్ఘ పోరాటం మన భారత దేశానికి స్వాతంత్ర్యాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. బానిస బ్రతుకుల్లో విభజించు పాలించు వంటి ఎన్ని విధానాలు అవలంబించినా దేశ ఐక్యతను అవి చేధిం...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • విజయం - ఎల్లప్పుడు నీతోనే!
 • విజయం - ఎల్లప్పుడు నీతోనే!

  మరియు ఫరో ప్రజలను పోనియ్యగా; దేవుడు ఈ ప్రజలు యుద్ధము చూచునప్పుడు వారు పశ్చాత్తాపపడి ఐగుప్తుకు తిరుగుదురేమో అనుకొని, ఫిలిష్తీయులదేశము సమీపమైనను ఆ మార్గమున వారిని నడిపింపలేదు.( నిర్గమకాండము 13:17). దేవుడు తన ప్రజలైన ఇశ్రాయేలీయులను అరణ్యంలో సుదీర్ఘమైన, కష్టతరమైన మా...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మన కోరికలపై గెలుపు!
 • మన కోరికలపై గెలుపు!

  కృష్ణా నది తీర ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించినప్పుడు అక్కడ నది కలువల ప్రక్క అనేకులు చాపలు పడుతూ ఉండడం గమనించాను. వారు నైపుణ్యత కలిగినవారు కాకపోయినప్పటికీ, ఒకొక్కరు ఒక్కో రీతిలో కనీసం రెండేసి చాపలుపట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవానికి వానపాము వంటి ఎరను ఉపయోగించకుండా, చేపలక...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • వినయము
 • వినయము

  నా స్నేహితుడైన జాన్ కు ఒక పెద్ద అంతర్జాతీయ సంస్థలో ఉద్యోగం దొరికింది. ఆ కంపెనీలో తాను క్రొత్తగా చేరిన కొన్ని దినములలో అతను పని చేస్తున్న క్యాబిన్ దగ్గరకు ఒక వ్యక్తి వచ్చి, మాటలు కలిపి, తాను అక్కడేమి చేస్తున్నాడో అడిగాడు. అతనికి తన పని గురించి చెప్పిన తరువాత, జాన్ అతని పెరేమిటని అడి...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • తప్పు చేశాననే ఫీలింగ్
 • తప్పు చేశాననే ఫీలింగ్

  అనుకోకుండా ఒక చిన్న పొరపాటు చేశాము వాటిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి?. కొన్ని తెలియక జరిగే పొరాపాట్లు మరి కొన్ని తెలిసి చేసినవి. ఉదాహరణకు ఇతరుల మాటలు నమ్మి ఇరువురి మధ్య విబేధ భావన, మనస్పర్ధలు లేదా అనరాని మాటలవలన సంబంధం చెడిపోయినప్పుడు. తలిదండ్రులకు ఇష్టం లేని పని చేసినప్పుడ...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మౌనధ్యానం
 • మౌనధ్యానం

  వాస్తవంగా నేటి దినములలో మనము ఎక్కువ సమాచారాన్ని సృష్టించాము. మరో విధంగా చెప్పాలంటే మనము జీవించే ఈ యుగం సమాచారం అధికంగా ఉన్న యుగం అని కూడా భావించవచ్చు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మనం అధిక ఉత్తేజానికి బానిసలమై పోయాము. ఆధునికతలో మనకు చేరువయ్యే వార్తలు మరియు జ్ఞానము యొక్క నిరంతర దాడి మన మన...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • సంతోషించే రోజు
 • సంతోషించే రోజు

  మీరు దుఃఖింతురు గాని మీ దుఃఖము సంతోషమగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. యోహాను 16:20

  లేఖనాలు ఈ సత్యాన్ని ధృవీకరిస్తూ “స్త్రీ ప్రసవించునప్పుడు ఆమె గడియ వచ్చెను గనుక ఆమె వేదనపడును; అయితే శిశువు పుట్టగానే లోకమందు నరుడొకడు పుట్టెనను సంతోషముచేత ఆమె ఆ వేదన మరి జ్...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా
 • ఎల్లప్పుడూ సంతోషంగా

  కీర్తన 100:3 “యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుట్టించెను మనము ఆయన వారము మనము ఆయన ప్రజలము ఆయన మేపు గొఱ్ఱెలము.”

  మనలో ప్రతి ఒకరము దేవునిచే నిర్మించబడినవారము. ఎక్కడ కూడా స్వనిర్మిత పురుషులు గాని స్త్రీలు గాని ఉండరు. అంతేకాదు, వారికి వారు ప్రజ్...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • మీకొరకు ఒక సమాధాన గృహము
 • మీకొరకు ఒక సమాధాన గృహము

  శరణార్ధులు (Refugee), వీరు యుద్ధము లేదా హింసవలన తమ గృహాలను విడిచిపెట్టవలసిన వారు. నేడు మనం ప్రపంచంలో వీరి సంఖ్య రోజు రోజుకి పెరుగుతుంది. అయితే, ప్రతి బిడ్డ విద్యను, ప్రతి వయోజనుడు అర్ధవంతమైన పనిని, ప్రతి కుటుంబము ఒక గృహాన్ని కలిగియుండులాగున శరణార్ధులను స్వీకరించేలా...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •  
 • వార్త భవిశ్వాసముంటే భయమెందుకు?
 • విశ్వాసముంటే భయమెందుకు?


  ఒక పనిని తలపెట్టాలి ముందుకు వెళ్ళగలుగుతానా లేదా? నా వివాహం ఎలా ఉంటుందో ఏమో? ఉన్నత చదువులు చదవగలనా? మంచి ఉద్యోగం వస్తుందా? బిడ్డలు పుట్టలేని పరిస్థితి, దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదిస్తాడా?  నష్టం లేని వ్యాపారం చేయగలనా? శక్తికి మించిన ఉద్యోగం నిలబెట్టుకోగలనా? భారం...

 • Dr G Praveen Kumar - Sajeeva Vahini - Daily Devotion
 •