కష్ట సమయాల్లో


  • Author: Anudina Vahini | Dr. G. Praveen Kumar | Connecting With God | Dr. Suma Jogi | Devotions Telugu & English
  • Category: Daily Devotions - అనుదిన వాహిని - Season 1
  • Reference: Sajeeva Vahini

కష్ట సమయాల్లో

కీర్తనల గ్రంథము 20:1 ఆపత్కాలమందు యెహోవా నీకుత్తరమిచ్చును గాక యాకోబు దేవుని నామము నిన్ను ఉద్ధరించును గాక.

కష్ట సమయాల్లో ప్రార్థన మరియు దేవునిపై విశ్వాసం చాలా అవసరం. ఈ వాక్యంలో కీర్తనాకారుడు తన కష్ట సమయాల్లో దేవుని సహాయం కోసం హృదయపూర్వక ప్రార్థనను వ్యక్తం చేశాడు. తనకు అవసరమైన సంపూర్ణ సహాయాన్ని దేవుడు మాత్రమే అందించగలడని విశ్వాసముతో ప్రార్ధన చేస్తున్నాడు.

విశ్వాసులుగా, మనకు కలిగే ప్రతికూల పరిస్థితులలో ఆయన మనకు జవాబిస్తాడని విశ్వసిస్తూ ప్రార్ధన చేయాలి. మనం సవాళ్లు మరియు పరీక్షలను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, మనం ప్రార్థనలో దేవుని వైపు తిరగవచ్చని మరియు ఆయన సహాయం మరియు రక్షణ కోసం అడగవచ్చని తెలుసుకోవడం ద్వారా మనం ఓదార్పు పొందవచ్చు.

నేడు, ఈ వాక్యం మనల్ని దేవునిపై నమ్మకం ఉంచడానికి మరియు కష్ట సమయాల్లో ఆయన వైపు తిరిగి ఆయన సహాయాన్ని కోరేలా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది మనకు దేవునితో ఒడంబడిక సంబంధాన్ని కలిగియుందని మరియు ఆయన మనకు అనుగ్రహించిన వాగ్దానాలపై నమ్మకంగా ఉన్నాడని మనకు గుర్తుచేస్తుంది. విశ్వాస ప్రార్థనలో దేవుని వద్దకు చేరుకొని,  ఆయన మనకు జవాబిస్తాడని నమ్మి, మనలను రక్షిస్తాడనే నమ్మకంతో మనం ఓదార్పు పొందుదాం. దేవుడు మిమ్మును ఆశీర్వదించును గాక. ఆమెన్.

అనుదిన వాహిని
Telugu Audio: https://youtu.be/B5hWe971yF0