Card image cap
Daily Bible Verse
"నీ ఆవరణములలో నివసించునట్లు నీవు ఏర్పరచుకొని చేర్చుకొనువాడు ధన్యుడు నీ పరిశుద్ధాలయముచేత నీ మందిరములోని మేలుచేత మేము తృప్తిపొందెదము. " - కీర్తనల గ్రంథము 65:4
Daily Quote
"నరుని ఆత్మ వాని వ్యాధి నోర్చును నలిగిన హృదయమును ఎవడు సహింపగలడు?" సామెతలు 18:14
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Sajeeva Vahini Daily Inspirations
Share on WhatsappDaily Inspiration

యెహోవా, నీ వెందుకు దూరముగా నిలుచుచున్నావు? (కీర్తన 10:1).

బాధల్లో ప్రత్యక్షంగా సహాయపడేవాడు మన దేవుడు. కాని బాధలు మనల్ని తరుముతుంటే చూస్తూ ఉంటాడు. మనమీద పడుతున్న వత్తిడి తనకేమీ పట్టదన్నట్టు, మనం ఆ బాధలు పడడానికి అనుమతిచ్చిన దేవుడు ఆ బాధల్లో మనతో ఉన్నాడు. శ్రమల మబ్బులు తొలగిపోయినప్పుడే ఆయన మనతో ఉన్నాడన్నట్టు గమనిస్తాము.కాని ఆయన కష్టకాలంలోనూ మన చెంతనే ఉన్నాడన్న విషయాన్ని రూఢిగా నమ్మాలి. మన హృదయం ప్రేమిస్తున్న మన ప్రభుని మన కళ్ళు చూడలేకపోవచ్చు. అంతా చీకటి, మన కళ్ళకి గంతలు ఉన్నాయి. మన ప్రధాన యాజకుడు మనకి కనిపించకపోవచ్చును గాని ఆయన మన దగ్గరే ఉన్నాడు. కనిపించే దానిమీద కాక మనల్ని మోసపుచ్చని ఆయన విశ్వాస్యత గురించిన నమ్మకం మీద ఆధారపడాలి. మనం ఆయన్ని చూడకపోయినా ఆయనతో మాట్లాడాలి. ఆయన సన్నిధి తెరలో ఉన్నట్టు ఉన్నప్పటికీ, ఆయన మన ఎదుట ఉన్నట్టే నేరుగా మాట్లాడితే, నీడల్లో నిలబడి మనలను ఆయన కనిపెడుతున్నట్టుగానే ఆయన జవాబిస్తాడు. నువ్వు నీలాకాశం కింద నిలుచున్నప్పుడు దేవుడు నీకెంత దగ్గరగా ఉన్నాడో నువ్వు సొరంగంలో వెళ్తున్నప్పుడు కూడా అంతే చేరువలో ఉన్నాడు.

దారి తెలియకపోతేనేం కష్టాల కారుచీకట...

Read More
Sajeeva Vahini Daily Devotions
Share on Whatsappమన కోరికలపై గెలుపు!

మన కోరికలపై గెలుపు!

కృష్ణా నది తీర ప్రాంతాల్లో ప్రయాణించినప్పుడు అక్కడ నది కలువల ప్రక్క అనేకులు చాపలు పడుతూ ఉండడం గమనించాను. వారు నైపుణ్యత కలిగినవారు కాకపోయినప్పటికీ, ఒకొక్కరు ఒక్కో రీతిలో కనీసం రెండేసి చాపలుపట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. వాస్తవానికి వానపాము వంటి ఎరను ఉపయోగించకుండా, చేపలకు అతి ప్రియమైన తౌడు పదార్ధాలతో చేయబడిన పిండిని గాలానికి జతచేసి, దానిని నీటిలో వేసి వారి ప్రయత్నం కొనసాగిస్తున్నారు. వారి శ్రమ వృధాకాలేదు. అయితే పిండి పదార్ధమును బట్టి ఆకర్షించే ఎరను వేస్తే చేపలను తేలికగా పట్టుకోవచ్చు.

ఎరను బట్టి చేపాలను ఎలా సుళువుగా పట్టుకుంటామో, యాకోబు 1:14 లో “ప్రతివాడును తన స్వకీయమైన దురాశచేత ఈడ్వబడుతాము” అన్న మాటలు నొక్కి చెప్పాడు. మరో విధంగా చెప్పాలంటే మన కోరికలు శోధనలతో కలిసి పనిచేస్తూ, తప్పు దోవ దిశగా మనలను మరలుకొలుపుతాయి. మన సమస్యలకు దేవునిని గాని, సాతానుని గాని నిందించాలన్న శోధన మనకు కలిగినా, నిజానికి ప్రమాదము మనలోనే దాగియున్నది.

అయితే ఒక శుభవార్త ఏమిటంటే, మనలను శోధనకు గురిచేసే విషయాలను గురించి దేవునితో మాట్లాడడము ద్వారా శోధన కలిగించే ఆకర...

Read More
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player

Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..