క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం - Christian Lifestyle - Powerful Life


  • Author: Dr. G. Praveen Kumar
  • Category: Christian Lifestyle Series
  • Reference: Christian Lifestyle Series in English & Telugu

క్రైస్తవుని జీవన శైలిలో - శక్తివంతమైన జీవితం

నీవు దేనినైన యోచన చేయగా అది నీకు స్థిరపరచబడును నీ మార్గముల మీద వెలుగు ప్రకాశించును. యోబు 22:28

శక్తి అనే పదానికి గ్రీకు భాషలో ఒకే అర్ధమిచ్చు 5 వేరు వేరు పదాలున్నాయి . ఒకరోజు సమాజమందిరములో యేసు క్రీస్తు అందరి ముందు నిలబడి ఊచచెయ్యి గలవానితో నీ చెయ్యి చాపుమనగానే; వాడు తన చెయ్యి చాపగా అది బాగుపడెను (మార్కు 3:5). యేసు క్రీస్తు చేసిన అద్భుతాల్లో బహుషా ఇది అతి చిన్న అద్భుతమై యుండవచ్ఛు, కాని ఇందులో గొప్ప శక్తి దాగి ఉన్నది.

ఈ 5 రకములైన శక్తి మన చేతికి ఉండే ఐదు వేళ్ళకు సాదృశ్యంగా ఉంది. రోజూ మనం చూసే మాములుగా కనబడే మన చేయి దేవుని ఆజ్ఞతో ముందుకు చాపగలిగితే దేవుని శక్తిని విడుదల చేసే బలమైన సాధనమై ఉంటుంది. ఆ శక్తిని విడుదల చేయగలిగే సాధనం ప్రార్ధన తోనే సాధ్యం.

దేవుడు తన శక్తివంతమైన సామర్థ్యాలను, అధికారాలను మనలో నింపాలని అనుదినం ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. ఈ శక్తి మన స్వలాభము కోసమో లేదా స్వాప్రయోజనం కోసమో కాదు గాని దేవుడు తన మహిమను మన ద్వారా జరిగించుకోడానికి, అనగా తన పని కోరకు నియమింపబడిన మన ద్వారా బయలుపరచుకొడానికేనని గ్రహించాలి.

ఈ అనుభవం దైనందిన మన జీవన శైలిలో దెవుని యొక్క ఉద్దేశాలు నెరవేర్చగలిగే శక్తివంతమైన జీవితాలుగా మార్చబడతాయి. ఎపుడైతే మన కన్నులు దేవునివైపు చూస్తాయో; వారిని దేవుడు తన ఆత్మతో ముద్రించి, మనం యోచన చేసే ప్రతి ఆలోచనలను దేవుడు స్థిరపరచి; చేసే ప్రతి పనిలో, ఎంపిక చేసుకునే ప్రతి నిర్ణయంలో, నడిచే ప్రతి మార్గంలో దేవుని వెలుగు మన మీద ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది. ఆమేన్.

Audio Available : https://youtu.be/ZDz1cUlGO9Q

POWERFUL LIFE

What you decide on will be done, and light will shine on your ways - Job 22:28.

One day, when Jesus Christ stood in the synagogue with the man who had a withered hand, Jesus healed him, asking him to stretch out his hand (Mark 3: 5). It is the smallest of all the miracles of Jesus Christ, but the greatest power lies in it.

There are 5 different meanings for the word "Power" in Greek. These 5 types of powers are analogous to the five fingers we have. What we see regularly is a powerful tool for releasing God's power if we can stretch our hand with the command of God. This tool that can release that power is possible with prayer.

God endeavors to fill us with his powerful abilities and powers. We must realize that this power is not for our benefit or self-indulgence, but this is for God to reveal His glory through us.

This experience can be transformed into powerful lives that can fulfill God's purposes in our daily lifestyle. Whenever our eyes look to God; God seals us with His Spirit, and stabilizes every thought we think of; The light of God shines upon us in all the work we do, in all the decisions we make and in all the ways we walk. Amen.

Audio : https://youtu.be/IoLA-LEfpJw