ఆత్మహత్య పై క్రైస్తవ దృక్పధం ఏంటి? ఆత్మహత్య గురించి బైబిలు ఏమి చెప్తుంది?


  • Author: Christian Tracts
  • Category: Articles
  • Reference: http://www.gotquestions.org/Telugu/Telugu-suicide-Bible.html

ఆత్మహత్య చేసుకున్నటువంటి అబీమెలెకు (న్యాయాధిపతులు 9:54), సౌలు (1 సమూయేలు 31:4), సౌలు ఆయుధములు మోసేవాడు (1 సమూయేలు 31:4-6), అహీతోఫెలు (2 సమూయేలు 17:23),జిమ్రి (1 రాజులు 16:18), మరియయూదా (మత్తయి 27:5)ఆరుగురు వ్యక్తులను గురించి బైబిలు ప్రస్తావిస్తుంది.వీరిలో ఐదుగురు దుష్టులు, పాపులు (సౌలు ఆయుధములు మోయు వాని గురించి అవసరమైన సమాచారము ఇవ్వబడలేదు) కాబట్టి అతని వ్యక్తిత్వము గురించి నిర్థారించలేము. కొంతమంది సంసోను గురి ఆత్మహత్య కాదు గాని ఫిలీష్తీయుల్ని చంపాలన్నది (న్యాయాధిపతులు 16:26-31). బైబిలు ఆత్మహత్యను హత్యగా పరిగణిస్తుంది. ఎందుకంటే తనను తాను హత్య చేసుకోవటం కాబట్టి కేవలం ఒక వ్యక్తి ఎప్పుడు ఎలా మరణించాలో అని నిర్థారించేది దేవుడు మాత్రమే.

బైబిలు ప్రకారము ఒక వ్యక్తి పరలోకమునకు వెళ్ళటం అనే దానిని ఆత్మహత్య నిర్థారించలేదు. రక్షింపబడని వ్యక్తి ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లయితే నరకమునకు పయనాన్ని“వేగవంతం” చేసుకొనుటమే కాక మరి ఇంకేమి కాదు. ఏది అయినప్పటికి ఒక వ్యక్తి నరకమునకు పాలవుటానికి రక్షణ తృణీకరించినందుకు గాని ఆత్మహత్య చేసుకున్నందుకు కాదు. ఒక క్రైస్తవుడు ఆత్మహత్య చేసుకొంటే ఏమౌతాదని బైబిలు చెప్తుంది? ఎవరైతే యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచుతారో ఆ క్షణంనుండే వారికి నిత్యజీవం ఖచ్చితమని బైబిలు ప్రస్తావిస్తుంది. ఎటువంటి అనుమానము లేకుండ క్రైస్తవులకు నిత్య జీవమున్నదని బైబిలు చెప్తుంది (యోహాను 3:16). 1 యోహాను 5:13) క్రైస్తవుల్ని ఏదీకూడా దేవుని ప్రేమనుండి ఎడబాపలేదు (రోమా 8:38-39). ఒకవేళ “సృజింపబడినది” ఏదియూ ఒక క్రైస్తవుని దేవుని ప్రేమనుండి ఎడబాపనట్లయితే ఆత్మహత్య కూడ “సృజింపబడినదే” కాబట్టి ఎడబాప లేదు. యేసయ్య మన అన్ని పాపముల కోసం చనిపోయాడు కాబట్టి ఓ నిజమైన క్రైస్తవుడు ఆత్మీయ పోరాటములో బలహీనతను బట్టి అత్మహత్యను చేసుకున్నట్లయితే ఆ పాపాన్ని కూడ క్రీస్తు రక్తం పరిహారిస్తుంది.

ఆత్మహత్య దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసేటటువంటి ఒక గొప్ప పాపం. ఆత్మహత్య హత్య కాబట్టి అది ఎప్పటికి తప్పే. క్రైస్తవుడ్ని అని చెప్పుకొంటూ ఎవరైన ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లయితే ఆ వ్యక్తి విశ్వాసంను అనుమానించదగిందే. ఒక క్రైస్తవుడు లేక క్రైస్తవురాలు ఆత్మహత్య ఏ పరిస్థితులలో చేసుకున్నప్పటికి అది అంగీకారయోగ్యమైనది కాదు. క్రైస్తవులు దేవునికోసం జీవించటానికి పిలువబడినవారు. వారి మరణపు విషయమై నిర్ణయము దేవునిదే. 1 కొరింధి 3:15 ఆత్మహత్య విషయంపై వివరించకపోయినప్పటికి, ఒక క్రైస్తవుడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఎలాగుంటాదో వివరించినట్ట్లుగా నున్నది “అతడు తన మట్టుకు రక్షింపబడును గాని అగ్నిలో నుండి తప్పించుకొన్నట్టు రక్షింపబడును.”