మతపరమైన ఆచారాలు పశ్చాత్తాపాన్ని భర్తీ చేయలేవు


  • Author: Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 1
  • Reference: Sajeeva Vahini

మతపరమైన ఆచారాలు పశ్చాత్తాపాన్ని భర్తీ చేయలేవు

మత్తయి 9:13 - అయితే నేను పాపులను పిలువ వచ్చితిని గాని నీతిమంతులను పిలువ రాలేదు. గనుక కనికరమునే కోరుచున్నాను గాని బలిని కోరను అను వాక్య భావమేమిటో మీరు వెళ్లి నేర్చుకొనుడని చెప్పెను.

దేవుని అనుగ్రహాన్ని పొందే మార్గంగా నియమాలను అనుసరించడం మరియు బలులు అర్పించడం వంటి మతపరమైన విధులను నిర్వర్తించడంపై గొప్ప ప్రాధాన్యతనిచ్చిన పరిసయ్యుల మతపరమైన మనస్తత్వాన్ని యేసు క్రీస్తు సవాలు చేస్తాడు. అయితే, దేవుడు ఎక్కువగా కోరుకునేది ఇతరులపట్ల మనం చూపించే కృపా కనికరములు గల మనసు. ప్రత్యేకంగా ఎవరికైతే  అట్టి దయ మరియు క్షమాపణ అవసరమో, వారి యెడల అట్టి హృదయాన్ను కలిగియుండమని యేసు క్రీస్తు నొక్కి చెప్పాడు.

మతపరమైన ఆచారాలు మరియు ఆచారాలలో సులభంగా చిక్కుకోవచ్చు, ఇతరుల బాహ్య రూపాన్ని బట్టి, బాహ్య ప్రవర్తనను బట్టి ఇతరులు మనల్ని తీర్పు తీర్చవచ్చు. కానీ నిజంగా ముఖ్యమైనది మన హృదయాల స్థితి మరియు మన చుట్టూ ఉన్నవారికి కృపను దయను అందించడం ప్రాముఖ్యమని యేసు క్రీస్తు ప్రభువు వారు మనకు గుర్తు చేస్తున్నారు.

ఇంకా, యేసు తాను నీతిమంతులను పిలవడానికి రాలేదని, పాపుల యెడల తన కనికరాన్ని చూపించడానికి పిలుస్తానని ప్రకటించాడు. అంటే, మనం ఎంత మంచివారమని లేదా నీతిమంతులమని భావించినా, మనందరికీ దేవుని దయ మరియు క్షమాపణ చాలా అవసరం. ఈరోజు అట్టి దయను పొందుకోవడం ప్రాముఖ్యమని గుర్తించగలిగితేనే మనం దానిని ఇతరులకు విస్తరించగలము. అట్టి కృప ప్రభువు మనకు దయజేయును గాక. ఆమెన్.


అనుదిన వాహిని
Telugu Audio: https://youtu.be/B0N6Pxt8U14