<< మలాకీ - Malachi
మత్తయి - Matthew 25 : 32
<<24Chapters26>>
<<31Verses33>>
  • అప్పుడు సమస్త జనములు ఆయనయెదుట పోగు చేయబడుదురు; గొల్లవాడు మేకలలోనుండి గొఱ్ఱెలను వేరుపరచునట్లు ఆయన వారిని వేరుపరచి
  • And before Him shall be gathered all nations, and He shall separate them one from another as a shepherd divideth his sheep from the goats.
    methotrexat grapefruit methotrexat 30 mg methotrexat 7 5
మార్కు - Mark>>
Old Testament - పాత నిబంధన
New Testament - క్రొత్త నిబంధన
Home