దేవుని వాక్యానికి విధేయత


  • Author: Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 2
  • Reference: Sajeeva Vahini

దేవుని వాక్యానికి విధేయత

యాకోబు 1:21 - అందుచేత సమస్త కల్మషమును, విఱ్ఱవీగుచున్న దుష్టత్వమును మాని, లోపల నాటబడి మీ ఆత్మలను రక్షించుటకు శక్తిగల వాక్యమును సాత్వికముతో అంగీకరించుడి. 

మనం దేవుని వాక్యానికి విధేయత చూపడానికి మరియు మన హృదయాలను మనస్సులను పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోవాలి. దేవునితో మన సంబంధానికి ఆటంకం కలిగించేది ఏదైనా దూరంగా ఉంచడానికి మరియు ఆయన వాక్యాన్ని మన హృదయాలలో అంగీకరించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. 

ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, మనం దేవుని ప్రేమ మరియు క్షమాపణ యొక్క సంపూర్ణతను అనుభవించాలంటే ఇది అత్యంత అవసరం. మనం మన ప్రాచీన స్వభావాలను విడిచిపెట్టి, దేవుని వాక్యంలోని సత్యాన్ని సత్వీకముతో అంగీకరించడానికి సంసిద్ధులమై యుండాలి. మన జీవితాల కోసం దేవుని ప్రణాళికపై నమ్మకం ఉంచడానికి మరియు ఆయన మనల్ని సరైన మార్గంలో నడిపిస్తాడని విశ్వసించడానికి కూడా మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. ఆయన వాక్యంలోని సత్యాన్ని అంగీకరించడానికి మరియు దానిని మన మార్గదర్శకంగా అనుసరించడానికి మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. 

నేనంటాను, దేవుని వాక్యానికి విధేయతతో జీవించడం ద్వారా వచ్చే ఆనందం మరియు శాంతిని మనం అనుభవించాలంటే ఇది చాలా అవసరం. కాబట్టి, దేవుని వాక్యాన్ని సాత్వీకముతో అంగీకరించడానికి మరియు ఆయన ఆజ్ఞలకు విధేయతతో జీవించడానికి ఈరోజు కొంత సమయం కేటాయించండి. అట్టి మనసు ప్రభువు మనందరికీ దయజేయును గాక. ఆమెన్.

Telugu Audio: https://youtu.be/Bc-0IYOohqM