Devotions
 • శక్తివంతమైన తలంపులు
 • శక్తివంతమైన తలంపులు :

  యోహాను 3:14-15 - "విశ్వసించు ప్రతివాడును నశింపక ఆయన ద్వారా నిత్యజీవము పొందును".

  క్రీస్తు ప్రభువు అందరివాడు అన్నీ శుభవార్తయే క్రిస్మస్ బహుమానం. మొదట ఆ వర్తమానం సామాజికంగా చిన్నవారైన గొఱ్ఱెలకాపరులకు అందించబడింది. ఆ తరువాత గొప్పవారైన జ్ఞానులను శిశు...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • రక్షించే తలంపులు
 • రక్షించే తలంపులు :

  లూకా 19:10 - "నశించినదానిని వెదకి రక్షించుటకు మనుష్యకుమారుడు వచ్చెనని అతనితో చెప్పెను".

  దేవుని పోలికగా మొట్టమొదటగా చేయబడిన ఆదాము హవ్వతో పాపములో సంచరించినప్పటి మొదలు దేవుడు తన జనముతో ఉన్న అనుబంధం దూరమైనందుకు ఎంతగానో చింతించి దానిని పునరుద్ధరించడానిక...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • కృతజ్ఞతతో కూడిన తలంపులు
 • కృతజ్ఞతతో కూడిన తలంపులు :

  లూకా 2:7 - "పొత్తిగుడ్డలతో చుట్టి, సత్రములో వారికి స్థలము లేనందున ఆయనను పశువుల తొట్టిలో పరుండబెట్టెను".

  ఏదైనా సున్నితమైనదానిని మనము బహుమతిగా యిచ్చేటప్పుడు పైన జాగ్రత్తగా వ్యవహరించమని పెద్ద అక్షరాల్లో రాస్తాము. దేవుడు మనకు దయచేసే బహుమానం కూడా...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • విశ్వాస సహితమైన తలంపులు
 • విశ్వాస సహితమైన తలంపులు :

  రోమా 10:17 - "కాగా వినుటవలన విశ్వాసము కలుగును; వినుట క్రీస్తునుగూర్చిన మాటవలన కలుగును".

  కిందకి పడిపోవుచున్న ఈ ప్రపంచంలో బ్రతుకుతున్నందుకు మనము నిరాశను, వేదనలను, అనుమానాలను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. దేవునియందలి విశ్వాసము వలననే మనకు వాటినుంచి ఉప...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • సందేహము లేని తలంపులు
 • సందేహము లేని తలంపులు :

  యాకోబు 1:6 - "అయితే అతడు ఏమాత్రమును సందేహింపక విశ్వాసముతో అడుగవలెను".

  సందేహపడుటవలన మనకు ప్రమాదం<...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • కృపగల తలంపులు
 • కృపగల తలంపులు :

  కీర్తనలు 13:3 - "యెహోవా నా దేవా, నామీద దృష్టియుంచి నాకు ఉత్తరమిమ్ము"

  దేవుడు మన సంతోషసమయాల్లో

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఆసక్తి కలిగిన తలంపులు
 • ఆసక్తి కలిగిన తలంపులు:

  తీతుకు 2:14 - "సత్‌క్రియలయందాసక్తిగల ప్రజలను తన కోసరము పవిత్రపరచుకొని తన సొత్తుగా చేసికొనెను". 

  మనము దేవునియందు ఉత్సాహము కలిగిన వారిగా సృష్టింబడ్డాము.  ఆయన స్తోత్రార్హుడు.  మన ప్రేమను అందుకోతగిన దేవుడు. &nbs...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • మెల్కొలిపే తలంపులు
 • మెల్కొలిపే తలంపులు :

  1 పేతురు 5:8 -  "నిబ్బరమైన బుద్ధిగలవారై మెలకువగా ఉండుడి".

  మనము తరచూ నోవాహు ఉన్నప్పటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటూ ఉంటాము.  సాతాను దాడిచేయబోతున్నాడని ఏదో ముప్పు వాటిల్లబోతుందని మెలకువ కలిగి దేవుని వాక్యమునందు విశ్వాసముంచాలి. ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • పునరుద్ధరించు తలంపులు
 • పునరుద్ధరించు తలంపులు :

  కీర్తనలు 23:3 - "నా ప్రాణమునకు ఆయన సేదదీర్చుచున్నాడు".

  మనము కలిగియున్న శ్రమలకు మనకున్న కోరికలే కారణం.  నష్టాలు మనకు చాలా విధాలుగా కలుగవచ్చు. మరణం, విడాకులు మొదలైనవి.  ఉద్యోగాన్ని కోల్పోవడం, పదోన్నతిని కోల్పోవడం, అనార...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్షమించు తలంపులు
 • క్షమించు తలంపులు :

  1 యోహాను 1:8 - "మనము పాపములేనివారమని చెప్పుకొనినయెడల, మనలను మనమే మోసపుచ్చుకొందుము; మరియు మనలో సత్యముండదు".

  క్రీస్తు మన ప్రభువునూ, రక్షకుడని విశ్వాసముంచిన మాత్రాన మనమాయన దయను పొందుకోలేము గానీ మన పాపములను ఆయనయెదుట ఒప్పుకొని పశ్చాత్తా...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • సంరక్షించు తలంపులు
 • సంరక్షించు తలంపులు :

  కీర్తనలు 62:8 - "ఆయన సన్నిధిని మీ హృదయములు కుమ్మరించుడి దేవుడు మనకు ఆశ్రయము."

  నిరాశ, వేదన జీవితంలో మనకు ఎదురవుతాయి.   గనుక వాటిని ఎదుర్కొనే శక్తిని మరియు యుక్తిని నీవు కలిగియుండాలి.   నీవు గాయపడినప్పుడు తడవుచేయకుండా వెం...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • ప్రేమకలిగిన తలంపులు
 • ప్రేమకలిగిన తలంపులు :

  హెబ్రీయులకు 10:17 - "వారి పాపములను వారి అక్రమములను ఇకను ఎన్నటికిని జ్ఞాపకము చేసికొనను.

  ఇది చాలా బలమైన వాక్యము.  దేవుడు నిజముగా మన పాపములను మరచిపోతాడా? కాదు.  కానీ ఆయన వాటిని జ్ఞాపకం చేసికొనను అని అంటున్నాడు.   ఆయన మనపై...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • పరిచర్యను గూర్చిన తలంపులు
 • పరిచర్యను గూర్చిన తలంపులు :

  మత్తయి 20:28 - మనుష్యకుమారుడు పరిచారము చేయించుకొనుటకు రాలేదు గాని పరిచారము చేయుటకు వచ్చెను".

  మనం జీవితంలో మనం చేసే గొప్ప పనుల్లో ఒకటి ఇతరులను గూర్చి ఆలోచించడం.  మనం ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నామనే విషయం కన్నా ముందు ఇతరులను గ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్షమించు తలంపులు
 • క్షమించు తలంపులు :

  మత్తయి 18:22- "ఏడుమారులుమట్టుకే కాదు, డెబ్బది ఏళ్ల మారులమట్టుకు క్షమింపుము."

  కానీ అన్నిసార్లు క్షమించడం సాధ్యమేనా?  కాదు!!! నిన్ను జీవితాంతం బాధపెట్టినవారినినీవు లెక్కించగలవు.  కొందరు నీతో అబద్ధములాడవచ్చు. కొందరు నిన్ను మ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • భవిష్యత్తును గూర్చిన తలంపులు
 • భవిష్యత్తును గూర్చిన తలంపులు :

  ఫిలిప్పీయులకు 3:13 - "వెనుక ఉన్నవి మరచి ముందున్న వాటికొరకై వేగిరపడుము."

  మనందరమూ గతాన్ని కలిగియున్నాము గానీ ఆ గతం మనల్ని నిర్వచించలేదు.  ఓటమే అంతిమం కాదు.  బాధ శాశ్వతం కాదు.  క్రీస్తునందు ఎవ్వరూ ఓటమి చెందర...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • జయకరమైన తలంపులు
 • జయకరమైన తలంపులు :

  యోహాను 16:33 - "ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను ఈ లోకమును జయించియున్నాననెను".

  క్రీస్తుని వెంబడించడం చాలా కష్టం.  మనకు మనం కష్టాలను నిరోధించగలమని హామీ యివ్వలేము... కానీ దేవుని పిల్లలుగా మనం భరోసా యివ్వలేము.  నీవు శ్రమలవలన ఛిద్రమ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • దయకలిగిన తలంపులు
 • దయకలిగిన తలంపులు :

  యోహాను 1:17 - "కృపయు సత్యమును యేసు క్రీస్తుద్వారా కలిగెను".

  ఆయన దయగల దేవుడు. సత్యమైన దేవుడు. ఆయన కలిగియున్న ఈ లక్షణములను బట్టి ఆయనను ఆరాధించుము.  దేవుడు దయగలిగినవాడై ఆయన నిన్ను చేర్చుకుని, షరతులు లేకుండా నిన్ను ప్రేమించుచున్నా...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • జయకరమైన తలంపులు
 • జయకరమైన తలంపులు :

  యోహాను 16:33 - "ధైర్యము తెచ్చుకొనుడి, నేను ఈ లోకమును జయించియున్నాననెను".

  క్రీస్తుని వెంబడించడం చాలా కష్టం.  మనకు మనం కష్టాలను నిరోధించగలమని హామీ యివ్వలేము... కానీ దేవుని పిల్లలుగా మనం భరోసా యివ్వలేము.  నీవు శ్రమలవలన ఛిద్రమ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • సాన్నిహిత్యముతో కూడిన తలంపులు
 • సాన్నిహిత్యముతో కూడిన తలంపులు :

  కీర్తనలు 16:11 - నీ సన్నిధిలో సంపూర్ణ సంతోషము కలదు".

  మనమందరము ఆనందం మాసములోకి ప్రవేశించిన సందర్భంగా ఒకసారి మన ఆత్మీయ జీవితం ఎలా ఉందో సరిచూసుకుందాము.   దేవునితో మనకున్న సాన్నిహిత్యాన్ని పునరుద్ధరించుకోవలసిన సమయమిదే. &nb...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్షమించే తలంపులు
 • క్షమించే తలంపులు :

  ఎఫెసీయులకు 4:32 - "దేవుడు మిమ్మును క్షమించిన ప్రకారము మీరును ఒకరినొకరు క్షమించుడి".

  దేవుని పిల్లలుగా మనం క్షమించే గుణాన్ని కలిగియుండవలసియున్నది.  మనము నూతన హృదయమును కలిగియుండుట వలన క్షమించే తత్త్వం దానికి ఉన్నది.  అందుకే ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •