Card image cap
Daily Bible Verse
"నా ప్రాణమా, యెహోవాను సన్నుతించుము ఆయన చేసిన ఉపకారములలో దేనిని మరువకుము " - కీర్తనల గ్రంథము 103:2
Daily Quote
"సోమరీ, ఎందాక నీవు పండుకొనియుందువు? ఎప్పుడు నిద్రలేచెదవు? " సామెతలు 6:9
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

నా శాంతినే మీ కనుగహించుచున్నాను (యోహాను 14:27).

ఇద్దరు చిత్రకారులు ప్రశాంతత అనే దానిమీద తమకున్న ఆలోచనని బొమ్మ రూపంలో గీసారు. మొదటి చిత్రకారుడు ఎక్కడో కొండల మధ్య నిండుగా ఉన్న ఒక సరస్సుని తన చిత్రపటంలో చూపించాడు.

రెండో అతను తన కాన్వాసు మీద భీషణమైన ఓ జలపాతాన్ని, దాని నురుగులపైన వంగి రేపో మాపో కూలిపోతుందేమో అన్నట్టుగా ఉన్న ఒక చిన్న చెట్టు. దాని కొమ్మమీద జలపాతపు జల్లుకి దాదాపుగా తడుస్తూ తన గూటిలో కూర్చుని ఉన్న ఓ చిన్న పిచ్చుక. ఈ బొమ్మను హృద్యంగా చిత్రీకరించాడు.

మొదటి చిత్రం జడత్వమే. రెండోది విశ్రాంతి.

క్రీస్తు జీవితం పైకి ఎలా కనిపిస్తుందంటే అంత అల్లకల్లోలమైన జీవితం ఇంకెక్కడా ఉండదేమోననిపిస్తుంది. తుపానులు, అలజడులు, అరిగిపోయిన ఆ శరీరం సమాధిలో విశ్రాంతి పొందేవరకూ, కష్టాల కెరటాలు దాని పై విరుచుకుపడుతూనే ఉన్నాయి. అయితే ఆయన అంతరంగం మాత్రం గాజు సముద్రంలాగా మహా ప్రశాంతతతో ఉందెప్పుడూ.

ఏ నిమిషంలోనైనా ఎవరైనా ఆయన దగ్గరికి వెళితే వాళ్ళకి విశ్రాంతి నిచ్చేవాడు. ఆ రోమా వేట కుక్కలు ఆయన్ని యెరూషలేము వీధుల్లో హింసించ బోయే తరుణంలో కూడా, తన శిష్యులకి తుది కానుకగా ...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappనీ అనుభవం ఎంత?

నీ అనుభవం ఎంత?

ఇట్టీవల ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి తన పదవి విరమణ అనంతరం వ్రాసిన ఒక వ్యాసంలో తన వృత్తి జీవిత ప్రస్థానంలోని కొన్ని అనుభవాలను వివరిస్తూ ఈ విధంగా పేర్కొన్నాడు. నిన్నటి వరకు నేను గొప్ప ఉద్యోగంలో పని చేస్తూ ఉన్నవాడిని, నేటి నుండి అప్పటి హోదా ఉండదు, పనిని గూర్చిన ఒత్తిడి అసలే లేదు ఇంకా విశ్రాంతి తీసుకునే సమయంలో ఉన్నాను. అంతేకాదు నా ఆనుభావాల్లో నేను నేర్చుకున్న ఒకే సంగతి “జీవితంలో నీవు ఎంత దూరము ప్రయాణం చేసావు అన్నది కాదు; నీ యాత్ర జీవితంలో నీ అనుభవం ఎంత” అనేదే ప్రాముక్యం.

అవును ప్రియమైన వారలారా... జీవితమనే ప్రయాణంలో గొర్రెలకాపరి నుండి ఒక బలమైన సైనికుడుగా చివరకు రాజు అయ్యేవరకు దావీదు ఎటువంటి అనుభవం కలిగియున్నాడు?. అట్టి తన అనుభవాన్ని వివరిస్తున్నాడు  కీర్తన 37లో. దుష్టులు – నీతిమంతులు మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలియజేసి, దేవునియందు విశ్వసించేవారిని రూఢీపరచే గొప్ప కీర్తన. కీర్తన 37 : 1-2 లో “చెడ్డవారిని చూచి నీవు వ్యసనపడకుము దుష్కార్యములు చేయువారిని చూచి మత్సరపడకుము. వారు గడ్డివలెనే త్వరగా ఎండిపోవుదురు. పచ్చని కూరవలెనే వాడిపోవుదురు”. మరియు (2...

Read More
Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..