Card image cap
Daily Bible Verse
"అప్పుడు పండ్రెండుమందిలో నొకడగు ఇస్కరియోతు యూదా, ప్రధానయాజకులయొద్దకు వెళ్లి నేనాయనను మీకప్పగించినయెడల నాకేమి ఇత్తురని వారినడిగెను. అందుకు వారు ముప్పది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచ్చిరి. వాడప్పటినుండి ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయము కనిపెట్టు చుండెను. " - మత్తయి 26:14-16
Daily Quote
"లంచము దృష్టికి మాణిక్యమువలె నుండును అట్టివాడు ఏమి చేసినను దానిలో యుక్తిగా ప్రవర్తించును." సామెతలు 17:8
Card image cap
Click to Play
Easter Sunday Sermon
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

అక్కడ యెహోవా హస్తము నామీదికి వచ్చి - నీవు లేచి మైదానపు భూమికి వెళ్ళుము, అక్కడ నేను నీతో మాటలాడుదునని ఆయన నాకు సెలవిచ్చెను (యెహెజ్కేలు 3:22).
ప్రత్యేకంగా కొంతకాలం ఎదురుచూస్తూ గడపవలసిన అవసరం రానివాళ్ళెవరూ దేవుని కోసం గొప్ప పనులు చేసినట్టు మనం చూడం. మొదట్లో తప్పనిసరిగా అలాటి వాళ్ళు అనుకున్నవన్నీ పూర్తిగా తారుమారైపోతాయి. పౌలు తాను మారుమనస్సు పొందిన వెంటనే సువార్తతో ఉరకలేసేటపుడు మూడేళ్ళు అరేబియా ఎడారిలో ఉండాల్సిరావడం నుండి ఈనాటి వరకు ఇది ఇలానే వస్తూ ఉంది.

నా విషయంలో ఇలానే జరిగింది. సాహిత్యం ద్వారా దైవసేవ చెయ్యడానికి నాకు అవకాశం దొరకగానే ఎగిరి గంతేసి మొదలు పెట్టేద్దామనుకున్నాను కాని డాక్టరు అడ్డుపడ్డాడు. "లాభం లేదు ఆవిడకి రాయడం ముఖ్యమో, ప్రాణం నిలబెట్టుకోవడం ముఖ్యమో తేల్చుకోవాలి" అన్నాడు. రెండూ చేయ్యాలంటే కుదరదు.

ఇది 1860లో జరిగింది. ఆ గూట్లోనుండి నేను 1869లో బయటికి వచ్చాను. నీడలో తొమ్మిదేళ్ళు నన్ను ఎదురుచూస్తూ ఉంచిన దేవుని జ్ఞానం నాకు అర్థమైంది. దేవుని ప్రేమ మార్పులేనిది. ఆయన ప్రేమ మనకి కనిపించకపోయినా, అనుభవంలోకి రాకపోయినా ఆయన మాత్రం అలానే ప్రేమిస్తూ ఉంటాడు. ఆయన ప్ర...

Read More
Card image cap
Share on Whatsapp40 సిలువ ధ్యానములు - Day 40 - సిలువ శక్తి

40 సిలువ ధ్యానములు - Day 40 - సిలువ శక్తి

Audio: https://youtu.be/9ZpEiwCfgkc

1 కొరింథీ1:18 సిలువనుగూర్చిన వార్త, నశించుచున్న వారికి వెఱ్ఱితనము గాని రక్షింపబడుచున్న మనకు దేవుని శక్తి.

సిలువ అనేది మనిషి చేసిన పాపమును భరించే దేవుని ప్రేమ, సిలువ ప్రేమ ఒక్కటే పాపి హృదయాన్ని కరిగించి, పశ్చాత్తాపాం తీసుకురాగలదు. పరలోకమునకు సిలువే మార్గం. సిలువ యొద్దకు వచ్చిన వారు ఎప్పటికీ ఒకేలా ఉండరు. సిలువ జీవితమునకు క్రొత్త ఉద్దేశ్యాన్ని ఇస్తుంది. మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చు కొనుడి; అప్పుడు మీ ప్రాణములకు విశ్రాంతి దొరకును అని వాక్యం సెలవిస్తుంది. సిలువను ఎత్తుకున్నవానికే యేసు బోధలు అర్ధమవుతాయి. సిలువను ఎత్తుకున్నవాడే దేవుని చేత నడిపించబడుతాడు. సిలువను ఎత్తుకున్నావాని ప్రాణమునకే విశ్రాంతి. విశ్రాంతి అనగా ప్రతి ప్రయత్నంలో విజయమును చూస్తావు కాబట్టి నీకు నిరుత్సాహం ఉండదు నెమ్మది సంతోషముతో నింపబడతావు.

యేసు ప్రభువు సిలువలో మరణించిన తరువాత ఏటు చూసిన రెండు గుంపులు కనిపిస్తున్నాయి. కలిసి దొంగతనములు చేసి దోషులుగ తీర్పు తీర్చబడిన...

Read More
Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..