Card image cap
Daily Bible Verse
"మనమందరము గొఱ్ఱెలవలె త్రోవ తప్పిపోతివిు మనలో ప్రతివాడును తనకిష్టమైన త్రోవకు తొలిగెను యెహోవా మన యందరి దోషమును అతనిమీద మోపెను. " - యెషయా 53:6
Daily Quote
"నీతిమంతుని జ్ఞాపకముచేసికొనుట ఆశీర్వాదకరమగును భక్తిహీనుల పేరు అసహ్యత పుట్టించును" సామెతలు 10:7
Card image cap
Click to Play
Daily Devotion
Subscribe on Youtube
Sajeeva Vahini - Live Radio 24x7

Sajeeva Vahini - Radio Player
Sajeeva Vahini Daily Inspirations
Share on WhatsappDaily Inspiration

నా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తునుగూర్చిన అతిశ్రేష్ఠమైన జ్ఞానము నిమిత్తమై సమస్తమును నష్టముగా ఎంచుకొనుచున్నాను (ఫిలిప్పీ 3:8).

ఇది పంటను కోసి కొట్లలో కూర్చుకునే కాలం. కోత పనివాళ్ళ పాటలు వినిపించే కాలం. కాని పొలాల దృష్టాంతం ఆధారంగా దేవుడిచ్చిన గంభీర సందేశం కూడా ఇప్పుడు వినాలి. నువ్వు బ్రతకాలంటే ముందు చనిపోవాలి. సుఖవంతమైన జీవితానికి స్వస్థి చెప్పాలి. నీ పాపపు తలంపులనే కాక, మంచివిగా బయటకు కనిపించే కొన్ని ఆలోచనలను కూడా సిలువ వెయ్యాలి.

నువ్వు ఫలించాలంటే చీకటిలోను, ఒంటరితనంలోను పాతిపెట్టబడాలి.

ఇది వింటుంటే భయం వేసింది. కాని ఆ ఆజ్ఞలను ఇచ్చింది యేసే గనుక ఆయన శ్రమల్లో పాలుపొందడం నా భాగ్యమే. కాబట్టి శ్రమల్లో నాకు తోడుగా యేసు ఉన్నాడు. ఇదంతా ఆయన నన్ను వాడడానికి ఒక పాత్రగా తయారుచేస్తూ ఉంది. యేసు కల్వరి అనుభవం గొప్ప ఫలాలనిచ్చింది. నా శ్రమలూ అంతే. బాధ ద్వారా సమృద్ధి, మరణంద్వారా జీవం. ఇదే కదా దేవుని రాజ్య రహస్యం!

మొగ్గ విచ్చుకుని పువ్వులా మారితే
దాన్ని మరణం అని అంటామా?
వెదకి కనుగొని వెంబడించి శ్రమిస్తే
ఆశీర్వదిస్తాడా ఆయన?
పరిశుద్దులు అపొస్తలులు, ప్రవక్తలు<...

Read More
Sajeeva Vahini Daily Devotions
Share on Whatsappగొప్ప విడుదల

ఇప్పుడు నా కుమారుని వయస్సు పది నెలలు. ఇప్పుడిప్పుడే నిలబడడం నేర్చుకుంటున్నాడు. వాడు నిలబడిన ప్రతిసారి క్రిందపడిపోతాడు, కొన్నిసార్లు దెబ్బలు తగిలి ఏడుస్తాడు. వాడు ఏడ్వడం నాకష్టములేక వాడు పడుతున్నప్పుడు నేను చూసిన ప్రతిసారి నా కాలు లేదా చెయి అడ్డు పెట్టి దెబ్బ తగలకూడదని ప్రయత్నిస్తుంటాను. నా కుమారునికి దెబ్బతగలకూడదని, వాడు ఏడ్వకూడదని నేను చేస్తున్న ప్రయత్నం గమనించినప్పుడు నాకు ఒక వాక్యం జ్ఞాపకం వచ్చింది -

Psa 116:8 మరణమునుండి నా ప్రాణమును కన్నీళ్లు విడువకుండ నా కన్నులను జారిపడకుండ నాపాదములను నీవు తప్పించియున్నావు.

దేవుని నమ్మిన వారి జీవితములో జరిగే కార్యం ఇదే. ఈ వాక్యములో దేవుడు మన జీవితములో చేసే మూడు కార్యములు కనిపిస్తున్నాయి. ఒకటి మరణము నుండి ప్రాణమును, కన్నీళ్ళు రాకుండ కన్నులను, జారిపోకుండ పాదములను దేవుడు కాపాడుతున్నాడు.

శ్రమలు మన ప్రాణమును మరణము వరకు తీసుకెల్తాయి, శ్రమలలో ఉన్నవారికి మరణములో ఉన్నంత బాధ కలుగుతుంది, మరణముతోనే సహవాసం చేస్తున్నట్లుగా ఉంటుంది. శ్రమలు ప్రాణమును నలుగగొడతాయి, శ్రమ బ్రతకాలనే ఆశను చంపేస్తుంది. కీర్తనలు 105:18 వారు సంకెళ్లచేత అతని కాళ్...

Read More
Sajeeva Vahini Mobile App on Android and IOS. Now Available

Android:
https://bit.ly/SVAndroidApp

Apple/IOS:
https://bit.ly/SVIOSApp

Latest Telugu Bible Dictionary

Latest Telugu Bible Dictionary updated with 3000+ words in Telugu

Podcasts

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Google and Apple Podcasts Click to view Podcasts

Sajeeva Vahini Online Radio

Sajeeva Vahini Audio Devotions and Sermons are now available on Youtube. Click to view Sajeeva Vahini Youtube

Sajeeva Vahini Online Radio

24x7 Online Radio is now available Live. Audio Devotions, Sermons, Christian Music, Audio Bible, and many more. Click to view Sajeeva Vahini Radio

Whatsapp Share Feature Updated

New direct Whatsapp Share is available for Daily Verse, Quote and Devotion

Download PDF Bible

Download Telugu and English parallel bible as PDF for free on this link PDF Parallel Bible Download Here.

Download Telugu Audio Bible for free

You can now download the entire telugu audio bible for free on this link Telugu Audio Bible Download Here

Telugu Cross Reference Bible

Telugu Bible update now with Cross Reference

Telugu Audio Bible

Telugu Audio Bible is updated for all the scriptures.. Read & Listen. Now!! its Free..