యెహోవాను నమ్ముకొను వాడు ధన్యుడు

  • Author:
  • Category: Devotions
  • Reference: Sajeeva Vahini

యెహోవాను నమ్ముకొను వాడు ధన్యుడు, యెహోవావానికి ఆశ్రయముగా ఉండును. యిర్మియా 17:7

ఈ లోకయాత్రాలో నే సాగుచుండ ఒకసారి నువ్వు ఒకసారి ఏడ్పు అయిననూ యేసుక్రీస్తు నా తోడై ఉండును అని భక్తులు చెప్పిన రీతిగా ఒక్కోసారి కష్టాలు, నష్టాలు మన జీవితాన్ని కుదిపేస్తుంటాయి.

మన జీవితంలో భంగపాటు, కృంగుదలల ద్వారా అపవాది మనలను నిర్వీర్యం చేయడానికి నిత్యం ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటాడు.

నిజానికి, దేవుని నమ్ముకుని ఆయనతో కలిసి పనిచేయడానికి మనం ఇష్టపడినట్లయితే దేవుడు మన ద్వారా అద్భుతాలు చేస్తాడు. మనము సంతోషకరమైన సాఫల్యం కలిగిన ప్రభావవంతమైన జీవితాన్ని జీవించగలం.

అయితే మనం ప్రాముఖ్యమైన రెండు ప్రశ్నలను వేసుకోవాలి.
1. మనం ఏమి నమ్ముతున్నాం.
2. మనం నమ్మిన దానిని ఏవిధంగా ఆచరిస్తున్నాం.

కొన్నిసార్లు మనం ఒకటి నమ్ముతాం, వేరొకటి చేస్తాం.

రాజులకు రాజు, ప్రభువులకు ప్రభువు, రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తును నమ్ముతున్నాం; లోకాన్ని వెంబడిస్తాం, వాడి ఉచ్చులో పడతాం.

ఆయన మనలను "నమ్మికమాత్రముంచుము" లూకా 8:49 అని చెబుతున్నారు.

నమ్మువానికి సమస్తను సాధ్యమే. మార్కు 9: 23

ప్రార్థన: దేవా నిన్ను నమ్ముకొని ఉన్నాను, నన్ను ధన్యుణ్ని చేయి. దేవా నాకు ఆశ్రయముగా ఉండును. శ్రమలను జయించే శక్తినివ్వు.