క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 36వ అనుభవం


  • Author: Dr. G. Praveen Kumar
  • Category: Suffering with Christ
  • Reference: Sajeeva Vahini

క్రీస్తుతో 40 శ్రమానుభవములు 36వ అనుభవం

యేసును బట్టి కలుగు శ్రమలోను రాజ్యములోను సహనములోను పాలివాడనునైన యోహానను నేను దేవుని వాక్యము నిమిత్తమును యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము నిమిత్తమును పత్మాసు ద్వీపమున పరవాసినైతిని. ప్రకటన 1:9

"నేను మిమ్మును మనుష్యులను పట్టుజాలరులనుగా చేతును" అనే మాట ఎప్పుడైతే విన్నాడో తన వలను పక్కనబెట్టి, ఉరుమువంటివాడని ఇంటిపేరున్నా, ఉన్నదంతా వదిలేసాడు; క్రీస్తును వెంబడించాడు; యేసు ప్రేమించిన శిష్యుడు - యోహాను.

ఏ తీర్మానమైతే తీసుకున్నాడో దానిపై నమ్మకంగా నిలబడ్డాడు. క్రీస్తుతో అద్భుతాలు చూసాడు. జీవ-మరణాలు ఆయన స్వాధీనంలో ఉన్నాయని విశ్వసించాడు, ఆయన ప్రేమను రుచిచూసాడు...అనుభవించాడు, ఆయన గుండెచప్పుడు వినాలనే ఆశ కలిగి, అయన రొమ్మున ఆనుకొని ఆయనకు దగ్గరయ్యాడు. క్రీస్తుతో సాన్నిహిత్యం రూపాంతరాన్ని వీక్షించే అనుభవంలోనికి నడిపించింది.

కళ్ళముందే క్రీస్తును హింసిస్తున్నా నిస్సహాయ స్థితిలో వీక్షిస్తూ, ప్రతి గాయాన్ని తానూ అనుభవిస్తూ కలువరి కొండవరకు వెంబడించాడే కాని వెనకడుగు వేయలేదు. "ఇదిగో నీ తల్లి" అంటూ సిలువలో తనతో చివరిగా పలికిన మాట, అంతం వరకు లోబడిన ఉన్నతమైన స్వభావం.

పక్కలో బల్లెపు పోటును కళ్లారా చుసిన హృదయం; ఉజ్జీవ జ్వాలలతో రక్తం మరిగిపోయింది. ఆసమయం, సిలువవైపే కన్నులు, క్రీస్తుతో నడచిన ప్రతి అనుభవ జ్ఞాపకాలు; క్రీస్తు కొరకే జీవించాలి, ఆయనలా ఉండాలి, ఆయన ప్రేమలో మమేకమవ్వాలనే ఆశయం, ఎటువంటి శ్రమనైనా ఎదుర్కొనగలననే పట్టుదల, చివరకు అది మరణమైనా సిద్దమే అనుకున్నాడు.

యేసు పునరుద్ధానం, యోహానులో ఉజ్జీవం రెండింతలైంది; పరిచర్య అడుగులు ముందుకు వేసాడు. హేరోదు ఆధిపత్యాలు అన్న యాకోబును హతమార్చినా, ఆది అపొస్తలుల సంఘంలో ఉజ్జీవాన్ని రేకెత్తించే స్థంభంగా నిలబడ్డాడు. సమరయుల మధ్య సువార్త ప్రకటించి, ఎఫెసుకు సంఘ కాపరిగా బాధ్యత వహించి, ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఏడు సంఘాలలో నాయకత్వం వహించాడు.

ప్రబలమవుతున్న పరిచర్య, ఓర్వలేని ప్రభుత్వం - శిక్ష ఖరారు చేసినా తన ప్రాణాన్ని దేవుడు కాపాడుతూనే ఉన్నాడు. నాస్తిక వాదనలకు సమాధానమిచ్ఛే యోహాను సువార్త, మనకొరకై సిద్దమవుతున్న పరలోక పట్టణాన్ని ఆత్మీయ నేత్రాలతో వీక్షించి తాను వ్రాసిన ప్రకటన గ్రంథం ఈ రోజు మనం చదువ గలుగుతున్నామంటే, ఎంత ధన్యత.

ప్రేమించు ప్రతివాడును దేవుని మూలముగా పుట్టినవాడై దేవుని ఎరుగును; దేవుని మూలముగా పుట్టినవారందరును లోకమును జయించుదురు; లోకమును జయించిన విజయము మన విశ్వాసమేనని పత్రికల ద్వారా తానూ పొందిన అనుభవాన్ని మనకు నేర్పించాడు.

నేనంటాను, లోతైన విశ్వాస అనుభవం, సమస్తమును సహించు శక్తి, సమస్తమును ఎదుర్కొనే ధైర్యం యోహాను జీవితానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. పరిచర్య చేయాలంటే క్రీస్తు గుండెచప్పుడు వినే అనుభవం కావాలి. సంఘ నాయకత్యం కావాలంటే క్రీస్తుతో సమాన అనుభవాలు కలిగిన శ్రమానుభవాల్లో పాలుపొందాలి. పరలోక దర్శనం పొందాలంటే అంతమువరకు నిలబడే యోహాను వంటి జీవితాలు కావాలి.

ఈ అనుభవాన్ని చదువ గలుగుతున్నావంటే క్రీస్తు నీ కొరకు ఎదో ఒక ఉద్దేశం కలిగిఉన్నాడనే; దాని కోసం ప్రయత్నించు, ప్రార్ధించు, పోరాడు. ఆమేన్!

అనుభవం: మరణం వరకు వెనుకాడని విశ్వాసం, మరణించినా క్రీస్తుకొరకే అనే త్యాగం. సిలువలో క్రీస్తుతో శ్రమానుభవం

https://youtu.be/m0rFixgH0rw

 

Experience the Suffering with Christ 36th Experience:

I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. Revelation 1:9.

When he heard Jesus saying, I will make you the fishers of men, He threw aside his net and committed his life to Christ; a very humble disciple John.

He was confident of whatever decision he has taken. He saw miracles with Christ. He believed that life and death were in his possession, he tasted his love, he had the hope of hearing His heartbeat, and he drew near to him. Intimacy with Christ has led to the transformational experience.

John was helpless during the persecution of Christ, he was witnessing the cross nearer, he observed and felt the pain of Jesus on the cross, the suffering, and the wounds he saw made him closer to Him and he never turned back or ran away. "Behold thy mother" was the last word uttered for him by Jesus on the cross. He obeyed it till the end; which explains his lofty nature.

The resurrection of Jesus revived John. He put his steps forward for the ministry. Though Herod killed Jacob those times, he stood as a pillar of revival in the church of the early apostles. He proclaimed the gospel among the Samaritans and served as a church leader for Ephesus and was a leader for the seven churches.

The prevailing ministry and the intolerable government - God is saving his life despite the punishment he had in Patmos. The gospel of John is an answer to atheistic principles, the book of revelation which he wrote witnessing the vision of heaven in spirit, is what we are reading today.

Everyone who loves has been born of God and knows God (1 John 4:7); for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith (1 John 5:4).

I believe that the deepest faith experience, the power to endure all things, and the courage to face everything is the life of John. To do any ministry requires the experience of experiencing the heartbeat of Jesus Christ. To be a church leader, you need to be involved in having similar experiences in the sufferings with Jesus Christ. To receive the heavenly vision requires life like John.

I am sure God has a defined purpose for you. Know it, try for it, pray, and fight for it. Amen!

Experience: Faith that does not stop until death, and a commitment of living for Christ is the Suffering with Him on the cross.

https://youtu.be/NriB-9dQJgk