Card image cap
Daily Bible Verse
"మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగా నుండి ప్రార్థన చేయుడి; ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీనమని పేతురుతో చెప్పి " - మార్కు 14:38
Daily Quote
"తన దృష్టికి జ్ఞానిననుకొనువానిని చూచితివా? వానిని గుణపరచుటకంటె మూర్ఖుని గుణపరచుట సుళువు." సామెతలు 26:12
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Sajeeva Vahini Daily Inspirations
Share on WhatsappDaily Inspiration

ఏర్పరచబడినవారు నిత్యమైన మహిమతో కూడా క్రీస్తు యేసునందలి రక్షణ పొందవలెనని నేను వారి కొరకు సమస్తము ఓర్చుకొనుచున్నాను (2 తిమోతి 2: 10).

యోబు బూడిదలో కూర్చుని, తనకి వాటిల్లిన శ్రమ గురించి హృదయాన్ని క్షిణింపచేసుకుంటూ ఉన్నప్పుడు ఒక విషయం ఆయనకి తెలిసినట్లయితే ఎంతో ధైర్యం తెచ్చుకునేవాడు - ఈ లోకానికి సంబంధించిన ఒక సమస్యను పరిష్కరించడంలో ఏ మనిషైనా నా దేవుడికి సహాయపడుతున్నాడూ అంటే, తానే ఆ మనిషి అని. కేవలం తన కోసమే ఏ మనిషి బ్రతకడు. యోబు బ్రతుకు కూడా నీ, నా బ్రతుకులాంటిదే. కాకపోతే అది పెద్ద అచ్చులో రాయబడింది. కాబట్టి మన కోసం కాచుకుని ఉన్న శ్రమలేమిటో మనకి తెలియకపోయినా మనకి ఒక నమ్మకం ఉండాలి. యోబు తనను చుట్టుముట్టిన నికృష్టస్థితిలో పోరాడిన రోజులే ఆయనని మనం మాటిమాటికీ గుర్తుచేసుకొనేలా చేసినాయి. ఆ శ్రమలు యోబుకి రాకపోయినట్లయితే ఆయన పేరు జీవగ్రంధంలో రాయబడేది కాదేమో. అలాని మనం పెనుగులాడుతూ గడిపిన రోజులు, దారితెన్ను తెలియక కొట్టుమిట్టాడిన రోజులే మన జీవితంలో అతి ప్రాముఖ్యమైన రోజులు అని గుర్తుంచుకోండి.

మనకు అతి విచారకరంగా అనిపించిన రోజులే అతి శ్రేష్టమైన రోజులు. మనం మొహం నిండా చిరునవ్వుతో వ...

Read More
Sajeeva Vahini Daily Devotions
Share on Whatsappఆయుధముగా ధరించుకొనుడి

ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి

పేతురు యొక్క అందమైన వృత్తాంతం మనకు కష్ట సమయాలు మరియు పరిస్థితులలో ఎలా ఉండాలనే దాని గురించి ఒక రహస్యాన్ని బోధిస్తుంది. 1 పేతురు 4:1,2 - క్రీస్తు శరీరమందు శ్రమపడెను గనుక మీరును అట్టి మనస్సును ఆయుధముగా ధరించుకొనుడి. శరీర విషయములో శ్రమపడినవాడు శరీరమందు జీవించు మిగిలినకాలము ఇకమీదట మనుజాశలను అనుసరించి నడుచుకొనక, దేవుని ఇష్టానుసారముగానే నడుచుకొనునట్లు పాపముతో జోలి యిక నేమియులేక యుండును. అంటే?

“దేవుని చిత్తం చేయడానికి క్రీస్తు అనుభవించిన ప్రతిదాని గురించి మరియు అతను ఎలా బాధలను భరించాడో ఆలోచించండి మరియు అది మీ కష్టాలను అధిగమించడంలో మీకు సహాయం చేస్తుంది. యుద్ధానికి ఆయుధాలు ధరించండి; క్రీస్తులా ఆలోచించడం ద్వారా మిమ్మల్ని మీరు సంసిద్ధం చేసుకోండి... దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడంలో విఫలం కాకుండా నేను ఓపిక కలిగియుండండి. క్రీస్తు యొక్క మనస్సు కలిగి ఉంటే, మీరు ఇకపై మిమ్మల్ని మీరు సంతోషపెట్టడానికి మాత్రమే జీవించరు, ఆయన కోసం జీవించాలనుకుంటారు. మీరు మీ భావాలు మరియు శరీరానికి సంబంధించిన ఆలోచనల ద్వారా కాకుండా దేవుడు కోరుకున్న దాని కోసం...

Read More
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player

Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..