Card image cap
Daily Bible Verse
"కీడుకు ప్రతికీడు చేసెదననుకొనవద్దు యెహోవాకొరకు కనిపెట్టుకొనుము ఆయన నిన్ను రక్షించును. " - సామెతలు 20:22 more
Daily Quote
"వివేకములేని సుందరస్త్రీ పంది ముక్కుననున్న బంగారు కమ్మివంటిది." సామెతలు 11:22 more
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Sajeeva Vahini Daily Inspirations
Share on WhatsappDaily Inspiration

శ్రమనొండి యుండుట నాకు మేలాయెను (కీర్తనలు 119:71).

విచిత్రమైన రంగులతో అలరారే మొక్కలు సాధారణంగా ఎక్కడో పర్వతాలపైన వాతావరణ ఒత్తిడులు ఎక్కువగా ఉండే చోటనే కనిపిస్తాయి. రంగు రంగుల నాచు మొక్కలు, మెరిసిపోయే వివిధ వర్ణాల పూలు మాటిమాటికీ సుడిగాలులు, తుపానులు సంభవిస్తూ ఉండే కొండకోనల్లోనే పెరుగుతాయి.

షెనె బెట్టాజ్ అనే పదివేల అడుగుల ఎత్తు ఉన్న పర్వతంపైన నా జీవితంలో ఎన్నడూ చూడనన్ని రంగుల సమ్మేళనాన్ని చూశాను. ఒక పెద్ద బండరాయి అంతా పసుపు పచ్చని నాచుతో కప్పబడి ఉంది. అది సూర్యకాంతిలో బంగారం తాపడం చేసినట్టు మెరుస్తూ ఉంది.

ఆ శిఖరాల పైన, ఎక్కడో మారుమూలస, ప్రకృతి వైపరీత్యాలన్నిటికీ అందుబాటులో ఆ నాచు తన రంగుల వైభవాన్నంతటినీ ప్రదర్శించింది. ఈ వాక్యాలు రాస్తున్నప్పుడు నా యెదుట రెండు రకాల నాచుమొక్కలు ఉన్నాయి. ఒకటి ఆ పర్వతం పైనుండి తెచ్చినది, రెండవది స్కాట్లాండ్ లోని ఒక కోటగోడపై మొలకెత్తిన నాచు. ఆ రెండింటి మధ్య రంగుల తేడా చూసేవాళ్ళకు ఇట్టే అర్థమైపోతుంది.

తుపానులను ఎదుర్కొని కొండ శిఖరంపై పెరిగిన నాచు అతి కోమలమైన ఊదారంగులో ఉండి తాకితే ఎంతో మృదువుగా తగులుతుంది. మెల్లని గాలిలో ...

Read More
Sajeeva Vahini Daily Devotions
Share on Whatsappపరిశోధనా సమయాలు

పరిశోధనా సమయాలు

ఏదైనా ఒక పని తలపెట్టినప్పుడు, ఆ పనిని ఎంతో సామర్థ్యంతో నిర్వర్తించినప్పటికీ వైఫల్యం చవిచూస్తుంటాము. కొన్ని సార్లు నిరాశాజనకంగా ఉండే పరిస్థితిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఓడిపోయామని గ్రహించినా తిరికి పూర్వవైభవంతో ప్రారంభించి మన శక్తినంతా వెచ్చించి చేసినా విజయాన్ని కొద్ది దూరంలో వదులుకోవాల్సి వస్తుంది. జీవితం మనకు పెట్టే ప్రతి పరీక్షలలో ఫెయిల్ అయ్యం అనిపించే ప్రతి సమయం అది మనం పాసవ్వడానికి పెట్టిన పరీక్ష కాదు. ఎందుకంటే ప్రతి పరీక్ష మనలోని అతి బలహీనమైన ఓర్పును బలంగా మారుస్తూ, మనలను మరింత మెరుగుపరచడానికేనని గ్రహించిన మన ఆలోచనల్లో గొప్ప అనుభవం దాగి ఉంది.

బహుశా ఈరోజు నీవు ఎదుర్కొంటున్న ఒక కష్టాన్ని గురించి బాధపడుతున్నావేమో. మన సహనాన్ని, మన ఆధ్యాత్మిక ధారుడ్యాన్ని ధృఢపరచుకోవడం కొరకు ఈ పరిశోధనా సమయాలలో నుండి వెళ్ళడానికి దేవుడు అనుమతిస్తున్నాడు. మనము ఆయాన సారూప్యములోనికి, అనగా క్రీస్తులా మరింత ఎక్కువగా ఉండడానికి, ఆయనపై ఆధారపడడము నేర్పించి, పరిశుద్ధముగా ఉండడానికి మనలను అనుదినం పవిత్రపరుస్తూ ఉంటాడు.

బానిసత్వంలో, పరదేశం లో శ్రమలు పొందినప్పుడు అగ్నిద్వారాను,...

Read More
Telugu Christian Radio Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player

Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..