Card image cap
Daily Bible Verse
"యెహోవా స్వరము లేళ్ళను ఈనజేయును అది ఆకులు రాల్చును. ఆయన ఆలయములో నున్నవన్నియు ఆయనకే ప్రభావము అనుచున్నవి. " - కీర్తనల గ్రంథము 29:9
Daily Quote
"సంతోషముగల మనస్సు ఆరోగ్యకారణము. నలిగిన మనస్సు ఎముకలను ఎండిపోజేయును." సామెతలు 17:22
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Sajeeva Vahini Daily Inspirations
Share on WhatsappDaily Inspiration

యెహోవా నిబంధన మందసము వారికి ముందుగా సాగెను (సంఖ్యా 10:33).

దేవుడు మనకు కొన్ని అభిప్రాయాలను ఇస్తూ ఉంటాడు. అవి దేవుడు ఇచ్చినవే. అయితే వాటి గురించి అనుమానం లేకుండా వాటిని స్థిరపరచడంకోసం కొన్ని సూచనలను ఇస్తాడు.

యిర్మీయా కథ ఎంత బాగుంటుంది! అనాతోతు పొలం కొనాలని అతనికి అభిప్రాయం కలిగింది. కాని ఆ తరువాతి రోజుదాకా అతడు ఆ అభిప్రాయాన్ని కార్యరూపంలో పెట్టలేదు. అయితే అతని తండ్రివల్ల పుట్టినవాని కుమారుడొకడు వచ్చి దాన్ని కొనమని అడగడం ద్వారా యిర్మీయాలో కలిగిన ఆ అభిప్రాయాన్ని స్థిరపరిచాడు. అప్పుడు యిర్మీయా అది యెహోవా వాక్కు అని తెలుసుకున్నాడు.

దేవుడు తాను ఇచ్చిన అభిప్రాయాన్ని బలపరిచేదాకా యిర్మీయా ఊరుకున్నాడు. ఆ తరువాతనే వాస్తవాలకు అనుగుణంగా తనకు, ఇతరులకు నమ్మకం కలిగిన తరువాతనే చర్య తీసుకున్నాడు. దేవుడు ఆయన ఇష్టప్రకారం మనం నడవాలని కోరుకుంటాడు. మనం కూడా పౌలు, అతని అనుచరులు త్రోయలో చేసినట్టు, మాట్లాడే అందరి అభిప్రాయాలు విని అన్ని పరిస్థితులనుండి దేవుని పూర్తి సంకల్పాన్ని గ్రహించుకోవాలి.

దేవుని ప్రేలు ఎటువైపుకైతే చూపిస్తున్నదో అటువైపుకే ఆయన చెయ్యి మనలను నడిపిస్తుంది.<...

Read More
Sajeeva Vahini Daily Devotions
Share on Whatsappసంతృప్తి

సంతృప్తి

చిన్న బిడ్డలు తమ తలిదండ్రులు చెప్పిన పనులు చేయనప్పుడు, పెద్దలు వారిని సరైన మార్గంలో పెట్టడానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. మాటలతో కుదరనప్పుడు బెత్తంతో చెప్పే ప్రయత్నం సుళువైనప్పటికీ, ఇరువురి మధ్య సంధి ఏర్పడడానికి మరో మార్గాన్ని వెతుక్కుంటారు. నేను చెప్పిన పని చేస్తే నీవు అడిగింది ఇచ్చేస్తాను. అవును, మనమందరం ఈ అనుభవంగుండా వచ్చినవాళ్ళమే. మనం పనిచేసే స్థలంలో కూడా చేసిన పనిని ప్రోత్సాహ పరిచే బహుమతులు మరింత బలాన్ని ఉత్సాహాన్ని దయజేస్తాయు. అసాధారణమైన పనులు చేయడానికి మనం పొందుకునే జీతము మనలను అది పురికొలుపుతుంది అనుటలో ఎట్టిసందేహం లేదు.

అయితే దేవుడు నిజానికి మనకును ఇటువంటి ప్రేరణను దయజేశాడు. కేవలము ఊరకనే విధేయులమవ్వమని ఆజ్ఞాపించకుండా, తనను వెంబడించే జీవితము, క్రయంతో కూడినదే అయినా, సమృద్ధియైన జీవముతో నిండుకొనియున్నది, “గొఱ్ఱెలకు జీవము కలుగుటకును అది సమృధ్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితినని” (యోహాను 10:10) లో యేసయ్య వాగ్ధానం చేశాడు. ఆయనను వెంబడిస్తే “ఇప్పుడు ఇహమందు హింసలతోపాటు నూరంతలుగా... రాబోవు లోకమందు నిత్యజీవమును పొందునని” (మార్కు 10:29,3...

Read More
Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..