బైబిల్ క్విజ్ - 5

 • Author: Jyothi Swaraj
 • Category: Bible Quiz
 • Reference: Sajeeva Vahini Jun-Jul 2011 Vol 1 - Issue 5

 • 1. యెహోవా భూజనులందరి భాషను ఎక్కడ తారుమారు చేసెను?
 • 2. మొట్ట మొదట ఇటుకలు తయారు చేయబడిన దేశము ఏది?
 • 3. షేము నుండి అబ్రాము వరకు ఎన్ని తరములు? 
 • 4. అబ్రాముతో నిబంధన చేసుకున్న వారు ఎవరు?
 • 5. రాజు లోయ అని ఏ లోయకు పేరు?
 • 6. షాలేము రాజైన మెల్కీసెదెకు ఎవరు?
 • 7. అబ్రాము మొట్ట మొదట యెహోవాకు ఎక్కడ ప్రార్ధన చేసెను?
 • 8. అబ్రాముతో మొట్ట మొదట యెహోవా చేసిన నిబంధన ఆది(అధ్యా 11-15) లలో ఏక్కడ వుంది?
 • 9. అబ్రాము తన సహోదరుడైన లోతు కోసం ఎంత మందితో యుద్ధమునకు వెళ్ళెను?
 • 10. మొట్ట మొదట యెహోవా అబ్రాముకు ప్రత్యక్షమైన ప్రదేశము ఏది? అప్పుడు అబ్రాము వయస్సు ఎంత? 

 • సమాధానాలు

 • 1. బాబెలు 
 • 2. షీనారు
 • 3. 9
 • 4. ఎష్కోలు,ఆనేరు,మమ్రే
 • 5. షావే లోయ 
 • 6. సర్వోన్నతుడగు దేవునికి యాజకుడు
 • 7. బేతెలుకు,హాయికి మధ్య తన గుడారములో
 • 8. ఆది 15:21
 • 9. 318
 • 10. హారాను,75 సం॥లు