Devotions
 • సిద్ధపరచు తలంపులు - Preparing Thoughts
 • సిద్ధపరచు తలంపులు :
  యోహాను 14:1 - "మీ హృదయమును కలవరపడనియ్యకుడి; దేవునియందు విశ్వాసముంచుచున్నారు నాయందును విశ్వాసముంచుడి".
  చిరునవ్వు ముసుగుతో ఉన్న మన మొహం వెనుక గాయపడిన మన హృదయం ఉంది. కారణం ఏదొక భయాందోళనను నీ హృదయంలో కలిగియుండవచ్చు. జీవితం శ్రమలతో కూడుకొన్నది. అది ప్రతీ ఒక్కరికీ సర్వసహజ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • మొదటి తలంపులు - First Thoughts
 • మొదటి తలంపులు:
  మలాకీ 3:10 - "పదియవభాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసికొనిరండి".
  జీవితంలో మనం నేర్చుకొనే పాఠాలలో కష్టమైన పాఠం మన కష్టార్జీతం ప్రభుని సొంతం. ప్రతీ రూపాయి, ప్రతీ పైసా, ప్రతీ అణా ఆయనకే సొంతం. నోటుమీద ఎవరు ఉన్నా అన్నీ దేవునివే. మనము మన జీవితాలు మన కష్టార్జితం ఇవన్నీ ప్...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • నిమ్మళమైన తలంపులు - Quieter Thoughts
 • నిమ్మళమైన తలంపులు :
  1 రాజులు 19:12 - "ఆ మెరుపునందు యెహోవా ప్రత్యక్షము కాలేదు, మెరుపు ఆగిపోగా మిక్కిలి నిమ్మళముగా మాటలాడు ఒక స్వరము వినబడెను".
  నీ జీవితంలో మౌనం, విరామం సంతరించుకున్నప్పుడు ఇంతకు మునుపెన్నడూ వినలేనిది ఏదైనా నీవు వినియున్నావా? జీవితం ఒక్కసారిగా నిమ్మళంగా ఉన్నప్పుడు మునుపెన్...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • ఆతిథ్యమిచ్చు తలంపులు - Hospitable Thoughts
 • ఆతిథ్యమిచ్చు తలంపులు:
  రోమా 12:13 - "పరిశుద్ధుల అవసరములలో పాలుపొందుచు, శ్రద్ధగా ఆతిథ్యము ఇచ్చుచుండుడి.
  దేవుడు మనయెడల ఉద్దేశించని శ్రమలలో ఆతిధ్యం అందించడానికి సాధ్యాసాధ్యాలను సరిచేసుకోవడం సుళువే. కానీ మన పొరుగువానికి ఆతిథ్యమివ్వడంలో సమయస్పూర్తిని పరీక్షంచడమే దేవుని ఉద్దేశ్యం. మన పొరుగువాడ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • ప్రథమమైన తలంపులు - First Thoughts
 • ప్రథమమైన తలంపులు:
  మత్తయి 6:33 - కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.

  దేవుని కన్నా మనం అధిక ప్రాముఖ్యత యిచ్చే దేని వలనైనా, ఆయనతో సమానంగా మనం స్థానమిచ్చే ఏదైనా మనలను ఆత్మీయంగా బలహీనపరచి దేవుని యెడల మనం కలిగియున్న ప్రేమను, విశ్వాసమును పడగొట్టే...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • నేర్చుకొనే తలంపులు - Learning Thoughts
 • నేర్చుకొనే తలంపులు:
  మత్తయి 11:29 - "మీమీద నా కాడి ఎత్తికొని నాయొద్ద నేర్చుకొనుడి".
  దేవుడు మనకొఱకు ఒక రక్షకుని ఈ లోకమునకు పంపించెను. మనకు అన్నీ తానైయుండి మనమేదడిగినా మనకెన్నడూ లేదని చెప్పేవాడు కాడు కదా. కానీ ఆయన మనుష్యులను వారి ఇష్టము చొప్పున జరిగించువాడు కాడు గానీ ఆయన వద్దు అన్న సందర్భా...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • ప్రేమించు తలంపులు - Loving Thoughts
 • ప్రేమించు తలంపులు:
  విలాపవాక్యములు 3:22 - "యెహోవా కృపగలవాడు ఆయన వాత్సల్యత యెడతెగక నిలుచునది".
  మనము పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మనలను ఎల్లప్పుడూ రక్షణ కలుగజేయుచూ ప్రేమను అందించు తండ్రి ఎంతో అవసరం. కొందరు ప్రేమిస్తారు గానీ దండించరు మరికొందరు దండిస్తారు కానీ ప్రేమను వ్యక్తపరచరు. కేవలం మన పరమతండ్రి...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • మొఱ్ఱపెట్టు తలంపులు - Communicating Thoughts
 • మొఱ్ఱపెట్టు తలంపులు:
  యిర్మీయా 33:3 - "నాకు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును".
  దేవునితో సుస్పష్టమైన, ఖచ్చితమైన సన్నిధిని కలిగియుండడం చాలా సవాళ్ళతో కూడుకొన్నది. ఎందుకంటే మనం మనం చెప్పేదానికి ఆచరించేదానికి వ్యత్యాసాన్ని...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • స్వతంత్రపరచు తలంపులు - Freeing Thoughts
 • స్వతంత్రపరచు తలంపులు:
  గలతీయులకు 5:1 - "ఈ స్వాతంత్యము అనుగ్రహించి, క్రీస్తు మనలను స్వతంత్రులనుగా చేసియున్నాడు".
  ఈరోజుల్లో సమాచారం లభించడం చాలా సులువైపోయింది. జిపియస్, సామాజిక మాధ్యమాలు, అంతర్జాలం ఇవన్నీ మిశ్రమమైన దీవెనలా ఉన్నాయి. మనము మన స్నేహితులను కాకుండా మొబైల్ ఫోన్లను చూస్తున్నాం. స...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • స్వస్థపరచు తలంపులు - Healing Thoughts
 • స్వస్థపరచు తలంపులు:
  రోమా 8:37 - అయినను మనలను ప్రేమించినవాని ద్వారా మనము వీటన్నిటిలో అత్యధిక విజయము పొందుచున్నాము.
  మనము ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు గతంలో జరిగిన విధంగా మనము శోధనలో పడిపోతాము. దేవుని ఉద్దేశ్యాలను ప్రశ్నించే విధంగా సాతాను మనలను శోధిస్తాడు. ఒక్కసారి అపవాదికి మన హృదయంలోనికి తావిస్తే...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • మహిమగల తలంపులు - Gracious Thoughts
 • మహిమగల తలంపులు:
  ఎఫెసీయులకు 2:8 - "మీరు విశ్వాసముద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడియున్నారు".

  జీవితమనే ఒక మహా వేదికపై మన ఉద్దేశాలు, చర్యలు ఒక ప్రవాహంలా సాగిపోతాయి. ఆ సమయంలోనే మనమెలా నిర్ణయాలు తీసుకున్నామనేది, మన బ్రతుకు యొక్క ఉద్దేశ్యమును ఎలా గ్రహించామో మన కథను మనమెలా వ్యాఖ్యానించామో, మనమెలా...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • రూపాంతరము చెందు తలంపులు - Transformed Thoughts
 • రూపాంతరము చెందు తలంపులు:
  రోమా 5:3-4 - "శ్రమ ఓర్పును, ఓర్పు పరీక్షను, పరీక్ష నిరీక్షణను కలుగజేయును".

  మనము టి.విలో వచ్చే ప్రాయోజిత కార్యక్రమాలకు ఇట్టే అతుక్కుపోతాము. కానీ వాటిని చూచి వినోదించినంత ఇదిగా మనలను పరిశుద్ధ గ్రంథమును చదువుటకు ఆసక్తి చూపించము. అందుకే మన జీవితాల్లో కొన్నింటిక...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • నూతనమైన తలంపులు - New Thoughts
 • నూతనమైన తలంపులు:
  ప్రకటన 21:5 - "ఇదిగో సమస్తమును నూతనమైనవిగా చేయుచున్నాను".

  మనలో చాలామంది మరి ముఖ్యంగా స్త్రీలైనవారు కొత్త కొత్తవన్నీ కొనడానికి ఆసక్తి కలిగియుంటారు. ఇది తప్పు కాదు గానీ అది మనలో ఉండే సహజమైన లక్షణం. ఇందుమూలంగానే దేవుడు ఒక రోజున సమస్తమూ నూతనముగా చేస్తానని ప్రకటన గ్రంథమ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • మార్పుచెందు తలంపులు - Changing Thoughts
 • మార్పుచెందు తలంపులు:
  సామెతలు 3:6 - "నీ ప్రవర్తన అంతటియందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరాళము చేయును".

  మనము దేవుని అనుసరించి నడుచుకోవాలని ననిర్ణయించుకున్నప్పుడు మనమెంతో పరివర్తన చెందవలసియున్నది మారుమనస్సు పొందవలసియుంది. దేవుని ఆధిక్యత మనలను సరైన విధంగా మారుస్త...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • దాచియుంచు తలంపులు - Treasured Thoughts
 • దాచియుంచు తలంపులు:
  మత్తయి 6:20 - "పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి".

  మన విశ్వాసము వస్తువులపై ఉండకూడదు. మన భద్రత మన క్షేమం వాటిలో ఉండదు. అవి ఎప్పటికీ శాశ్వతం కావు. మన యిల్లు, ఆస్తిపాస్తులు, వస్తువులు ఇవన్నీ కొంతకాలానికి పాడైపోతాయి, శిథిలమైపోతాయి కనుమరుగైపోతాయి‌. దేవుడు వీటిని...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • అప్పగించుకొను తలంపులు - Surrendering Thoughts
 • అప్పగించుకొను తలంపులు:
  యెహెజ్కేలు 36:26 - "నూతన హృదయము మీ కిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసెదను".

  గాయపడిన హృదయముతో నీవు నొప్పిని భరించడం అలుపులేని ఆ ఉద్వేగాన్ని సహించడం మంచిదే. ఒంటరితనమంటే ఏమిటో అధర్మమంటే ఏమిటో తెలుస్తుంది. ధైర్యమును కలుగజేయుమని దేవుని నీవు అడుగవలసిన అవసరం ఉ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • క్రమబద్ధీకరించు తలంపులు - Decluttering Thoughts
 • క్రమబద్ధీకరించు తలంపులు:
  యోహాను 10:10 - "జీవము కలుగుటకును అది సమృద్ధిగా కలుగుటకును నేను వచ్చితిని".

  మన జీవితమంతయూ ఈ లోకసంబంధమైన విషయములో నిండిపోవడం వలన దేవునికి ఇవ్వవలసిన శ్రేష్ఠమైన ‌‌సమయాన్ని మనం ఇవ్వలేకపోతున్నాం. సాతాను యత్నాలు మనలను దారి మళ్ళింపజేస్తున్నాయి. మన చదువు, ఉద్యోగం, వ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • స్త్రీ యొక్క తలంపులు - Womanly Thoughts
 • స్త్రీ యొక్క తలంపులు:
  సామెతలు 31:30 - "యెహోవాయందు భయభక్తులు కలిగిన స్త్రీ కొనియాడబడును".

  పరిశుద్ధ గ్రంథములో యేసుక్రీస్తుని వంశావళిలో ప్రస్తావించబడిన స్త్రీలు ఎంతో కీలకమైనవారు. రాహాబు, రూతు అన్యులైనప్పటికీ దేవునియందలి వారికున్న ధృడమైన విశ్వాసమును బట్టి బైబిల్ లో వారు ప్రస్తావించబడ్డా...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • సందేహంలేని తలంపులు - Doubtless Thoughts
 • సందేహంలేని తలంపులు:
  ఎఫెసీయులకు 6:10 - "ప్రభువుయొక్క మహాశక్తినిబట్టి ఆయనయందు బలవంతులై యుండుడి".

  అనుమానం సత్యాన్ని మరుగుపరుస్తుంది. మన నుండి దూరం చేస్తుంది. దేవుడు ప్రతీసారీ మన పాపములను కడిగి వేసి మనకు ఒక కొత్త
  ఆరంభాన్ని ఇవ్వాలని అనుకుంటాడు. అలాగే మనలను సత్యం నుండి దారి మళ్ళించే...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •  
 • సృష్టికర్త యొక్క తలంపులు - Creator''s Thoughts
 • సృష్టికర్త యొక్క తలంపులు:
  కీర్తనలు 100:3 - "యెహోవాయే దేవుడని తెలిసికొనుడి ఆయనే మనలను పుట్టించెను మనము ఆయన వారము".
  దేవుడు మనయెడల కలిగిన్న ఉద్దేశముతో చిన్నవి ఏవియూ లేవు. దేవుడు పిచ్చుకలు గురించి కూడా లక్ష్యపెట్టువాడు మనయెడల నిర్లక్ష్యంగా ఉండడు. మన ఇష్టాయిష్టాలను ఎఱిగినవాడు. ఎందుకంటే ఆయన ...

 • Unleashed for Christ - Sajeeva Vahini
 •