నిస్వార్ధం


  • Author: Dr. G. Praveen Kumar
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 4
  • Reference: Sajeeva Vahini - Daily Devotion

యోహాను 15:13 - తన స్నేహితులకొరకు తన ప్రాణము పెట్టువానికంటె ఎక్కువైన ప్రేమగలవాడెవడును లేడు.

మనం ఇతరుల ఆసక్తుల గురించి ఆలోచించినప్పుడు మరియు మనకంటే ఇతరులకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చినప్పుడు అపారమైన ఆనందం ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా మనం ఎక్కువగా ఇష్టపడే వ్యక్తుల కోసం చేస్తాము. ఈ రోజుల్లో స్వీయ ప్రేమ గురించి ఎక్కువ వినబడుతుంది, ప్రతిదానిలో మరియు ప్రతిచోటా మనల్ని మనమే మొదటి స్థానంలో ఉంచుకోవడం సహజం అయింది. ఎటువంటి స్వార్థపూరిత ఉద్దేశ్యాలు లేకుండా తమ ప్రేమను చూపించే నిజమైన స్నేహితులను మనం అరుదుగా కనుగొనడానికి కారణం అదే కావచ్చు.

యేసు తన స్నేహితుల కోసం తన ప్రాణాలను అర్పించి, నిస్వార్దానికి ఉదాహరణగా నిలిచాడు. దేవుడు బేషరతుగా ప్రేమిస్తున్నాడని మరియు మనలను క్షమించాడని, మనం ఆయనను మొదట విశ్వసించిన రోజును ఒకసారి జ్ఞాపకము చేసుకోవాలి మరియు మన తరపున సిలువ వేయబడిన మన విమోచకునిగా మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. కాబట్టి, మన గురించి ఆలోచించి క్రీస్తును అనుకరించే ముందు ఇతరులకు ఆ ప్రాధాన్యతను, ఎంపికను ఇవ్వడంలో ఆనందాన్ని అనుభవించడానికి మన దైనందిన జీవితంలో ఇతరులకు మొదటి స్థానం ఇవ్వాలని ఎంచుకుందాం. ఆమెన్