ప్రేమ యొక్క శక్తి | Power of Love


  • Author: Anudina Vaahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi |
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 3
  • Reference: Sajeeva Vahini - Daily Devotion

ప్రేమ యొక్క శక్తి

లూకా 6:27 నేను చెప్పునదేమనగా మీ శత్రువులను ప్రేమించుడి, మిమ్మును ద్వేషించువారికి మేలు చేయుడి,

మనల్ని ఎదిరించే వారు, మనమంటే గిట్టని వారు ఏదైనా ఆపదలో ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రేమతో స్పందించడమే ప్రతి క్రైస్తవుడు అట్టి మనసు కలిగి యుండాలి. మనలను ద్వేషించేవారిని మన శత్రువులైన వారిని ప్రేమించమని యేసు మనలను పిలిచాడు. ఇది చాలా కష్టమైన ఆదేశం, కానీ ఇది ప్రేమ యొక్క శక్తికి అందమైన భావం. ప్రేమ ఒక శక్తివంతమైన శక్తి. ఇది నయం చేసి, బాగు చేసి , శాంతిని కలిగించే ఓ గొప్ప శక్తిని కలిగి ఉంది. ఇది శత్రువులను మిత్రులుగా మార్చగలదు. ఈ ప్రేమను పరస్పర బేధాలను సరి చేయడానికి ఉపయోగించవచ్చు. మనం మన శత్రువులకు ప్రేమతో ప్రతిస్పందించాలని ఎంచుకున్నప్పుడు మనం సానుకూల మార్పు మరియు పరివర్తనను తీసుకురాగలము. మనం మన శత్రువులను ప్రేమించాలని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు, అది మనపట్ల దేవునికి ఉన్న ప్రేమను గుర్తు చేస్తుంది. దేవుడు మనలను బేషరతుగా ప్రేమిస్తాడు మరియు మనలను కూడా అలాగే చేయమని పిలుస్తాడు. మన శత్రువులను ప్రేమించడం ద్వారా మనం ప్రపంచంలో ఆయన ప్రేమకు ఉదాహరణగా జీవించవచ్చు. ఆమెన్.

Telugu Audio: https://youtu.be/tFonPInhMZY

Power of Love

Luke 6:27 "But I tell you who hear me: Love your enemies, do good to those who hate you,

We can choose to respond to those who oppose us with love even when it is difficult. Jesus calls us to love those who hate us those who are our enemies. This is a difficult command, but it is a beautiful reminder of the power of love. Love is a powerful force. It has the power to heal and to bring peace. It can turn enemies into friends. It can be used to bring understanding and reconciliation. When we choose to respond to our enemies with love we can bring about positive change and transformation. When we choose to love our enemies, it is a reminder to us of the love that God has for us. God loves us unconditionally and He calls us to do the same. We can be an example of His love in the world by loving our enemies. Amen