Card image cap
Daily Bible Verse
"క్రీస్తుయేసు చిత్తప్రకారము ఒకనితో నొకడు మనస్సు కలిసినవారై యుండునట్లు ఓర్పునకును ఆదరణకును కర్తయగు దేవుడు మీకు అనుగ్రహించును గాక. " - రోమీయులకు 15:6
Daily Quote
"సోమరిదారిలో సింహమున్నదనును వీధిలో సింహమున్నదనును." సామెతలు 26:13
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Card image cap
Share on WhatsappDaily Inspiration

అత్యధిక భారమువలన కృంగిపోతిమి. మరియు మృతులను లేపు దేవునియందేగాని, మాయందే మేము నమ్మిక యుంచుకుండున్నట్లు మరణమగుదుమను నిశ్చయము మామట్టుకు మాకు కలిగియుండెను (2 కొరింథీ 1: 8,9).

కష్టకాలంలో మనపై పడే వత్తిడులే మనకి జీవితపు విలువను అర్థం చేసుకునేలా చేస్తాయి. పోయిందనుకున్న మన ప్రాణం తిరిగి మనకు దక్కిన ప్రతిసారి అది ఒక కొత్త ఆరంభం అవుతుంది. ప్రాణం విలువ ఎంతో కొత్తగా తెలిసివస్తుంది. దేవుడికి మానవులకీ కూడా అది మరీ ఎక్కువ ఉపయోగకరంగా మారుతుంది. మనకి వచ్చే వత్తిడులు ఇతరులకి వచ్చే కష్టాలను అర్థం చేసుకోగలిగేలా చేస్తాయి. వాళ్లపట్ల సానుభూతిగా మెలగడం నేర్పిస్తాయి.

నలిగిపోయాను తీగలాగా సాగినట్టు తనువులోను మనసులోనూ ఆలోచనలను అంధకారం ముంచినట్లుగా శత్రువుల కింద, మిత్రుల చేతుల్లో ప్రాణం ఎగిరి పోయేంతవరకు నేను నలిగి పోయాను.

నలిగిపోయాను దేవుడు తప్ప సహాయకుడు లేడనేలా దేవుని కర్రని, బెత్తాన్ని ప్రేమించేలా స్వాతంత్రం తప్ప మాలిన్యమంతా పోయేలా నమ్మశక్యం కాని వాటిని నమ్మేలా సజీవ దేవునిలో జీవించేలా క్రీస్తు జీవితం ప్రవహించే నదిలో నేను మునిగిపోయాను.

మనలో ప్రతి దానిని తేలికగా తీసుకునే మోసక...

Read More
Card image cap
Share on Whatsappనీవు సిద్ధపడుతున్నావా?

నీవు సిద్ధపడుతున్నావా?

నేను కాలేజి చదువుకుంటున్న రోజుల్లో మూడు సంవత్సరాలు ఆ కాలేజీ కి సంబంధించిన కంపూటర్ విభాగంలో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన చిన్న చిన్న పనులు చేసేవాడిని. చేసే ఆ పనికి భవిష్యత్తులో ఎటువంటి అవసరం ఉంటుందో తెలియకుండానే ప్రతీ రోజు ఎదో ఒక క్రొత్త అన్వేషణలో నిమజ్ఞమయ్యేవాడిని. ఆ మూడు సంవత్సారాల తరువాత కాలేజి చదువులు ముగిసినప్పుడు ఉద్యోగం కోసం దరఖాస్తు చేయడం ప్రారంభించాను. వార్తా పత్రికల్లో చూసి ఒక కంపెనీ వారికి దరఖాస్తు చేస్తే, వారు ఇంటర్వ్యూ కి పిలిచి, నేను చదువుకున్న అర్హతలనుబట్టి కాక, నాకున్న నైపుణ్యతను బట్టి ఉద్యోగంలో చేరగలిగాను. బహుశా మీలో అనేకులకు ఇటువంటి అనుభవాలు ఉండవచ్చు.

ప్రతికూల పరిస్థితిలో నా అనుభవము మరింత పనికి నన్ను సిద్ధపరచింది. ప్రతికూలమైనది అని మనం పిలువగలిగే అనుభవాలలో యౌవనస్తుడైన దావీదు పట్టుదల కలిగి ఉన్నాడు. గోల్యాతుతో యుద్దము చేయాలన్న సవాలు ఇశ్రాయేలీయులు ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, ఆ కర్తవ్యానికి ముందడుగు వేయడానికి  చాలిన ధైర్యముగలవాళ్ళు ఎవరును లేకపోయిరి. దావీదు తప్ప ఎవరు లేరు. యుద్ధానికి పంపించడానికి సౌలు విముఖముగా ఉన్నప్పటికీ దేవుడు దావీదును ఏ...

Read More
Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..